กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ - Intranet of Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
บทคัดย่อปัจจุบัน


บทคัดย่อผลงานทางวิชาการ
บทคัดย่อปัจจุบัน 
การขอประเมินระดับ 8 ลงมา และระดับ 9 ขึ้นไป
<< ดาวน์โหลด โปรแกรม Adobe Acrobat Reader >>
ที่ กษ 1102/ว.149
(ลว. 8 ส.ค. 56)

นายทนา ต้องโพนทอง
แหน่งนิติกรปฏิบัติการ
กลุ่มนิติการ
สำนักงานเลขานุการกรม

นิติกรชำนาญการ

1.การคุ้มครองเงินฝากสหกรณ์
2.แก้ต่างคดีปกครองแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์(นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ)
 

นางสุวรรณี อาจสุโพธิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1.การรักษามาตรฐานสหกรณ์แบบยั่งยืนโดยการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ
2.การจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์อย่างมีคุณภาพ
3.การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์
 

ที่ กษ 1102/ว.146
(ลว. 2 ส.ค. 56)

    

นายปกิต ยอดเมืองเจริญ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

1.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม/สมาชิกชั้นนา) เพื่อการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์
2.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม/สมาชิกชั้นนำ)
 

 นางสาวพัชรินทร์ คุณธนังกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 812
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 

1.การส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2.การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์การเกษตรสมเด็จเจริญ จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี
 

นายไพรัตน์ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่

1.การส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์
2.การจัดทำคำของบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อสนับสนุนภารกิจการส่งเสริมสหกรณ์
 

นายสัญญาชัย กองเขต
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ (ผอ.กลุ่มฯ)
ตำแหน่งเลขที่ 2165
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอเฉลิมพระเกียรติ)
ฃสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน

1.การส่งเสริมสมาชิกให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์
2.แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
 

น.ส.เสาวนีย์ ชูจันทร์
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

1.แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ของต่างประเทศที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในการพัฒนาสหกรณ์ในประเทศไทย
2.จัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการ ASEAN – Japan Strengthening of Partnership Project (Income Generation/Generating Activities for Rural Development of Women and Youth Groups ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
3.จัดโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานระหว่างผู้นำสหกรณ์การเกษตรของประเทศสมาชิกอาเซียน Exchange Visit Program on ASEAN Cooperative Personnel and Leaders and Workshop on Business Cooperation among ASEAN

ที่ กษ 1102/ว.145
(ลว.31ก.ค. 56)

 นายนิรันดร์  มูลธิดา   ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

1.แนวทางการพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ด้านเงินทุน ของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดลำปาง
2. การบริหารโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์”
3. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของผู้นำสหกรณ์ภาคการเกษตร ”
 

ที่ กษ 1102/ว.132
(ลว. 5 ก.ค. 56)

    

นายกฤษฎา บุตรชา
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
(อำเภอเมืองชุมพร ท่าแซะ ปะทิว)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร

1. แนวทางการพัฒนานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 นางพรระวี ถนอมทรัพย์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ
สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1. แนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด : กรณีขยายการให้บริการแก่สมาชิกโดยการจัดตั้งสาขาในระดับตำบล
2. การค้นหาสหกรณ์ที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด
3. การศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ในสหกรณ์โดยใช้แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริการจัดการแบบมีส่วนร่วม (CPM) ของสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรหนองยายดา จำกัด จังหวัดอุทัยธานี
 

นางวันดี สันติปารคู
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มวิเคราะห์กองทุนพัฒนาสหกรณ์
สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
2. การจัดสรรวงเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (โครงการปกติ) ให้จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ บริหารจัดการให้สหกรณ์กู้ยืม
3. การกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์กรณีการให้กู้ยืมเงิน การผ่อนผัน การขยายเวลาชำระหนี้ และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 

นางสุพร วัติรางกูล
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มวิเคราะห์กองทุนพัฒนาสหกรณ์
สำนักบริหารเงินทุน

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1. แนวทางการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากภาครัฐ
2. การศึกษาความพึงพอใจของสหกรณ์ผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
3. การจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
 

นายอนุชา แย้มพลาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สังกัดกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล
ศูนย์สารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

1. ระบบจัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2. ระบบภูมิสารสนเทศการบริหารจัดการที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์
 

ที่ กษ 1102/ว.127
(ลว. 25 มิ.ย. 56)

 นายสมเกียรติ ฉายโช้น ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัด
(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสหกรณ์)) ระดับต้น สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดนครนายก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์ (นักวิชาการสหกรณ์เชี่ยวชาญ)

1.การศึกษา โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการนครนายกจังหวัดอัจฉริยะ
2.การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาสหกรณ์ กรณีศึกษาการทำธุรกิจตั๋วปุ๋ยของสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จำกัด (ปี 2554)
3.โครงการศึกษา การจัดตั้ง สหกรณ์บริการตำบลในจังหวัดนครนายก ภายใต้วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ และนครนายกจังหวัดอัจฉริยะ (ปี 2555)
 

ที่ กษ 1102/ว.77
(ลว. 4 เม.ย. 56)

         

นางสาวณัฐสุดา พรมสวย
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์
2.แนวความคิดในการกำหนดระยะเวลาในการขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร
 

นางสาวธิดารัตน์ คุ้มภัย
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ภาคเกษตรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์การเกษตรยะหริ่ง จำกัด
 

นางสาวภัณฑิลา จันทรินทุ
นักวิชาการสหกรณ์ ระดับปฏิบัติการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การส่งเสริมกลุ่มอาชีพในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2554ี
2.
การส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง
 

นางสาวพิรัลภัทร์ ปัจฉิมวรกิตติ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2.
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 

นางอัสลีนา ระเด่นอาหมัด
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการพัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตาน  

นางดอกรัก จงเพียร
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์สู่ระดับมาตรฐาน
2.
การบริหารจัดการตลาดผลไม้ในสถาบันเกษตรกร
 

นางศรีจรรยา สดศิริวิรัฐ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การสร้างต้นแบบการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสหกรณ์ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
2.ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)
 

นางยุพดี สารทอง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กับการดำเนินงานของสหกรณ์  

นางสาววาสนา เนียมสูงเนิน
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1.การพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเชิงสถานการณ์อย่างยั่งยืน
2.
การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
3.ส่งเสริมการดำเนินงานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
 

นายวิรัตน์ ภานนท์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1.การอบรมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์
2.
การชำระบัญชีสหกรณ์การเกษตรดินดำ จำกัด
3.การส่งเสริมผลักดันสหกรณ์ผู้ใช้นํ้าฯ บ้านดินดำ จำกัด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์แบบบูรณาการ
 

นายจารีต จั่วนาน
นิคมสหกรณ์ท่าฉาง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1.ต้นทุนเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพสวนปาล์มน้ำมันรายย่อยนิคมสหกรณ์ท่าฉาง
2.โครงการพัฒนาบุคลากรระดับผู้นำกลุ่ม สหกรณ์นิคมพนม จำกัด
3.โครงการสวัสดิการความมั่นคงสมาชิก สหกรณ์นิคมพนม จำกัด

นายวิทูร โพธิ์ศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1.การดำเนินโครงการประชาวิวัฒน์ กรณี “การเบิกจ่ายเงินภายใต้โครงการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มช่องทางการตลาดของสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ – ลำพูน จำกัด
2.การพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก เป็นแหล่งรวบรวมความรู้
3.การจัดระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2554

นายเพี้ยน เกตุศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1.โครงการประชุมขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสหกรณ์ในจังหวัดสิงห์บุรี
2.กระบวนการจัดตั้งสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
3.โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูป และจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจรกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูป และจำหน่ายข้าวปลอดภัย

นายพิชัย ปานแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1.การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการโดยใช้บัญชีของส่วนราชการอื่น
2.การเบิกเงินช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2553
3.แนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.)แก่สหกรณ์การเกษตรที่จัดตั้งใหม่ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ กษ 1102/ว.75(ลว. 29 มี.ค. 56)

นายกฤดากร กิ้มสวัสดิ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์

 นายกิตติศักดิ์ จรินทร์รัตนากร
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมานคร พื้นที่ 1

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมานครพื้นที่ 1

1.แนวทางในการรายงานผลการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์โดยใช้ระบบสารสนเทศ

 นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
(ผู้อำนวยการกลุ่ม) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง

1.การพัฒนาการบริหารการจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร

 นายจุมพล อุดมภาคสกุล
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่

1.การพัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพ
2.การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดแพร่

 นายชาย คงแก้ว
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

1.การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมสหกรณ์
2.การตรวจสอบการบริหารจัดการรวบรวมเศษยางพารา ของสหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด ปี 2554
3.โครงการแก้ไขปัญหาผลผลิตลองกองราคาตกต่ำของจังหวัดพัทลุง ปี 2553

 นางสาวชุรีกรณ์ จันทะศรี
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การพัฒนาการจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
2.การจัดทำสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 นายณรงค์ บัวทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

1.แนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่เกณฑ์มาตรฐาน  

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง 2015

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง 2014

1.แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรวบรวมผลไม้ของจังหวัดลำพูน  

 นางสาวดาว จันทรจิตร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มแก้ไขปัญหาหนี้สินสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สำนักพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์

1.แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระกลุ่มเกษตรกรที่กู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  

 นางทวีสุข ม่วงศรี
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตร
2.การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
 

 นายนพรัตน์ กุลวงษ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

1.การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้ผ่านมาตรฐานกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 นายมงคล สุโนภักดิ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

1.การส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสหกรณ์ ในจังหวัดบึงกาฬ  

 นายโยคริน แสงสร้อย
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 2187
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอแม่ลาน้อย)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1.การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าทุกเครือข่ายในจังหวัดแพร่ไปยังภาคต่าง ๆของประเทศไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับสู่มาตรฐานสากลเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
2.การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าทุกเครือข่ายในจังหวัดแพร่ไปยังภาคต่าง ๆของประเทศไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับสู่มาตรฐานสากลเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
 

 นายวิเทียน กันทะเรือน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
กองการเจ้าหน้าที่

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
กองการเจ้าหน้าที่

1.แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ....
2.การกำหนดกรอบการสั่งสมประสบการณ์
3.การกำหนดตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดให้เป็นระดับอำนวยการสูง
 

 นายวิสุทธิ์ จตุรลาวัลย์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
(อ.พาน, อ.ป่าแดด, อ.พญาเม็งราย)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

1.การพัฒนาบุคลากรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เพื่อพัฒนางานส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีประสิทธิภาพ  

 นายสง่า กาญจนประโชติ
นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ
สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

 นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ
สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

1.การบริหารการจัดการและการบริหารบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์โดยหลักธรรมมาภิบาล  

 นายสมเกียรติ ส่วนบุญ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ (ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์)
ตำแหน่งเลขที่ 2147 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน

1.การจัดตั้งสหกรณ์ในจังหวัดน่านอย่างมีคุณภาพ  

 นางสมจิตร์ นันตะวัน
นักวิชาการสหกรณ์ ระดับปฏิบัติการ

 นักวิชาการสหกรณ์ ระดับชำนาญการ

1.การพัฒนาระบบการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
2.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ก่อสร้างฉางเอนกประสงค์ขนาด 17 x 24 x 6.6 เมตร
 

 นายสมพงษ์ สุวรรณศรี
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
(อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน)
ตำแหน่งเลขที่ 2162
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน

1.การส่งเสริมให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
2.โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 

 นางสาวสุธาทิพย์ เพ็ชร์บูรณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

1.การติดตามประเมินผลโครงการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2.การบริหารโครงการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(กรรมการใหม่)
 

 นางสุพรรษา ดวงเพียราช
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
2.การส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารองค์กรในสหกรณ์
 

 นายสุเมธ สัญญเดช
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ ๒

1.แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง
2.ส่งเสริมสหกรณ์พบทุจริตของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อนช่วยเพื่อน จำกัด
3.แนวทางการพัฒนาสหกรณ์สู่เกณฑ์มาตรฐาน
 

 นายสุระศักดิ์ บุญชาญ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

1.การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel กับการรายงานระบบส่งเสริมสหกรณ์  

 นางสาวอภิวันท์ คำก้อน
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

1.แนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด  

 ที่ กษ 1102/ว.70
(ลว. 26 มี.ค. 56)

 นางพรรัตน์ ภาคบุปผา
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 1621

1.แนวทางการปฏิบัติงาน “ ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS”

ที่ กษ 1102/ว.70
(ลว. 26 มี.ค. 56)

 นายณรงค์พร เจนการ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 2849

1.การเสริมสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ให้ยั่งยืนตามอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์

ที่ กษ 1102/ว.65
(ลว. 19 มี.ค. 56)

นายกฤษฎา วรสถิตย์
ทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1.การเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรม

ที่ กษ 1102/ว.65
(ลว. 19 มี.ค. 56)

นางชฎานิจ แสงเพ็ชร
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การส่งเสริมสหกรณ์ให้มีธรรมาภิบาลที่ดีในจังหวัดปราจีนบุรี
 

ที่ กษ 1102/ว.65
(ลว. 19 มี.ค. 56)

นายสำเนา ประสาตร์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการแปรรูปมันเส้นสะอาดระดับครัวเรือนในสถาบันเกษตรกร 

ที่ กษ 1102/ว.26
(ลว. 12 มี.ค. 56)

 นางถนอมนวล บุญเรือง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์

ที่ กษ 1102/ว.26
(ลว. 12 มี.ค. 56)

 นายสมศักดิ์  บุญโยม
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนกงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.ศึกษาแนวทางการพัฒนาส่งเสริมการผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ (กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตร เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พัทลุง จำกัด)
2.การจัดทำแผนธุรกิจด้านการเงินของสหกรณ์การเกษตรควนขนุน จำกัด (กรณีศึกษาเฉพาะด้านการเงินและสินเชื่อ)

 ที่ กษ 1102/ว.59
(ลว. 12 ก.พ. 56)

นายอาทิตย์ สุกเหลือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มแผนงาน กองแผนงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน 

1.การประยุกต์ใช้รูปแบบประเมินแบบซิป (CIPP Model) ประเมินผลโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2.โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2555 – 2559
3.สรุปคำวินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

  ที่ กษ 1102/ว.59
(ลว. 12 ก.พ. 56)

 นายมาโนช ชลอวงษ์ 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

1. การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์
2.การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2554
3.การพัฒนาระบบบริหารสัญญาเงินทุนของสำนักงานสหกรณ์ศรีสะเกษ

 ที่ กษ 1102/ว.57
(ลว. 12 ก.พ. 56) 

 นายโสภณ ศรีโยธิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

1.การพัฒนากระบวนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2.การวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์)
3.การวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)

 ที่ กษ 1102/ว.39
(ลว. 29 ม.ค. 56) 

 นายชินเทพ เชษฐเจริญรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1085
สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอวัดสิงห์ หนองมะโมง)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

1.แนวทางการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์

 ที่ กษ 1102/ว.38
(ลว. 29 ม.ค. 56)

 นายเสน่ห์ ประทุมลี
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์ดงเย็น
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

1.การเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ดงเย็น
2.การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

 ที่ กษ 1102/ว.38
(ลว. 29 ม.ค. 56)

 นายสุรเดช ปัดสำราญ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัดกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์พนา จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

1.การส่งเสริมการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับสมาชิกสหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จำกัด
2.การชำระบัญชีสหกรณ์รักษ์สุวรรณภูมิ จำกัด

  ที่ กษ 1102/ว.38
(ลว. 29 ม.ค. 56)

 นายสุกิจ ชุ่มฟักกิจ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 585
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 2302 (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

1.การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด
2.การส่งเสริมการบริหารจัดการสหกรณ์ตั้งใหม่ ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์บริการชุมชนบ้านสัมฤทธิ์ จำกัด

  ที่ กษ 1102/ว.38
(ลว. 29 ม.ค. 56)

 นายสามารถ น้อยบุญญะ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

1.บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ต่อการทำธุรกิจของสหกรณ์ในปัจจุบัน

  ที่ กษ 1102/ว.38
(ลว. 29 ม.ค. 56)

 นายมารุต พงษ์พิมาย
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
นิคมสหกรณ์โคกขาม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

1.แนวทางการบริหารงานสหกรณ์ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจัดนิคมสหกรณ์โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร

 ที่ กษ 1102/ว.38
(ลว. 29 ม.ค. 56)

 นายธนสาร บุญมา
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

1.การมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

 ที่ กษ 1102/ว.38
(ลว. 29 ม.ค. 56)

 นางวิชชุดา กาญจนศิริ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอธารโต)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

1.การส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านธารโต จำกัด
2.โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิต การตลาด และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2554

 ที่ กษ 1102/ว.38
(ลว. 29 ม.ค. 56)

 นางรุจี อักนิษฐธีรพันธ์
นักวิชาการสหกรณ์ ระดับชำนาญการ

 นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

1.การบริหารการเงิน การคลังด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ GFMIS
2.การบริหารจัดการระบบบำเหน็จบำนาญ ( e - pension)

 ที่ กษ 1102/ว.38
(ลว. 29 ม.ค. 56)

 นางรวิภา เพชรฤาชัย
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในของฝ่ายบริหารทั่วไป
2.การดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ ปี 2552-2554

 ที่ กษ 1102/ว.38
(ลว. 29 ม.ค. 56)

 นางจรุงศรี บุญน้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

1.นางจรุงศรี บุญน้อย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 ที่ กษ 1102/ว.38
(ลว. 29 ม.ค. 56)

นางสาวฐิติกร เพียรหาผล
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดชัยภูมิ
2.เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดชัยภูมิ

 ที่ กษ 1102/ว.37
(ลว. 29 ม.ค. 56)

 นางสาวนภาวรรณ ตาทิพย์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองตาก บ้านตาก วังเจ้า สามเงา)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก

 วิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
(อำเภอเมืองตาก บ้านตาก วังเจ้า สามเงา) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก

1.การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดตาก
2.เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร

 ที่ กษ 1102/ว.32
(ลว. 23 ม.ค. 56)

นางสาววิไล ดิษสระ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อผลักดันให้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด
2.การรายงานปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์

 ที่ กษ 1102/ว.32
(ลว. 23 ม.ค. 56)

 นางสาววัชราภรณ์ ไชยนา
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดยโสธร
2.เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดยโสธร

 ที่ กษ 1102/ว.32
(ลว. 23 ม.ค. 56)

 นางสาวจิณห์นิภา นุชถาวร
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกรทำไร่ด่านมะขามเตี้ย
2.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี

ที่ กษ 1102/ว.30
(ลว. 21 ม.ค. 56)

 นายมิตร ทองชัย
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
(อำเภอเมืองอุตรดิตถ์,อำเภอลับแล,อำเภอตรอน)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

1.การจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าวังแดง ๒ จำกัด

 ที่ กษ 1102/ว.30
(ลว. 21 ม.ค. 56)

 นายสมเกียรติ ศรีสุข
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแล ตรอน)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอบ้านโคก)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

1.แนวทางการสร้างอุดมการณ์สหกรณ์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านโคก จำกัด
2.การตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์

 ที่ กษ 1102/ว.26
(ลว. 17 ม.ค. 56)

 นายธวิท จันทรังษี
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางในการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในสหกรณ์การเกษตรบางขุนเทียน จำกัด
2.การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์

 ที่ กษ 1102/ว.23
(ลว. 14 ม.ค. 56)

นายสัญชัย รัศมีจีรวิไล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สังกัดกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ศูนย์สารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
1.ระบบฐานข้อมูลเงินกองทุนสงเคราะห์ และการชำระหนี้ด้วยระบบ Barcode
2.ระบบฐานข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดของสหกรณ์ภาคการเกษตร
3.ระบบบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ผ่านระบบ Barcode
นายชยุตม์ ซื่อบุญเกียรติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สังกัดกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ศูนย์สารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
1.ระบบการสืบค้นข้อมูลรายบุคคลของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
2.ระบบข้อมูลอุปกรณ์การตลาด / สิ่งก่อสร้างของสหกรณ์ (Market equipment / Construction of the cooperative Information systems)

นายคัมภีร์ ชูชื่นมานะกิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สังกัดกลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
ศูนย์สารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
1.ระบบงานสารบรรณ
2.ระบบฐานข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดของสหกรณ์ภาคการเกษตร
น.ส.แสงดาว หาญวัง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1.แนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกรทำนาวัดละมุด
2.การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายพิทักษ์ คงขลิบ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1.แนวทางการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด
2.การบริหารสินเชื่อและแนวทางแก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินให้กู้ผิดนัดชำระหนี้สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด
 ที่ กษ 1102/ว.19
(ลว. 11 ม.ค. 56)

