กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ - Intranet of Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  

 

 หน้าที่ 1

นายวีระวัฒน์  ชื่นวาริน  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร  โครงการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีในสหกรณ์นักเรียน  แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้องและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ  ตำบลป่าก่อ  อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ      ดูรายละเอียด
  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  ได้ร่วมกับ  เครือข่ายกลุ่มอาชีพในเขต พื้นที่ 2  จัดงาน “มหกรรมสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ไทย ประจำปี2556” ณ ห้างสรรพสินค้า เจ เจ มอล์ล  ถนนกำแพงเพชร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและตัดริบบิ้น      ดูรายละเอียด 
  นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ที่โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช        ดูรายละเอียด 
  เปิดงาน“สหกรณ์ผู้ผลิต พบผู้บริโภค และมหกรรมข้าวหอมมะลิจากทุ่งสัมฤทธิ์”ที่นครศรีธรรมราช     ดูรายละเอียด 
  นายศานติ แสวานี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายสมรัก จันทร์ตะลิ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน” และโครงการสระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 7/2556      ดูรายละเอียด
  นายชนินทร สุวรรณสุขุม(สหกรณ์จังหวัดชุมพร) พร้อมข้าราการ,พนักงานราชการ,ลูกจ้างประจำและพนักงานของสหกรณ์นิคมหลังสวน จำกัด ได้ไปร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้มงคบต่างๆ ในนิคมสหกรณ์หลังสวน เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้และเป็นกรณีศึกษาในกับชุมชน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   จัดโครงการประชุมชี้แจง  “การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร”   ณ  ห้องประชุมระเบียงทอง  โรงแรมโอฆะนคร      อำเภอเมือง    จังหวัดพิจิตร       ดูรายละเอียด 
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการค้าลำไย ปี 2556  ระหว่าง สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรป่าซาง จำกัด และ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)     ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด โดย นางอรุณี เอกทัฬห์  สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี      ดูรายละเอียด  
  นายปาจรีย์  นินนานนท์  สหกรณ์จังหวัดยโสธร  เป็นประธานในที่ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร      ดูรายละเอียด 
  ผู้ตรวจราชกรมเขต ๔ และ ๕  ประชุมสหกรณ์จังหวัดในเขตตรวจราชการ ๔ และ ๕ ติดตามผลการปฏิบัติงาน  ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ๑๕ จังหวัดเพชรบุรี       ดูรายละเอียด 
  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2  ได้จัดทำโครงการ “เหรียญห้า เหรียญสิบ รอมริบเอาไว้”  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการออม  ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการออมแก่นักเรียน  ปลูกฝังค่านิยมและฝึกนิสัยการรักการออม  พร้อมสอนให้จัดทำสมุดบันทึกการออม  ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและครอบครั       ดูรายละเอียด 
  นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” จังหวัดตาก โดยนายอัชฌา  สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ , พนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี 2556      ดูรายละเอียด 
  นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้ นายสุรพงษ์  งามทอง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส และนายยุทธศาสตร์  ยะไว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมสมาชิกนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพในนิคมสหกรณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามผลการฝึกอบรม...      ดูรายละเอียด 
  คณะข้าราชการจากประเทศไทย ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  เดินทางเข้าพบ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที  19 กรกฎาคม 2556 เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงของจังหวัดแพร่ โดยมีเป้าหมายวางตลาด เพื่อนำข้าวหอมมะลิส่งออกไปขายยังประเทศจีน และตลาดโลก      ดูรายละเอียด 
  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายการุณ  วนาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  เป็นตัวแทนมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ      ดูรายละเอียด 
  นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้ นายสุรพงษ์  งามทอง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส และนายยุทธศาสตร์  ยะไว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมสมาชิกนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพในนิคมสหกรณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 12.00 น. ณ ชายหาดเกาะแสมสาร นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี นำข้าราชการ จำนวน 7 คน เข้าร่วมโครงการ “ปล่อยฉลามกลับบ้าน” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมประมง หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ มหาวิทยาลัยบูรพา และมูลนิธิรักษ์สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์     ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯที่ ๑๓ จังหวัดชัยนาท จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยงกับการเป็นวิทยากรที่ดี เพื่อรองรับการถ่ายทอดความรู้ด้าน อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้กับข้าราชการ พนักงานฯ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี      ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖นายนายดุลยเดช วัชรสินธุ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ดูรายละเอียด 
  นายชาญวิทยา ฉิมพาลี   ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 ได้มาตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ดูรายละเอียด 
  นายนารถพงศ์  สุนทรนนท์ สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบหมายให้จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ จ.นครราชสีมา และบุรีรัมย์ ตามโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ และกลุ่มอาชีพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้ากลุ่มอาชีพสหกรณ์  จึงได้กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในชื่อ “งานสหกรณ์ผู้ผลิตพบผู้บริโภค” ระหว่างวันที่ 25 – 31  กรกฎาคม 2556 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ดูรายละเอียด 
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายบุญพร้อม  คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  พร้อมข้าราชการการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมการออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๖  ดูรายละเอียด 
  นายนารถพงศ์ สุนทรนนท์ สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ เดินทางไปที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ(วันแม่แห่งชาติ) 12 สิงหาคม 2556  ดูรายละเอียด 
  นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ออกให้บริการประชาชนในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ       ดูรายละเอียด 
  นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ  สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการแผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์(CPS)" ร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด       ดูรายละเอียด 
  นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้ นายอาทร ชัยยันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมกับส่วนราชการท้องถิ่น (อบต.ช่องกุ่ม) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยชัน ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เพื่อชี้แจงระบบสหกรณ์ และผลการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยชัน จำกัด        ดูรายละเอียด 
  จังหวัดชลบุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556       ดูรายละเอียด 
  นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฟาร์มดี นมดี ที่ภูพาน กิจกรรมให้การศึกษาอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างจิตสำนึกการเป็นสมาชิกที่ดี  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้สมาชิกสหกรณ์ผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพ โดยมีนายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมโครงการดังกล่าว      ดูรายละเอียด 
  นายวิทยา  โตรักษา  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต ๔ เขต ๕  พร้อมด้วย  นายรุ่งโรจน์ ศงสนันทน์  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  ข้าราชการ  และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม   ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ประมงแม่กลอง  จำกัด      ดูรายละเอียด  
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกบัญชีในสหกรณ์นักเรียน  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนและครูในการทำกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน      ดูรายละเอียด 
  นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดพังงา จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ให้กับผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา       ดูรายละเอียด 
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด พร้อมมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ และรับมอบเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนตามโครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา      ดูรายละเอียด 
  นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร    พร้อมกับคณะนายกเทศมตรี ตำบลดงเย็น  หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ร่วมต้อนรับคณะจากสำนักงานเลขานุการ  กรมการปกครอง  , สื่อสารมวลชนพร้อมเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครอง ที่เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนิคมสหกรณ์ดงเย็น  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ      ดูรายละเอียด 
  นายเชิดชัย  พรหมแก้ว  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์  ประธานคณะทำงานติดตามและประเมินผล  โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ (ศูนย์กระจายสินค้า) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  พร้อมกับคณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการดังกล่าว  เข้าตรวจเยี่ยม  และรับฟังปัญหา  พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำ  การดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์  ณ  สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น  จำกัด     ดูรายละเอียด 
  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติการเชิงรุกสร้างความเข้าใจวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ผ่านสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน       ดูรายละเอียด 
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องในสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัด       ดูรายละเอียด 
  สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 โดยมีนายธวัช พรหมอยู่ นายอำเภอนาโพธิ์ เป็นประธาน และแขกผู้มีเกียรติ นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมประธานกรรมการสหกรณ์ต่างๆ ร่วมในงาน     ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   จัดโครงการประชุมเสวนาภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร    ครั้งที่  3   ประจำปีงบประมาณ   2556 ณ  ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรทับคล้อ   จำกัด      อำเภอทับคล้อ    จังหวัดพิจิตร     ดูรายละเอียด 
  นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในการเปิดงาน “เกษตรลุ่มเจ้าพระยา ก้าวหน้าสู่ AEC”      ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ณ  หอประชุมโรงเรียนสี่แยกเขาดิน    อำเภอทับคล้อ   จังหวัดพิจิตร     ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมี นายวิญญู ทองสกุล ผวจ.พัทลุง เป็นประธานในพิธี เมือ่วันที่ ๑๑ ก.ค.๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง        ดูรายละเอียด 
  นายคำรณ พวงมณี สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หนึ่งเดียวในจังหวัดเพชรบุรี ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด      ดูรายละเอียด 
  นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้นางสาวมนต์ธกานต์ สครรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น      ดูรายละเอียด 
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธาน นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี และผู้ร่วมโครงการปลูกป่าสมุนไพรนำอาหาร-เครื่องดื่มมาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบฟักทอง       ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556       ดูรายละเอียด
