กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Chistian Staacke เจ้าหน้าที่โครงการ DGRV ประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าพบหารือเกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณ์ในภูมิภาคอาเซียน (23 มี.ค. 2560)
นายธีรภัทร์ ประยูรสิทธิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) (23 มี.ค. 2560)
นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คนใหม่ โดยมีผู้แทนหน่วยงานและผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี (22 มี.ค. 2560)
นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คนใหม่ โดยมีผู้แทนหน่วยงานและผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการให้การต้อนรับ (22 มี.ค. 2560)
วันที่ 21 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.(สกต.) (21 มี.ค. 2560)
วันที่ 20 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองแผนงาน ให้การต้อนรับ Mr. Mohamad Ezri Shamsuddin (20 มี.ค. 2560)
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตร"ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับพื้นฐาน" รุ่นที่ 7 (20 มี.ค. 2560)
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ประธานกรรมการมูลนิธิ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่าย"เยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" รุ่นที่ 1 (15 มี.ค. 2560)
วันที่ 14 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร (14 มี.ค. 2560)
วันที่ 13 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบนโยบายการปฏิบัติงานและประดับบ่าสหกรณ์จังหวัดที่ไห้รับการแต่งตั้ง "สหกรณ์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสหกรณ์) ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (13 มี.ค. 2560)
นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (13 มี.ค. 2560)
วันที่ 13 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (13 มี.ค. 2560)
วันที่ 12 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดี และคณะผู้บริหารกรม ร่วมแสดงความยินดีกับนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (12 มี.ค. 2560)
วันที่ 11 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เดินทางมาศึกษาดูงานด้านเกษตรและสหกรณ์ กับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง กรรมาธิการของคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ (11 มี.ค. 2560)
วันที่ 10 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2560 และถ่ายทอดประชุมทางไกลผ่านระบบ Web conference ไปยังหน่วยงานของกรมฯทั้งส่วนกลางและภูมิภาค (10 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมแนวทางการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรร่วมกับผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดและผู้แทนสหกรณ์ (8 มี.ค. 2560)
วันที่ 7 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง” รุ่นที่. 4 และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์” (7 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายสมปอง อินทอง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในโอกาสจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 42 ปี (6 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตร “ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 6 และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจการสหกรณ์” (6 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดี มอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติงานแก่ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญ (1 มี.ค. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์