กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ - Intranet of Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  วันที่ 23  ธันวาคม 2554
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อนำลงวารสาร "สารสหกรณ์" 
สรุปสถานการณ์เกษตรในประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี รอบสัปดาห์ที่ 49/2554 
วันที่ 19  ธันวาคม 2554
ภารกิจของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
มอบหมายรัฐมนตรีรับผิดชอบเร่งรัด กำกับ ติดตามการกู้วิวิกฤตจากภัยธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน รวม 58 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
การฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course : AOCC)  
วันที่ 14 ธันวาคม 2554
สหกรณ์รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
วันที่ 2 ธันวาคม 2554
รายงานผลการสำรวจความเห็นด้านการเกษตรในญี่ปุ่น 
วันที่ 26 ตุลาคม 2554
ขออนุมัติเปิดเครื่องปรับอากาศ
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเพื่อจัดถุงสังฆาภิบาล ถวายเป็นมหากุศล
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 589/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการภาครัฐ
วันที่ 22 ตุลาคม 2554
การตรวจสอบผลงานของผู้ขอประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษลงมา 
วันที่ 21 ตุลาคม 2554
รูปแบบการตอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอรับการสนับสนุน 
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริหารการพัฒนาระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิมพ์ข้อความค่านิยมองค์กรท้ายกระดาษหนังสือราชการ 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอหนังสือเพื่อให้อธิบดีลงนาม 
วันที่ 18 ตุลาคม 2554
การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 
การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัย 
วันที่ 17 ตุลาคม 2554
ขอความร่วมมือในการจัดทำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีผ่านระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CABNET) 
วันที่ 13 ตุลาคม 2554
ด่วน! ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (ในประเทศ / ต่างประเทศ) 
วันที่ 11 ตุลาคม 2554
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 511/2554 เรื่องลงโทษปลดออกจากราชการ 
วันที่ 07 ตุลาคม 2554
รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2554
วันที่ 26 กันยายน 2554
นโยบายขยายพื้นที่ทำการเกษตรของญี่ปุ่น 
การเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่น 
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 39 ปี 
วันที่ 21 กันยายน 2554
การสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
การจัดระเบียบวาระการประชุมและเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร 
การจัดหาคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีงบประมาณตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป 
วันที่ 20 กันยายน 2554
กำหนดการจัดบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554 
วันที่ 15 กันยายน 2554
การกำหนดสาขาวิชาการกู้ยืมเงินทุนพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
การจัดทำสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เอกสาร แนบ1 | เอกสาร แนบ2
วันที่ 30 สิงหาคม 2554
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดใช้ช่องทาง "บริการข้อมูลธุรกิจแก่หน่วยงานภาครัฐผ่านระบบอินเทอร์เน็ต"  
วันที่ 26 สิงหาคม 2554
ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
วันที่ 16 สิงหาคม 2554
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/372  เรื่องแจ้งกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการทางวินัย และการสั่งลงโทษ กรกณีไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ. ตามมาตรา 9 พ.ศ.2554 
วันที่ 15 สิงหาคม 2554
โครงการ Multicountry Observational Study Mission on Good Agricultural practices (GAP)
วันที่ 11 สิงหาคม 2554
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร International Training  of the trainer on food prosessing
วันที่ 2 สิงหาคม 2554
รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมส่งเสริมสหกรณ์(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด 2555) 
วันที่ 28 กรกฏาคม 2554
ทุนรัฐบาลอินเดีย 
วันที่ 19 กรกฏาคม 2554
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี  
การปรับปรุงตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  
วันที่ 13 กรกฏาคม2554
ขอความร่วมมือจัดส่งเอกสาร หรือหนังสือให้ผู้เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมสหกรณ์
การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
วันที่ 01 กรกฏาคม 2554
กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่6/2554 
วันที่ 29 มิถุนายน 2554
รายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศของข้าราชการ 
วันที่ 22 มิถุนายน 2554
ทุนฝึกอบรม Empowerment of Women through Enterprises ภายใต้ ITEC Programme 
วันที่ 20 มิถุนายน 2554
คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับตั๋วสัญญาใช้เงินสำหรับสหกรณ์
วันที่ 17 มิถุนายน 2554
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
วันที่ 16 มิถุนายน 2554
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
วันที่ 14 มิถุนายน 2554
Technology Evolution and traditional practices related to Rice - Postharvest in Thailand
วันที่ 07 มิถุนายน 2554
หนังสือกองการเจ้าหน้าที่  ด่วนที่สุด ที่  กษ  1102-ว175  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2554  เรื่อง  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
วันที่ 06 มิถุนายน 2554
รับสมัครบุคคลเข้ารับการ คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการ  ศาลปกครองสูงสุด 
วันที่ 03 มิถุนายน 2554
การจัดตั้งส่วนราชการประจำจังหวัดบึงกาฬ 
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 
ขอความร่วมมือรณรงค์ส่งเสริมสวมใส่ชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทย 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2554
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู๋อาศัยแห่งแรก" 
วันที่ 04 พฤษภาคม 2554
รายงานผลการสำรวจความเสียหายในภาคการเกษตรอย่างเป็นทางการ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว คลื่อนยักษ์สึนามิถล่ม และการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
วันที่ 02 พฤษภาคม 2554
การกำหนดแนวทางปฏิบัติการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แบบคำขอการตัดโอนตำแหน่งของลูกจ้างประจำ กรมส่งเสริมสหกรณ์)
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ 
วันที่ 27 เมษายน 2554
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ 
วันที่ 26 เมษายน 2554
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
วันที่ 25 เมษายน 2554
ขอความร่วมมือการขอสารอวยพร/คำกล่าวเปิดงาน 
วันที่ 22 เมษายน 2554
ร่างกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) 
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554 
วันที่ 19 เมษายน 2554
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การประกาศเกียรติคุณนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2554