  สหกรณ์จังหวัดชลบุรีจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม       ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดประชุมชี้แจงแนวทางการใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์นำเงินกู้ดังกล่าวไปใช้ให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์      ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส.ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556   ณ  ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร      ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม สำนักงานเกษตรที่สูง จ.ลำพูน  วัดพระบาทห้วยต้ม โรงเรียนพระบาทห้วยต้ม และสหกรณ์การเกษตรห้วยต้มนำเจริญ จำกัด ได้ร่วมกันส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วและไม้ท้องถิ่นบนพื้นที่ทำกินของสมาชิกสหกรณ์    ดูรายละเอียด  
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสุข  อำเภอจอมพระ  และองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  อำเภอกาบเชิง  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยวิธีสหกรณ์”ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์       ดูรายละเอียด 
  นายสมชัย  ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย  เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้แก่ผู้แทนสหกรณ์ต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด       ดูรายละเอียด 
  นายศานิต แสวานี  สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมเสวนา 3 ฝ่าย ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้ผลิต คือ สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 05 จำกัด และสหกรณ์การเกษตรคลองหาดจำกัด ที่สมาชิกทั้ง 2 สหกรณ์ ปลูกข้าวโพดจำนวนมาก ผลผลิตที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2556 ประมาณ 6,000 ตัน และช่วงเดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2556 ประมาณ 5,000 ตัน      ดูรายละเอียด 
  นายนารถพงศ์ สุนทรนนท์ เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่โครงการลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ได้จัดงานแสดงผลงานและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “น้ำพระทัยรินหลั่ง ลุ่มน้ำปากพนังร่มเย็น” ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช      ดูรายละเอียด 
  ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ประชาชนทั่วไป โดยมี นายวัฒนา มัญชุนากร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช      ดูรายละเอียด 
  นายเสนอ  ชูจันทร์  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  เขต  ๖  และ  ๘  ชี้แจงแนวนโยบายการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์  แก่ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  และผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน  ๑๕๐  คน  ณ  ห้องประชุมพระยานราภิบาล  ชั้น  ๕  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส        ดูรายละเอียด 
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย เปิดโครงการจัดฝึกอบรม “การจัดทำบัญชีสำหรับกิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมอาหารกลางวัน กิจกรรมผลิตผลทางการเกษตร บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน” ให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียน ตชด.ในจังหวัดเชียงราย โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด     ดูรายละเอียด 
  สหกรณ์นครผักผลไม้ จำกัด (Nakhon Vegetation Cooperative Limited) NVC เปิดตลาดสหกรณ์ ที่ศูนย์โอท็อป อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดตลาด และเลือกชมซื้อสินค้าคับคั่ง  พร้อมฟังบรรยาย “นโยบายนครศรีดี๊ดี กับการเชื่อมโยงตลาดสหกรณ์สวนผัก โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช       ดูรายละเอียด 
  นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเกษตรกรในโครงการเสริมภาพลักษณ์ ของปลานิลแม่น้ำโขงภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการเลี้ยงปลานิล ในกระชังของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังจังหวัดมกดาหาร”      ดูรายละเอียด  
  น.ส.กมลวรรณ นุชัย  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15   จังหวัดเพชรบุรี  นำคณะสื่อมวลชน จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง  11 (NBT) และบุคลากรส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  ลงพื้นที่ ณ  โรงเรียนบ้านเนินรัก  อำเภอเขาย้อย และ  สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด  จำกัด       ดูรายละเอียด    
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดอบรม โครงการ การใช้ระบบสหกรณ์เสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้       ดูรายละเอียด 
  นายวิชิต  นวลชื่น  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  ประชุมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมรับชม  Video   Conferrent   การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  จากกรมส่งเสริมสหกรณ์      ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ รวมทั้งกลไกการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ให้แก่บุคลากรในสำนักงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี        ดูรายละเอียด 
  นายมนูญ อยู่ดี สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุมเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบางปลาม้าจำกัด อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายพรเทพ โภชกปริภัณฑ์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า จำกัด เป็นประธานดำเนินการประชุม        ดูรายละเอียด  
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง ของ สนง.สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร      ดูรายละเอียด   
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ  เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง         ดูรายละเอียด 
  นายมานะ  สุบรรณ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  และ  นางสาววันดี  ปิ่นแก้ว  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ร่วมบรรยายให้ความรู้  โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเพิ่มทักษะการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  ณ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าชนะ  หมู่ที่  4ตำบลท่าชนะ  อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี       ดูรายละเอียด 
  นายไกรราศ แก้วดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จำกัด โดยมี นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร และนายภานุรัตน์ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  เข้าร่วมประชุมดังกล่าว      ดูรายละเอียด 
  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จงหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ครั้งที่ 5 ของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินละหานทรายลำจังหัน จำกัด ณ ฉางของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินละหานทรายลำจังหัน จำกัด        ดูรายละเอียด 
  นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ           ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการผู้บริหารสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดเพชรบุรี  ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองจอก จำกัด เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยนายคำรณ พวงมณี สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานเปิดการอบรม และเชิญวิทยากรพิเศษ  นายสุพจน์  หนูเกลี้ยง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมีนบุรี และนายชัยวุฒิ มัณฑนานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย         ดูรายละเอียด 
  นายสิน สุทธนู ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้นำคณะนักเรียนสามเณรและพระสงฆ์ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ไปศึกษาดูงานด้านการสอนสหกรณ์และเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย        ดูรายละเอียด 
  นายศานิต  แสวานี  สหกรณ์จังหวัดสระแก้วได้มอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  โดยนายชนนน  พิมพ์นนท์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และคณะ ร่วมกับข้าราชการ  ทหาร  ตำรวจ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้บริหาร  และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะครู  นักเรียน  คณะกรรมการหมู่บ้านทับทิมสยาม  05         ดูรายละเอียด 
  นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกรม เขต 6,7 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงาน การเตรียมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ และการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)   ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา    ดูรายละเอียด   
  นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดพังงา เป็นประธานประชุมชี้แจง กำหนดแผนปฏิบัติพร้อมทั้งมอบหมายงานในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในจังหวัดพังงา ให้กับข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดทราบและปฏิบัติ     ดูรายละเอียด 
  นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2556 ณ ห้องประชุมสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 เพื่อพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์      ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ ได้จัดสัมมนา โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ       ดูรายละเอียด 
  พ.อ.อ.ปัญญา  สระทองอุ่น  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 6/2556 ณ ห้องแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม      ดูรายละเอียด 
  คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริระดับอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัด โดนมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็น ประธานในการคัดเลือกพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เป็นคณะกรรมการ ได้แก่ สำนักงานจังหวัด , ปศุสัตว์อำเภอ , ประมงอำเภอ , เกษตรอำเภอ , พัฒนาชุมชนอำเภอ , สาธารณสุขอำเภอ ได้มาประเมินการดำเนินการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนิคมสหกรณ์ดงเย็น บ้านนาทอง ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร       ดูรายละเอียด  
  นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้นางศศิธร  วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นำคณะผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร พร้อมด้วยเครือข่ายผู้ผลิตผลไม้คุณภาพในจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปมอบผลไม้และสิ่งของช่วยเหลือ รวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี       ดูรายละเอียด 
  นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้นางศศิธร  วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นำคณะผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร พร้อมด้วยเครือข่ายผู้ผลิตผลไม้คุณภาพในจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ ตามโครงการสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ณ ตลาดสุขใจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม      ดูรายละเอียด 
  นางสุมิตรา  อภิชัย  สหกรณ์จังหวัดแพร่  เตรียมพร้อมดำเนินการ เร่งขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  ในโอกาสทศวรรษครบ  100  ปีของการสหกรณ์ไทย  โดยประชุมชี้แจงผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ในจังหวัดแพร่      ดูรายละเอียด 
  นายวิชิต นวลชื่น สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสมุทรสาคร จำกัด        ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี จัดงานสินค้าสหกรณ์ดี 4 ภาค ภายใต้ โครงการสินค้าสหกรณ์เข้มข้น สู่ตลาดเข้มแข็ง อย่างยิ่งใหญ่ ณ ตลาดสนามบินน้ำมาร์เก๊ตพาร์ค อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี      ดูรายละเอียด 
  นายอาทร ชัยยันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโปร่งแรด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง          ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ โดยสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร (นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า) มอบเช็คให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกที่ประสบอุทกภัย ปี 2554  พายุไหหม่า  ปีที่ 2 ให้กับสหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด      ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ร่วมการติดตามงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  กับสำนักเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพมหานคร       ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การสนับสนุนและส่งเสริมสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อุปกรณ์การตลาด ASPL ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช        ดูรายละเอียด 
  นายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ รับโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งการรับโล่ครั้งนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ อยู่ในระดับดีเด่น (คะแนน ๕,๐๐๐ คะแนน) โดยมีหน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ผ่านการประเมินอยู่ระดับดีเด่นเพียง ๓ หน่วยงาน      ดูรายละเอียด  