น.ส.พรภัสสร วรประชา
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1. การตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสถาบันเกษตรกรที่กู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
2. การปรับโครงสร้างหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

ที่ กษ 1102/ว.19
(ลว. 11 ม.ค. 56)

น.ส.ขวัญจรัสภรณ์ แซ่ลิ่ม
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมงบประมาณของสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
2. การควบคมุการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2555

ที่ กษ 1102/ว.19
(ลว. 11 ม.ค. 56)

นายวิรัตน์ จันทรัตน์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1. การส่งเสริมเครือข่ายกลุ่มอาชีพด้านการเกษตรของสถาบันเกษตรกรในจังหวัดสตูล
2. การส่งเสริมการออมในโรงเรียนบ้านนางแก้ว

ที่ กษ 1102/144
(ลว. 11 ม.ค. 56)

นายวีนัส วงศ์ขัติ 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการสังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

1. การส่งเสริมการใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารงานสหกรณ์

 ที่ กษ 1102/ว10
(ลว. 9 ม.ค.56)

 นางสาวสุนีย์ กันธิยาใจ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

1.เทคนิคการฝึกอบรมแบบบูรณาการ
2.การบริหารโครงการฝึกอบรมการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กรรมการใหม่)

ที่ กษ 1102/ว9
(ลว. 8 ม.ค.56)

 นายมนัย ขาวมานิตย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒
(อำเภอปากพนัง เชียรใหญ่ หัวไทรเฉลิมพระเกียรติ พระพรหม) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.การส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตรในความรับผิดชอบส่งเสริมแนะนำให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

 ที่ กษ 1102/ว9
(ลว. 8 ม.ค.56)

 นายสราวุธ ศรีวงษา
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลของสหกรณ์ในจังหวัดเลย
2.การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์

  ที่ กษ 1102/ว2
(ลว. 3 ม.ค.56)

นางสาวจารุวรรณ ชีวเกิดสิริ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กองการเจ้าหน้าที่

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

1.แนวทางดำเนินการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ.รับรอง ตามช่วงเงินเดือนเพื่อบรรจุ และแต่งตั้ง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2.
การดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขัน ได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ที่ กษ 1102/ว463
(ลว. 28 ธ.ค. 55)

 นางสาวรุ่งอรุณ เหลืองอุ่มพล
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1. การพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่โดยศึกษาความคิดเห็นของผู้รับบริการ (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)
2.การจัดทำแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2555-2559

  ที่ กษ 1102/ว456
(ลว. 24 ธ.ค. 55)

 นายสุชิน กลิ่นแก้ว
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดนนทบุรี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การปรับปรุงวิธีการจัดเก็บเอกสารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ด้วยรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
2.การรวบรวมข้อมูลการผลิตพืชของสถาบันเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการผลิต 2553/2554

 ที่ กษ 1102/ว449
(ลว. 17 ธ.ค. 55)

 นางวิภารัตน์ เดชบุญญาภิชาติ 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์สุราษฎร์ธานี

1.การส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.การส่งเสริมสหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด สู่สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติปี 2554
3.การส่งเสริมร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด สู่สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติปี 2555
ที่ กษ 1102/ว449
(ลว. 17 ธ.ค. 55)

 นางสาววรนรินร์ อิ้มทับ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

1.แนวทางการปรับปรุงฐานข้อมูลสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) ให้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ สำหรับตลาดต่างประเทศ
2.สมรรถนะห่วงโซ่อุปทานปลานิล กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรทำสวนบางสมบูรณ์ จังหวัดนครนายก
ที่ กษ 1102/2974
(ลว. 19 ก.ค. 55)

 นายไพรัตน์ ยุทธไกร 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

1. โครงการจัดเวทีประชุมสำรวจสถานการณ์กลุ่มอาชีพต่อยอด และทำแผนพัฒนาการผลิต
การตลาด ตามความต้องการกลุ่ม ปี 2553

2. การส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดี แก่เกษตรกร
ในสถาบันเกษตรกร
 
ที่ กษ 1102/2964
(ลว. 18 ก.ค. 55)

นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 2

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 2  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน

1. โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2. แนวทางการส่งเสริมการปลูกยางพารา ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาน้อย จำกัด
  

นางสาวกรนภา บุษมงคล 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มตรวจสอบ กองคลัง

 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1. การจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
2. การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 นางสาวภาวดี เจริญไทย
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนครพนม
2.การบริหารโครงการ การบริหารโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร”(กรรมการทั้งคณะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

 นางสาวสุวรรณี ฐานบัญชา 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ในจังหวัดนครปฐมให้ผ่านการประเมินตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
2.สหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การกำกับดูแลองค์ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ในระดับดีขึ้นไป

 นางสาวอัสนี บินสอาด 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ศูนย์สารสนเทศ

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

1.การจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2.การจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

นางอุไรวรรณ์ จำปาจันทร์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักส่งเสริมสหกรณ์
2.การส่งเสริมและผลักดันกลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองเทิงตำ บลหนองแวง

 ที่ กษ 1102/ว284
(ลว. 17 ก.ค. 55)

 นางภิญยา ศรีวิชัย
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกรในอำเภอดอกคำใต้
2.แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในอำเภอดอกคำใต้

  ที่ กษ 1102/ว278
(ลว. 13 ก.ค. 55)

 นางสาวก้อย ยศเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จังหวัดนครนายก

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

1.การบริหารโครงการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กรรมการใหม่)
2.การจัดทำคู่มือการบริหารโครงการฝึกอบรม

 นางสาวอัจยุดา เสียงเพราะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จังหวัดนครนายก

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

1.การจัดทำคู่มือการติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
2.โครงการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร” (กรรมการใหม่)
 

  ที่ กษ 1102/ว269
(ลว. 3 ก.ค. 55)

นางสาวพักตร์พิมล สุวรรณโณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์

1. แนวทางการจัดทำเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการลงมาและตำแหน่งประเภททั่วไป
3. การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

  ที่ กษ 1102/ว268
(ลว. 3 ก.ค. 55)

 นางสาวอัญชนา แว่นแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส

1. การขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสหกรณ์
2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินทุนของสหกรณ์การเกษตร

 ที่ กษ 1102/ว259
(ลว.26 มิ.ย. 55)

 นายชัยวิทย์ บำรุง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

 นักวิชาการสหกรณ์
ชำนาญการพิเศษ สังกัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

1.การบริหารการจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลังในสถาบันเกษตรกร
2.การดำเนินงานโครงการจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จังหวัดปราจีนบุรี
3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์

 ที่ กษ 1102/ว250
(ลว.19 มิ.ย. 55)

 นางนัยนา จุลพันธ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางปฏิบัติในการจัดทำเอกสารประกอบการกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร
2.โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 ที่ กษ 1102/ว217
(ลว.22 พ.ค. 55)

 นายนิวัฒน์ วสุเชษฐ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในฝ่ายบริหารทั่วไป
2.การบำรุงรักษารถยนต์ทางราชการด้วยตนเอง

ที่ กษ 1102/ว213
(ลว.21 พ.ค. 55)

นายสมมาตย์ พุทธพิมพ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัดนิคมสหกรณ์พนา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

1.การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2.การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมด้านการผลิตพืชอาหาร(ข้าว) ในเขตจัดนิคมสหกรณ์พนา
3.การแนะนำส่งเสริมธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จำกัด

 นายองอาจ สงวนพงษ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ (ผอ.กลุ่ม) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

1.การส่งเสริมให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
2.การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์กองทุนสวนยางบางวัน จำกัด

ที่ กษ 1102/ว209
(ลว.17 พ.ค. 55)

 นางอภิสรา ละออสุวรรณ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
ด้านปศุสัตว์ ประมง หัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

1.แนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในสหกรณ์ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.การบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.การส่งเสริมกลุ่มอาชีพสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฏร์ธานีให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย.

 นายธนทัศน์ ทิมกระจ่าง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด

1.การพัฒนาเครือข่ายทางการเงินระหว่างสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด กับ สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน จำกัด
2.การติดตามและเร่งรัด การแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 01 จำกัด

ที่ กษ 1102/ว207
(ลว.16 พ.ค. 55)

นางนงลักษณ์ อยู่บุญ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
นิคมสหกรณ์วังทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

1.การวิเคราะห์ธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวคุณภาพดี
2.การตรวจการสหกรณ์พบการทุจริตของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบึง จำกัด
3.โครงการส่งเสริมพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ ปี 2553 (กิจกรรมอบรมนักเรียน)

 นายสมร นิวาส
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

1.การกำกับ ดูแลกิจการสหกรณ์ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.การส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3.การส่งเสริมสหกรณ์สร้างธรรมาภิบาล

 นายสุริยะ คำปวง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

 นักวิชาการสหกรณ์การชำนาญพิเศษ

1.กระบวนการออกเอกสารสิทธิ์ในเขตนิคมสหกรณ์
2.การขับเคลื่อนโครงการนิคมการเกษตรในเขตนิคมสหกรณ์
3.การเตรียมการประกาศสิ้นสภาพนิคมสหกรณ์

 นางอรุณศรี กัณหาบัว
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 2051
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

1.การควบคุมภายในกับการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด

ที่ กษ 1102/ว206
(ลว.15 พ.ค. 55)

น.ส.ทิพวัลย์ ไพรีรณ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
สังกัด กลุ่มพัสดุ กองคลัง

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มจัดนิคมสหกรณ์ สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

1.การจัดที่ดินในนิคมสหกรณ์เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตในสหกรณ์

ที่ กษ 1102/ว205
(ลว.15 พ.ค. 55)

 นางฉายา บุญเสริม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่

1.แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ที่ กษ 1102/ว204
(ลว.11 พ.ค. 55)

นายโกศล ศรีแฉล้ม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราฎร์ธานี

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา

1.โครงการพัฒนาศักยภาพฝ่ายจัดการสหกรณ์ หลักสูตร “การพัฒนาทีมงานสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ”
2.การประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์กองทุนสวนยาง
3.ชุดฝึกอบรม “การพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”

ที่ กษ 1102/ว202
(ลว.11 พ.ค. 55)

นางสาวอรวรรณ สกุลวงษ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

1.การจัดทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
2.การจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องบรรจุสุญญากาศ ตามโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

 นางจินตนา กล่าสกุล
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

 ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

1.การช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรให้เข้าถึงเงินทุนในการดาเนินธุรกิจ

 นายจีระณ์ ขวัญยืน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สังกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๗๗๖
สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

1.ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากล

 นายชนะ อมรวัฒน์
นักจักการงานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล

1.การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

 ที่ กษ 1102/ว200
(ลว.8 พ.ค. 55)

นางสาวชัญญา จันทนะ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1.แนวทางการสร้างอุดมการณ์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป
2.การแนะนำส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

นายพัลลภ ขันมณี
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก

1.การติดตามแนะนำสหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
2.การจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์
 

ที่ กษ 1102/ว197
(ลว.8 พ.ค. 55)

นางณัฐจรีย์ เสนพงศ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1.การลดขั้นตอนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2555
2.การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

นางดวงประทีป กุลัตถ์นาม
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

1.การพัฒนาการบริหารจัดการภายในของฝ่ายบริหารทั่วไปเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

 นางมลฤดี ชาวกงจักร
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

1.แนวทางการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรสามพราน จำกัด
2.การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

 นายจิรายุ สุคนธรัตน์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

1.แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสาครให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

 นายปภัส เอาผล
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 1 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒

1.การวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (การบริหารงบประมาณแนวใหม่)
2.การส่งเสริมสหกรณ์ให้มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ในพื้นที่รับผิดชอบเขตสายไหม เขตคันนายาว และคลองสามวา สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

 นายสละ ทองเบ็ญญ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัด นิคมสหกรณ์ปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผอ.นิคม)

1.การพัฒนากิจการสหกรณ์นิคมประมงนครศรีธรรมราช จำกัด
2.เพิ่มศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตและการตลาดข้าว

 นายอารัญ จั่นจีน
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1.การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
2.การจัดทำเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

 นางสุพรรณี ใจห้าว
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์6 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.การพัฒนาธุรกิจรวบรวมและแปรรูปยางพาราด้วยระบบเครือข่ายสถาบันเกษตรกรในเขตพื้นที่ฉวาง ช้างกลาง พิปูน

ที่ กษ 1102/ว194
(ลว.3 พ.ค. 55)

นางสาวนงคราญ พลดี 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การวิเคราะห์สภาพปัญหาการดาเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรทานาหัวช้าง ตาบลหัวช้าง อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

 นางสาวพยอม พาพาน
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์สู่ระดับมาตรฐาน
2.การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์

นางราตรี กาเจ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 (อำเภอกรงปินัง) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

1.การดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายของสหกรณ์การเกษตรกรงปินัง จำกัด
2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2554

 นายสมผล สุพรหมอินทร์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ (ผอ. กลุ่ม)
สังกัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

1.แนวทางการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

 นายสัญญา ส่องสว่าง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

1.การวิเคราะห์ต้นทุนเงินทุนธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดฉะเชิงเทรา
2.ส่งเสริมการจัดทำบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
3.การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์

ที่ กษ 1102/ว193
(ลว.3 พ.ค. 55)

 นางปรานอม มูลแก้ว
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.ความพึงพอใจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้บริการเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดกำแพงเพชร
2.แนวทางการพัฒนาสหกรณ์สู่เกณฑ์มาตรฐาน

 นางไพเราะ ศรีสูงเนิน
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1055
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

1.แนวทางการพัฒนาสหกรณ์สู่ระดับมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ที่ กษ 1102/ว190
(ลว.1 พ.ค. 55)

 นายสุทัน หล้าแก้ว
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

 นักวิชาการสหกรณ์
ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเชียงม่วน) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

1.การบริหารสินเชื่อเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกรในจังหวัดพะเยา

ที่ กษ 1102/ว191
(ลว.1 พ.ค. 55)

 นายประสิทธิ์ ป้อมเงิน
นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

 นักวิชาการสหกรณ์ ระดับชำนาญการ
สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

1.การพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ที่ กษ 1102/ว188
(ลว.30 เม.ย. 55)

 นายกรวุฒิ จิรพงศ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัด นิคมสหกรณ์ปะทิว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร

 นักวิชาการสหกรณ์ (ตำแหน่งเลขที่ 3089)
สังกัด นิคมสหกรณ์ปะทิว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร

1.การเพิ่มธุรกิจรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์การเช่าที่ดินปะทิว จำกัด

 นายวินัย ทองคำหยู
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๑๗
สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

1.การแก้ไขปัญหาดอกเบี้ยค้างชำระของสหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จำกัด
2.การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
 

 ที่ กษ 1102/ว186
(ลว.30 เม.ย. 55)

 นายมานพ พยัคฆศักดิ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

1.การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2.การส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัดที่มีหลายสาขาให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.โครงการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือของขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพสหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย

 ที่ กษ 1102/ว185
(ลว.30 เม.ย. 55)

นางสาววรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

 นักวิชาการสหกรณ์ ระดับชำนาญการพิเศษ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

1.แนวทางการจัดทำโครงการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
2.การเผยแพร่การสหกรณ์โดยการจัดทำฐานสหกรณ์เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ เรื่อง “การจัดการหนี้ค้างชำระ”

 นางกรรณิการ์ พาหุบุตร
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การแก้ปัญหาลูกหนี้ผิดนัดชำระในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
2.การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำนากมลา

 นางช่อทิพย์ วาณิชย์เจริญ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 3126
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง 3119
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.การปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ

 นางปิยนุช สาธรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผอ.กลุ่ม)

1.การพัฒนาสหกรณ์เกิดใหม่ด้วย อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 นางฤทัย ขันธประณีต
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กลุ่มสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กลุ่มสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม

1.การพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2.คู่มือและการปรับปรุงกระบวนการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์

 นายไพรัตน์ ร่วมชาติ
นักวิชาการสหกรณ์ ระดับชำนาญการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก

 นักวิชาการสหกรณ์ ระดับชำนาญการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก

1.การส่งเสริมสหกรณ์มีธรรมาภิบาลในจังหวัดนครนายก

ที่ กษ 1102/ว184
(ลว.27 เม.ย. 55)

 นางพรสวรรค์ เริงมิตร
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

1.แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์

 ที่ กษ 1102/ว178
(ลว.25 เม.ย. 55)

 นายอร่าม ชาวบ้านกร่าง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

1.แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์
2.การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3.การจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสิงห์บุรี

นางสาววรรโณทัย พึ่งศิริ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๘๕ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

1.การแก้ปัญหาธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรี

 นางอนัญญา วงศิริ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเงินกองทุน
2.การดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร

นายกิตติ ชัยวนนท์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1.การพัฒนาระบบการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยมุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

 นายชาลี ฉ่ำแช่ม
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๑๖
สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

1.การแก้ไขปัญหาการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ให้มีการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเพิ่มขึ้น

 นายธีรภพ บัวจีน
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

1.การขยายการจัดองค์ความรู้ในการบริหารสินเชื่อให้กับสหกรณ์การเกษตรในเขตอำเภอปากท่อ และ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี (Knowledge Management Loaning)
2.การแนะนำการมีส่วนร่วมในธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ราชบุรี จำกัด สู่เกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี ๒๕๕๔

 นายประเมศธ์ โสมินทุ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1.การบริหารจัดการพัสดุ
2.การประกวดราคาจ้างจัดงานตามโครงการสร้างโอกาสการเรียนรู้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่ กษ 1102/ว168
(ลว.23 เม.ย. 55)

 นายเฉลิม นวมนิ่ม
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี

1.แนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ในเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน

นางสาวกันต์ลภัส กระดังงา
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การพัฒนาประสิทธิภาพเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2.เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสาวทัดนรินทร์ สุวรรณคฤหาสน์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักบริหารเงินทุน

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การพัฒนาการปฏิบัติงานบัญชีเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำหรับโครงการ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กระจายอำนาจและระบบบัญชีให้ส่วนภูมิภาค
2.งานบัญชีเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำหรับโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระจายอำนาจและระบบบัญชีให้ส่วนภูมิภาค
ที่ กษ 1102/ว164
(ลว.20 เม.ย.54 )

นายอนุสรณ์ ศรีนาราง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวคิดการส่งเสริมสหกรณ์ในกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2(อำเภอหนองฉาง,ลานสัก,ทัพทัน สว่างอารมณ์, หนองขาหย่าง) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสหกรณ์

ที่ กษ 1102/ว163
(ลว.19 เม.ย. 55)

 นางสาวสุพิชญา บุญสูง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
2.การประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554

ที่ กษ 1102/ว160
(ลว.17 เม.ย. 55)

 นางพวงเพชร จันทิมา
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ที่ กษ 1102/ว157
(ลว.12 เม.ย. 55)

 นายณัฐพล แป้นนอก
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอพิมาย จักราช ชุมพวง เมืองยางลำทะเมนชัย เฉลิมพระเกียรติ ห้วยแถลง) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

1.การพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ กษ 1102/ว157
(ลว.12 เม.ย. 55)

 นายธวัตร์ กุ้งทุ่ม
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ในระดับดีขึ้นไปในจังหวัดสมุทรปราการ
2.โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 ที่ กษ 1102/ว157
(ลว.12 เม.ย. 55)

 นายพีรเดช ชินาภาษ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 2965 นิคมสหกรณ์ดอนตาล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

1.แนวทางการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในสถาบันเกษตรกร
3.การส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์

ที่ กษ 1102/ว156
(ลว.11 เม.ย. 55)

 นางมานิตา คำโป่ง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการพัฒนาระบบบัญชีและการเงินสำหรับกลุ่มอาชีพสหกรณ์ในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2.โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำอำเภอเชียงของ

 ที่ กษ 1102/ว156
(ลว.11 เม.ย. 55)

 นายวรพงษ์ นันทธนาคาร
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การควบคุมและการจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2.การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่าน

 ที่ กษ 1102/ว155
(ลว.11 เม.ย. 55)

 นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม
ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการ) ระดับต้น กองแผนงาน สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ (นักวิชาการสหกรณ์เชี่ยวชาญ)

