กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ - Intranet of Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

            สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เตรียมความพร้อมการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
            ปทุมธานี : นายเจริญ ศิริไชยา สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ประสานงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ โรงเรียนร่วมจิตประสาท โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี โรงเรียนเจริญดีวิทยา ในท้องที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อมการส่งเสริมสหกรณ์    ในโรงเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยการปลูกฝังให้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ด้านการสหกรณ์แก่   เด็กนักเรียน ตลอดจนครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ พร้อมทั้งแนะนำ ส่งเสริม ช่วยเหลือร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจากการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารกลางวัน  เช่น ปลาดุก ไก่ไข่ เห็ด ผักสวนครัว นำมาจำหน่ายให้ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน มีการบริหารงานสหกรณ์นักเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการบันทึกบัญชีต้นทุน บัญชีรายได้ค่าใช้จ่าย      ให้เป็นปัจจุบัน มีการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน จำนวน 15 คน เพื่อรับทราบผลการดำเนินกิจการของสหกรณ์นักเรียนพร้อมทั้งติดตาม ให้มีการปิดบัญชีทุกภาคการศึกษา ส่งเสริมให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน ส่งเสริมกิจกรรมการออมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กนักเรียน  และเมื่อสหกรณ์นักเรียนมีกำไรก็จัดสรรเป็นเงินปันผลตามหุ้น และเงินเฉลี่ยคืนตามสัดส่วนธุรกิจที่นักเรียนร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์นักเรียน  กำไรส่วนที่เหลือจัดสรรเป็นทุนสาธารณประโยชน์  จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์งานสหกรณ์ให้นักเรียนและครู   ที่รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ จัดกิจกรรม ประกวดการบันทึกรายงานการประชุม การบันทึกบัญชี เพื่อเป็น ขวัญและกำลังใจแก่ครูและนักเรียนในการทำกิจกรรมสหกรณ์
            ในโอกาสนี้ สหกรณ์จังหวัดได้มอบโล่รางวัลชนะเลิศตามโครงการ การประกวดการบันทึกบัญชีในสหกรณ์นักเรียนให้กับโรงเรียนเจริญดีวิทยาและรางวัลชนะเลิศการบันทึกรายงานการประชุมในสหกรณ์นักเรียนแก่โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ พร้อมทั้งตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนเจริญดีวิทยา  ที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2557  จำนวนเงิน 420,000 บาท

 
                           
   
   
   
   
                              
                              
                            
                             
                             


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์         
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200         
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078