กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
รางวัลที่กรมได้รับ

รางวัลที่กรมได้รับ
     
ปี พ.ศ. 2559
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนเครือข่าย ไปสู่ IPv6
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปี 2559 หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดีเด่น ในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559 จากการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประเภทรางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น และระดับชมเชยประเภทรางวัลการพัฒนาดีเด่น
     
ปี พ.ศ. 2558
ผลงานรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) จากสำนักงาน ก.พ.ร.ประจำปี 2558
     
ปี พ.ศ. 2557
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 ระดับ ดี ประเภทรางวัล ภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ชื่อผลงาน การส่งเสริมการตลาดสินค้าสหกรณ์ (ศูนย์กระจายสินค้า)
รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระดับดี
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 ระดับ ดี ประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ชื่อผลงาน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ด้วยระบบ CPS
     
ปี พ.ศ. 2556
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 ระดับ ดี ประเภทรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ชื่อผลงาน การเพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าวในพื้นที่นิคมสหกรณ์สวรรคโลก โดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง
รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2556 ระดับ ดี
รางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นตามมาตรฐานตัวชี้วัดความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
     
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์