1.การศึกษา แนวทางการสร้างเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์
2.การศึกษา ห่วงโซ่อุปทานกับการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
3.การศึกษา แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า

 ที่ กษ 1102/ว154
(ลว.11 เม.ย. 55)

 นายสิทธิพล วงศ์สุวัฒน์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การส่งเสริมสหกรณ์ในการขอความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันประจำปี
2.การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1

ที่ กษ 1102/ว152
(ลว.11 เม.ย. 55)

 างสราญทิพย์ บุณณะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กลุ่มตรวจสอบ กองคลัง

 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

1.แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อและจัดจ้าง
2.การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในประเทศ
3.ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

 ที่ กษ 1102/ว152
(ลว.11 เม.ย. 55)

 นายจรัส หนูแก้ว
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 3150
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 3149

1.การส่งเสริมให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

ที่ กษ 1102/ว150
(ลว.5 เม.ย. 55)

นางสาวมณฑาทิพย์ บัวเทศ
นักวิชาการสหกรณ์ ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การจัดตั้งสหกรณ์ในจังหวัดตาก
2.การส่งเสริมสหกรณ์ในจังหวัดตากให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์

 ที่ กษ 1102/ว150
(ลว.5 เม.ย. 55)

 นางสาววาสนา ระกำทอง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ปฏิบัติราชการใน สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการพัฒนาวิธีการรับจดทะเบียนสหกรณ์
2.การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการชำระบัญชีของผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ที่ กษ 1102/ว150
(ลว.5 เม.ย. 55)

นางสาวศุภสิตา นันทวรรณกร
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการจัดทำฐานข้อมูลเอกสารสิทธิ์ที่ดินของนิคมสหกรณ์
2.การตรวจสอบรายงานการขอออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ

ที่ กษ 1102/ว147
(ลว.3 เม.ย. 55)

นางสาวทิพย์สุดา กลิ่นคล้ายกัน
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การพัฒนาการบริหารการจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร
2.เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดอุดรธานี

ที่ กษ 1102/ว147
(ลว.3 เม.ย. 55)

นางสาวยูไรดา เซ็งยี
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปี 2554 ในจังหวัดยะลา
2.การจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงนิบงพัฒนา จำกัด ตามโครงการบ้านมั่นคงเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยแก่ราษฎรในเขตเทศบาลเมืองยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ที่ กษ 1102/ว147
(ลว.3 เม.ย. 55)

นางสาวศิรินาฏ สฤษดิพันธ์
นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการกรม ปฏิบัติราชการที่สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย

 นิติกรชำนาญการ

1.ขั้นตอนเบื้องต้นในการจัดทำสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่เจ้าหน้าที่ควรรู้
2.การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีรถยนต์ราชการประสบอุบัติเหตุ ชนเสาไฟสัญญาณกระพริบบริเวณเกาะกลางถนนสายเชียงใหม่-พร้าว

ที่ กษ 1102/ว147
(ลว.3 เม.ย. 55)

นายนิวัฒน์ สุกดำ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านพืชและผลิตภัณฑ์ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการส่งเสริมตลาดเครือข่ายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร
2.การติดตามประเมินผลโครงการบริหารจัดการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกร ปี 2554

ที่ กษ 1102/ว147
(ลว.3 เม.ย. 55)

นายสุรินทร์ วทัญญู
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1.แนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาสหกรณ์
2.การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในหน่วยงาน
3.การดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามแบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการหน่วยงาน

ที่ กษ 1102/ว147
(ลว.3 เม.ย. 55)

นายอรรคเดช ชาติวงศ์ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวของสหกรณ์การเกษตร เมืองศรีสะเกษ จำกัด
2.การสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ กษ 1102/ว146
(ลว.3 เม.ย. 55)

 นายธีระยุทธ ลายสีดา
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนากลุ่มเกษตรกร สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
2.การจัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรปี 2554

ที่ กษ 1102/ว144
(ลว.3 เม.ย. 55)

นางสาวพวงเพ็ชร์ พราหมพงษ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การพัฒนาการบริหารการจัดการของกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านสะพานโยง
2.การสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิต การตลาด และการแปรรูปของสหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด

ที่ กษ 1102/ว144
(ลว.3 เม.ย. 55)

นายนอรดีน เจะแล
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1.การพัฒนาให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน
2.ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.การรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster)กรือโป๊ะและปลากะตักปัตตานี

ที่ กษ 1102/ว144
(ลว.3 เม.ย. 55)

 นายฤทธิชัย พรหมยานนท์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้แก่คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนทั่วไป
2.การสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการทำธุรกิจกับสหกรณ์กองทุนสวนยางควนกาหลง 2 จำกัด                                  

ที่ กษ 1102/ว141
(ลว.30 มี.ค.55)

นางสาวนุชนาถ แก้วอุบล
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การพัฒนาธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย (ข้าวสาร) ของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด
2.การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจรวบรวมปาล์มน้ำมันของสถาบันเกษตรกรในจังหวัดตรัง

ที่ กษ 1102/ว141
(ลว.30 มี.ค.55)

นางสาวรัตติยา ฤทธิ์ชัยภูมิ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสำหรับสหกรณ์ในจังหวัดชัยภูมิ
2.การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์

 ที่ กษ 1102/ว141
(ลว.30 มี.ค.55)

 นางณิชาภา นนทรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1.การพัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
2.การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ GFMIS Web online ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ที่ กษ 1102/ว141
(ลว.30 มี.ค.55)

 นางพรรณวดี จิตร์สง่า
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์

 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

1.แนวทางการพัฒนาระบบการควบคุมพัสดุ
2.การจำหน่ายพัสดุและการลงจำหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สิน

ที่ กษ 1102/ว141
(ลว.30 มี.ค.55)

 นางอัญชลี ศรีหามาตย์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1.การบริหารจัดการสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล
2.การจัดตั้งสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์
3.การตรวจการสหกรณ์

 ที่ กษ 1102/ว141
(ลว.30 มี.ค.55)

นายชูชาติ ศิริโภคา
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 อ.ภูเขียว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

1.การส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ในเขตสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

 ที่ กษ 1102/ว137
(ลว.28 มี.ค.55)

นางสาวสุมนา ณ นคร
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

1.การส่งเสริมให้สหกรณ์สร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์

 ที่ กษ 1102/ว137
(ลว.28 มี.ค.55)

 นางปริญาภรณ์ แรงรอบ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สังกัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

1.แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดนครพนมให้เป็นศูนย์หรือร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ (Q shop)
2.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร

 ที่ กษ 1102/ว137
(ลว.28 มี.ค.55)

 นางวนิชา แสนร่มเย็น
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

1.คู่มือการเพิ่มปริมาณธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ภาคการเกษตร
2.การสร้างแบบคำนวณอัตราการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

 ที่ กษ 1102/ว137
(ลว.28 มี.ค.55)

นางสวภัทร คีรีพิทักษ์ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่

1.แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์จังหวัดกระบี่
2.การส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์จังหวัดกระบี่

 ที่ กษ 1102/ว132
(ลว.23 มี.ค.55)

 ศรีสิทธิ์ ชิยานุพงศ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

1.การพัฒนาสถาบันเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด

ที่ กษ 1102/ว127
(ลว.21 มี.ค.55)

 นางกรวิภา คงอิ่ม
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1.การเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจโรงสีสหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด
2.การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสหกรณ์โดยการสนับสนุนการจัดทำบรรจุภัณฑ์
3.การพัฒนากระบวนการจัดส่งและจำหน่ายข้าวสารของสหกรณ์

 ที่ กษ 1102/ว127
(ลว.21 มี.ค.55)

นายชูชาติ ภมะราภา 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1.การประชาสัมพันธ์ผลงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดนครราชสีมา (ประธานคณะทำงาน)
2
.บริหารจัดการโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดำเนินการที่กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 
3.ส่งเสริมเพิ่มผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ

ที่ กษ 1102/ว122
(ลว.20 มี.ค.55)

 นางสาวสดใส พลสังข์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ ปี 2554
2.การจัดทำคู่มือการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ที่ กษ 1102/ว122
(ลว.20 มี.ค.55)

 นายปิยะ รัตนชนกวงศ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1.การส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์
2.การปลูกข้าวต้นเดี่ยวโดยใช้แหนแดง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
3.การแก้ปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์

ที่ กษ 1102/ว121
(ลว.19 มี.ค.55)

นางสาวรจนา สวัสดิ์จิตร 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การชำระบัญชี สหกรณ์สมุนไพรรักษ์สุขภาพ จำกัด จังหวัดนนทบุรี
2.การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี

ที่ กษ 1102/ว119
(ลว.14 มี.ค.55)

 นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ตให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์
2.การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด

ที่ กษ 1102/ว114
(ลว.13 มี.ค.55)

 นางสาวสุพา ปิยะเขตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

1.การจัดทำชุดการจัดการเรียนรู้ วิชา “การวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์”
2.การดำเนินการโครงการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สหกรณ์นิคมหลังสวน จำกัด)

 ที่ กษ 1102/ว104
(ลว.8 มี.ค.55)

 นางอนุทิน หอมเย็น
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์
2.การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจการสหกรณ์และการส่งเสริมสหกรณ์

ที่ กษ 1102/ว100
(ลว.6 มี.ค.55)

 นางอัจฉรา กฤตพัฒนากุล
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
2.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดลพบุรี

 ที่ กษ 1102/ว99
(ลว.6 มี.ค.55)

 นายอัคพงศ์ ดาวปลื้ม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

1.การถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์ของสหกรณ์ในภาคเกษตรด้วยชุดฝึกอบรมสมาชิกใหม่
2.การบริหารโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร”(กรรมการทั้งคณะ)

ที่ กษ 1102/ว87
(ลว.28 ก.พ.55)

นางจงจิตต์ วันปรีดา
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การจัดตั้งสหกรณ์ในจังหวัดเลยให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.การจัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดเลย

ที่ กษ 1102/ว83
(ลว.27 ก.พ.55)

นางสาวพาฝัน ใจรักษ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การจัดทำเอกสารประกอบการขอกำหนดวงเงินดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก กรณีพิจารณาจากความต้องการของสมาชิกเป็นหลัก
2.โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ที่ กษ 1102/ว77
(ลว.23 ก.พ.55)

นางสาวธัญพัฒน์ เหลาจำปา
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
2.การนำผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ประปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

 ที่ กษ 1102/ว73
(ลว.23 ก.พ.55)

 นางสาวสุภารัตน์ หิรัญญโสภณนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ศูนย์สารสนเทศ

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

1.ระบบค้นหาข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
2.การพัฒนาฐานข้อมูลโปร์ไฟล์กลุ่มเกษตรกร ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 ที่ กษ 1102/ว68
(ลว.20 ก.พ.55)

นางสิริวัศยา มุสิกา
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การส่งเสริมสหกรณ์ตั้งใหม่ในจังหวัดบึงกาฬให้สามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน
2.การจัดตั้งสหกรณ์ในจังหวัดบึงกาฬ

   ที่ กษ 1102/ว436
(ลว.23 ธ.ค.54)

นางสาวสุมาลี คำมุลคร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

1.การพัฒนาระบบการเชื่อมต่อเข้าสู่องค์กรผ่าน SSL VPN Server
2.การบริหารความเสี่ยงด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ที่ กษ 1102/ว431
(ลว.21 ธ.ค.54)

 นายอนุรักษ์ พัฒนศรี ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ

1.สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์
2.ประชาสัมพันธ์ตราสินค้า “ทุ่งกุลาฟาร์ม” ตามโครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ ปี 2552
3.โครงการประชาสัมพันธ์ระบบสหกรณ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์รายวัน
  ที่ กษ 1102/ว431
(ลว.21 ธ.ค.54)

 นางสาวปิยากร กองไกรกลาง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม
สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 1.การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

   ที่ กษ 1102/ว431
(ลว.21 ธ.ค.54)

นายพงศ์สันต์ ขำปู่ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1.การจดทะเบียนขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
2.การสร้างทีมงานฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

นางสาวศศิธร ม่วงมิตร ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
สังกัด ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

1.การใช้สื่อป้าย Banner เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2.การจัดนิทรรศการ “ลูกมุ่งมั่น สานต่อ งานที่พ่อทำ”

นายสวาด เกสรทอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดหนองคาย
2.การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองเพชรบูรณ์ จำกัด

นางศุภศิริ จันทร์เวียง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การพัฒนาสินค้าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพในจังหวัดนครราชสีมาให้ได้มาตรฐาน สมส.
2.โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ปี 2553 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

นางสาววิชชุลดา อาทรกิจ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอรามัน) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอยะหา) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

1.การส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สหกรณ์หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 จำกัด)

 นายวสันต์ สุขสมบัติ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สังกัด กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

1.แนวทางการสร้างอุดมการณ์สหกรณ์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป
2.การตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์

   ที่ กษ 1102/ว425
(ลว.16 ธ.ค.54)

 นายสุมงคล เย็นทรัพย์ศิริ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1.การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต

2.การติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

  ที่ กษ 1102/ว424
(ลว.16 ธ.ค.54)

 

 

 

 นางจุฑารัชต์ ผุดผาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

1.การพัฒนาระบบสารสนเทศการรายงานผลข้อมูลบุคลากร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2.การดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) 

3.การเสนอขออนุญาตลาป่วยเกินและรับเงินเดือนในระหว่างลาป่วยเกิน 

 นางสาวมะยุรี คำภาศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

1.แนวทางการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์
2.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(กรรมการทั้งคณะ) ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะของผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 นางสาวสิรัมพร แสงวิเศษสิน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

1. แนวทางดำเนินการประเมินผลการทดรองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มีประสิทธิภาพ  
2. การประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 นางสาวสุนทรี แสงจันทร์
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

1. แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ด้วยระบบสมาชิกสัมพันธ์ (Member Relationship Management : MRM) 
2. การบริหารโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรหลักสูตร “การจัดการสหกรณ์ยุคใหม่” 

 นายกัมพล นุชสมบัติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

1.แผนการสอน การวิเคราะห์สถานภาพของสหกรณ์  
2. การบริหารโครงการสัมมนาผู้บริหารสหกรณ์เพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ที่เป็นเลิศ  

3.แผนการสอน ภาวะผู้นำกับการพัฒนาสหกรณ์ 

 นายรุ่งเรือง อมรวิริยะกุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

1.แนวทางการดำเนินการจัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปข้อมูลอัตรากำลังคน  
2. การปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่และกรอบตำแหน่งลูกจ้างประจำ  

 ที่ กษ 1102/ว426
(ลว.19 ธ.ค.54)

นางสาววรงค์ศิริ พรหมรักษ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  1. แนวทางการพัฒนาศูนย์หรือร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ (Q SHOP )
2. การยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์จากระดับพอใช้เป็นระดับดีถึงดีมาก

ที่ ก 1102/ว426
(ลว.19 ธ.ค.54)

นางสาวศิรินทร์ทิพย์ นาคสวัสดิ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  1. การส่งเสริมกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2. การพัฒนาการจัดเก็บฐานข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ ก 1102/ว426
(ลว.19 ธ.ค.54)

 นางสาวอารีวรรณ สงวนเผ่า
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

1. การชำระบัญชีสหกรณ์การปศุสัตว์ชัยนาท จำกัด

ที่ กษ 1102/ว423
(ลว.15 ธ.ค.54)

 กาญจนา รัตนสุวรรณ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1

 นักวิชาการสหกรณ์ระดับชำนาญการพิเศษ

1. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel เพื่อช่วยในการแนะนำส่งเสริมการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
2.
การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ในสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1แบบมีส่วนร่วมของผู้แทนสหกรณ์
3. การส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานสหกรณ์

 ที่ กษ 1102/ว420
(ลว.8 ธ.ค.54)
นางอังศุมาลี ม่วงเกษม
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
1.การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 – 2553

2.การจัดทำคู่มือ “การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์”
สำหรับสหกรณ์ในจังหวัดลำพูน
 ที่ กษ 1102/ว418
(ลว.8 ธ.ค.54)
นางสาวณัฐณิชา สงชู
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านสินเชื่อ ธุรกิจการซื้อและบริการ
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
1.แนวคิดในการพัฒนาร้านค้าในสหกรณ์การเกษตร
2.ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร
และสหกรณ์
 ที่ กษ1102/ว.417
(ลว. 7 ธ.ค. 54)
นางจิตรา จำนงค์นอก
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

1.แนวทางการส่งเสริม แนะนำให้กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2.
รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1ประจำปีงบประมาณ พ.. 2553

 ที่ กษ 1102/ว412
(ลว. 29 พ.ย. 54)

นางสาวทองสุข ชาญประเสริฐ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

1.การจัดทำฐานข้อมูลลูกหนี้ เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
2.การเบิกจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร

 ที่ กษ 1102/ว410
(ลว. 29 พ.ย. 54)

นางกำไลทิพย์ จันทรังษี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

1.การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
2.แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

 ที่ กษ 1102/ว401
(ลว. 22 พ.ย. 54)

 นายจรวย ภูมิชาติ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 1.การพัฒนาการบริหารจัดการในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรังตามหลักเกณฑ์ PMQA
 

ที่ กษ 1102/ว391
(ลว.8พ.ย.54) 

 นางสาวสุพิชชา ทิพย์กัณฑ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
 1.แนวทางการส่งเสริมสินค้ามาตรฐานสหกรณ์
 2.การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ(ต่อยอด)ในจังหวัดเพชรบูรณ์ปี 2553

ที่ กษ 1102/ว389
(ลว.1พ.ย.54) 

นางสาวกนกพร วรรณนรากุล
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

1.การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญของกลุ่มบริหารเงินทุน
2.การจัดประชุมเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ที่ กษ 1102/ว314
(ลว.5 ก.ย.54) 

นางนันทการ เตะแต 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

1.แนวทางการพัฒนาองค์กรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตยางพาราในอำเภอเบตงจังหวัดยะลา
2.การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา จำกัด ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ที่ กษ 1102/ว326
(ลว.12 ก.ย.54 

นางมยุรี โพธิ์สีสม
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

1.โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2.การบริหารจัดการสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล

ที่ กษ 1102/ว292
(ลว.22 ส.ค.54 

นางสาวอรมณี   สังฆะมณี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    
จังหวัดนครราชสีมา

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

1.การจัดทำคู่มือการวิเคราะห์ความเข้มแข้งของสหกรณ์ตามโครงการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.การบริหารโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชน"ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา"

ที่ กษ 1102/ว288
(ลว.18 ส.ค.54 

นางสาวปาจรีย์ คงแย้ม
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั่วไปสำหรับใช้ในการบริหารแผนงานและงบประมาณ
2.การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

ที่ กษ 1102/ว281
(ลว.11 ส.ค.54 

นางสาวณัฐพร สังข์สุวรรณ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1. การจัดตั้งสหกรณ์ให้สามารถดำเนินงานได้ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2
2.การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ที่ กษ 1102/ว270
(ลว.3 ส.ค.54 )

นางสุธาสินี  แสงอรุณ   
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ในกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์5
2.การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี (คำของบประมาณ) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

นายสุชล ชนะคุ้ม
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 นิคมสหกรณ์คลองท่อม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1.แนวทางการส่งเสริมให้ความรู้แก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดกระบี่
2.การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ในเขตอำเภอเมือง อำเภอเหนือคลอง อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่
3.การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายศรีอุทัย   กลับกลาง      
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไปเพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายมะเย็ง  คะเซ็ง 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้าชำระนานของสหกรณ์การเกษตรไม้แก่น จำกัด

นางสาวเพ็ญนภา ทองทิพย์มาก
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1. การพัฒนากิจกรรมฟื้นฟูอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 

นายนิคม  เข็มปัญญา 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
1.การพัฒนาให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
2.ศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดนครพนม กรณี ศึกษาสหกรณ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ (ข้อ4)
ที่ กษ 1102/ว262
(ลว.29 ก.ค.54 )
1.นางธนวรรณ ทองก้อน
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
1. การใช้เทคนิคการประสานงานในองค์กรเพื่อพัฒนางาน
2.นายสมชาย มีแสง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์หลังสวน ชุมพร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1. ศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ จำกัด จังหวัดระยอง
2. การแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มสหกรณ์นิคมบาเจาะ จำกัด
3 .โครงการส่งเสริมพัฒนาปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