  นายวิโรจน์   ภู่ไพบูลย์  สหกรณ์จังหวัดจังหวัดสุรินทร์  บรรยายพิเศษ เรื่อง วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  ให้แก่ กรรมการสหกรณ์  พนักงานสหกรณ์  และข้าราชการ พร้อมลูกจ้าง ในจังหวัดสุรินทร์    จำนวน  230 คน  ในวันที่  1  กรกฎาคม  2556  ณ ห้องริมธารา  สวนป่ารีสอทร์  จังหวัดสุรินทร์   เพื่อสร้างความเข้าใจ ที่จะสร้างความเข้มแข็งในขบวนการสหกรณ์ เป็นพลังผลักดันยุทธศาสตร์  ทั้ง  5  ด้าน     ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ ได้จัดสัมมนา โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ        ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จัดทำ/ทบทวนแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ      ดูรายละเอียด  
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครจัดประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร       ดูรายละเอียด 
  นครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมของนักเรียนที่โรงเรียนบ้านปากเสียว ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช       ดูรายละเอียด 
  ชลบุรีร่วมโครงการอบรมสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี       ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี จับมือเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ในสถาบันเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระดับจังวัด หวังสร้างความร่วมมือและผลักดันแผนพัฒนาเครือข่าย สร้างรายได้แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพ/สหกรณ์/เกษตรกร อย่างยั่งยืน        ดูรายละเอียด 
  นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองสู่เมืองพัทยา (Rayong Fruits Fair @ Pattaya 2013 ผู้บริโภคสามารถซื้อผลไม้ในราคาถูก โดยในงานพบกับกิจกรรมหลากหลาย อาทิ บุฟเฟ่ต์ผลไม้เต็มอิ่ม จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง         ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  จัดประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกปราชญ์สหกรณ์ ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ      ดูรายละเอียด    
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่บ้านหนองเขียวจัดโครงการเวทีชาวบ้าน เพื่อร่วมหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยใช้ระบบสหกรณ์        ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร” ครั้งที่ 2       ดูรายละเอียด   
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สนองพระราชดำริในการปลูกฝังการสหกรณ์แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี       ดูรายละเอียด 
  นายเสนอ  ชูจันทร์ ผุ้ตรวจราชการกรมฯ เขต ๖,๘ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ ณ ห้องประชุม สกก.พนมวังก์ จำกัด       ดูรายละเอียด 
  นายชนัต   บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์สระแก้ว ร่วมแจกโฉนดที่ดินตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย ถวายไท้พ่อหลวงของปวงชน ณ ศาลาวัดศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยมีนายสันติ   ญาโณทัย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน       ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร”      ดูรายละเอียด 
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อสส เป็นประธานเปิดศูนย์กระจายสินค้า ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด      ดูรายละเอียด 
  นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย คณะทำงานติดตามกำกับดูแลโครงการรับจำนำข้าวระดับจังหวัด ออกตรวจติดตามโรงสี และโกดังข้าวตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 ของจังหวัดพัทลุง      ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้จัดสัมมนาเพื่อสร้างเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร      ดูรายละเอียด 
  นายสุกรี  พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการ 10,11,12 เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารการเงินของสหกรณ์และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง” ณ ห้องประชุมกลางเมือง  โรงแรมเจริญธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น       ดูรายละเอียด 
  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 เป็นประธานการประชุมโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร        ดูรายละเอียด 
  โครงการ อบรมความรู้ด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ปี 2556  (ครั้งที่ 1)        ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ในจังหวัดกาญจนบุรี จัดงาน มหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณสนามกลีบบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี        ดูรายละเอียด 
  นายเลอศักดิ์   ริ้วตระกูลไพบูลย์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ไปตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน  จำกัด อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายทศพร  ผลบุตร  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  นายคำช่วย ไชยจันทร์ ประธานกรรมการ พร้อมคณะให้การต้อนรับ        ดูรายละเอียด 
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมบันทึกเทปรายการ สองเกลอตะลุยโอทอป ซึ่งเป็นรายการที่เผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าโอทอปที่น่าสนใจของจังหวัดต่างๆ      ดูรายละเอียด 
  นางสุภาพร พิมลลิขิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๕,๑๖ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามดูงานพื้นที่โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร และตรวจติดตามโครงการตามแผนตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย       ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดคลองขุด หมู่ที่ 1 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี        ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา  ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด   จัดโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของสหกรณ์การเกษตร ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา         ดูรายละเอียด  
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่นักเรียนโรงเรียนวัดรำพัน ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ)  โดยมีนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 100 ราย       ดูรายละเอียด  
  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จงัหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้ทำโครง การพัฒนาทักษะภาษอังกฤษ ขั้นพื้นฐานรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อพัฒนาทักษะระดับต้นในการฟังและฝึกพูดภาษาองักฤษแก่บุคลากร        ดูรายละเอียด 
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการผลิต การตลาด กลุ่มอาชีพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556  ครั้งที่ 3/2556           ดูรายละเอียด 
  นายไชยา บุญญานุภาพ  สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ได้นำคณะข้าราชการและพนักงานราชการ   เข้าร่วมจัดกิจกรรมใน “โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ” แก่ราษฎรจังหวัดนนทบุรี  ณ  โรงเรียนไทรน้อย        ดูรายละเอียด 
  นางศิริพร  กลิ่นกล่ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มาเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาการจัดทำและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำไปพัฒนาให้ดีต่อไปของ สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จำกัด          ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ นำโดยนายประเสริฐ  พันธุ์อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และคณะได้จัดประชุมคณะกรรมการกลางในเขตพื้นที่ 1 ได้จัดเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกรในระดับอำเภอเมืองและอำเภอหนองม่วงไข่     ดูรายละเอียด 
  นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับนายจักพัตร ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จัด “โครงการประชุมเสวนาส่งเสริมการขยายธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายมันสำปะหลัง ประจำปี2556” ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ข้างศาลากลาง จังหวัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว        ดูรายละเอียด  
  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  ได้จัดกิจกรรมจัดประกวดแข่งขัน “เด็กดี ประหยัด ชีวิตสดใส” ณ  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร    ดูรายละเอียด   
  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและให้เกียรติบรรยายพิเศษรวมทั้งให้กำลังใจมรการทำงานแก่ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน         ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ นำโดยนายบุญเสริม  ไกรสินธุ์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมการให้คำปรึกษา แนะนำการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในการออกให้บริการประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านนาอุดม       ดูรายละเอียด 
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมข้าราชการการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  ร่วมการออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมิถุนายน 2556        ดูรายละเอียด 
  นายสมชัย  ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย  เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ” พัฒนาทักษะในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง          ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ในจังหวัดกาญจนบุรี จัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณสนามกลีบบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี        ดูรายละเอียด 
  นิคมสหกรณ์ดอนตาลจัดให้มีการคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยมี นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิการครอบครองที่ดิน ขั้นตอนการออก กสน.๓ กสน.๕ และโฉนดอีกทั้งได้เน้นย้ำให้สมาชิกได้หวงแหนที่ดินของตนเอง     ดูรายละเอียด  
  นายสมรัก จันทร์ตะลิ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน” และโครงการสระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 6/2556        ดูรายละเอียด  
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้จัดโครงการ “สายใยรักสายใยสหกรณ์” ณ ศูนย์ ๓ วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวโพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย        ดูรายละเอียด 
  นายปรัชญา  มากไมตรี  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน     ได้กล่าวขอบคุณผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรเร่งรัด   อาจารย์บุญเกื้อ  เดชาสกุลไกร   ที่ได้มอบความรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน         ดูรายละเอียด 
  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนการตรวจราชการที่จังหวัดอำนาจเจริญ        ดูรายละเอียด 
  นายวัชรินทร์ ภู่แพร สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ของสหกรณ์นิคมท่าดินแดง (จองอั่ว) จำกัด เพื่อรับฟังปัญหา และหาแนวทางแก้ไขการร่วมกับคณะกรรมการสหกรณ์ฯ         ดูรายละเอียด 
  นายอนันต์  ลิลา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เขต  5  ได้เป็นประธานเปิดพิธีโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556  ณ  สถานที่ปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชายเลน หมู่ 10 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม       ดูรายละเอียด 
  นายวิชิต  นวลชื่น  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมงานจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่  ประจำเดือนมิถุนายน  2556        ดูรายละเอียด 
  นายนารถพงศ์ สุนนทรนนท์ สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ”การจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช       ดูรายละเอียด 
  นายวิทยา  โตรักษา  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต  4  และ  5 ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร   และได้ร่วมประชุมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ  ของกรมส่งเสริมสหกรณ์            ดูรายละเอียด 
  นายนารถพงศ์  สุนทรนนท์ สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่ 6,8 เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารการเงินของสหกรณ์ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง” ที่โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช              ดูรายละเอียด 
  คณะทำงานจังหวัดเคลื่อนที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่  9  ประจำปี  2556  ณ โรงเรียนบ้านแม่กัง หมู่ที่ 6 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์   จังหวัดปัตตานี        ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี โดย นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัด นำข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้แก่ประชาชน จังหวัดชลบุรี ณ บริเวณสนามฟุตบอลวัดประชุมคงคา ตำบลบางละมุง          ดูรายละเอียด
 
