กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ - Intranet of Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


กองการเจ้าหน้าที่
 แนวทางการเขียนผลงานวิชาการ ว 10
   แบบฟอร์มการพิจารณาการเขียนผลงานทางวิชาการ (excel)
   แบบแจ้งประสงค์ขอย้ายของราชการ (excel)
   แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน(สายงานควบ) (doc)
   แบบประเมินบุคคลและผลงาน(สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ ระดับ 2) (doc)
   แบบหนังสือลาออกจากราชการ (doc) 
   แบบใบสมัครเขียนผลงานทางวิชาการ
   แบบใบสมัครขอโอนมารับราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ (doc)  
   แบบขอย้ายของลูกจ้างประจำ (doc)
   แบบหนังสือลาออกจากราชการของลูกจ้าง (doc) 
   แบบใบรายงานตัวเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง (doc) 
   แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก,สอบคัดเลือก (doc) 
   แบบขอสละสิทธิ์เข้ารับการจัดจ้าง (doc) 
   แบบฟอร์มเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง ระดับ 7 (doc)
   แบบฟอร์มเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง ระดับ 8 (doc) 
   แบบฟอร์มประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (รอบ 6 เดือน) (doc) 
   แบบฟอร์มหนังสือลาออกของพนักงานราชการ (xls)
   แบบฟอร์มแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป (doc) 
   แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ (doc) 
   แบบฟอร์มแก้ไขสัญญาจ้างพนักงานราชการ (doc) 
   แบบฟอร์มประวัติการดำรงตำแหน่งข้าราชการระดับ 9-10 (doc) 
   การมอบอำนาจให้จังหวัดดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ : คู่มือนำรายชื่อ :: คู่มือสรรหา :: สมรรถนะ (doc) 
   แบบขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (xls)
   แบบรายงานสรุปยอดการใช้เงินสำหรับการเลื่อนขั้นประจำปี (xls)
   แบบใบลาประเภทต่าง ๆ (doc)
   แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว และแบบใบลาพักผ่อนประจำปี (xls)
   แบบคำร้องเกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการสหกรณ์ (doc)
 แบบฟอร์มการดำเนินการปราบปรามยาเสพติด (xls)
 แบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา แบบสว.4 (pdf)
 แบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา (pdf)
 แบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำพยาน แบบสว.5 (pdf)
 แบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำพยาน (pdf)
 แบบฟอร์มบันทึกการสอบสวนข้อเท็จจริง (pdf)
 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของ ข้าราชการพลเรือนสามัญ (pdf)
 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของ ลูกจ้างประจำ (pdf)
 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก, สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ , ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน , ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ (doc)
 ใบสั่งซื้อกระปุกออมสิน  (doc)
   
กองแผนงาน
   แบบฟอร์มการกำหนดแผนปฏิบัติงาน ปี2550 (excel)
   แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณปี 50 (excel) 
 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  | (ส่วนกลาง) (xls)
 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  | (ศูนย์ถ่ายทอดฯ) (xls) 
 แบบฟอร์มการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2551 (เฉพาะส่วนกลางและศูนย์) (xls)
 แบบฟอร์มการกำหนดแผนปฏิบัติงาน ปี2551 (สำหรับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และ สสพ.1-2) (xls)
 แบบฟอร์มการกำหนดแผนปฏิบัติงาน ปี2551  เพิ่มเติม (สำหรับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และ สสพ.1-2) (xls)
 แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2551 (xls)
 แบบฟอร์มรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับทุน  (pdf)
 แบบฟอร์มใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฎิบัติงานวิจัย (pdf)
 แบบฟอร์มรายงานขอทำความตกลงและอนุมัติ ณ ต่างประเทศ (pdf)
 แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฎิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (pdf)
 แบบฟอร์มรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ (pdf)
 แบบฟอร์มรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ (pdf)
 แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกัน (pdf)
 แบบฟอร์ม (pdf)
 แบบฟอร์ม (pdf)
 
 
 
กองคลัง
   ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที 1,2 **แบบ 4231 (doc)
   ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7105 (doc)
   สัญญายืมเงิน - รายการส่งใช้เงินยืม แบบ 8500 (doc)
   แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (ใบแนะนำ) แบบ 600 , 6001 (doc)
   แบบใบเบิกเงินสวัสดิการศึกษาบุตร แบบ 7200 (doc)
 แบบรักษาพยาบาลต่อเนื่อง แบบ7100/1 (doc)
 หนังสือมอบอำนาจการรับเงิน (pdf)
 ใบมอบฉันทะ (pdf)
 แบบขอรับค่าเช่าบ้าน(แบบ-6005) (pdf)
 บัญชีลงเวลาการปฎิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ (pdf)
 ใบสำคัญรับเงิน (pdf)
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (pdf)
 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (pdf)
 แผนปฎิบัติงานและประมาณการค่าใช้จ่ายแนบคำขออนุมัติเดินทางไปราชการ (pdf)
 ใบเบิกสิ่งของ (pdf)
 สัญญาการยืมเงิน (pdf)
 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (pdf)
 หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ (pdf)
 รายละเอียดการใช้รถยนต์ (pdf)
 แบบขอเช่าบ้าน(แบบ-6006) (pdf)
 แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมเพิ่ม (pdf)
 คำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตราการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (เกษียณก่อนกำหนด) (pdf)
 แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จบำนาญปกติ (pdf)
 แบบแจ้งการของดเบิกบำนาญปกติ (โครงการจ่ายตรง) (pdf)
 หนังสือสำคัญการเปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิก (pdf)
 หนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จตกทอด (pdf)
 หนังสือรับรองการขอเบิกบำนาญพิเศษกรณีข้าราชการตาย (pdf)
 แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย (pdf)
 แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย (pdf)
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (pdf)
 แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จลูกจ้าง (pdf)
 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (pdf)
 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (pdf)
   
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 แบบสรุปการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนปี 2550 (xls)
สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 แบบฟอร์มประเมินสถานภาพสหกรณ์ที่จังหวัดคัดเลือก เพื่อผลักดันเป็นสหกรณ์ต้นแบบ (xls)
 แบบรายงานผลเตรียมสิ้นสภาพนิคมสหกรณ์ (xls)
 แบบรายงานผลการดำเนินงานต้นราชพฤกษ์ (xls)
   แบบรายงานผลการดำเนินงานในนิคมสหกรณ์รูปเช่า (xls)
กลุ่มตรวจสอบภายใน
แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2551 (xls)
   
   
สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์
แบบคำขอกู้ กพส  (pdf)
แบบคำขอผ่อนผันชำระหนี้  (pdf)
แบบขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้  (pdf)
   
   
   
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1
แบบการเชื่อมโยงธุรกิจและสินเชื่อระหว่างสหกรณ์  (pdf)
แบบบันทึกข้อความ  (pdf)
แบบสรุปการรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์  (pdf)
  แบบฟอร์มฝ่ายบริหารทั่วไป  (pdf) 
   
สำนักงานเลขานุการกรม
แบบหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)  (pdf) 
แบบหนังสือภายนอก  (pdf) 
แบบหนังสือประทับตรา  (pdf) 
แบบคำสั่ง  (pdf) 
แบบแสดงความคิดเห็น  (pdf) 
   
   
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
แบบรายงานข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง  (doc)
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ  (doc)
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ  (doc)
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนดำเนินงาน  (doc)
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ไม่สำเร็จ  (doc)
แบบฟอร์มรายงานรายเดือน-ส่วนกลาง  (xls)
แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 2.2  (xls)
แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 3.2  (xls)
แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 3.3  (xls)
   
ศูนย์สารสนเทศ
แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
แผนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ
แบบรายงานรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมจัดทำเว็บไซต์สหกรณ์ฯ ปี 53
แบบฟอร์ม รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท (doc)
ตัวอย่างรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท (pdf)
แบบฟอร์ม รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท (doc)
ตัวอย่างรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท (pdf)
ชมรมข้าราชการบำนาญ
ใบสมัครสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์
การฌาปนกิจสงเคราะห์
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์         
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200         
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078