3.นายสันติ ศรขรรค์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ
จัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1.การจัดทำ จัดเก็บ และค้นหาเอกสารในรูปของแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์

4. นายสิวัตต์ จันทร์จุฑาสถาน
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 

1.แนวทางการแก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินให้กู้ที่ผิดนัดชำระหนี

5. นางสาวสุนีย์ หะยีอาลี
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1. การส่งเสริมสหกรณ์โดยใช้เครื่องมือเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
2. การฟื้นฟูการดำเนินงานของสหกรณ์ที่หยุดดำเนินกิจการ

ที่ กษ 1102/ว261
(ลว.28 ก.ค.54 )

นายสัญญาชัย กองเขต
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอ่างทองผ่านเกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
2.การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง

 
ที่ กษ 1102/ว255
(ลว.22 ก.ค.54 )

นายอุเทน มหาราช 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1.แนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดให้มีประสิทธิภาพ

นางสุชาดา เคนพิทักษ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง

 นายวิษณุวัฒน์ อยู่อินทร์ 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

1.การส่งเสริมธรรมมาภิบาลในสหกรณ์

นายพีระเดช เดชศราเดโช
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อการส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์
2.โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ (กลุ่มพื้นฐาน)

นายธัชพงศ์ บัวนุช ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1.การจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด
2.การจัดทำคำโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นางฐิรกาญจน์ อุดมศิลป์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
 สังกัดกลุ่มตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

1.การตรวจสอบระบบรับและนำส่งเงินในระบบ GFMIS
2.การตรวจสอบศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5
3.การตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์

นายชนะ อินนุพัฒน์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการปรับปรุงการรายงานผลการปฏิบัติงานของสำ นักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา
2.เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรี

นางสาวจันทร์เพ็ญ ซั่วต๋อ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.เสริมสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์
2.การบริหารจัดการตลาดผลไม้ในสถาบันเกษตรกร

ที่ กษ 1102/ว252
(ลว.22 ก.ค.54 )

นายเสริมศักดิ์ ยิ้มน้อย
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

1.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
2.ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปริมาณธุรกิจสหกรณ์

นางสาวสุปราณี สุปัญญา
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

1.การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทำนาฮางโฮง
2.การอบรมความรู้พื้นฐานก่อนการรับจดทะเบียนสหกรณ์

นายวิรัตน์ กาฬเทพ 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การส่งเสริมให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

นายรัฐสิฏฐ์ ประทีป ณ ถลาง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา

นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์นิคมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์กรณีศึกษา : สหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด
2.การส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ภายใต้โครงการ “การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1.การพัฒนาเครือข่ายทางการเงินสหกรณ์นิคม
2.การส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3.การศึกษาการพัฒนาการจัดการแบบมีส่วนร่วมของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนครนายก

นางสาวประไพ คำคล้าย 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามระบบการจัดการสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี
2.การสร้างและส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์

นางธัญวรัตม์ ดำริห์ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
2.การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

นายธวัชชัย วิเชียรมณี
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1.การพัฒนาเครือข่ายข้าวเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
2.การประเมินผลการใช้ประโยชน์ที่ดินและการมีส่วนร่วมในกิจการของสมาชิกสหกรณ์นิคมประมงนครศรีธรรมราช จำกัด
3.การจัดศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่นิคมสหกรณ์ปากพญา

นางณัฏยา ศรีชัย
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม

นางสาวจิราภรณ์ วงศ์พานิชย์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยโสธรสู่ระดับมาตรฐาน
2.การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน
ที่ กษ 1102/ว252
(ลว.22 ก.ค.54 )

นางสาวจินตนา เขียวอมร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

1.การวางแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำในกรมส่งเสริมสหกรณ์
2.การปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ หลังการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่

นายวิทยา วัฒนวิเชียร 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการพัฒนาการบริหารงานสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม
 

นางสาวรัชนี มีบุญ  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

1.การจัดทำคู่มือการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2.การจัดสรรวงเงินและโควตาพิเศษสำหรับเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการให้กับหน่วยงานสังกัดส่วนกลางและสังกัดส่วนภูมิภาค และจัดทำคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ สังกัดส่วนกลาง

นางสาวมนธิฌา สังขเนตร 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สังกัดกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการรับจดทะเบียนข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
2.การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดสู่เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายภัทรชัย สุขแสวง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

1.การจัดทำตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าของสหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด

นายภราดร เอกชน
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การพัฒนาระบบสารสนเทศในด้านการจัดการข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อสนับสนุนการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสมุทรปราการ
2.การจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์โครงการบ้านมั่นคง

นายพิสิฐ เพิ่มพูน 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
จังหวัดเพชรบุรี สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

1.การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินผลการจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแบบ 360 องศา
2.การบริหารโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “สร้างสรรค์วัฒนธรรมการบริการด้วยใจ”
3.การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาประสิทธิภาพการประเมินผลการฝึกอบรม”

นางสาวพัชรินทร์ บุญฮวด
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายในของสหกรณ์เพื่อเข้าสู่ระดับมาตรฐานดีเลิศ
2.การจัดตั้งสหกรณ์และติดตามให้สหกรณ์ดำเนินงานได้

นายเผ่าพงศ์ แฮวอู 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การประเมินผลสำเร็จงานตามแผนงานเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

นายธีรวุฒิ ใจดี
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1.แนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
2.การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี (คำของบประมาณ) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

นายทองใบ  เพชรานันท์ 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฏร์ธานี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.ข้อเสนอความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายทวีพัฒน์ เหล่าบรรเทา 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1.การส่งเสริมสถาบันเกษตรกรจัดตั้งใหม่ในจังหวัดบุรีรัมย์
2.การวิเคราะห์แนวโน้มการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร
3.การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรและสหกรณ์
ที่ กษ 1102/ว249
(ลว.21 ก.ค.54 )

นางสาวณนงปรัชญ์ อร่ามศักดิ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การบริหารสินเชื่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
2.ศึกษาการบริหารจัดการสหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง จำกัดด้านการควบคุมภายในสำหรับสหกรณ์
ที่ กษ 1102/ว250
(ลว.21 ก.ค.54 )

นางสาวชัญญา จันทนะ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรต่อโครงการลดภาระหนี้/เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร
2.การขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร
 

นายวิสิทธิ์ ศิริเลิศ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.ความพึงพอใจในการใช้บริการของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1กรณีศึกษาสหกรณ์เขตปทุมวัน
2.การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ในสภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด
 

นายบรรจง ชัยขุนพล
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
นิคมสหกรณ์แม่สอด
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก

นักวิชาการสหกรณ์การชำนาญพิเศษ

1.แนวทางการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนโครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนในเขตนิคมสหกรณ์แม่สอดตามแผนแม่บทนิคมการเกษตรปี 2553 - 2557
2.การขับเคลื่อนโครงการนิคมการเกษตรพืชอาหาร และพืชพลังงานทดแทนในเขตนิคมสหกรณ์แม่สอด ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
3.การดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิกตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตนิคมสหกรณ์แม่สอด ปี 2552 - 2553
ที่ กษ 1102/ว247
(ลว.19 ก.ค.54 )

นางสาวกันยารัตน์ แสงงาม 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานผลการปฏิบัติงาน (หน่วยส่งเสริมสหกรณ์)
2.การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน ของ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1

 
ที่ กษ 1102/ว243
(ลว.12 ก.ค.54 )
นางสาวกัลยา ศิริพงษ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1.การให้บริการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแก่บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
2.
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ผ่านระบบ GFMIS
นายจิรพล น่วมเจริญ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1.แนวทางการส่งเสริมฉลากสินค้าและเครื่องหมายบนบรรจุภัณฑ์สินค้าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน
2.การรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) ปีงบประมาณ 2553
นายชูเกียรติ คำยิ่ง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3
1.ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง “การจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ โดยใช้ Microsoft Access”
นายพงษ์ปกรณ์ ปิยวัฒน์ปภาดา
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สังกัด ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1.การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีต่อการดำเนินงานของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
2.
การถ่ายทอดความรู้เรื่องสหกรณ์ไทยและสหกรณ์ในต่างประเทศ
นางสาวชลฤดี เผ่าวณิชย์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1.แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรี
2.การเพิ่มปริมาณธุรกิจสหกรณ์
นายมานะ สุบรรณ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
1.การสร้างเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.ทีมที่ปรึกษากรมส่งเสริมสหกรณ์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ให้สหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.การสร้างเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายยุทธรัตน์ ช่วยนะ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1.การส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
2.โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร
นางสาวเยาวดี กิจถาวร
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1.การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์การเกษตรสมุทรสงคราม จำกัด
2.การจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานเจริญมั่งมีมั่นคง จำกัด
นางสาววารุณี ศรีเมฆ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1.การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า
2.การขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
นายวิชา งามสวย
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒
1.การลดขั้นตอนงานธุรการของฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.การจัดทำแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
นางสาวสนองพร เทียนเพ็ง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านสินเชื่อ ธุรกิจการซื้อ และบริการ
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
1.ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการศึกษาการดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายของสหกรณ์
2.การบริหารจัดการงบประมาณ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2552

3.การบริหารจัดการการรายงานผลงานด้วยเครื่องมือ PART
นายสุดจิตร หยงสตาร์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบสหกรณ์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
นางอรวรรณ คงเมือง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
1.แนวทางการแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าโดยจ้างบริษัทเอกชน
2.การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า อย.กรณีศึกษา โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ปี 2552

3.การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขบวนการสหกรณ์ กรณีศึกษาโครงการเทศกาลกระเช้าสินค้าสหกรณ์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ปี 2553์
ที่ กษ 1102/ว245
(ลว.13 ก.ค.54 )
นางสาวกฤตวรรณ บุญมีรอด
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1.ศึกษาแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าของกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร
2.การปฏิบัติงานภายใต้ตัวชี้วัด 15.ง(6) การวัดระดับความสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผนการจัดทำองค์ความรู้ (KM) (RM 4.3) เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร / กลุ่มอาชีพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน”
นางครสวรรค์ โภคา
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1.จัดทำฐานข้อมูลนิคมสหกรณ์
นายธานี พรมอยู่
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1.บทคัดย่อ
2.แผนบริหารงานสหกรณ์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
นางนงลักษณ์ วิเศษทักษ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1.การส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลในสหกรณ์
นายปริญญา สุขเสวก
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1.แนวทางการผลักดันและพัฒนากลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ผ่านการคัดเลือกเป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่น
2.การดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์
นางพรรณาลักษณ์ เพชรโชติ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในการดำเนินธุรกิจ
2.การส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ
นายวิทยา กองตองกาย
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1.การจัดตั้งสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
นางวิไลวรรณ ฟ้าสูงเนิน
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1.ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์
2.การดำเนินงานตามโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
นายวิศรุต บำรุงศรี
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1.การส่งเสริมพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร
2.การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เอคโค่ (ประเทศไทย) พิจิตร จำกัด
นายศรีสุเทพ ตั้งจิตต์ธรรม
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒
1.การพัฒนาสหกรณ์การเกษตรไม่ให้มีข้อบกพร่อง
นายสงบ ปานเพ็ง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1.การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจของกลุ่มอาชีพโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
นางสาวอรทัย สันเทพ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1.มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
2.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร
นางสาวอัจฉรา แจ่มกระจ่าง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มงานตรวจการสหกรณ์ ส่วนทะเบียนและข้อบังคับ
สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1.การเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานผลการตรวจการสหกรณ์
2.การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการสหกรณ์
นายอำพร เกตุบำรุง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัดนิคมสหกรณ์ฟากท่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1.การพัฒนาภาคการเกษตรในเขตนิคมสหกรณ์
2.การรักษาและป้องกันการบุกรุกพื้นที่นิคมสหกรณ์
นางสาวเอมอร จันทร์เป็งผัด
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1.การสร้างจิตสำนึกแห่งธรรมาภิบาลในสหกรณ์
ที่ กษ 1102/ว228
(ลว.06 ก.ค.54 )

นางสาวธนวรรณ ปานโชติ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์ขนาดเล็กกรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตร ปชด. ไร่บน จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2.กระบวนการดำเนินการจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2553 โดย นางสาวธนวรรณ ปานโชติ์

นายไพรัช วัฒนศิริ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1.ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
2.การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระนอง
3.การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ กรณีศึกษาการบริหารงานในสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดพังงา

นายภาสวี เกษร
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1.การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้ผ่านมาตรฐานกรมส่งเสริมสหกรณ์

นางสาวมณีรัตน์ สิงหรา ณ อยุธยา
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการส่งเสริมผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานGAP และ Q
2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ

นางสาววราพร ทองดีนอก
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ์
1.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม/ สมาชิกชั้นนำ)
2.การบริหารโครงการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายสมเด็จ บุญเดช
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1.การกระจายแผนงาน/โครงการสู่สหกรณ์เพื่อการปฏิบัติ

นางสาวสุธาทิพย์ สัจจมาศ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การส่งเสริมให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
2.แนวทางในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ของสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด

นางสาวอภิญญา จันทรวงศ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านปศุสัตว์ ประมง หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวคิดการปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาด(Event Marketing) ของกลุ่มอาชีพ
2.โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ ปี 2553 ของสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

นางสาวอำไพ ทำสะดวก
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่เกณฑ์มาตรฐาน
2.การจัดตั้งสหกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ที่ กษ 1102/ว230
(ลว.07 ก.ค.54 )

นางสาวนัฐรียา ทรัพย์สุข
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานสหกรณ์
ที่ กษ 1102/ว228
(ลว.06 ก.ค.54 )

นางสาวธนวรรณ ปานโชติ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์ขนาดเล็กกรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตร ปชด. ไร่บน จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2.กระบวนการดำเนินการจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2553 โดย นางสาวธนวรรณ ปานโชติ์

นายไพรัช วัฒนศิริ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1.ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
2.การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระนอง
3.การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ กรณีศึกษาการบริหารงานในสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดพังงา

นายภาสวี เกษร
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1.การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้ผ่านมาตรฐานกรมส่งเสริมสหกรณ์

นางสาวมณีรัตน์ สิงหรา ณ อยุธยา
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการส่งเสริมผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานGAP และ Q
2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ

นางสาววราพร ทองดีนอก
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ์
1.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม/ สมาชิกชั้นนำ)
2.การบริหารโครงการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายสมเด็จ บุญเดช
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1.การกระจายแผนงาน/โครงการสู่สหกรณ์เพื่อการปฏิบัติ

นางสาวสุธาทิพย์ สัจจมาศ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การส่งเสริมให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
2.แนวทางในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ของสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด

นางสาวอภิญญา จันทรวงศ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านปศุสัตว์ ประมง หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวคิดการปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาด(Event Marketing) ของกลุ่มอาชีพ
2.โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ ปี 2553 ของสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

นางสาวอำไพ ทำสะดวก
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่เกณฑ์มาตรฐาน
2.การจัดตั้งสหกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ที่ กษ 1102/ว230
(ลว.07 ก.ค.54 )

นางสาวนัฐรียา ทรัพย์สุข
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานสหกรณ์
ที่ กษ 1102/ว235
(ลว.07 ก.ค.54 )

นายรายวัน พิกุล
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
งานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4สำนัก

1.ขบวนทัศน์การพัฒนาสหกรณ์เชิงรุก
ที่ กษ 1102/ว235
(ลว.07 ก.ค.54 )

นายวรเวทย์ มโนขันธ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การเสริมสร้างการรวมกลุ่มโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในรูปแบบการสหกรณ์ตามโครงการขยายผลโครงการหลวง
2.การส่งเสริมการรวมกลุ่มโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในรูปแบบการสหกรณ์ตามโครงการขยายผลโครงการหลวง
ที่ กษ 1102/ว230
(ลว.07 ก.ค.54 )

นาย วิทยา สิริมาวรวุฒิ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 

1. การประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ที่ กษ 1102/ว230
(ลว.07 ก.ค.54 )

นายสมเพชร อินทรวงส์โชติ 
นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

นักวิชาการสหกรณ์ ระดับชำนาญการ

1.การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่
 
ที่ กษ 1102/ว229
(ลว.06 ก.ค.54 )

นายกมล เทพสุวรรณ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การจัดทำฐานข้อมูลบรรจุภัณฑ์สินค้า เพื่อใช้ แนะนำ ส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้ากลุ่มอาชีพในจังหวัดกาฬสินธุ์
2.การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ (ต่อยอด) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2553

นายกฤษณะ มาเทียน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

1.การจัดชั้นสมาชิกของสหกรณ์ภาคการเกษตร
2.การประเมินผลการดำเนินงาน โครงการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยแบบจำลอง CIPP MODEL
3.การบริหารโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์

นางกัญญา กีรติพงษ์ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

1.แนวทางการพัฒนาการประเมินผลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการประเมินผลโครงการ
2.การดำเนินโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้ข้อมูลทางการเงินและบัญชีเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์”
3.การดำเนินโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่” รุ่นที่ 2

นางสาวณิชิตา เกษมมงคล
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1.การพัฒนาการบริหารสินเชื่อและแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ
2.การศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์รถยนต์โดยสาร
3.การศึกษาศักยภาพสหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทร

นายธนรัฐ โคจรานนท์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1.การสร้างจิตสำนึกของสมาชิกสหกรณ์กับความสำเร็จของสหกรณ์
2.โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปี 2552
3.การส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักบุญเปโตร จำกัด

นางพัชรา เสมาใหญ่
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
1.การฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์ตามโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจน

นายวสิษฐ์พล พุทธพงษ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1.การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

นายสายันต์ สนใจ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.ศึกษารูปแบบการให้ความรู้การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก เพื่อลดต้นทุนการผลิตของสมาชิกสหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด

นายสุพัฒน์กาจ เบ้าชัยภูมิ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์
2.เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์

นางสุรางค์ คัยนันท์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์กลุ่มวิเคราะห์เงินทุนสนับสนุนสหกรณ์ 

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 

1.การบริหารจัดการเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์
2.การประเมินผลการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด / สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1, 2
3.หลักเกณฑ์การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ กพส. ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 1102/ว206
(ลว.24 มิ.ย.54 )

นางสาวณัฐชาภรณ์ เฉลยถิ่น
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

1.เรื่อง การถวายความรู้เรื่องสหกรณ์แก่สามเณรนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
2.การบริหารโครงการการบริหารโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชน หลักสูตร “ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์”ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

นางปารณีย์ ลมกิ่ง
กลุ่มแก้ไขปัญหาหนี้สินสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1.การจัดทำฐานข้อมูลด้านสินเชื่อการเกษตรของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
2.การให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3.การตรวจสอบการจ่ายเงินชดเชยคืนให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

นายยงยุทธ อุดมศักดิ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1.โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2551
2.การจัดตั้งสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ให้สามารถดำเนินงานได้

3.แนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

นางสาวอรวรรณ รอดหลง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ งานเลขานุการ กลุ่มบริหารเงินทุน สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ สหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการประชุมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
2.การประชุมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (เฉพาะการประชุม เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ในส่วนกลาง)
ที่ กษ 1102/ว218
(ลว.05 ก.ค.54 )

นางสาวอัญชลี บุญทับ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การพัฒนาการบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร จังหวัดนนทบุรี
2.โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี
ที่ กษ 1102/ว218
(ลว.05 ก.ค.54 )

นายฉัตรชัย บาไสย
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
2.การบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
ที่ กษ 1102/ว216
(ลว.04 ก.ค.54 )

นายสันติ จันทร์สถานนท์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มอาชีพจักสานในจังหวัดอ่างทอง
2.โครงการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร โดยขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดระยอง ด้วยระบบสหกรณ์
ที่ กษ 1102/ว216
(ลว.04 ก.ค.54 )

นางสาวแพรวพรรณ เสฏฐรังสี
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจการตลาดของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี
2.ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
ที่ กษ 1102/ว216
(ลว.04 ก.ค.54 )

นางสาวพนัชกร รักไทยวัฒนา 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การพัฒนากลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพิจิตรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
2.การจัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดพิจิตร ปี 2553เพื่อให้ได้ตามตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ที่ กษ 1102/ว216
(ลว.04 ก.ค.54 )

นางสาวชุติมา พวงสมบัติ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การปรับปรุงระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จตามตัวชี้วัด
2.โครงการลดการใช้พลังงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
ที่ กษ 1102/ว213
(ลว.01 ก.ค.54 )