  นายศานิต  แสวานี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว และนายอาทร ชัยยันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเขาสารภี ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว         ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีได้จัด "โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน" ให้แก่บุคลากร        ดูรายละเอียด 
  นายพศิน  โกมลวิชญ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริการจัดการเงิน กพส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2556 ของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน  38  สหกรณ์ ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น  จังหวัดร้อยเอ็ด       ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมรับโรงเรียนวัดเจริญบุญ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ส่งเสริมนักเรียนปลูกจิตสำนึกรักการออม มุ่งให้นักเรียนรู้จักประหยัด มีวินัยในตนเอง ช่วยเหลือตนเองโดยการรู้จักออมทรัพย์ เป็นไปตามอุดมการณ์สหกรณ์ “การช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”       ดูรายละเอียด 
  นายไชยา บุญญานุภาพ  สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เป็นเจ้าภาพจัด ประชุม สภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2556  ณ ตลาดสนามบินน้ำมาร์เก็ตพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี      ดูรายละเอียด 
  พิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริการจัดการเงิน กพส. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2556 ของจังหวัดร้อยเอ็ด     ดูรายละเอียด 
  นายวิชิต  นวลชื่น  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์โคกขาม  จังหวัดสมุทรสาคร  ณ  ศาลาประชาคม  วัดสหกรณ์โฆสิตาราม         ดูรายละเอียด 
  นายวีรชัย  ศิริวรรณางกูล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 3 , 9  เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามงานระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม ไตรมาสที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556  ซึ่งจัดประชุมที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  โดยมีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดในเขตตรวจราชการกรมฯ ที่ 9 เข้าร่วมประชุม 4 แห่ง ได้แก่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี, สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี, สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง, สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด           ดูรายละเอียด 
  นายศานิต  แสวานี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว มอบรางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่สหกรณ์ ประเภทการเกษตร มีปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2556 ที่สามารถปิดบัญชีได้เร็ว และสามารถประชุมใหญ่ได้ ภายใน 150 วัน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่สหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการที่ดี          ดูรายละเอียด 
  นายสุรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2556         ดูรายละเอียด 
  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์”       ดูรายละเอียด 
  กลุ่มอาชีพสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี ร่วมระดมสมองจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายการผลิตการตลาดในระดับภาคกลาง หวังสร้างความร่วมมือระหว่างกัน สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้คุณภาพและมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายอย่างเข้มข้น มุ่งสร้างสหกรณ์ให้เข้มแข็ง      ดูรายละเอียด 
  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ  จำกัด  อำเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์        ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานีได้จัดทำป้ายสถานที่ราชการ ๓ ภาษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)        ดูรายละเอียด 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัดและชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย มอบทุน 4 ล้าน เพื่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร  และ มอบทุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร,สสพ.1 จัดอบรม อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ สหกรณ์ รุ่นที่ 4     ดูรายละเอียด 
  พ.อ.อ.ปัญญา สระทองอุ่น   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในการเปิดประชุมเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าว  สหกรณ์การเกษตร  ผู้แทนภาครัฐ ของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์กับจังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัด นายรัชพล  วิทยประพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และนางศุภกาญจน์  จงจุดเทียน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการได้เข้าร่วมการประชุม        ดูรายละเอียด  
  นายมาลุต ริตจันทร์ ผู้อํานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้แทนสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร        ดูรายละเอียด 
  นางจินตนา ฉันทศรัทธาการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ศูนย์บริหารการพัฒนาระบบการส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการพัฒนาฯ ได้มาตรวจ ติดตาม งานระบบการส่งเสริมสหกรณ์ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร        ดูรายละเอียด 
  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา บุคลากรตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ (cps) ครั้งที่ 5         ดูรายละเอียด 
  นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานประชุมหารือเตรียมความพร้อมโครงการ “สินค้าสหกรณ์เข็มข้นสู่ตลาดเข็มแข็ง” ภายใต้ชื่องาน สินค้าสหกรณ์ 4 ภาค      ดูรายละเอียด     
  นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด      ดูรายละเอียด 
  นางสาวมนต์ธกานต์ สครรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และคณะกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์    ร่วมต้อนรับคณะแม่บ้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์         ดูรายละเอียด 
  นายอัชฌา  สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก และ นายพัลลภ ขันมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ , พนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี 2556       ดูรายละเอียด 
  นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ผลไม้ไทย ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากระยองสู่มุกดาหาร ปี 2556  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร        ดูรายละเอียด 
  นายสมชัย  ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย  เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ให้แก่สหกรณ์ต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด        ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน จัดประชุมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ครั้งที่ 5   ณ   ฟาร์มโคนมเฟรชมิลค์  ตำบลเหล่ายาว  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน       ดูรายละเอียด 
  นายคำรณ พวงมณี สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารพัฒนาตามแนวพระราชดำริ"  (นบร.) รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อาคารคุ้มเกล้า ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง         ดูรายละเอียด  
  นางสมถวิล ชัยยันต์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุดปีบัญชี 31 มีนาคม 2556 กลุ่มเกษตรกรทำนาเขาฉกรรจ์ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว     ดูรายละเอียด 
  นายเชาวฤทธิ์  ประเสริฐสกุล  ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 17 , 18  ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม  โดยมี นายอัชฌา  สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตากพร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการได้ให้ การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก      ดูรายละเอียด 
  ต้อนรับคณะดูงานจาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  ในโครงการประกวดแข่งขันต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์       ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดพิจิตร   ร่วมจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์  ปี  2556 “สหกรณ์สร้างเศรษฐกิจอาเซียน”     ณ  สวนอัมพร    กรุงเทพมหานคร         ดูรายละเอียด
  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่   และผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อแพร่ จำกัด  ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่        ดูรายละเอียด 
  คณะผู้ก่อการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก 3 ผู้แทน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร        ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า ทีปังกรรัศมีโชติ      ดูรายละเอียด 
  นายสันทาน  สีสา  ผู้อำนวยการสำนักฯ  เป็นประธานเปิด “โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพ”     ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร     ดูรายละเอียด 
  นาย สมรัก จันทร์ตะลิ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์       ดูรายละเอียด 
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ครั้งที่ 1/2556      ดูรายละเอียด 
  นายมนูญ อยู่ดีสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2556 ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี      ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรีร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  จัดโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารการเงินของสหกรณ์และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง” ณ ห้องประชุมมณีทรัพย์  โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์   จังหวัดจันทบุรี       ดูรายละเอียด 
  สสจ.สมุทรสาครเดินหน้า  ขับเคลื่อนสหกรณ์  ตามโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ (ศูนย์กระจายสินค้า)       ดูรายละเอียด 
  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้จัดทำโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556       ดูรายละเอียด 
  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมให้กำลังใจแก่คณะข้าราชการและบุคลากรสำนักานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน       ดูรายละเอียด 
  สสพ.1 จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556      ดูรายละเอียด 
  นายอดิศร  ธรา  สหกรณ์จังหวัดหนองคาย  ให้การต้อนรับคณะประชุมสัญจรเชื่อมโยงเครือข่ายข้าวทุ่งสัมฤทธิ์  ในการจัดเวทีเสริมสร้างความร่วมมือและเจรจาแลกเปลี่ยนระหว่างสหกรณ์การเกษตรโนนสูง  จำกัด กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         ดูรายละเอียด 
  นายเจริญ  ศิริไชยา สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานแก่บุคลากรเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี       ดูรายละเอียด 
  นายกิติพงษ์  โตโพธิ์ไทย   ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบส่งเสริมสหกรณ์ แก่ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ณ    ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายปรัชญา  มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ       ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี จัดทำโครงการสัมมนาแนวทางการบริหารการเงินของสหกรณ์และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุมจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี      ดูรายละเอียด 
   เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 09:30 - 10:00 น. นายชูเกียรติ คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และนายสนิท ต้นสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมจัดรายการ “คุยเฟื่องเรื่องสหกรณ์” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ชลบุรี ดูรายละเอียด
  วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายธนน  เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เหล่ากาชาดจังหวัด และผู้มีเกียรติ ได้ร่วมกระทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ดูรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานในพิธีวางศิลากฤษ์อาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายสมบัติเมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว       ดูรายละเอียด 
  น.ส. กรนภา ชัยวัฒน์ ผอ.กลุ่มแผนงาน รักษาราชการแทนผอ.กองแผนงาน ให้การต้อนรับซักถามในโอกาสคณะผู้บริหารสหกรณ์จาก DEKOPIN ประเทศอินโดนีเซีย     ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน “ค้นหาสุดยอดเด็กดีมีเงินออม” ปี 2556 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ (ส่งเสริมการออมในโรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านเขายายชุม อ.เมือง จ.ระยอง       ดูรายละเอียด 
  นายชวลิต  เมฆจำเริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพ/สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่  2/2556      ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน  ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556      ดูรายละเอียด 
  นายชาญชัย   นิมิตรมงคล  สหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยว่าที่  ร.ต. อนุพันธ์   ฉัตรศรีพงษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  และข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2  ร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรกรและวันคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่  “ฤดูน้ำแดง”  ประจำปี  2556 ดูรายละเอียด
  นายปรัชญา  มากไมตรี  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2556 ดูรายละเอียด
  นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ในจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร      ดูรายละเอียด  
  นางรัชนีพร พึงประสพ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Big Cleaning Day”       ดูรายละเอียด 
  นายอัชฌา  สุวรรณนิตย์  สหกรณ์จังหวัดตาก  ได้ประชุมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก   เพื่อประมวลผลการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงาน       ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเครือข่ายกลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนาและสร้างโอกาสการแข่งขันด้านการตลาด        ดูรายละเอียด 
   นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดูรายละเอียด
   เมื่อเวลา 10.39 น.ของวันที่ 25 มีนาคม 2556 ที่วัดป่าไพศาลสามัคคี บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้ชี้แจงให้ข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าใจตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) เกี่ยวกับประเด็นการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดูรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด“สหกรณ์ไทย รวมใจ สู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จังหวัดขอนแก่น” ดูรายละเอียด
  นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร   ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ดูรายละเอียด
  นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖" ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2556 กิจกรรมหลัก สร้างคุณค่าสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดูรายละเอียด
  นายวิชิต  นวลชื่น  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วยข้าราชการจากกลุ่มงาน  และกลุ่มส่งเสริมฯ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมพิธีเปิดงาน  มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ประจำปี  2556 “สหกรณ์สร้างเศรษฐกิจอาเซียน”  ณ  สวนอัมพร   กรุงเทพฯ     ดูรายละเอียด 
   
