กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ - Intranet of Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player  

 

ขอเชิญข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชมภาพยนตร์ "ทศพิธธรรมราชา" ดูรายละเอียด
การรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 (รุ่น 11) โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร ภาคพิเศษ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูรายละเอียด 
  การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 3 ดูรายละเอียด 
  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่ 9 รายละเอียด 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ขอเชิญร่วมบริจาค ให้กับผู้ด้อยโอกาสกับโครงการสหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 3 ดูรายละเอียด
บันทึกรายงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ผลยืนต้นฯ   คลิ๊กที่นี่

ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์    ดูรายละเอียด 

ประกาศการรับสมัครลูกจ้างประจำเข้ารับการทดสอบ เพื่อปรับระดับชั้น ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2 ส3 และ ส4  เอกสารแนบ 
  ไฟล์แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในฤดูการผลิต ปี 2557/58 (ขนาด กว้าง 2.5 เมตร ยาว 4 เมตร)   ดาวน์โหลดไฟล์ .ai 
  ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์  


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
Invitation to the Training Course on "Utilisation of Home Yard in Supporting Sustainable Food Security" , Indonesia, 29 March - 11 April 2015
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ANU-DPU CONFERENCE
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
  ข้อแนะนำกำรใช้ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ว่าด้วยคำประกัน เฉพาะที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์
วันที่ 30 มกราคม 2558
  การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
วันที่ 23 มกราคม 2558
การเสนอโครงการเข้าชิงรางวัล World Summit on the Information Society (WSIS) Project Prizes 2015
วันที่ 12 มกราคม 2558
  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรร่วมปฏิบัติงานประจำอาคารแสดงประเทศไทยในงาน Universal Exhibition Milano 2015

อ่านข่าวย้อนหลัง

 
  จังหวัดชัยนาท จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558   ดูรายละเอียด
  จังหวัดพิษณุโลกจัดงาน "99 ปี สหกรณ์ไทยเทิดไท้องค์ราชัน"     ดูรายละเอียด
  นายสมพร รัตนะ สหกรณ์จังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ร่วมให้การต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายธำรงค์ ไก่ฟ้า เขตตรวจราชการที่ 6,7    ดูรายละเอียด
  สสจ.สมุทรสาคร  ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข  จำกัด    ดูรายละเอียด
  นายไพรัช หวังดี อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา     ดูรายละเอียด
   ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด    ดูรายละเอียด
 

ภาคข่าวกิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์         
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200         
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078