นางสาวสุพรทิพย์ นครเนียม
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สังกัด กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การชำระบัญชีสหกรณ์
2.การจัดระดับมาตรฐานกลุ่มภารกิจ
ที่ กษ 1102/ว213
(ลว.01 ก.ค.54 )

นางสาวนุชดา โพธิลักษณ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.ปัญหาและอุปสรรคของผู้ปฏิบัติงานในการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
2.พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของรองนายทะเบียนสหกรณ์
ที่ กษ 1102/ว211
(ลว.28 มิ.ย.54 )

นายสุรชัย อิงสถิตธนวันต์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในเขตอำเภอน้ำพอง

นางกานต์พิชชา รัตนกาฬ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

1.การเชื่อมโยงโครงสร้างรหัสและแบบฟอร์ม Excel Loader ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในกระบวนงานต่าง ๆ ในระบบ GFMIS ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2.การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชี และงบการเงินนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
3.การตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของกรมบัญชีกลาง

นางทับทิม ยอดกุศล 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพในจังหวัดตาก

นางเพลินตา ชินประหัษฐ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์

นางอัจฉรา สุรินทร์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การจัดตั้งสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์ดีขึ้น
2.การจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ่อถ้ำ จำกัด

นายณรงค์ น่วมถนอม 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การส่งเสริมการใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารงานสหกรณ์
2.การส่งเสริมสหกรณ์ให้มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ในพื้นที่รับผิดชอบเขตประเวศ เขตสวนหลวง สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2
ที่ กษ 1102/ว203
(ลว.22 มิ.ย.54 )

นายสมชาย จิตใจ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2

1.แนวทางการส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ กษ 1102/ว200
(ลว.20 มิ.ย.54 )

นางสาวนงคราญ พลดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

1.แนวทางการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานภาพของสหกรณ์
2.การบริหารโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”

นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

นักจัดงานทั่วไป 

1.แนวทางการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของส่วนราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

นายวรพจน์ วิเศษสิงห์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  1.การส่งเสริมให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
2.การศึกษาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด

นายอร่าม บริสุทธิ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  1.แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการรวบรวมมังคุดคุณภาพของสหกรณ์
ที่ กษ 1102/197
(ลว.17 มิ.ย.54 )

นางสาวแก้วตา พัฒนพันธ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 1.แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้ได้ธรรมาภิบาล
2.การวิเคราะห์สถานภาพและผลการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานี ปี 2554 (5 ปี บัญชีย้อนหลัง)

นางสาวณิชากร บุญบุรี
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สังกัด กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 1.แนวทางการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดแพร่เพื่อผลักดันสู่ดีเด่น
2.การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ที่ กษ 1102/ว192
(ลว.15 มิ.ย.54 )

นางสาวสุกัญญา  จันโอทาน
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กองแผนงาน

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 1.กระบวนการจัดการฐานข้อมูลองค์ความรู้จากผู้รับทุนและติดตามประเมินผลหลังการรับทุน
2.การดำเนินงานเกี่ยวกับทุนศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ

นายวัชระ ช่วยประเสริฐ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 1.การพัฒนาสหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด สู่การเป็นสหกรณ์ดีเด่น
2.การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่การเป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น
ที่ กษ 1102/ว184
(ลว.9 มิ.ย.54 )

นางสาวธีรนุช สิงห์ปรีชา
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 1.การพัฒนาระบบการรายงานและติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
 2.การจัดทำระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2553 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวกรรณิกา พิทักษ์วงษ์ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 1.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ (GFMIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
2.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
3.คู่มือวิธีการบันทึกใบสั่งซื้อ/จ้าง และการตรวจรับงาน ผ่านระบบ Web online
ที่ กษ 1102/ว174
(ลว.6 มิ.ย.54 )

นายสมศักดิ์ กรีธาธร
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
นิคมสหกรณ์บ้านไร่
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญพิเศษ

1.การส่งเสริมให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
2.การส่งเสริมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3.การบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมภายใน
ที่ กษ 1102/ว173
(ลว.3 มิ.ย.54 )

นางสาวกัญญา คำตา
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1.การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในกรุงเทพมหานคร
2.โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

นางสาวกรรณิกา โพธิ์ประพาฬทอง
 นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1.แนวทางการส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ไปสู่ สหกรณ์การเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2.โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพสู่มาตรฐานสินค้า ปี 2553 (มาตรฐาน อย.)
ที่ กษ 1102/ว168
(ลว.31 พ.ค.54 )
1.นางสาวลัดดารัตนกุสุมภ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
2. นายสำราญ เชื้อสุจริต
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
1.การสนับสนุนเงินทุนให้กลุ่มเกษตรกร เพื่อนำไปสู่การพัฒนากลุ่มเกษตรกร ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร
2. การประเมินผลโครงการจัดหาปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ
3.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร

ที่ กษ 1102/ว140
(ลว.6พ.ค.54 )

นางสาวนิชาภา ประสิทธิเวนิช 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.แนวทางพัฒนาการบริหารสหกรณ์เคหสถานชุมชนใกล้ทางด่วน จำกัด

ที่ กษ 1102/ว136
(ลว.6พ.ค.54 )

นางสาวฉัตรฤดี ภูธา
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

1.การควบคุมครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
2.การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวซียะ ยูโซะ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

1.แนวทางการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
2.การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบือยอง จำกัด ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรสหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา

นายประทีป กันทะเรือน
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9
จังหวัดเชียงใหม่

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
1.การส่งเสริมเยาวชนรักการออมของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่
2.การบริหารโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชน “ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”

นางสาวปรินยาพร ทองรัศมี
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
1.แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.การส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์

นางพัชรี ทองงาม
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การป้องกันการเกิดข้อบกพร่องของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่โดยวิธีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2.การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

นางสาวพัสตราภรณ์ โคมแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒ จังหวัดปทุมธานี

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  

1.การวางแผนการจัดโครงการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
2.การจัดทำคู่มือการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์และคู่มือการจัดนิทรรศการงานสหกรณ์

นายยรรยงค์ โนนคู่เขตโขง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

1.แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกาฬสินธุ์
2.การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และการดำเนิน การโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของชุมชน

นางสาวยินดี แก้วช่วย
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มวิเคราะห์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
1.การพัฒนาการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ที่อยู่ภายใต้อำนาจของส่วนกลาง
2.การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

นางราตรี กาเจ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
 
1.การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้ของศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนในสังกัดสหกรณ์
2. โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ ปี 2553 (กลุ่มต่อยอด)

นายศิริชัย เอื้อบุญกนก
ศูนย์สารสนเทศ
กรมส่งเสริมสหกรณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 

1. การประยุกต์ใช้งานบัตรประจำตัวข้าราชการแบบสมาร์ทการ์ด
2.ระบบทำบัตรสมาร์ทการ์ด
3.ระบบประเมินมาตรฐานระดับสหกรณ์ผ่าน PDA

ที่ กษ 1102/ว132
(ลว.4 พ.ค.54 )

นางสาวภิญญดา มาเดช
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1. การดำเนินการเตรียมการประกาศสิ้นสภาพนิคมสหกรณ์
2. การดำเนินการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ

ที่ กษ 1102/ว121
(ลว.27 เม.ย..54 )

นางสาวจันทิมา โสรถาวร
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

1.การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสุรินทร์
2.การชำระบัญชีสหกรณ์การเกษตรแปรรูปอาหารบ้านสันติสุข จำกัด

นายชัยยะ รัศมีแจ่ม
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ 

1.การทำประชาสัมพันธ์องค์กรอย่างสร้างสรรค์ (สื่อมวลชนสัมพันธ์)
2.การจัดทำเอกสารเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสหกรณ์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิณัฐฐา วันตะธรรม 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  1.การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์
2.การดำเนินการโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

นางวิชชุดา กาญจนศิริ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  1.การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบธุรกิจยางพาราในจังหวัดยะลาด้วยระบบเครือข่าย
2.โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ ปี 2552 จังหวัดปัตตานี
ที่ กษ 1102/ว113
(ลว.25 เม.ย..54 )

นางสาวกาญจนา ยะถา
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม

นักวิชาการสหกรณ์ระดับ
ชำนาญการ
 

1.การติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดฯ
2.การพัฒนาระบบการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีฯ

นางสาวธิดา ภักดิ์นรา 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  

1.การติดตามและประเมินการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
2.การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

นางสุนีย์ คำมา
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ ๑

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

1.ส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์ชีวัดระดับมาตรฐานสหกรณ์
2.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล
ที่ กษ 1102/ว105
(ลว.19 เม.ย..54 )

นางสาวจันทร์จิรา สมบุญ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  1.แนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกรทำสวนเกาะช้าง
2.การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองระนอง จำกัด

นายสรรเสริญ พนิชการ 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
1. แนวทางการพัฒนาสหกรณ์แบบมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร
2. การบริหารโครงการฝึกอบรม หลักสูตร“การสร้างผู้นำรุ่นใหม่ของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร” (กรรมการ)

นางสาวกรุณา แต่งวิจิตร
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

1. การติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินโครงการ
2. การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

ที่ กษ 1102/ว98
(ลว.12 เม.ย.54 )

นางสาวพิมพ์ปวีณ์ วงษ์น้อย
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้(KM) เรื่อง การติดตามเร่งรัดหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ภาคเกษตรจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
2. การจัดทำฐานข้อมูลและเอกสารประชาสัมพันธ์สินค้ากลุ่มอาชีพในความดูแลของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

ที่ กษ 1102/ว89
(ลว.24 มี.ค.54 )

นางสาวณิชานลิน จันทรากุล 
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
สังกัด กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ

นักวิชาการสถิติชำนาญการ 

1. การปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดทำสารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
2. สารสนเทศกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย ปี 2553

ที่ กษ 1102/ว79
(ลว.24 มี.ค.54 )

นายมนตรี ปาป้อง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

1. การบริหารการจัดการคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2.
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์
ที่ กษ 1102/ว79
(ลว.24 มี.ค.54 )

นางทิพวรรณ ฤทธาภัย
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ

นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ

1. การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. การจัดทำสารสนเทศสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในประเทศไทย ปี 2553

3. การศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สารสนเทศ ปี 2552

ที่ กษ 1102/ว74
(ลว.16 มี.ค.54 )

นายถาวร สุภณาวรรณ์
สหกรณ์สหกรณ์จังหวัดนครนายก
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิชาการสหกรณ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์

1.ศึกษาปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ที่พบจากการตรวจการสหกรณ์ของผู้ตรวจการสหกรณ์
จังหวัดระยอง

2.การศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการตรวจการสหกรณ์ในเขตตรวจราชการที่ ๓
3. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ใน
เขตตรวจราชการที่ ๙
ที่ กษ 1102/ว73
(ลว.15 มี.ค.54 )

นางนัฐชา เลาหวณิช
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1. การส่งเสริมการนำธรรมาภิบาลมาใช้ในสหกรณ์
2. การส่งเสริมให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาล
ที่ กษ 1102/ว70
(ลว. 11 มี.ค.54 )

นางกรรณิการ์ อนันตศิริ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1. การจัดทำคู่มือการคำนวณต้นทุนผลผลิต
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดแผน ยุทธศาสตร์และการนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ของสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดเพชรบุร
ที่ กษ 1102/ว63
(ลว.8 มี.ค.54 )

นางสาวธิติญา จิตมั่น
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การสร้างและส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ
2.โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ที่ กษ 1102/ว58
(ลว.2 ก.พ.54 )

นายพงษ์พิพัฒน์ นาโพนงาม
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Office Excel ) สำหรับการจัดทำสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ แทนการบันทึก ในกระดาษ
2. การจัดทำสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ที่ กษ 1102/ว58
(ลว.2 ก.พ.54 )

นางสาววราลักษณ์ มะลิซ้อน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
สังกัด กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

1.การจัดทำสารสนเทศสหกรณ์
ที่ กษ 1102/ว454
(ลว.24 ธ.ค.53 )

1.นายสมบูรณ์  โพธิ์กระจ่าง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
1.การเพิ่มบทบาทให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการบริหารจัดการสหกรณ์
2.การพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมุ่งสู่ความดีเด่นระดับชาติ
3.การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์
ที่ กษ 1102/ว454
(ลว.24 ธ.ค.53 )

2.นายวิชัย  คงคาน้อย
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
1.การพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่เกณฑ์มาตรฐาน
2.การส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์
3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในสถาบันเกษตรกร
ที่ กษ 1102/ว442
(ลว.16 ธ.ค.53 )
1.นางสุรภา ธีระประภาวงศ์
นักวิชาการสหกรณ์
ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
2. นายสมทบ พรหมอินทร์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
1.การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเกษตรกรทำนาแดนสงวน
2. การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดสงขลา จำกัด
3. การจัดทำคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ของผู้ตรวจการสหกรณ์
1.นายสมควร แสงอินทร์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
2. นายอภิชาต มนัสตรง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
1. การพัฒนากลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์โดยบูรณาการระหว่างสหกรณ์กับภาครัฐ
2. การบริหารโครงการจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก
3. การบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก
ที่ กษ 1102/ว428
(ลว.8 ธ.ค.53 )
1.นายประเดิม วงศ์กชสุวรรณ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
2. นายอกนิษฐ์ กลิ่นแก้วณรงค์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
1. การส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสหกรณ์ในจังหวัดอุดรธานี
2. การแนะนำส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพสหกรณ์ให้ได้รับการรับรองเครื่องหมาย มาตรฐานอาหารและยา(อย.)
3. การศึกษาช่องทางการตลาดยางของสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดอุดรธานี
ที่ กษ 1102/ว422
(ลว.1 ธ.ค. 53 )
1.นายพยอม สวัสดี
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
ที่ กษ 1102/ว418
(ลว.1 ธ.ค. 53 )
1.นายธีรพล สวัสดิวิทยะยง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
ที่ กษ 1102/ว413
(ลว.30 พ.ย. 53 )
1.นางอาทิตยา สนประเทศ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
1. แนวทางการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก
2. การจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกองทุนพรหมพิราม จำกัด ในหมู่สมาชิกกองทุนปลดหนี้ หนีอบายมุข และความฟุ่มเฟือยของครู อำเภอพรหมพิราม
3. การส่งเสริมการดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์การเกษตรชาติตระการ จำกัด
ที่ กษ 1102/ว413
(ลว.26 พ.ย. 53 )
1.นายฉลวย ชาญฤทธิเสน
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
ที่ กษ 1102/ว399
(ลว.17 พ.ย.53 )
1.นางดุษฎี ฉันทานุมัติอาภรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
2. นางพัชรี ใจตั้ง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1. การจัดเก็บรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
2. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้ามาตรฐานและปลอดภัยในสถาบันเกษตรกร
ที่ กษ 1102/ว392
(ลว.4 พ.ย. 53 )
1.นายวุฒิพร นามรัตน์
จัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ที่ กษ 1102/ว389
(ลว.1พ.ย.53 )
1.นางสาวศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
1. การบริหารสินเชื่อเงินกองทุนพัฒนาการสหกรณ์ ในจังหวัดชัยภูมิ
2. มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประสบอุทกภัย ปี 2550
3 .โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร
ในจังหวัดชัยภูม
2.นางดวงธิดา เสงี่ยมจิตร
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1. การป้องกันการทุจริตในธุรกิจปั๊มน้ำมันของสหกรณ์
2. การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร
3 . การแก้ไขปัญหาการทุจริตของสหกรณ์ในจังหวัดลพบุรี

3.นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูม
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1. การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร
2. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3. การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

4. นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
 

1. การบริหารการตลาดและการผลิตของกลุ่มอาชีพตามแนวคิดใหม่ทางการตลาด
2. โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในโรงเรียน

5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนัสนันท์ ตันเสียงสม
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานแผนงานและติดตามประเมินผลในงาน
งบประมาณ

ที่ กษ 1102/ว372
(ลว.18 ต.ค. 53 )
1.นางสาวหทัยรัตน์ วัสแล๊ะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ฝ่ายการเงิน กองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
1. การบันทึกรับ-จ่ายเงินทดรองราชการ และบันทึกลูกหนี้เงินยืมราชการ ด้วยระบบ Electronic
2. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
3 . ควบคุมการจ่ายเงินทดรองราชการ
2.นางนวพร ปรีชาวนา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ฝ่ายตรวจสอบ กองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

1. การกำหนดสาระสำคัญในรายละเอียดของเอกสาร และใบสำคัญเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน
2. ระบบการควบคุมเพื่อตรวจสอบและตรวจทานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
3 .ระบบการควบคุมการตรวจสอบและตรวจทานการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

3.นางรัชนี ยะนินทร
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการรับ – ส่งและจัดเก็บเอกสารของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
2. การจำหน่ายพัสดุคงเหลือชำรุดและอาคารสิ่งก่อสร้าง ที่นิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

4. นายประดิษฐ์ เที่ยงธรรม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 

1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
2. การควบคุมภายในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ปี 2552

5. นายสานิตย์ พันธ์วิบูลย์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
กองคลัง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

1. การพัฒนาระบบควบคุมที่ราชพัสดุของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3. การเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ราชการส่วนกลาง

ที่ กษ 1102/ว353
(ลว.6 ต.ค. 53 )
1.นางสาวอมรรัตน์ คำเวียงสา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กองการเจ้าหน้าที่

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1. แนวทางการส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์มีส่วนร่วมในการบริหารงานของกลุ่ม
ที่ กษ 1102/ว342
(ลว.30 ก.ย. 53 )
1.นายวรากร เผ่าหลักแหลม
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
2. นางสาวพิชญา เหมกระศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
1. จัดทำกรอบโครงสร้างและออกแบบเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตภาษาอังกฤษกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. การปรับปรุงและจัดทำข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ณ
ที่ กษ 1102/ว332
(ลว.27 ก.ย. 53 )
1.นางจิราพร ภู่ธราภรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กองคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1.การพัฒนาระบบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน ตามโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธรายบุคคลโดยตรง (โครงการจ่ายตรงเงินเดือน)
2.การจัดทำบัญชีและการปิดบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์และบัญชีเงินทุนพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
ที่ กษ 1102/ว332
(ลว.27 ก.ย. 53 )
1.นายสุทธิศักดิ์  โภคาพานิช
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่5
นครราชสีมา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

1.ชุดฝึกอบรมแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-leaning)เรื่องการสหกรณ์ในประเทศไทย
2.การบริหารโครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง(ผู้จัดการ)
ที่ กษ 1102/ว328
(ลว.23 ก.ย. 53 )
1.นางสาวอังคณา เพียรพัฒน์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ที่ กษ 1102/ว324
(ลว.22 ก.ย. 53 )
1.นางวงเดือน ทิพย์เนตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
2. นายพัฒน์ โภคสวัสดิ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1. บทคัดย่อ1
2. บทคัดย่อ2
ที่ กษ 1102/ว321
(ลว.21 ก.ย. 53 )
1.นางสาวกาญจน์ศิริ ชัยกุลวิวัฒน์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด กลุ่มตรวจสอบภายใน
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ที่ กษ 1102/ว318
(ลว.21 ก.ย. 53 )
1.นายสุรนาท เกิดแก่น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ที่ กษ 1102/ว316
(ลว.17 ก.ย. 53 )
1.นางปฐมพร สุทธนากร
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
2. นายสมบัติ อยู่สุข
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
1. การแก้ไขข้อบกพร่องทางการเงินของสหกรณ์
2. การสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ที่ กษ 1102/ว317
(ลว.17 ก.ย. 53 )
1.ว่าที่ ร.ต.อนุพันธ์ ฉัตรศรีพงษ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ที่ กษ 1102/ว310
(ลว.15 ก.ย. 53 )
1.นายสุเทพ คำไพเราะ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ที่ กษ 1102/ว306
(ลว.15 ก.ย. 53 )
1.นางอามีนะห์ ดาราฉาย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สำนักงานเลขานุการกรม
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ที่ กษ 1102/298
(ลว.13 ก.ย. 53 )
1.นางสาวภารดี รัตนมลุตรี
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
2. นายประมาณ พึ่งอวยผล
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
บทคัดย่อ
ที่ กษ 1102/ว300
(ลว.13 ก.ย. 53 )
1.นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ตามแนวคิด Balance Scorecard (BSC)
2. การประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์ที่จัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ของสหกรณ์ในจังหวัดพังงา
2.นางพัทธนันท์ ธรรมขันติพงศ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธาน
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ด้วยวงล้อ PDCA