  นางอรุณี  เอกทัฬห์  สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบสกัดน้ำมันปาล์มแบบแยกกะลาเม็ดในโดยไม่ใช้ไอน้ำ ขนาดกำลังการผลิตรวม 5 ตันทะลายปาล์มต่อชั่วโมง  ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน จำกัด      ดูรายละเอียด
 
  นายดุลยเดช วัชรสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลนจ์เดย์  ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ นายชายา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  พร้อมข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมกันออกำลังกายกันอย่างพร้อมเพียง      ดูรายละเอียด 
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ แก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำ ดูรายละเอียด
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 10:30 น. นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมรายการชลบุรี ทูเดย์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง CTV เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านการสหกรณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรีและสหกรณ์จังหวัด ชลบุรี, ชี้แจงผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดช่วงที่ผ่านมา เช่น เรื่องปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี เป็นต้น รวมทั้งประเด็นวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer นโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม การจัดทำเขตการใช้ที่ดิน (Zoning) และ การดำเนินงานเขตเหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจระดับจังหวัด     ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ประจำปี 2556 ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร      ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร    ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร      ดูรายละเอียด 
  นายชนินทร สุวรรณสุขุม สหกรณ์จังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมสมาชิกใหม่ของสหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด       ดูรายละเอียด 
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยมและแนะนำให้ความรู้เรื่องสหกรณ์ แก่กลุ่มสตรีบ้านโหล่น อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ        ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาร่วมกับเกษตรจังหวัด   ได้ดำเนินการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ  เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ       ดูรายละเอียด 
  นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคามนำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการแผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์(CPS)" ร่วมกับสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด        ดูรายละเอียด
  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สหกรณ์การเกษตรเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด เพื่อติดตามข้อมูลนำเสนอของคณะกรรมการ และแนะนำการดำเนินงานของสหกรณ์ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์        ดูรายละเอียด 
   
