กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
หน้าหลัก >> ระบบ/งานในกรมส่งเสริมสหกรณ์

ระบบ/งานในกรมส่งเสริมสหกรณ์

หมวดย่อย
   แผนบริหารความต่อเนื่องของกรมส่งเสริมสหกรณ์
   การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนฯ
   ประมวลผลจริยธรรมข้าราชการฯ
   แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ระบบหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ประสบภัย
ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์
ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตร
ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารฯ
ระบบออกแบบบรรจุภัณฑ์
ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
รายงานข้อมูลอุปกรณ์การตลาด
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนบริหารความต่อเนื่อง
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประมวลผลจริยธรรมข้าราชการฯ

หน้า : [1]
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์