3.นางสาวอลิศา เชยประเสริฐ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1. การส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานสหกรณ์
2. การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

4. นางอรุณรัตน์ หวังดี
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

1.. การจัดทำคู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. การจัดทำแผนและงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

5. นายสัญชัย รัศมีจีรวิไล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ศูนย์สารสนเทศ
นักวิชาการ สหกรณ์ชำนาญการ

1.การพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิสเพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ในระบบทะเบียนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
2.ระบบวิเคราะห์การจัดชั้นข้อมูลลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ที่ กษ 1102/ว 272
ที่ กษ 1102/ว 273
(ลว. 31 ส.ค. 53 )
1.นายชาย คงแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1.การจัดทำแผนการพัฒนาข้าวสังข์หยดแบบครบวงจรในสหกรณ
2.นายธนะวิทย์ ชูทอง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1. การส่งเสริมให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
2. การศึกษาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองยะลา จำกัด

3. นายนิกร กันเอ้ย
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1. แนวทางการส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิที่มีลักษณะจำเพาะสู่ตลาดโลก

4. นายมาโนช ชลอวงษ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

1. การสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
2. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน

5. นายสดิษฐชัย หาญมนตรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
นักวิชาการ สหกรณ์ชำนาญการ

1. การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์
2. การประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทางสื่อวิทยุ

ที่ กษ 1102/ว216
(ลว. 7 ก.ค. 53 )
1.นายจำลอง ยิ้มสรวล
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1. การจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของสหกรณ์ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยวิธีคัดเลือก
2. การพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กรตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์ กรณีศึกษา "ข้าว" เฉพาะข้าวหอมมะลิในจังหวัดสุรินทร์

2. นายประเสริญ เขียนสุวรรณ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1. การจัดทำแผนพัฒนาสถาบันเกษตรกรโดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
2. คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโดยใช้ระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

3. ปรานอม จันทร์ใหม่
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1. การขับเคลื่อนโครงการทุ่งกุลาฯ
2. การพัฒนาศักยภาพโรงสีข้าวสู่มาตรฐาน GMP
3. แนวคิด ลดต้นทุนและการสูญเสียในกิจการสหกรณ์

ที่ กษ 1102/ว 193
(ลว. 8 พ.ค. 53 )
1. นายบริบูรณ์  นุ่มเจริญ
นิติกร ชำนาญการ
สำนักงานเลขานุการกรม
 นิติกร ชำนาญการพิเศษ 1. การจัดทำระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2552
2. การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีความเสียหายที่เกิดต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์กรณีฟ้องคดีไม่ทันภายในกำหนดอายุความที่จังหวัดสุรินทร์
3. การออกคำสั่งทางปกครองให้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ที่ กษ 1102/ว 189
(ลว. 8 พ.ค. 53 )
1. นายจำลอง ขวัญรอด
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
1. การจัดการปัญหาหนี้สินของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกับสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชัยนาท
ที่ กษ 1102/ว 189
(ลว. 8 พ.ค. 53 )
1. นายอำนาจ  อัตถโกวิทย์วงศ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
1. การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรโดยใช้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
2. แนวคิดและกรอบความคิดในการดำเนินการโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจน ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
3. แนวทางการกำหนดกรอบ และการจัดการค่าความเสี่ยงของเงินทุน
ที่ กษ 1102/ว 152
(ลว. 8 พ.ค. 53 )
1. นายกฤตพจน์ ไชโย
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
2. นายบุญส่ง วงศ์โสภา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
3. นายปรีชา ดวงดี
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฏร์ธานี
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
4. วัชรี  ปุกหุต
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
5. สายหยุด เตชวงศ์วิกัย
  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
6. นายพิศิษฐ์ ฉันท์แต่ง
นักวิชาการสหกรณ์ระดับชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
7. ประยูร พะมะ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง
นักวิชาการสหกรณ์
ชำนาญการ
8. ภัทริน ชื่นอารมณ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
9. นายสมชาย    ธรรมครูปัทม์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 
 
 
ที่ กษ 1102/ว143
(ลว. 8 พ.ค. 53 )
1.นางสาววิภา มีทรัพย์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1. แนวทางการบริหารงานสหกรณ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. นางสาววิลาวัณย์ ศรีประเสริฐ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1. การส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ขบวนการสหกรณ์
2. การจัดกิจกรรมการตลาดของกลุ่มอาชีพระดับภาค ปี 2550
3. การเผยแพร่ความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สถาบันสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2552

3. สุนิวิษฐ์ จอมดวง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1.การส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดข้าวอินทรีย์ของสหกรณ์การเกษตรพัฒนา

ที่ กษ 1102/ว136
(ลว.7 พ.ค. 53 )

1.นางวันดี ไกรพานนท์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
1. แนวทางความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการของสหกรณ์การเกษตร
2. การพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจของขบวนการสหกรณ์
3. ศึกษาพัฒนาการบริหารสินเชื่อและแนวทางแก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินให้กู้ที่ผิดนัดชำระหนี

2.นางเกศมณี พฤกษมาศ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
1. คู่มือการจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์
2. คำแนะนำการจัดตั้งสหกรณ์สำหรับประชาชนและผู้สนใจจะจัดตั้งสหกรณ์
3. การวิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปี ของสหกรณ์การเกษตร

3.นางศิรินันท์ กลิ่นสุภา
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
1. ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 255 “ร้อยละของสหกรณ์ที่ยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในจากระดับพอใช้เป็ นระดับดีถึงดีมาก”
2. การส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลในสหกรณ์
3. การประเมินประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการธุรกิจสถานีบริการนํ้ามันของสหกรณ

4.นายนิยม ผลินธรสิริ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดแพร่ ปี 2552
2. การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปี 2550 ของจังหวัดแพร่
3. แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม

5.นายสุวัฒน์ ขันเชื้อ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
1. Software บริหารเงินกองทุนกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. ระบบงานทะเบียนสมาชิกสหกรณ์
3. SoftWare จัดทำรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
ที่ กษ 1102/ว131
(ลว.3 พ.ค. 53 )
1. นายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1. การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. การบริหารเงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ของจังหวัดยะลา

3. ศึกษาการปฏิบัติงานมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ กษ 1102/ว124
(ลว.28 เม.ย. 53 )
1.นายสุธี ขันทอง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
2. นางอำนวยพร มากไมตรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
ที่ กษ 1102/ว118
(ลว.22 เม.ย. 53 )

1.นายสมศักดิ์ แสนศิริ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
1.การใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาสหกรณ์
2.โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน นิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก
3.โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

2.นายกรกฎ  ชยุตรารัตน์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
1.การพัฒนาระบบตลาดผลไม้ในระดับพื้นที่ของสถาบันเกตรกร
2.การพัฒนาธุรกิจน้ำมันของสหกรณ์
3.การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการรวบรวมและจำหน่ายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร

3.นายสุวิช น้อยอิ่ม
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
1.การติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ภายหลังการจัดตั้ง
2.ฝึกซ้อมเกษตรกรผู้เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
3.แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

4.นายรุ่งโรจน์  สรวุฒิพิบูลย์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การพัฒนาฐานข้อมูลระบบกฏหมายอิเล็กทรอนิกส์(ต่อยอด)
2.สรุปคำวินิจฉัยและการตอบข้อหารือ แนวทางปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับสหกรณ์

5.นายธีระพงษ์ จิตตเกษม
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
1.จัดหาทุนให้สหกรณ์เพื่อจัดหาวัตถุดิบเพื่อแปรรูปยางแท่ง STR 20
2.พลังงานทดแทนจากก๊าซธรรมชาติ
3. แนวคิดการสนับสนุนเพื่อสร้างเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่กับสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวโพด
ที่ กษ 1102/ว112
(ลว.19 เม.ย. 53 )

1.นายณัฐวุฒิ  ทองแผ่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ศูนย์สารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

1.ระบบรายงานผลการจัดทำเว็บไซต์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ
2.การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ

2.นายประเวศ ศรีรักษา 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาการผลิตข้าวในสถาบันเกษตรกร
2.แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

3.วาสนา เนียมสูงเนิน 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
 

1.แนวทางการพัฒนาการตลาดสหกรณ์ชุมชน

4.นางอมรวรรณ เผ่าหลักแหลม 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
 

1.แนวความคิดปรับปรุงระยะเวลาขอกู้และขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
2.เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท

5.นายอัตพร ชัยธรรม 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
 

1.แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัด

6.นายทินกร ตรีเวช 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

1.การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
2.โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

7.นายปฏิวัติ แสงวิจิตร 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.การจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรปลอดสารพิษจังหวัดนครนายก  จำกัด
2.การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
ที่ กษ 1102/ว109
(ลว.9 เม.ย. 53 )

1. นายจำลอง  ขวัญรอด
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1. แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพสหกรณ์ในจังหวัดชัยนาทให้ได้มาตราฐาน
2. ศึกษาระดับความสำเร็จของปัญหาหนี้สินของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกับสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดชัยนาท

2. นายพนัส  พันธุ์วรรณ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1. การบริหารหนี้ผิดชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์(CQA)สหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน จำกัด
3. การจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินปทุมราชาวงศา จำกัด
ที่ กษ 1102/ว103
(ลว.7 เม.ย. 53 )
1. ชนะ อมรวัฒน์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
2. ชำนาญ อยู่โต
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
3. นัดดา เตชะประสาน
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
4. บุญเศียร หนูบุญ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
5. ประกอบ เผ่าพงศ์
  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
นิคมสหกรณ์โคกขาม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
6. พิศวาท ถึงแสง
นักวิชาการสหกรณ์ระดับชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
นักวิชาการสหกรณ์ระดับชำนาญการพิเศษ
7. เยาวลักษณ์ เรืองสาตรา
นักวิชาการชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
นักวิชาการสหกรณ์
ชำนาญการพิเศษ
8. สคราญศรี จันทขันธ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
9. สวัสดิ์ อัครชาญชัยนนท์
นักจัดการงานทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
10. สุภาวดี พัฒนกิจ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
ที่ กษ 1102/ว100
(ลว.24 มี.ค. 53 )
1. นายไพโรจน์ พิธีรัตนานนท์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
นิคมสหกรณ์คลองท่อม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่

นักจัดการงานทั่วไป

1. การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. งานพัสดุ
ที่ กษ 1102/ว99
(ลว.24 มี.ค. 53 )
1. นายสุนิวิษฐ์ จอมดวง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1. การจัดที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์แม่สอด จังหวัดตาก และนิคมสหกรณ์คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
2. การส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินธุรกิจการตลาดข้าวโพดหวานอุตสาหกรรม แบบตลาดข้อตกลง (Contract Farming) ในพื้นที่นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม
3. โครงการกระจายลำไยสดออกนอกแหล่งผลิต ปี 2548
ที่ กษ 1102/ว98 (ลว. 22 มี.ค.53)
1.นายประสิทธิ์ เทพมูณี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ กองคลัง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1. การคำนวณต้นทุนผลผลิตในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. การบริหารเงินงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. นายปรีชา ดวงดี
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1. การบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์
2. การประเมินผลการนำแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์โดยใช้ระบบการควบคุมภายในไปใช้ในสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กรณีศึกษาจังหวัดตรัง
3. การพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ

3. นายสุภาพ เกิดบุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กองแผนงาน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1.พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ แบบมุ่งผลสัมฤทธ

ที่ กษ 1102/ว94
(ลว.16 มี.ค. 53 )
1. นางสาวอุไรรัตน์  พรหมหนู
 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญ

1. การบริหารสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตร
ที่ กษ 1102/ว91
(ลว.12 มี.ค. 53 )
1. นายพัสนิธิ  วสีวีรสิว์
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญพิเศษ

1. การส่งเสริมธุรกิจถั่วเหลืองแบบครบวงจรของสถาบันเกษตรกร
2. การวิจัยที่มีผลต่อการบริโภคข้าวสารถุงของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กรณีมีงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2551 ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี
3. การพัฒนาเครือข่ายธุรกิจอาหารสัตว์ของสถาบันเกษตรกรให้ยั่งยืน
ที่ กษ 1102/ว84
(ลว.9 มี.ค. 53 )
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ราชประสิทธิ์
 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญพิเศษ

1. การพัฒนางานกลุ่มเกษตรกรด้านธุรกิจสินเชื่อ
2. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุทัยธานี
3. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดอุทัยธานี
ที่ กษ 1102/ว79
(ลว.5 มี.ค. 53 )
1. นางสาวชลลดา เหรียญอำนวยชัย
 นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ
สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญ

1. การศึกษาแนวทางการสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์

2.
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการธุรกิจรับฝากเงินของสหกรณ์

ที่ กษ 1102/ว79
(ลว.5 มี.ค. 53 )
1. นางสาวดาว  จันทรจิตร์
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  กองการเจ้าหน้าที่

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

1.การดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน  (ระดับ 1 และระดับ 2 เดิม)  และตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  (ระดับ 3  และ  ระดับ 4  เดิม)
2.การให้บริการข้อมูลการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการผ่าน  WEB SITE  ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ที่ กษ 1102/ว79
(ลว.5 มี.ค. 53 )
1. นายประเวศ  ศรีรักษา
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1.โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาการผลิตข้าวในสถาบันเกษตรกร
2.แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ที่ กษ 1102/ว60
(ลว.16 ก.พ. 53 )
1. นางจันทิมา ชื่นชม
 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1.โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ปี 2552 ของกลุ่มเกษตรกรในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
2. แนวคิดในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จตามตัวชี้วัด
ที่ กษ 1102/ว35
(ลว.28 ม.ค. 53 )
1. นายอภิรักษ์ พานนูน
 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญ

1. การศึกษาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านทางเกวียน จำกัด
ที่ กษ 1102/ว25
(ลว.20 ม.ค. 53 )
1. นายวิโรจน์  รอดคำ
 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญพิเศษ

1. การศึกษาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านทางเกวียน จำกัด
2. การส่งเสริมให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ
ที่ กษ 1102/ว20
(ลว.15 ม.ค. 53 )
1. นายพิชัย  ปานแก้ว
 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1. การขายทอดตลาดพัสดุอาคารและสิ่งปลูกสร้างชำรุดของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
2. แนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานสรบรรณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ กษ 1102/ว14
(ลว.27 ม.ค. 53 )
1. นางชไมพร  ธรรมสุจริต
 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญพิเศษ

1. การให้ความช่วยเหลือสมาชิกและสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2549
2. การโอนหนี้ของสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542
3. แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาหนี้สินในสหกรณ์ภาคการเกษตร
ที่ กษ 1102/ว232
(ลว.27 ม.ค. 53 )
1. นายวงศ์ชัย ไชยโย
 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1. การพัฒนาศักยภาพการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ ภายใต้โครงการส่งเสริม พัฒนากลุ่มอาชีพปี 2533 (กลุ่มต่อยอด)ให้เข้มแข็งยั่งยืน
ที่ กษ 1102/ว232
(ลว.27 ม.ค. 53)
1. นางเนาวรัตน์  เอื้ออารักษ์พงศ์
 นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1. การประเมินผลโครงการของสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ปี2552
ที่ กษ 1102/ว290
(ลว. 17ธ.ค. 52)
1. นายโสพล เสาว์ทองหยุ่น
 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม
2. การส่งเสริมการศึกษาระบบสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเพชรบุรี
3. การส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ที่ กษ 1102/ว290
(ลว. 17ธ.ค. 52)
1. นายศึกษา ปานะสี
 นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มงานแผนและติดตามผล
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

1. การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตราฐานการควบคุมภายใน (ระเบียบฯ ข้อ6 )พ.ศ. 2544
2. การลดขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ที่ กษ 1102/ว282
(ลว. 11ธ.ค. 52)
1. ดร.สมชาย  คนึงบุตร
 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและธุรกิจ
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

1. การผลิตและการตลาดข้าวโพดหวานฝักสดและต้นข้าวโพดหวานสับหมัก ของสหกรณ์การเกษตรมาบตะโกเอน จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
2. ผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านเนิน จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์
3. แนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตในสหกรณ์
ที่ กษ 1102/ว268
(ลว. 1ธ.ค. 52)
1. นางนภาพร  ศงสนันทน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่8
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

1. การจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างผู้นำรุ่นใหม่ของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร” (กรรมการใหม่)
2. การบริหารโครงการ หลักสูตร “การสร้างผู้นำรุ่นใหม่ของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร” (กรรมการใหม่)
ที่ กษ 1102/ว257
(ลว. 26พ.ย. 52)
1. นางสาวสุภารัตน์ หิรัญญโสภณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

1. การพัฒนาฐานข้อมูลโปร์ไฟล์สหกรณ์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2. ระบบค้นหาข้อมูลโปร์ไฟล์สหกรณ์
ที่ กษ 1102/ว253
(ลว. 27พ.ย. 52)
1. นายดำรง ศรีฟุยเดช
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
1. การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
2. การพัฒนาการจัดตั้งสหกรณ์ให้สามารถดำเนินงานได้
3. การพัฒนาองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ที่ กษ 1102/ว241
(ลว. 9พ.ย. 52)
1. นายปรีชา วงศ์สกุลเกียรติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
1. แนวทางการพัฒนางานของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ที่ กษ 1102/ว228
(ลว. 29ต.ค. 52)
1. นายปริญญา เขียวดี
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สังกัดกลุ่มโครงการพิเศษ
สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
2. นางปานแก้ว อุดคำเที่ยง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสระเกษ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ที่ กษ 1102/ว465(ลว. 15 ธ.ค. 51)
1. คัมภีร์ นับแสง 
นิติกร ๖
สำนักงานเลขานุการกรม
นิติกร 7ว

1. การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
2. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
3. วินัยและมาตรการลงโทษ เชิงรุก

2. นางธีระนาฏ ส่งช่วย
นักวิชาการสหกรณ์ 6ว
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
นักวิชาการสหกรณ์ 7ว

1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์
2. ชุดองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องด้านธุรกิจการให้สินเชื่อ
3. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ

3. นางวนิดา รุ่มโรย
นักวิชาการสหกรณ์ 7ว
สังกัดกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิชาการสหกรณ์ 8ว

1. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและการประเมินผลระดับบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
2. กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมการวางระบบการติดตามประเมินผล

3. จัดทำข้อเสนอแนะ/แนวทางการจัดทำตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
และการดำเนินการ Benchmark ตามกรอบแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร

4. นางสาวนลินี สาระกูล 
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว
สังกัด กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและธุรกิจ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ์
นักวิชาการสหกรณ์ 8 ว

1. โครงการส่งเสริมการออมภาคครัวเรือนเกษตรกรด้วยเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
2. โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ (กลุ่มต่อยอด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2551
3. แนวทางการพัฒนาข้อมูลเพื่อการเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ

5. นางสาวนัฐรียา ทรัพย์สุข
นักวิชาการสหกรณ์ 6ว
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว

1. แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางบัญชี แก่สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2. การบริหารจัดการงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
3. การบริหารจัดการและดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์

6. นางสาวประทิน ปณิธิกุล
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
นักวิชาการสหกรณ์ 8ว

1. การตรวจการสหกรณ์
2. การพัฒนาสหกรณ์สู่เกณฑ์มาตรฐาน
3. การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด้วยการสนับสนุนเงินทุน ในการดำเนินกิจกรรม

7. นางสาวมารศรี แซ่โง้ว 
นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. การดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันสามเหลี่ยมมรกต จำกัด
2. แนวทางการพัฒนาสหกรณ์สู่ระดับมาตรฐานตามกำหนดมาตรฐาน

8. นางสาววัฒนี ศาสตร์ประสิทธิ์
นักวิชาการสหกรณ์ 7ว
สังกัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ี
นักวิชาการสหกรณ์ 8 ว

1. แนวทางการจัดชั้นระดับคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดลพบุรี เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในสถาบันเกษตรกร
3. การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร

9. นางสาวสุภัทรา วรรณฤมล
นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. การจัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มอาชีพ และ / หรือกลุ่มเตรียมสหกรณ์
ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ยังไม่อยู่ภายใต้สังกัดสหกรณ

2. โครงการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี 2551

10. นายณรงค์ การดำริห์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว

1. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาครให้ได้มาตรฐาน
2. การดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดสมุทรสาคร
3. การดำเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

11. นายธวัชชัย จั่นเพิ้ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว

1. การแก้ไขปัญหาลำไยสดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ปี 2548
2. การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นขบวนการ
3. การส่งเสริมจัดการกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

12. นายประภาส สังข์ขาว
นักวิชาการสหกรณ์ 6
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ์
นักวิชาการสหกรณ์ 7ว

1. การดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้สามารถดำเนินการได้
2. การเขียนแผนธุรกิจของสหกรณ์
3. การดำเนินธุรกิจตลาดยางพาราของสหกรณ์ในจังหวัดยโสธร

13. นายภักดี เข็มขาว
นักวิชาการสหกรณ์ 7ว
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
นักวิชาการสหกรณ์ 8 ว

1.การส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสหกรณ์แก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ภาคการเกษตร
2. โครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพังงา
3. สภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ตำบลเกาะคอเขา

14. นายมานะ ดอกไม้เทียน
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว

1. แก้ไขปัญหาลำไยสดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ปี 2548
2. การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นขบวนการ
3. การจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเหนือทด จำกัด ,สหกรณ์เคหสถาน บ้านองครักษ์มั่นคง จำกัด

15. นายมาลุต ริตจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว

1. การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานสหกรณ์ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน (จังหวัดบุรีรัมย์
2. งานตรวจการสหกรณ์
3. แนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อให้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์

16. นายวีระยุทธ ทุมทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
นักวิชาการสหกรณ์ 8 ว

1. การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์
2. การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี
3. แนวทางการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดจันทบุรี

17. นายสัมพันธ์ บุญญะโสภัต เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว
1. การติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดลำปาง
2 .แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ในจังหวัดลำปางจัดทำแผนกลยุทธ
3. แนวทางส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2551
18. นายสุพจน์ มาศเกษม
นักวิชาการสหกรณ์ 7
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
นักวิชาการสหกรณ์ 8 ว
1. การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์
2. การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3. การเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีในสหกรณ์
19.นายโสภณ ศรีอินทร์
นักวิชาการสหกรณ์ 7 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว
1.การบริหารจัดการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในสหกรณ์ในสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 กรณี : การปิดบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีทางบัญชี

2. การศึกษาผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรณีศึกษา : ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ที่จัดทำแผนกลยุทธ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2547

3. การส่งเสริมสหกรณ์ให้นำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
20. นายอรุณ ขอคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว
1. โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
2. แนวทางการป้องกันการทุจริตในสหกรณ์
3. แนวทางพัฒนาสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดหนองคาย
21. นางสาววัฒนี ศาสตร์ประสิทธิ์
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
นักวิชาการสหกรณ์ 8 ว
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในสถาบันเกษตรกร
2. การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร
3. แนวทางการจัดชั้นระดับคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดลพบุรี เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
22. นางวิมล บุญมา
นักวิชาการสหกรณ์ 7ว
สังกัด กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว/8ว

1. การสร้างและบริหารจัดการแบรนด์ข้าวหอมมะลิของสถาบันเกษตรกร
2. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

3. ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ กษ 1102/ว426
(ลว. 18 ธ.ค. 51)
1. นางสาวดารณี พงศ์ยี่หล้า
นักวิชาการสหกรณ์ 5
สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
นักวิชาการสหกรณ์6ว
2. นายอติคุณ เครือบคนโท
นักวิชาการสหกรณ์ 5
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
นักวิชาการสหกรณ์6ว
ที่ กษ 1102/ว460
(ลว. 9 ธ.ค. 51)
1. คณพัฒน์ หงษ์ประธานพร
นิติกร 6ว
กองการเจ้าหน้าที่
นิติกร 7ว
2. นิรันต์ ศรีวิไล
นักวิชาการสหกรณ์ 6ว
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
นักวิชาการสหกรณ์ 7ว
3. ปถมาภรณ์ ณ เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 5
กองแผนงาน
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 6ว
4. ประโลมใจ เนียมแกล้ว
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว
1. การจัดทำชุดการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์
2. การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สหกรณ์การเกษตรเมืองชุมพร จำกัด)
3. การประเมินผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบ 360 องศา
5. ราชศักดิ์ ตระสินธุ์
นักวิชาการสหกรณ์ 7
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ว.
2. การจัดการและการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง การดำเนินธุรกิจ การเงินในสถาบันเกษตรกร : การบริหารสินเชื่อให้มีประสิทธิภาของสหกรณ์ การเกษตรสีคิ้ว จำกัด
3. การจัดการและการฝึกอบรมตาม / ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์การเกษตรสารภี – โชคชัย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรหนอง บุนนาก จำกัด
6. สุวิทย์ เชษฐรตานนท์
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8
จังหวัดขอนแก่น
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว
7. อุกฤษณ์ ศรียามาตย์
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14
จังหวัดชัยนาท
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว

 ที่ กษ1102/ว458(ลว. 8  ธ.ค. 51)

 1. นายนิกิต อารยพิทักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 8
กรมส่งเสริมสหกรณ์

 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9ชช.

1. การศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรในเขตตรวจราชการสหกรณ์ที่ 15 และ 16
2. การศึกษาผลการประเมินประสิทธิภาพด้านธุรกิจและความพึงพอใจของสมาชิก ที่มีต่อการดำเนินงานของร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด
3. การศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากงบการเงินเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ในโครงการหลวง  ในเขตตรวจราชการสหกรณ์ที่ 15 และ 16
ที่ กษ 1102/ว456
(ลว. 3 ธ.ค. 51)
1. นางกัญจนา ภัทรวนาคุปต์ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว
1. การจัดทำคู่มือการใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม
2. การศึกษาความต้องการในการฝึกอบรมด้านการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แบบมีส่วนร่วม  ของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์
3. การประเมินสัมฤทธิผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
2. นางจันทนา ทั่วรอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
นักวิชาการสหกรณ์ 7ว
3. นางจารุวรรณ จันทร์อินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ 6ว
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน
นักวิชาการสหกรณ์ 7ว
4. นายกานต์ภูมิเดช นิจเนตร
นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิชาการสหกรณ์ 6ว
5. นายสุดจิตร หยงสตาร์ นักวิชาการสหกรณ์ 6ว
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
นักวิชาการสหกรณ์ 7ว
ที่ กษ 1102/ว450
(ลว. 3 ธ.ค.  51)
1. นางทิพย์วลัย ปรัญชัยสูงเนิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว
2. นางสาวสุมนา ณ นคร
นักวิชาการสหกรณ์ 6
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิชาการสหกรณ์ 7ว

 ที่ กษ1102/ว455(ลว. 2  ธ.ค. 51)

 1. นายปริชา  กิ้มเฉี้ยง
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 8
กรมส่งเสริมสหกรณ์

 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช.

1. การจัดการความรู้การส่งเสริมสหกรณ์ในเขตตรวจราชการที่ 6 และ 8
2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอ ในเขตตรวจราชการที่ 8
3. แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้าสู่ระดับมาตรฐานสหกรณ์

 ที่ กษ1102/ว446(ลว. 20  พ.ย. 51)

 1. นายชำนาญ จันทรชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 8
กรมส่งเสริมสหกรณ์

 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช.

1. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลดต้นทุนการผลิตยางแท่ง STR 20 ของสหกรณ์กองทุนสวนยาง บ้านเขาซก จำกัด 
2. การศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ภาคการเกษตร : กรณีศึกษาการส่งเสริมการควบคุมภายในระบบสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดชลบุรี 
3.

ความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระบบงานธุรกิจหลักของสหกรณ์การเกษตรในเขตตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 9 (ชลบุรี, ระยอง ,จันทบุรี และตราด)

ที่ กษ 1102/6158 (ลว. 21 พ.ย. 51)
1. นายชาญเกียรติ ไกรฤกษ์
นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กับช่องทางการตลาดของ กลุ่มสตรีไข่เค็มสมุนไพร
2. ความก้าวหน้าจากการเสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

2. นายสงกรานต์ มณีกาศ
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6ว
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว

1. การบริหารโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารสหกรณ์ (กรรมการนอกภาคการเกษตร)
2. การประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. การพัฒนาการสอน เรื่อง อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา

3นางสาววรนุช  องคโรจน์ฤทธิ์
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6ว
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว

1. การจัดทำโครงการฝึกอบรมประกอบการขอตั้งงบประมาณ
2. การประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฝึกอบรม
3. การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับสมาชิกสหกรณ์

 ที่ กษ1102/ว435(ลว. 10  พ.ย. 51)

 1. นางจินตนา  ฉันทศรัทธาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 8
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1
 

 
นักวิชาการสหกรณ์ 9ชช.

1. แนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
2. แนวทางการบูรณาการการปฏิบัติงานของภาครัฐและภาคสหกรณ์ในการส่งเสริมสหกรณ์
3.

แนวทางการพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน

ที่ กษ1102/ว483(ลว. 4  พ.ค. 51)
1. นายเกษมสันต์ จันทร์ทน
นักวิชาการพัสดุ 5
ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
นักวิชาการพัสดุ 6 ว

1. การทำทะเบียนครุภัณฑ์ และจัดเก็บฐานข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบบริหารจัดการพัสดุ
2. การบริหารจัดการทรัพย์สินของราชการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. นายถนอม  ประทุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว

1. การประชุมชี้แจงการจัดการหนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
2. โครงการพัฒนาฟื้นฟู ส่งเสริมอาชีพของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่ประสบอุทกภัย ปีงบประมาณ 2549 ของจังหวัดศรีสะเกษ
3. การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการชำระหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

3. นายธราดล  ศิลาลาย 
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว

1. การจัดตั้งสหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์
2. การเลิกและชำระบัญชี กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์
3. พัฒนางานรับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์

4. นายนิรันดร์  มูลธิดา 
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ว
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10
จังหวัดลำปาง 
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว
1. การบริหารโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์"
2. การบริหารโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์"
3. การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินผลการจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแบบ 360 องศา
5. นายพิสิฐ  เพิ่มพูน
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว
1. การพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6. นางเรวดี  สุนทรนนท์
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
นักวิชาการสหกรณ์ 8 ว

1. สถานภาพ ภาวะการเงิน และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
2. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มังคุด
3. การประชุมผู้ชำระบัญชี และผู้ช่วยผู้ชำระบัญชี

ที่ กษ1102/ว417(ลว. 30 ต.ค. 51)
1. นางสาวปราณี อ้นเกษม
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 8
กองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
นักวิชาการสหกรณ์ 9 ชช.

1.แนวทางการวางแผนการตรวจการสหกรณ์ตามความเสี่ยงและการจัดทำแนวการตรวจการสหกรณ์
2.คู่มือการปฏิบัติงานตรวจแนะนำการดำเนินงานของสหกรณ์สำหรับหน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
3.ทัศนคติของสหกรณ์ที่มีต่อการตรวจการสหกรณ์

2. นายเชิดชัย พรหมแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 8
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
นักวิชาการสหกรณ์ 9 ชช.

1.การศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด
2.การศึกษาการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจอาหารสัตว์ของสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
3.การศึกษาการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมที่ได้รับอุปกรณ์การตลาดตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL)

3. นายธรรมศิริ ไชยรัตน์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 8
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 2
นักวิชาการสหกรณ์ 9 ชช.

1.แนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ในเขตส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2
2.แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
3.การศึกษาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการของ ธนาคารออมสินที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ ในเขตส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2

4. นายศักชาย อินโอชานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8
สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ 9 ชช

1.การบริหารจัดการความรู้ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
2.การศึกษาบทบาทของสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในจังหวัดระยอง
3.ความคิดเห็นของสหกรณ์ต่ออำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์ที่มีผลกระทบกับความเป็นอิสระของสหกรณ์ตามรัฐธรรมนูญ

ที่ กษ 1102/ว396 (ลว. 15 ต.ค. 51)
1. นายไกรยุทธ  พรมโยธา
นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. ส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง
2. การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ปี 2550

2. นายสนิท หิรัญพิพัฒน์พงศ์
นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. โครงการการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปี 2551
2. แนวทางพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของสถาบันเกษตรกร ในจังหวัดลำปาง

3. นายสัญชัย  ชัยจรินันท์ 
นักวิชาการสหกรณ์ 6
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว

1. การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ที่ กษ 1102/ว382(ลว. 3 ต.ค. 51)
1. นายประยุทธ ประยูรยวง  
นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านสินเชื่อ
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งการดำเนินธุรกิจในสถาบันเกษตรกร
2. โครงการออมทรัพย์วันละบาทของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

2. นางสาวศุลีพร  ฉัตรเฉลิมเดช
นักวิชาการสหกรณ์ 6ว
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว

1. โครงการปรับปรุงโรงเรือนตามโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า OTOP
2. โครงการฝึกอบรมจัดทำบัญชีวิเคราะห์ต้นทุนและแผนธุรกิจ
3. โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ

3. นางสาวชัญญา  จงทัน
นักวิชาการสหกรณ์ 5 
ฝ่ายจัดที่ดินส่วนจัดนิคมสหกรณ์
สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. คู่มือการปฏิบัติงานการนำเสนอการประกาศสิ้นสภาพนิคมสหกรณ์
2. วิธีปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์

4. นางเกียรติสุดา  ค่ำสุริยา 
นักวิชาการสหกรณ์ 5
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.สุรินทร์ จำกัด หลังจากนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
2. การมีส่วนร่วมการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. สุรินทร์ จำกัด 

5. นางจิราภร  บูรณ์เจริญ
นักวิชาการสหกรณ์ 5
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. การจัดทำบัญชีส่วนราชการตามเกณฑ์คงค้างของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
2. การวิเคราะห์ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

6. นางสาววิชชุลดา  อาทรกิจ
นักวิชาการสหกรณ์ 5 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. การจัดบุคลากรให้เหมาะกับภารกิจของฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. การชำระบัญชีสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอน จำกัด

7. นางสาวอังคณา  เพียรพัฒน์ 
นักวิชาการสหกรณ์ 5
ฝ่ายจดทะเบียนสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. นวทางปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์
2. พัฒนารูปแบบการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการชำระบัญชีสหกรณ์

8. นางสุจิตรา  สุขแจ่ม
นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. การขยายโอกาสการเรียนรู้พัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสู่สมาชิกสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร

2.โครงการพัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
9. นางสุพัฒ  วิไลหอม
นักวิชาการสหกรณ์ 5 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. "การพัฒนาการให้สินเชื่อเงินทุนพัฒนาสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ"
2. การแนะนำส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์

10. นายธีรพงศ์  ประสพเกียรติโภคา 
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว

1. การใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์งบการเงินและการคำนวณอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับสหกรณ์
2. การส่งเสริมและให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนกลยุทธ์แก่สหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง
3. แนวทางการแก้ปัญหาหนี้ค้างของสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนนงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

11. นางกาญจนา  เรืองจันทร์
นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่2
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ หลังการจัดทำแผนกลยุธ์
2. แนวทางการส่งเสริมให้สหกรณ์นำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

12. นายเปาว์ณรงค์  บัวไชโย
นักวิชาการสหกรณ์ 5 
กลุ่มแก้ไขปัญหาหนี้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. การตรวจสอบข้อมูลสถานะหนี้สมาชิกสหกรณ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
2. การพัฒนาระบบการรายงานผลสถานะหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต

13. นายสมภพ  ประหลาดเนตร 
นักวิชาการสหกรณ์ 5
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. การแนะนำสนับสนุนการจัดหาเงินทุนสำหรับสหกรณ์จัดตั้งใหม่ สหรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งอุตรดิตถ์ จำกัด
2. การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ สหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งอุตรดิตถ์ จำกัด

14. นายสันติ  วิริยอุดมศิริ
นักวิชาการสหกรณ์ 5
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. การประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพในจังหวัดบุรีรัมย์ที่รับการสนับสนุนเงินทุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2550 
2. การพัฒนาการสร้างทีมงานเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

15. นายสันทิศ  บุณยาคม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน5 
กองแผนงาน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว

1. การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

2. การวิเคราะห์เรื่องที่จะขอนำเสนอเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

16. นายสวัสดิ์  รมภิรันต์ 
นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร : ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
2. กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร : การดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตกร

17. นายทวี  เหล่าขวัญสถิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป7
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว

1. แนวทางการบริหารงานกลุ่มเษตรกร
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการในสถาบันเกษตรกร (พกจ.)
3. โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์

ที่ กษ 1102/ว360(ลว. 19 ก.ย. 51)
1. นางสาวสุวรรณจันทร ์ แก่งสันเทียะ
นักวิชาการสหกรณ์ 5 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมา
2. แนวทางการส่งเสริมให้สหกรณ์บริหารงานโดยใช้แผนกลยุทธ์

2. นายจุมพล อุดมภาคสกุล 
นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. การส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาดที่ได้รับสนับสนุนจากภาครัฐ

3. นายอิทธิพล โตรส
นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านพืชและผลิตภัณฑ์
 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. แนวทางการจัดการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้ของสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี
2. การทำแผนธุรกิจรวบรวมผลไม้คุณภาพอย่างเป็นระบบของสถาบันเกษตรกร

ที่ กษ 1102/ว353 (ลว. 10 ก.ย. 51)
1. นางจันทิมา  ชะตาญาณ
นักวิชาการสหกรณ์ 5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. การติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. พัฒนากระบวนการการติดตามผลและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. นางเรวดี   สุนทรนนท์
นักวิชาการสหกรณ์ 7ว
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
นักวิชาการสหกรณ์ 8 ว

1. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มังคุด
2. การประชุมผู้ชำระบัญชีและผู้ช่วยผู้ชำระบัญชี
3. สถานภาพ ภาวะการเงิน และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตรัง

3. นางสาวณัฐวรรณ พุทธเจริญ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน5
กลุ่มติดตามและประเมินผลงาน
กองแผนงาน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
2. การปรับปรุงระบบการติดตามและประเมินผลเพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

4. นางสาวอาริสา  ตัณฑจินนะ
นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. การจัดทำคู่มือการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
2. การจัดทำแผนข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรและการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

ที่ กษ 1102/ว349 (ลว. 8 ก.ย. 51)
1. นางสาวทิพวรรณ  วงค์ขันแก้ว
นักวิชาการสหกรณ์ 5 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร
2. แนวความคิดในการกำหนดระยะเวลาการขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร (วงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท)

2. นางสาวกัญญรัตน์  ซ้ายพัฒน์
นักวิชาการสหกรณ์ 5 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์
สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น
2. การจัดทำแผนแม่บทงานวิจัยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555

3. นายสัญชัย  ชัยจรินันท์ 
นักวิชาการสหกรณ์ 6
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว

1. การจัดตั้งสหกรณ์ในปีงบประมาณ 2550 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
2. แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้สามารถดำเนินงานได้ภายหลังการจัดตั้งใหม่
3. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

4. นางสาวเจษฎาภรณ์  สถาปัตยานนท์นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ
 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า
2. แนวทางการเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวสารของสหกรณ์

ที่ กษ 1102/ว343 (ลว. 2 ก.ย. 51)
1. นางสิรินาถ  นามจันทร์ 
นักวิชาการสหกรณ์ 5 
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. การดำเนินงานโครงการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์ขนาดเล็ก
2. แนวทางพัฒนาสหกรณ์ชาวสวนกาแฟกะเปอร์ด้วยเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

2. นายรัฐสิฎฐ์  ประทีป ณถลาง 
นักวิชาการสหกรณ์ 6ว
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว

1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพบริเวณชายฝั่งอันดามัน
2. การดำเนินการตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
3. แนวทางในการสนับสนุนเงินอุดหนุนในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

3. นางนาถประภา  ยอดแก้ว
นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและธุรกิจ
 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว

1. การตลาดมะม่วงน้ำดอกไม้ ของสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงฉะเชิงเทรา จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. การส่งเสริมการตลาดสินค้าสถาบันเกษตรกรสู่ตลาดญี่ปุ่น

ที่ กษ 1102/ว341 (ลว. 2 ก.ย. 51)
1. นางสาวภาวินี ตุวยานนท์
นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ
จัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว
1. แนวทางการส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตรน้ำฝนนาทม จำกัด มีผลการดำเนินงานขาดทุนลดลง
2. การนำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์การเกษตรสู่การปฏิบัติจริง
2. นางสาววรรณภา พิณกฤษณ์
นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว
1. การเสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจของขบวนการสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดชัยนาท
2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพของสหกรณ์ ในจังหวัดชัยนาท
3. นางสาวพัชรินทร์ คุณธนังกุล
นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว
1. โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จังหวัดกาญจนบุรี
2. การผลักดันให้กลุ่มอาชีพสหกรณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีได้รับการรับรองมาตรฐาน อย.
ที่ กษ 1102/ว335
(ลว.26 ส.ค. 51)

นางสาวสมใจ  โชคอนันต์วณิชย์
 นักวิชาการสหกรณ์  6 ว.
สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ 7ว

1. การพัฒนาระบบลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
2. การจัดทำงบการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
3. การติดตามผลการชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ที่ กษ 1102/ว335
(ลว.26 ส.ค. 51)

นายธีรวุฒิ  อระวีพร 
นักวิชาการสหกรณ์  6 ว.
สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ 7ว

1. จัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ์
2. รวบรวมข้อมูลการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
3.  การพัฒนาระบบระบบการประสานงานภายในสำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์

ที่ กษ 1102/361
(ลว.18 ส.ค. 51)

นางสาวกมลวรรณ  เคหา
นักวิชาการสหกรณ์ 5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

 นักวิชาการสหกรณ์ 6ว 1.ช่องทางการตลาดสินค้ากลุ่มอาชีพจังหวัดเชียงใหม่
2.โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี 2550  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ที่ กษ 1102/306
(ลว.24 ก.ค. 51)

 นางสาวณัชชา  แสงอรุณ 
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล5

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ว

1. แนวทางการวัดผลและประเมินผลโครงการฝึกอบรม
2. ติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “วิธีการปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ที่ กษ 1102/361
(ลว.21 ก.ค. 51)

นางสาวสุปรียา  วิมุกตานนท์ 
ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์  7 ว 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

นักวิชาการสหกรณ์ 8ว

1.เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี  16  มกราคม  2550
 2.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์นอกภาคเกษตร (โครงการบ้านมั่นคง)
 3.โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์

ที่ กษ 1102/ว226
(ลว.14 ก.ค. 51)
1. นายโกศล  ศรีแฉล้ม
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ว
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว

1. การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. การบริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนากลุ่มสู่การจัดตั้งเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน" (เผยแพร่วิธีชีวิตสหกรณ์สู่ชุมชน)
3. ชุดฝึกอบรม เรื่อง สหกรณ์กับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

2. นางสาวประนอม  หมีทอง
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ว

1. การบริหารโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ระเบียบงานสารบรรณ"
2. การพัฒนาหลักสูตร "วิทยากรการสหกรณ์"


ที่ กษ 1102/ว220
(ลว.9 ก.ค. 51)

1. นายมนตรี  ณ รังษี
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 8 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

นักวิชาการสหกรณ์ 9ชช.

1. การศึกษาแนวทางการพิจารณาสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรเพื่อเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
2. การศึกษาแนวทางการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์นิคม
3. การศึกษาผลกระทบจากการจัดการหนี้ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มีต่อธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์

ที่ กษ 1102/ว219
(ลว. 8 ก.ค. 51)
1. นางกัณทิมา  สมแสง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 7ว
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 8ว
2. นางสุวรรณ์  เทพโพธา
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6ว
ที่ กษ 1102/ว205
(ลว. 27 มิ.ย. 51)
1. นายอนุรัตน์  เลื่อนลอย
นักพัฒนาทรัยพากรบุคคล 7ว
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
นักพัฒนาทรัยพากรบุคคล 8ว
2. นายมนตรี  เทพโพธา
นักพัฒนาทรัยพากรบุคคล 6ว
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
นักพัฒนาทรัยพากรบุคคล 7ว
3. นางสาววาณี  อังตระการศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา
นักวิชาการสหกรณ์ 8ว
4. นายจิรศักดิ์  โพธิ์พันธุ์
นักวิชาการสหกรณ์ 5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
นักวิชาการสหกรณ์ 6ว
5. นางสาวทวีวรรณ  อุพิณ
นักวิชาการสหกรณ์ 5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
นักวิชาการสหกรณ์ 6ว
ที่ กษ 1102/ว181
(ลว. 10 มิ.ย. 51)
1. ดร.สมชาย  คนึงบุตร
นักวิชาการสหกรณ์ 6ว
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ 7ว
ที่ กษ 1102/ว149
(ลว. 14 พ.ค. 51)
1. นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 8
สหกรณ์จังหวัดสระบุรี
นักวิชาการ 9 ชช.
ที่ กษ 1102/ว140
(ลว. 7 พ.ค. 51)
1. นางสาวขวัญศิริ  หวานชื่น
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3
จังหวัดชลบุรี
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ว
ที่ กษ 1102/1602
(ลว. 11 เม.ย. 51)
1. นางสุรีย์  จิรเจิดนภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว
1. การส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. การเสวนาเพื่อส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกสหกรณ์
3. แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดสระบุรีสู่ระดับมาตรฐาน ตามกำหนดระดับมาตราฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. นายพรชัย  เกิดพิทักษ์
นักวิชาการสหกรณ์ 7ว
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
นักวิชาการสหกรณ์ 8 ว
1. การจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานและชุมชนให้มีคุณภาพ
2. การบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมภายใน
3. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรรักษาระดับมาตรฐานด้วยการสนับสนุนเงินทุนในการทำธุรกิจ
3. นายสุวิทย์  เวียงกมล
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6ว
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา 
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว

ที่ กษ 1102/
  ว 34

(ลว31มค.51)

1. นางธนวรรณ ทองก้อน 
ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 6 ว
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 

 นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว

1. การส่งเสริมการผลิตกุ้งของสมาชิกสหกรณ์ (เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายย่อย)
2. การส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
3. การใช้ข้อมูลทางการเงินและบัญชีเพื่อการพัฒนาสหกรณ์

2. นายนิติ ดาราหะ  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส

นักวิชาการสหกรณ์ 8 ว

1. การพัฒนาสหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็กบาเจาะ จำกัด ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์
2. การจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะนราธิวาส จำกัด
3. การพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. นายสุรศักดิ์ บุญชาญ
ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 6ว
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

 นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว

1. การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงาน
2. การวิเคราะห์ติดตามและกำกับการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

3. การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ ในจังหวัดสกลนคร

4. นางนิภาพร สุรทรัพย์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 6ว
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว

1. การจ่ายเงินปันผล/เฉลี่ยคืนเป็นทุนเรือนหุ้นแก่สมาชิกเพื่อแก้ปัญหาภาวะวิกฤติทางการเงินของสหกรณ์
2. ผลการดำเนินงานธุรกิจปั้มน้ำมันสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรหนองบัวลำภู จำกัด (กรณีศึกษาเฉพาะปี 2544-2548 เท่านั้น)

5. นางสาวศุลีพร ฉัตรเฉลิมเดช
ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 6 ว
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

 นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว

1. การตลาดข้าวของสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ที่มีโรงสีในจังหวัดสุรินทร์
2. โครงการส่งเสริมการบรรจุภัณฑ์
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพในจังหวัดสุรินทร์

ที่ กษ 1102/
  ว 16

(ลว24มค.51)


1. นายทศเทพ   เทศวานิช   ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 7ว
  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์  สำนักจัดตั้ง
และส่งเสริมสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ 8 ว

1. การจัดตั้งสหกรณ์ให้มีคุณภาพ
2. การศึกษาการจัดมาตรฐานสหกรณ์ในจังหวัดสระบุรี
3. การส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ต้นแบบในจังหวัดสระบุรี


1. นางสาวสุภัคณิช  ไวศยารัทธ์  ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว
 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีด้านธุรกิจสหกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว

1. การจัดการความรู้ในหัวข้อการดำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์ในยุคโลกาภิวัตน์
2. การบริหารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การจัดการความรู้สู่ผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน ”
3. ความต้องการฝึกอบรมกรมส่งเสริมสหกรณ์

 ที่ กษ 1102/
 ว 23

(ลว23มค.51)


1. นายธีรยุทธ  ชุมนวล  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์  6ว
 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว

1. การเปลี่ยนฐานะกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองซนเป็นสหกรณ์
2. การฟื้นฟูการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทำนากุดฉิม
3. แนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์


1. นายประภาศ  มากทอง ตำแหน่ง นักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 7ว 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา

 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว

1. การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง
2. การบริหารโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"
3. การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ที่ กษ 1102/
 ว13

(ลว14มค.51)


1. นางนัดดา เตชะประสาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ ระดับ 7
 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่

 

นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว

1. การประสานงานด้านการให้ความช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยธรรมชาติสีนามิของสหกรณ์ประมงทะเลชายฝั่งบ้านเกาะกลาง จำกัด จากองค์กรภาคเอกชน
2. การส่งเสริมแก้ไขปัญหาและติดตาม เร่งรัดให้สหกรณ์ส่งชำระหนี้ผิดสัญญาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
3. ส่งเสริมการขับเคลื่อนกลยุทธ์สหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ ในจังหวัดกระบี่


ที่ กษ 1102/
(ลว.)

1. นายกิตติ  พงศ์เลิศฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว

1. การศึกษาผลการวิเคราะห์การเงินและวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ต้นแบบ  เฉพาะสหกรณ์กองทุนสวนยางสี่สิบสามัคคี  จำกัด
2. ศึกษาการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  กรณีศึกษา  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ  2
3. การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์กองทุนสวนยางใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้    กรณีศึกษา สหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดยะลา
ที่ กษ 1102/ว7
(ลว. 9 ม.ค. 51)
1. นายชนัต บุญชื่น
นักวิชาการสหกรณ์ 6 ว
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว
1. การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร
2. การศึกษาการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มสตรีสหกรณ์/กลุ่มอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวสมาชิกในจังหวัดสระแก้ว
3. โครงการสหกรณ์ไทยสานสายใยสู่โรงเรียนฯ
2. นายสัญชัย รัศมีจีรวิไล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5
ศูนย์สารสนเทศ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 ว

 ที่ กษ 1102/403
(ลว.14 ธ.ค. 50)

1. นายทรงยศ ไชยมงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
จังหวัดนครสวรรค์

นักวิาการสหกรณ์ 7 ว

1. การถ่ายทอดความรู้การสหกรณ์แก่กลุ่มอาชีพ และกลุ่มองค์กรประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์
2. การตรวจการสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์
3. การเสริมสร้างระบบควบคุมภายในของสหกรณ์

 ที่ กษ 1102/ว 388
(ลว.27พ.ย. 50)

1. นางสาวชุติมา  ชีวพิสุทธิ์สกุล
นักพัฒนาทรัพยากร 5
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18
จังหวัดสงขลา

นักพัฒนาทรัพยากร    6ว    

1. โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนราธิวาส
2. การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมผ่าน Web site

ที่ กษ 1102/ว 381
(ลว.21พ.ย. 50)

1. นายสมชาย สุขสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์7
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

นักวิาการสหกรณ์ 7 ว

1. การพัฒนาระบบการควบคุมภายในสหกรณ์
2. การตรวจสอบเพื่อป้องปราม และป้องกันข้อบกพร่องของสหกรณ์
3. การตรวจสอบระบบการควบุมภายในของสหกรณ์

ที่ กษ 1102/ว 367
(ลว.8 พ.ย. 50)

1. นายสัญญา กิจสัจจิ
นักวิาการสหกรณ์ 5
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

นักวิาการสหกรณ์ 6ว

1. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มเกษตรกรทำสวนเกาะเกร็ด
2. การจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เคหสถานชุมชนขุนศรี จำกัด

ที่ กษ 1102/
(ลว.)

1. นายจุมพล ชละเอม
ผู้ตรวจราชการกรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 8

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช

1. คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสหกรณ์
2. การศึกษากระบวนการจัดการของสหกรณ์ภาคเกษตร ในเขตตรวจราชการที่ 6 ศึกษาเฉพาะสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอ

3. ประมวลเรื่องที่เป็นหลักเกณฑ์ปฏิบัติภายใต้บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ 2542

ที่ กษ 1102/314
(ลว.28 ก.ย. 50)

1. นางสาวธัญลักษณ์ วงศ์ศรี
นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

นักวิชาการสหกรณ์ 6ว

1. แนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดระยอง

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในสถาบันเกษตรกร

ที่ กษ
(ลว.)

1. นางสาวกาญจน์ศิริ ชัยกุลวิวัฒน์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 6ว

1. การตรวจสอบรถราชการ

2. การประเมินผลการควบคุมภายใน

ที่ กษ 1102/304
(ลว.20 ก.ย. 50)

1. นายพรเทพ แก้วประเสริฐ
นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการสหกรณ์
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่

นักวิชาการสหกรณ์ 6ว

1. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินกอทุนพัฒนาสหกรณ์ในสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1

2. การกำหนดวงเงินกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันของสหกรณ์.

ที่ กษ
(ลว. )

1. นายการักษ์ วีระนาคินทร์
นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

นักวิชาการสหกรณ์ 6ว

1.การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง

2.การจัดตั้งสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์

2. นางสาวธัญญวดี สุริรมย์
นักวิชาการสหกรณ์ 5 กลุ่มส่เสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

นักวิชาการสหกรณ์ 6ว

1.การเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของขบวนการสหกรณ์

2.โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

3. นายฉัตรชัย ศิริรัตน์
นิติกร 5
กองการเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์

นิติกร 6ว

1.การทำสัญญาประนีประนอมยอมความ

2.การปรับปรุงสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

4. นายพัลลภ ขันมณี
นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

นักวิชาการสหกรณ์ 6ว

1.การศึกษาปัจจัยที่ทำให้สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตรน้ำอุตรดิตถ์ จำกัด เกิดข้อบกพร่อง

2.การจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์

5. นางสาววรรณพร บัณฑิตภูวนนท์
นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มบริหารเงินทุน
สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ 6ว

1.การดำเนินงานให้สินเชื่อกองทุนพัฒนาสหกรณ์

2.การดำเนินงานโครงการผลักดันสหกรณ์ต้นแบบ

6. นางสรินนา อ้นบุตร
นักวิชาการเผยแพร่ 5 ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

นักวิชาการเผยแพร่ 6ว

1.การผลิตสารคดีเชิงข่าวเพื่อนำลงเผยแพร่ในนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

2.การสร้างสรรค์สื่อที่มีประสิทธิภาพต่อการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์

7. นายสัมฤทธิ์ ตรีพลอักษร
นิติกร 6ว
กองการเจ้าหน้าที่

นิติกร 7ว

1.กระบวนการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนกล่าวหา

2.การสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

3.อำนาจในการดำเนินการทางวินัยกรณีข้าราชการออกจากราชการไปแล้ว

ที่ กษ 1102/ว.279
(ลว. )

1. นายสมดุลย์ ศงสนันทน์
นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

นักวิชาการสหกรณ์ 6ว

1.โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2549 จังหวัดสมุทรปราการ

2. แนวทาง การจัดตั้งสหกรณ์บ้านมั่นคง

 

ที่ กษ 1102/ว.270
(ลว. 23 ส.ค. 50)

1.นายพิสิฏฐ์ พิมพานนท์
นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2

นักวิชาการสหกรณ์ 6ว

1. การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด หลังจากนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

2. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

2. นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม
นักวิชาการสหกรณ์ 5
สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ 6ว

1. การติดตามเร่งรัดหนี้ และแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

2. การสร้างฐานข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ที่ กษ 1102/ว.267
(ลว. 22 ส.ค. 50)

1. นายโสภณ ศรีโยธิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 6
ฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ
สำนักงานเลขานุการกรม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว

1. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการติดตามส่งเสริม
การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์
2. การวิเคราะห์แผนปฏิบัติงานและงบประมาณสำหรับผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 1-19 ประจำปีงบประมาณ 2549
3. การวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณและโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจำปี พ.ศ. 2549"

ที่ กษ 1102/ว.263
(ลว. 17 ส.ค. 50)

1. นางสาวนุชนาถ คล้ายแก้ว
นิติกร 5
กองการเจ้าหน้าที่
นิติกร 6ว

1. แนวทางการพิจารณาการนับวันของข้าราชการพลเรือนที่ไม่อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
2 . การกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้

ที่ กษ 1102/ว.212
(ลว. 4 ก.ค. 50)

1. นาวนิดา พงษ์พีระ
นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
นักวิชาการสหกรณ์ 6ว

1. แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษสู่ระดับมาตรฐานตามกำหนดระดับมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหรณ ์

2. การจัดทำรายงานและการติดตามประเมินผลการปฎิบัติงาน (การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วไป)

ที่ กษ 1102/ว.202
(ลว. 26 มิ.ย. 50)

1. นางศุภกาญน์ จงจุดเทียน
นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
กรมส่งเสริมสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ 6ว

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน
2. การพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ปี 2549 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ กษ 1102/ว.196
(ลว. 22 มิ.ย. 50)
1. นางวชิรญาณ์ ดวงฉวี
บุคลากร 5 ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์
บุคลากร 6

1. การดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งอื่น โดยวิธีการรับสมัครผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทาง Internet
2.การดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 6 และตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 6 ปีงบประมาณ 2550

2. นางสาวอมรรัตน์ คำเวียงสา
บุคลากร 5 ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์

บุคลากร 6

1. การพัฒนาการแจ้งความประสงค์ขอย้ายของข้าราชการผ่านระบบสารสนเทศ
2. การย้ายข้าราชการตั้งแต่ระดับ 7 ลงมา ซึ่งเป็นตำแหน่งประเภททั่วไป ที่ไม่ใช่ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ว) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.)

3. นางสาวอุบลวรรณ พัฒนลาภ
นักวิชาการสหกรณ์ 5
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ 6ว

1. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองสู่ตลาด
2. การรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์

ที่ กษ 1102/ว.148
(ลว. 9 พ.ค. 50)
1. นายชูเกียรติ อุดมศิลป์
นิติกร 6ว กลุ่มวินัย
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
นิติกร 7ว
1. งานจ้างเหมาก่อสร้างกับหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัสดุตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ
2. ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ บกพร่อง
3. แนวทางการพิจารณาความผิดทางวินัย ตามมาตรา 85 และมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

ที่ กษ 1102/ว.105
download/(ลว. 21 มี.ค. 50)

1. นายเพชร ศิรินุพงศ์
ผู้ตรวจราชการกรม (เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ส่งเสริมสหกรณ์ 8) กรมส่งเสริมสหกรณ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช.

1. การศึกษาสถานภาพทางการเงินและการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง
2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกับขวัญ กำลังใจในการทำงาน : กรณีศึกษาสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง
3.การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร : กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรเมืองพัทลุง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเมืองนครศรีธรรมราช จำกัด

ที่ กษ 1102/ว.94
(ลว. 14 มี.ค. 50)

1.นายสาโรจน์ เจียมศรีพงษ์
ผู้ตรวจราชการกรม
(เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ส่งเสริมสหกรณ์ 8) กรมส่งเสริมสหกรณ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช.

1.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ในเขตตรวจราชการที่ 5

2.ความคิดเห็นต่อการพัฒนาสหกรณ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง และ สังคมที่ดี ของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5

3.ทักษะการจัดการของผู้จัดการสหกรณ์ในเขตตรวจราชการที่ 4, 5 และ 6

 

ที่ กษ 1102/ว.90
(ลว. 8 มี.ค. 50)

1.นายวีรชัย ศรีสงวน
ผู้ตรวจราชการกรม (เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ส่งเสริมสหกรณ์ 8) กรมส่งเสริมสหกรณ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช.

1. แนวทางการดำเนินการแลกเปลี่ยนสินค้าระบบหักบัญชีระหว่างสหกรณ์

2. แนวทางส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในเขตตรวจราชการที่ 14

3. ประเมินผลการนำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS )มาใช้ในกรมส่งเสริมสหกรณ

2. นายเอนก ถนอมทรัพย์
ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรม
(เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช.

1. ความคิดเห็นของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ในส่วนกลางต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ในเขตตรวจราชการที่ 15

3. การประเมินบทบาทในการส่งเสริมสหกรณ์ หลังการปรับโครงสร้างกรมส่งเสริมสหกรณ์ในเขตตรวจราชการที่ 15

ที่ กษ 1102/ว.86
(ลว. 7 มี.ค. 50)

1.นายอุบล เดชอุ่ม
นักวิชาการสหกรณ์ 5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิชาการสหกรณ์ 6ว

1. การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ชุมชนตำบลปลายนา จำกัด

2.การส่งเสริมการผลิตข้าวแบบครบวงจรในสหกรณ์


 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถ.กรุงเกษม เทเวศร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200  


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์         
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200         
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078