กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพรบ. อำนวยความสะดวกฯ ของกรมฯ
สรุปกระบวนงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
แนวทางปฎิบัติตามพรบ การอำนวยความสะดวก
พรบ การอำนวยความสะดวก
ประกาศ พ.ร.บ.ประชาชน 2558
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
ความหมายของมาตรา 5(4) แห่ง พรบ การอำนวยความสะดวกฯ ปี 2558
     
คู่มือสำหรับประชาชนของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คู่มือที่ 1. การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์
คู่มือที่ 2. การขอความเห็นชอบการควบสหกรณ์
คู่มือที่ 3 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
คู่มือที่ 4. การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
คู่มือที่ 5. การรับจดทะเบียนสหกรณ์
คู่มือที่ 6. การเลือกตั้งผู้ชำระบัญชี
คู่มือที่ 7. การนำเงินไปลงทุนโดยซื้อหุ้นของสถาบันอื่น
คู่มือที่ 8. รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
คู่มือที่ 9. รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์
คู่มือที่ 10. รับจดทะเบียนควบสหกรณ์
คู่มือที่ 11. รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยแยกจากสหกรณ์เดิม
คู่มือที่ 12. การกำหนดวงเงินดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร
คู่มือที่ 13. การขอความเห็นชอบควบกลุ่มเกษตรกร
คู่มือที่ 14. การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากจากสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรอื่น
คู่มือที่ 15. การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
คู่มือที่ 16. การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่ควบเข้ากัน
คู่มือที่ 17. การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
คู่มือที่ 18. การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ กรณีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
คู่มือที่ 19. การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ กรณีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท
คู่มือที่ 20. การอนุมัติให้เงินกู้แก่กลุ่มเกษตรกร
คู่มือที่ 21. การอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3)
คู่มือที่ 22. การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)
คู่มือที่ 23. การขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์
คู่มือที่ 24. การขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ (การลงนามในสัญญา)
คู่มือที่ 25. การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ในเขตนิคมสหกรณ์
     
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์