กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
:: กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • sanew2
sanew22
Slideshow CSS by WOWSlider.com v4.8
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ค้นหาสารสนเทศสหกรณ์ สถิติสหกรณ์ คลินิคกฏหมาย กองทุนพัฒนาสหกรณ์ รับสมัครงาน ภาษาไทย English
  

โครงการพระราชดำริ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงปลากระพง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
ความเป็นมา
     ตามที่ได้เกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้นในช่วงปี 2541 ได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้มีความชำนาญในการเลี้ยงปลากระพงของอำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี  โดยเฉพาะปัญหาเรื่องเงินทุนในการเลี้ยงปลา  จนเป็นเหตุให้เกษตรกรต้องละทิ้งถิ่นฐานและครอบครัว  เพื่อไปหางานทำในประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น    นายมานพ เบญจวรรณ พร้อมคณะ 790 คน จึงร่วมกันถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2542 ทรงโปรดให้หน่วยงานราชการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (กปร.)  ร่วมกับจังหวัดปัตตานีกำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือขึ้น เป็นการเฉพาะ ซึ่งในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ได้รับมอบหมายให้รวมกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรต่อไป
     ผลจากพระเมตตาในครั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับความช่วยเหลือในด้านพันธุ์ปลา จำนวน 263 ราย มูลค่า 2,630,000- บาท และได้รับอาหารสำหรับเลี้ยงปลา 253 ราย มูลค่า 3,795,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในหลักวิธีการคุณประโยชน์ ตลอดจนการจัดการทางสหกรณ์จำนวน 172,000.- บาท ซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับงบประมาณจัดสรรเงินค่าอาหารปลาและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรวมเป็นเงิน 3,967,000.- บาท
     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ได้ให้การแนะนำช่วยเหลือเกษตรกรในการดำเนินการจัดตั้งเป็น สหกรณ์ ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำยะหริ่ง จำกัด ตามความในมาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดยทำการประชุมผู้เข้าชื่อขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ประมง ต่อนายทะเบียน สหกรณ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2544 และนายทะเบียนสหกรณ์ได้ประกาศรับจดทะเบียน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 ตามชื่อว่า “สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำยะหริ่ง จำกัด” เลขทะเบียน 016447 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 173/3 ถนนริมคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 
ชื่อโครงการ
     ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงปลากระพง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
    ส่งเสริมการเลี้ยงปลากระพงให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน
 
ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม
     รวมกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรต่อไป
 
ระยะเวลาดำเนินการ
     1. เริ่มต้น (วัน เดือน ปี) มิถุนายน 2546
     2. สิ้นสุด (วัน เดือน ปี) กันยายน 2547
 
การดำเนินการ 
คัดเลือกเกษตรกรตามบัญชีรายชื่อทูลเกล้าถวายฎีกา และเสนอแผนความต้องการผ่านคณะทำงานแก้ไขปัญหาราษฎรถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ในการดำเนินการของชมรมผู้เลี้ยงปลากระพง อำเภอยะหริ่ง 
 
งบดำเนินการรวมปี 2546     7,500,000.- บาท 
     1. งบประมาณ 7,500,000.- บาท
     2. งบอื่นๆ 
 
พื้นที่ดำเนินการ     อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ     เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงมีรายได้ ไม่ละทิ้งถิ่นฐานไปหากินนอกพื้นที่ 
 
การติดตามประเมินผล     ตามกิจกรรมที่ดำเนินการ 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ
     หน่วยงานเจ้าของโครงการของกิจกรรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
สหกรณ์ที่อยู่ในความดูแลส่งเสริมปัจจุบัน
     จำนวน 1 สหกรณ์ คือ
          สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำยะหริ่ง จำกัด
 
หมายเหตุ     สำนัก กปร. ได้พิจารณาคัดเลือก โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงปลากระพง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นโครงการสำคัญ ลงพิมพ์ในหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2557 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari