กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ - Intranet of Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player  

 

การรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 (รุ่น 11) โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร ภาคพิเศษ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูรายละเอียด 
  การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 3 ดูรายละเอียด 
  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่ 9 รายละเอียด 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ขอเชิญร่วมบริจาค ให้กับผู้ด้อยโอกาสกับโครงการสหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 3 ดูรายละเอียด
บันทึกรายงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ผลยืนต้นฯ   คลิ๊กที่นี่

ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์    ดูรายละเอียด 

ประกาศการรับสมัครลูกจ้างประจำเข้ารับการทดสอบ เพื่อปรับระดับชั้น ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2 ส3 และ ส4  เอกสารแนบ 
  ไฟล์แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในฤดูการผลิต ปี 2557/58 (ขนาด กว้าง 2.5 เมตร ยาว 4 เมตร)   ดาวน์โหลดไฟล์ .ai 
  ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
ระดับสูง(กปส.)รุ่นที่ 2 ดูรายละเอียด 
ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลในระบบราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดูรายละเอียด | เว็บไซต์ 
เกณฑ์การประเมินการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและผลการประเมินการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด      ดูรายละเอียด 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย
แจ้งปรับปรุงเลขหมายโทรศัพท์ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
  การเสนอผู้สมัครเข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญใน HLPE ของ FAO
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
  โครงการให้ทุนการศึกษาไปเรียนภาษาจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 3 

อ่านข่าวย้อนหลัง

  นายกำธร  โป๊ะลำพงษ์ สหกรณ์จังหวัดนครนายก มอบเช็คเงินสดแก่สหกรณ์ที่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2554 (ปีสุดท้าย) ดูรายละเอียด
 

นายนารถพงศ์ สุนทรนนท์ ผู้ตรวจราชการสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแสดงผลงานนิทรรศการนวัตกรรมสหกรณ์ในงานครบรอบ ๔๐ ปี ดูรายละเอียด

  นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมงานการจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ปีการผลิต 2557/58 ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้มีจัด "โครงการประชุมการตรวจการสหกรณ์ การกำกับดูแลและคุ้มครองระบบสหกรณ์" ดูรายละเอียด
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน ดูรายละเอียด
  โครงการฝึกอบรมการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์สู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการสหกรณ์ ดูรายละเอียด
  โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ ได้ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยน สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรโนนดินแดง จำกัด ดูรายละเอียด
  นายเทวกฤต เข็มขาว สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการจัดประชุมซักซ้อมความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อแปรรูปยางพารา ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  เข้าร่วมดำเนินงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนจังหวัดนครนายก ดูรายละเอียด
  ร่วมโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ดูรายละเอียด
 

ภาคข่าวกิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์         
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200         
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078