กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

    1     2     3     4     5  
 
Quick Link


แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  
ข่าวกิจกรรม
23/02/2560 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
20/02/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์
20/02/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมทางไกลผ่านระบบ Web conference ไปยังหน่วยงานของกรมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
17/02/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
     
ผลงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
     


ข่าวน่ารู้
สหกรณ์ไทยก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒ พร้อมสำหรับเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากของประเทศ
กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทัพขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อุดรธานีตามรอยพ่อหลวง
อุดรธานี อบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ภาคการเกษตร
อุดรธานี เร่งส่งเสริมอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
สหกรณ์อุดรฯ ยังคนเดินหน้าตลาดนัดข้าวเปลือกครั้งที่๕ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เปิดงานข้าวประชารัฐ
สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงวัดจันทร์ จำกัด
สตูล เปิดเวทีสร้างโอกาสเข้าถึงเงินทุนระดับฐานราก
     
กิจกรรมความสำเร็จของสหกรณ์
     
   
ระบบงานในกรมส่งเสริมสหกรณ์
พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตร
ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารฯ ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
ระบบออกแบบบรรจุภัณฑ์ แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รหัสสถาบันการเงิน ปปง. การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์
สรุปประเด็นข้อหารือ/คำวินิจฉัย ข้อพิจารณา/ข้ออุทรณ์ คพช.
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ การจัดการองค์ความรู้ (KM)
แผนบริหารความต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยง
การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนฯ คำรับรองปฏิบัติราชการ
ศูนย์ต้นทุนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณฯ
ประมวลผลจริยธรรมข้าราชการฯ ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์
วีดีทัศน์การสร้างเครือข่ายสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ระบบหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ประสบภัย
     
คุยกับอธิบดี สารจากอธิบดี สารตรงอธิบดี
การเชื่อมโยง


ดาวน์โหลด Application โหลดฟรี Google Play | App Store
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์