วันที่ 12 เมษายน 2554
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
วันที่ 4 เมษายน 2554
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน 
วันที่ 1 เมษายน 2554
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ e - service ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
วันที่ 31 มีนาคม 2554
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
วันที่ 29 มีนาคม 2554
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 142/2554 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมสหกรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง
วันที่ 28 มีนาคม 2554
การประชุมหารือการกำหนดเป้าหมายมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภาคเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ 
วันที่ 22 มีนาคม 2554
ทุนฝึกอบรม Planning and Marketing for Agricultural Cooperatives ณ ประเทศไทย
วันที่ 17 มีนาคม 2554
การเตรียมความพร้อมการตั้งจังหวัดบึงกาฬ 
วันที่ 16 มีนาคม 2554
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
  - การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554
  - หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 
  - แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
  - ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
  - ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
  สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
ชมรมข้าราชการบำนาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วันที่ 15 มีนาคม 2554
ตอบกระทู้เรื่องการแต่งตั้งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง
วันที่ 14 มีนาคม 2554
มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และ สำนักงาน ก.พ.  จัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการและผู้ที่สนใจทั่วไป ประจำปี 2554 รวม 3 หลักสูตร 
วันที่ 09 มีนาคม 2554
ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 49 และ 50 | "รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร" 
วันที่ 08 มีนาคม 2554
รายงานการใช้งาน Proxy กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2554
กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ครั้งที่3/2554 
วันที่ 03 มีนาคม 2554
รายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนางเนาวรัตน์ เอื้ออารักษ์พงศ์ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
วันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2554
การมอบอำนาจในการบริหารงบประมาณการโอนการเปลี่ยนแปลงรายการและรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่าย
วันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2554
โครงการสัมมนาแนวทางส่งเสริมพัฒนาการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตกรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย
วันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2554
ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 
วันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2554
หนังสือ ที่ กษ 1102/ว44 ลงวันที่ 8 ก.พ. 54  เรื่อง รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผุ้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา  |  ตำแหน่งว่างเอกสารแนบ1 |  ตำแหน่งมีผู้ครองเอกสารแนบ2 | กำหนดหลักเกณฑ์   
วันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2554
การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี  2554
แนวคิดการสร้างมาตรฐานสหกรณ์
โครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์
แนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
วันที่ 4  กุมภาพันธ์ 2554

รับสมัครผู้มีคุณสมบัตรเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลง  
   แหน่งว่างเอกสารแนบ1
   ตำแหน่งคนครองเอกสาร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
ที่ กษ.๑๑๐๓/๑๔ ลงวันที่ ๒๔ ม.ค.๕๔ เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินค่ารักษาพยาบาลที่เบิกเกินสิทธิส่งคืนคลัง 
ที่ กษ.๑๑๐๓/๑๕ ลงวันที่ ๒๔ ม.ค.๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินค่ารักษาพยาบาลที่เบิกเกินไม่ถูกต้องส่งคืนคลังในระบบ GFMIS
ที่ กษ.๑๑๐๓/๑๖ ลงวันที่ ๒๔ ม.ค.๕๔เรื่องการปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์กรณีบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม)
ที่ กษ.๑๑๐๓/๑๗ ลงวันที่ ๒๔ ม.ค.๕๔ เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกเงินส่งคืนและล้างหนี้เงินยืมข้ามปีงบประมาณของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๔ 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
ลงโทษปลดข้าราชการออกจากราชการ 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่2 
วันที่ 28 มกราคม 2554
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคล  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  ลงวันที่  27 มกราคม  2554 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคล  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา  ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ ว10 ลงวันที่  15  กันยายน  2548
วันที่ 27 มกราคม 2554
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ(ฉบับที่4) พ.ศ.2554 และหลักเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ
วันที่ 25 มกราคม 2554
รายงานผลการประชุมผู้แทนราษฏรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....
วันที่ 24 มกราคม 2554
รายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ โครงการ ASEAN Exchange Visit for Cooperative Leaders and Personnel 
วันที่ 20 มกราคม 2554
ขอเชิญเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี | รายละเอียด 
วันที่ 19 มกราคม 2554
นโยบาย 9 มาตรการ ของขวัญประชาชน 2554 
คำสั่งมอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ 
วันที่ 17 มกราคม 2554
โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบอีเลิร์นนิ่ง (e-learning) ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สรุปผลการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามและการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 13 มกราคม 2554
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Income Generation/Generating Activities for Rural Deverelopment of Women and Youth Group
วันที่ 12 มกราคม 2554
โครงการ  Workshop on Development of Standard and Certification Systems for Organic Agricultural products 
วันที่ 06 มกราคม 2554
ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๔
  - กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายเงิบงบประมาณภาพรวม แยกตามงบรายจ่าย
  - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเทียบกับงบประมาณที่ได้รับโอนทั้งหมด แยกตามหน่วยรับงบประมาณ
วันที่ 05 มกราคม 2554
แนวทางในการยื่นเรื่องขออนุมัติตัวบุคคลและขออนุญาติให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์         
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200         
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078