กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ - Intranet of Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


    เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเป็นเกียรติ   ในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 90 วัน สหกรณ์การเกษตรอุตสาหกรรมอำนาจเจริญ จำกัด พร้อมกันนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมรับทราบ
  สหกรณ์การเกษตรอุตสาหกรรมอำนาจเจริญ จำกัด ได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาวัสดุการเกษตร เครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายให้สมาชิกรวบรวมผลิตผลการเกษตรจากสมาชิกเพื่อขายหรือแปรรูป ส่งเสริมการออมทรัพย์และอื่นๆ  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 117 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ท้องที่ดำเนินงานทุกอำเภอในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกจำนวน 73 คน หุ้นแรกตั้งจำนวน 100,000 หุ้น เป็นเงินค่าหุ้น 1,000,000 บาท
   ที่ประชุมใหญ่ฯ ได้เลือกนายวรรัช จำปามูล เป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีก 14 คนตามข้อบังคับ พร้อมกันนี้ยังเปิดสำนักงานชั่วคราวเพื่อบริการสมาชิกในระยะเริ่มต้นดำเนินงาน ที่สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อีกแห่งหนึ่งด้วย

   
   
                              สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์         
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200         
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078