  นายไพรัตน์  เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555     ดูรายละเอียด
 
  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่กลอง จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ณ องค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม        ดูรายละเอียด 
 
นายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ โรงแรมณัฐติรัตน์แกรน โฮเต็ล อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์        ดูรายละเอียด 
  นายอเนก  ถนอมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต๑ เขต๒ และส่วนกลาง เป็นประธานมอบโล่ และ ประกาศนียบัตร “คนดีศรีสหกรณ์”  เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒       ดูรายละเอียด 
 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ได้ร่วมกับจังหวัดพังงาและองค์การบริหารส่วนตำบล     คลองเคียน ดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ       ดูรายละเอียด 
 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาโดย นายเสน่ห์  สภาพันธ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    โดย  รศ.ดร.สุนทร   โสตถิพันธุ์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา   ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา  เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียน       ดูรายละเอียด
  สอ.พนง.ฝาจีบ คืนกำไรสมาชิกกว่า 11 ล้านบาท มอบทุนสวัสดิการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์       ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ได้จัดสัมมนาตาม “โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร”     ดูรายละเอียด 
  ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง  ได้จัดอบรมโครงการบริหารจัดการระบบชลประทานเพื่อการเกษตร  ตามแผนแม่บทพัฒนาหุบกะพง       ดูรายละเอียด 
  นายอมรศักดิ์ พันธุ์รักษ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรพุทไธสง จำกัด ณ หอประชุมศาลาประชาคมอำเภอพุทไธสง     ดูรายละเอียด
  นายวราวุธ  ปิ่นเงิน ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขยายผลสู่ประชาชน “ โดยมีนายประเสริฐศักดิ์  โกศลสมพลกิจ สหกรณ์จังหวัดระยอง พร้อมทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ดูรายละเอียด 
  เขตตรวจราชการที่ 6และ7 ติดตามงานการชำระบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 21 พ.ค.56 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด ดูรายละเอียด 
  จังหวัดชลบุรีนำคณะศึกษาดูงานจาก SMEs ประเทศเวียดนาม เยี่ยมชมสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด    ดูรายละเอียด 
  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด ในการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ดูรายละเอียด 
  สสพ.1 จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ ดูรายละเอียด 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดูรายละเอียด
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์จัดงาน "รดน้ำและขอพร" เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2556 โดยมีนายนายสาโรจน์  เจียมศรีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานในพิธี ดูรายละเอียด
นายมนูญ  อยู่ดี  สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและพนักงานราชการ” ดูรายละเอียด 
  นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่ และนายชัยสิน เลิศราภิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ ณ บ้านของรองประธานสหกรณ์แปรรูปผลิตผลการเกษตรจังหวัดแพร่ จำกัด ดูรายละเอียด 
  นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด ดูรายละเอียด 
   นายเจริญ ศิริไชยา สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี เชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งเป้าเชื่อมโยงธุรกิจสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิต สหกรณ์ผู้จำหน่าย รวมทั้งเรียนรู้เรื่องการสร้างแบรนด์ของสหกรณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสหกรณ์ ดูรายละเอียด
  นางรัชนีพร พึงประสพ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ดูรายละเอียด  
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ เครือข่ายระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จำกัด ดูรายละเอียด 
กิจกรรมสภากาแฟสัญจรจังหวัดระยอง ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด ดูรายละเอียด
  คุณอรุณี จันทนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สนง.ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 นำบุคลากรสนง.ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมโยงสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ดูรายละเอียด 
  นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดพังงา เข้าร่วมการประชุมสัญจรเชื่อมโยงเครือข่ายข้าวทุ่งสัมฤทธิ์กับสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ดูรายละเอียด 
   เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว และบุคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุม เรื่อง ระบบส่งเสริมสหกรณ์(Cooperatives Promotion System : CPS) ดูรายละเอียด
   เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556 นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดสระแก้วและคณะ ร่วมต้อนรับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการออกตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ดูรายละอียด
   เมื่อวันที่  19  เมษายน   2556  นายวิชิต  นวลชื่น  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมคณะ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านสหกรณ์พนักงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  จำกัด  ตามโครงการพัฒนาธุรกิจร้านสหกรณ์  และการส่งเสริมสหกรณ์สู่ดีเด่น  โดยได้ร่วมชี้แจงหลักเกณฑ์ในการพัฒนาสหกรณ์  ซึ่งสหกรณ์มีความพร้อมในการร่วมกันผลักดันการดำเนินงานในแต่ละหัวข้อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  ในการนี้ได้แนะนำ ส่งเสริมให้สหกรณ์ปรับปรุงร้านและการให้บริการให้มีคุณภาพ  และทันสมัย   เพื่อให้สามารถสู้กับคู่แข่งได้  ณ  ห้องประชุมร้านสหกรณ์พนักงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  จำกัด  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร ดูรายละเอียด
   เมื่อวันที่  17  เมษายน   2556  นายวิชิต  นวลชื่น  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมทั้งบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมกันขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์  ให้เป็นรูปธรรมและสร้างค่านิยม ดูรายละเอียด
   นายวิชิต  นวลชื่น  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  ประชุมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อประมวลผลการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานประจำเดือนของบุคลากรทุกกลุ่ม/ฝ่าย  และผลักดันการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนของกรมฯ ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด  สหกรณ์จังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมรดน้ำดำหัว  และขอพรจากข้าราชการบำนาญ ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “โครงการส่งเสริมร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ (Q-shop)” ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ  เมฆทรงกลด  สหกรณ์จังหวัดสกลนคร  มอบหมายให้ นายบุญพร้อม  คำยิ่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การส่งเสริมพัฒนา Smart  Farmer ดูรายละเอียด
  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 11 ประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรระดับเขตฯ  ครั้งที่ 1/2556 ดูรายละเอียด
  นายไพรัตน์  เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ ในพื้นที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1  ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556 ดูรายละเอียด
  นางสุมิตรา  อภิชัย  สหกรณ์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ข้าราชการ,พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ดูรายละเอียด
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์ สีสันต์ นายอำเภอชะอำและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดูรายละเอียด
  นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะเข้าร่วมงานพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ของสหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จำกัด ดูรายละเอียด 
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเสวนาการพัฒนาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์ ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ดูรายละเอียด
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดการประชุม เชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร ดูรายละเอียด 
 

นายไชยา บุญญนุภาพ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ร่วมกันรดน้ำขอพร ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และผู้อาวุโสของสหกรณ์ ดูรายละเอียด

 
 

นายไชยา บุญญนุภาพ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวดนนทบุรี ดูรายละเอียด

 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัด นายประสาร  อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรีเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2556 ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เพื่อแจ้งกิจกรรมและนโยบายที่สำคัญ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามมาตรการประหยัดพลังงาน ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพิจารณาการดำเนินงานต่าง ๆ ในรอบเดือนต่อไป และแนะนำข้าราชการบรรจุใหม่ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 จำนวน 4 ราย โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมประชุม 40 คน ดูรายละเอียด
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ช่วงค่ำ นายประสาร  อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรีเป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ กล่าวต้อนรับ ให้โอวาท และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชบรรจุใหม่จำนวน 4 ราย ซึ่งบรรจุเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 ภายในงานมีกิจกรรมการรับประทานอาหารร่วมกัน กิจกรรมร้องคาราโอเกะ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมงาน ดูรายละเอียด
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวำยักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี นายประสาร  อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี และข้าราชการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2556 โดยมีนายพรชัย  ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุม ดูรายละเอียด
 

นายอัชฌา  สุวรรณนิตย์  สหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมเข้าประชุมกับ  ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวลำปาง สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ร่วมกับชมรมผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ในจังหวัดตาก จัดประชุมเสาวนาในหัวข้อเรื่อง การพัฒนารูปแบบศูนย์ข้าวในชุมชนและพัฒนาการแปรรูป ดูรายละเอียด

  ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรม “BIG CLEANING DAY” รณรงค์ทำความสะอาดสำนักงาน เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม 5 ส  ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ดูรายละเอียด 
 

นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธาน การประชุมชี้แจงการบันทึก CPD Card Online เพื่อให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ ทราบถึงวิธีการเข้าใช้งาน ดูรายละเอียด

 
 

นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี นำข้าราชการ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุ เทศกาลสงกรานต์ ดูรายละเอียด

  นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครอบครัวสหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด ถือหุ้นลุ้นโชค ดูรายละเอียด 
 

นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรีเปิดโอกาสให้นางลดาวัลย์ อิทธิกมลกุล ผู้จัดการกลุ่มเกษตรกรทำประมงอ่างศิลาและสมาชิกเข้าพบ เพื่อหารือ การทำงานของกลุ่มเกษตรกรทำประมงอ่างศิลา ดูรายละเอียด

 
  นายประกอบ  เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ ได้เข้าประชุมทางไกลผ่านระบบ  Conference กรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงาน       ดูรายละเอียด 
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมข้าราชการการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมการออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนพฤษภาคม  2556      ดูรายละเอียด 
  นายนารถพงศ์ สุนทรนนท์ สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการกลางระดับจังหวัด       ดูรายละเอียด 
  นายชาญชัย   นิมิตรมงคล  สหกรณ์จังหวัดพิจิตร  พร้อมด้วย ว่าที่  ร.ต. อนุพันธ์   ฉัตรศรีพงษ์    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์    และคณะข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร    ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพที่สังกัดสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร         ดูรายละเอียด
 
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางนฤมล รมย์มนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรเมืองชลบุรี จำกัด       ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ โดย นายทศพร ผลบุตรสหกรณ์จังหวัดฯ พร้อมด้วยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ร่วมให้บริการประชาชนตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการสหกรณ์ ดูรายละเอียด 
  นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยภายหลังร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านแก้ง ดูรายละเอียด 
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี นำข้าราชการ และพนักงานราชการ ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรม ครั้งที่ 3/2556 ผ่านระบบการประชุมทางไกล      ดูรายละเอียด 
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการผลิต การตลาด กลุ่มอาชีพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ 2556       ดูรายละเอียด 
  นายวิชิต  นวลชื่น  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์  จากสหกรณ์การเกษตรพิมาย  จำกัด  และข้าราชการจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  เดินทางมาร่วมจัดเวทีเสริมสร้างความร่วมมือและเจรจาแลกเปลี่ยนระหว่างสหกรณ์การเกษตร       พิมาย  จำกัด  กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันตกและภาคกลาง       ดูรายละเอียด 
  นายปรัชญา  มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลข่าวสารด้านการสหกรณ์ที่ได้พัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 โดยให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.แม่ฮ่องสอน      ดูรายละเอียด 
  นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุงเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร        ดูรายละเอียด
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี นำข้าราชการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดในงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมาหาเจษฎาราชเจ้า (วันเจษฎาบดินทร์) ฯ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี      ดูรายละเอียด
  นายวิทยา  โตรักษา  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  เขตตรวจราชการที่ 4  และ 5  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน  โครงการ  และตรวจเยี่ยมสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร     ดูรายละเอียด 
  นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะเข้าร่วมงานพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ของสหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จำกัด  เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีคณะกรรมการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับ ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเสวนาการพัฒนาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด  ดูรายละเอียด
  นายวิทยา โตรักษา ผู้ตรวจราชการกรมเขต ๔,๕ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในเขตตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต ๔,๕ พร้อมกับให้ข้าราชการเข้ารดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดูรายละเอียด
  นายคำรณ  พวงมณี สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมสอบถามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (Cooperative Distribution Center : CDC) ของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด  ดูรายละเอียด
  นายมณเฑียร  ทองนิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  พร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์ สีสันต์ นายอำเภอชะอำ นายคำรณ พวงมณี สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมกลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ในสังกัดสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด ดูรายละเอียด
  นายคำรณ พวงมณี สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  บรรยายพิเศษเรื่อง สหกรณ์กับประชาคมอาเซียน แก่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน  ดูรายละเอียด
  สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด เตรียมน้อมเกล้าถวายรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในกิจการโรงสีข้าวพระราชทาน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556  ดูรายละเอียด
  นายประสาร  อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี และข้าราชการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2556      ดูรายละเอียด
  นายประสาร  อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรีเป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ กล่าวต้อนรับ ให้โอวาท และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชบรรจุใหม่จำนวน 4 ราย       ดูรายละเอียด
  นายประสาร  อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรีเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2556 ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เพื่อแจ้งกิจกรรมและนโยบายที่สำคัญ    ดูรายละเอียด
  นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานมอบเกียรติบัตรรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) ตามโตรงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร สู่มาตรฐานสินค้า  โดยนายรุ่งโรจน์  สงสนันทน์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวรายงานถึงโครงการดังกล่าวว่ามีจุดประสงค์ที่จะยกระดับสินค้าของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ให้มีมาตรฐานมากขึ้น      ดูรายละเอียด
  นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลการประกวดสุดยอดเด็กดีและสุดยอดเด็กออมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในโรงเรียน ปี๒๕๕๖ โดยนายรุ่งโรจน์  สงสนันทน์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวรายงานถึงโครงการดังกล่าวว่ามีจุดประสงค์ให้เด็กนักเรียนได้รู้จักการออมและปฏิบัติจนให้เป็นคนดี      ดูรายละเอียด
นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมรายการสภาคนชล ทางสถานีโทรทัศน์ CTV เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจด้านสหกรณ์    ดูรายละเอียด  
  นายอมรศักดิ์ พนัธุรักษ์สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ ของสหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด ณ สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด อำเภอแคนดง จังหวัด บุรีรัมย์     ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานที่ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ การดำเนินงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ และประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานราชการ  ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556     ดูรายละเอียด 
  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตร” ปี พ.ศ.2556ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในที่ประชุม       ดูรายละเอียด
  นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)” ร่วมกับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตรนาเชือก จำกัด      ดูรายละเอียด
  นายทศพร  ผลบุตร  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2555  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาดูนสามัคคี  จำกัด       ดูรายละเอียด
  ดร.สุพจน์  วัฒนวิเชียร  สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  และนายรณชัย  ภูครองทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ได้ร่วมประชุมโครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์   เพื่อสร้างเครือข่ายสินค้าสหกรณ์และร่วมกันออกแบบ Brand  สินค้าสหกรณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์       ดูรายละเอียด
  นายไพรัตน์  เสมอเชื้อ  สหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ตามโครงการพัฒนาทักษะอังกฤษขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      ดูรายละเอียด
  นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย พร้อมข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมงานทำบุญครบรอบ 40 ปี ของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด       ดูรายละเอียด
  นายไชยา บุญญนุภาพ  สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการปฏิบัติงานของบุคลากร เดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด        ดูรายละเอียด
  นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ หอประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      ดูรายละเอียด
  นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอประชุมสงฆ์และประชาชนจังหวัดนนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ทั้งนี้ นายไชยา บุญญนุภาพ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว       ดูรายละเอียด
  นายสมรัก จันทร์ตะลิ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้ออกหน่วยให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ให้กับผู้มารับบริการ ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสานบริการประชาชน” ครั้งที่ 3/2556      ดูรายละเอียด
  นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การส่งเสริมพัฒนา Smart Farmer แก่สมาชิกสหกรณ์โคนม”      ดูรายละเอียด
  นายคำรณ พวงมณี สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานปิดการอบรมการอบรมประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่มและสมาชิกชั้นนำของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี       ดูรายละเอียด
  นายคำรณ พวงมณี สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ การส่งเสริมการพัฒนา Smart Famer แก่สมาชิกสหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด   และสหกรณ์โคนมก้าวหน้าเพชรบุรี     ดูรายละเอียด
  นายคำรณ พวงมณี สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาสัมมนาการบริหารหนี้ค้างชำระ ที่โรงแรมเพชรชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี        ดูรายละเอียด
  นายถาพร  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมพิธีทำบุญเมือง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการจัดงาน  "107 ปี วันตราดรำลึก" ณ ศาลา 100  ปี ตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด     ดูรายละเอียด

นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรีเป็นประธานในการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2556 ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เพื่อแจ้งกิจกรรมและนโยบายที่สำคัญ ดูรายละเอียด

 

นายวิทยา  โตรักษา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 4-5 เข้าร่วมประชุม ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อชี้แจงแนวทางและสรุปการรายงานต่างๆ พร้อมเสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไข ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ดูรายละเอียด

จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ การส่งเสริมการพัฒนา Smart Famer แก่สมาชิกสหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด   และสหกรณ์โคนมก้าวหน้าเพชรบุรี  จำกัด ดูรายละเอียด

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2556 ดูรายละเอียด
  นายไชยา บุญญนุภาพ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ร่วมงานการแถลงข่าวการจัดงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 อาคาร 5 โรงเรียนตรีนนทบุรี     ดูรายละเอียด
  นายไชยา  บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  นำคณะข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมจัดกิจกรรมในพิธีเปิดงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนนทบุรี  มีการจัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษาในเรื่องของการสหกรณ์       ดูรายละเอียด
  ประชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสมุทรสงคราม  จำกัด  พร้อมรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนทั่วหน้า  ดูรายละเอียด  

สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานปิดการอบรมประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่มและสมาชิกชั้นนำ ของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ ดูรายละเอียด

นายอักษร  เสนาไชย  สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้  โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร  ดูรายละเอียด

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ ดูรายละเอียด

นายณรงค์พล พัฒนาศรี สหกรณ์จังหวัดพังงาพร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัด  เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายสักการะเนื่องในวันมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน ดูรายละเอียด

นายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ นำบุคลากรในสังกัด ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และร่วมกิจกรรม “วันข้าราชการพลเรือน” ดูรายละเอียด

ชัยภูมิจัดงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2556” ดูรายละเอียด
  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จำกัด วิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จำกัด เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในการส่งเสริมสหกรณ์ ตามระบบ CPS โดยมีนายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม นำทีม      ดูรายละเอียด 
  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร “การส่งเสริมพัฒนา Smart Farmer แก่สมาชิกสหกรณ์โคนม”    ดูรายละเอียด  
  นายทศพร  ผลบุตร  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  เข้าร่วมประชุมโครงการราชการสัมพันธ์  ปีบัญชี  2555  โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ได้จัดประชุมโครงการดังกล่าว  ชี้แจงเกี่ยวกับภารกิจ  นโยบายของธนาคาร      ดูรายละเอียด
  นายสัจจะ   ฤทธิกุลประเสริฐ    ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ   เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์   เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดอำนาจเจริญ   ประจำปี 2556  โดย นายทศพร  ผลบุตร  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมให้บริการประชาชนด้วยการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการสหกรณ์   ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์       ดูรายละเอียด
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี นำข้าราชการ และพนักงานราชการ ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมการปประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ “วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์”       ดูรายละเอียด
  นายชวลิต  ชูขจร  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเศรษฐกิจพอเพียง “วิถีพอเพียง...ตามแนวพระราชดำริ” ณ  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี      ดูรายละเอียด
  นายมนูญ  อยู่ดี  สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกับข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet Conference) เกี่ยวกับวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์       ดูรายละเอียด
  นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี”    ดูรายละเอียด  
  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร “การส่งเสริมพัฒนา Smart Farmer แก่สมาชิกสหกรณ์โคนม”      ดูรายละเอียด
  นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ  สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ (Q-SHOP)      ดูรายละเอียด
  นายนรุทธิ์ อุทธา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมพัฒนา Smart Farmer แก่สมาชิกโคนมจังหวัดศรีสะเกษ” ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี      ดูรายละเอียด
  นายสาโรจน์  เจียมศรีพงษ์  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการ 13,14  เดินทางมาติดตามโครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ      ดูรายละเอียด
  นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 6,7 ติดตามงาน ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา       ดูรายละเอียด
  นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 2 จังหวัดอ่างทอง       ดูรายละเอียด
  นายธรรมศิริ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและฝึกอบรม “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าประมงของสหกรณ์”เพื่อชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าประมง      ดูรายละเอียด
  ดร.ไกร บุญบันดาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสหกรณ์ผู้ผลิตพบผู้บริโภค ครั้งที่ 14 โดยนายคำรณ พวงมณี สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีและคณะให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี      ดูรายละเอียด
  ผู้ตรวจราชการกรมเขต 4,5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด สหกรณ์ในโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย รับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของสหกรณ์     ดูรายละเอียด
  ผู้ตรวจราชการกรมเขต 4,5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด รับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของสหกรณ์        ดูรายละเอียด
  นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนมีนาคม  2556  นายสมบัติ  เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ     ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ โดยนายบุญเสริม  ไกรสินธุ์  สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่"  ที่จัดขึ้น โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ      ดูรายละเอียด
  นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย นายไชยยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี และข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี       ดูรายละเอียด
  นางอรุณี  เอกทัฬห์  สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยคณะ  ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์” ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านตะกรบ จำกัด  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี     ดูรายละเอียด
  นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและบรรยายพิเศษการประชุมสัมมนาแนวทางบูรณาการงานในสังกัดกระทรวงเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      ดูรายละเอียด
  นายนรุทธิ์  อุทธา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS : Cooperatives Promotion System) ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ       ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ  เมฆทรงกลด  สหกรณ์จังหวัดสกลนคร  มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ชัย  บุระเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทีมงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีชาวบ้านเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งภายใต้โครงการตามพระราชดำริฯ ลุ่มน้ำก่ำตอนบน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง  ต. โคกก่อง อ. เมือง  จ. สกลนคร      ดูรายละเอียด
  นายรุ่งโรจน์  ศงสนันทน์  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  นำข้าราชการ และพนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เยี่ยมเยือนสหกรณ์เคหสถานเจริญมั่งมีมั่นคง จำกัด      ดูรายละเอียด
  นายเชาวฤทธิ์  ประเสริฐสกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17,18 ร่วมประชุมติดตามงานตามแผนงานปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2556  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์      ดูรายละเอียด
  นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะเดินทางติดตามผลการดำเนินงานโครงการนิคมเกษตรแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาธุรกิจเกษตรในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  โดยมี นายเสนอ ชูจันทร์  ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 6,8 และผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการด้วย      ดูรายละเอียด

นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผอ.สทส. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในระบบการส่งเสริมสหกรณ์"  รุ่นที่ 2  ดูรายละเอียด

นายเชิดชัย พรหมแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสหกรณ์โคนม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายและการสร้างแบรนด์ธุรกิจโคนม  ดูรายละเอียด
  นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ได้เปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน     ดูรายละเอียด
  นายวีระชัย  ศิริวรรณางกุล  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการ 3, 9  เข้าร่วมประชุมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556      ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด โดย นายถาพร  ณ  นคร สหกรณ์จังหวัดตราด  จัดให้มีการเรียนภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      ดูรายละเอียด
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี นำข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ในโรงเรียนของสหรณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี      ดูรายละเอียด

นายสันทาน  สีสา  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  ได้ให้เกียรติมอบเงินที่เหลือจากการชำระบัญชีของสหกรณ์บริการและการค้าปศุสัตว์ภาคกลาง จำกัด โดยมีนางนภาพร  สำอาง  ผู้ชำระบัญชี และเป็นข้าราชการบำนาญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมมอบเงินดังกล่าว ดูรายละเอียด
  สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด จัดงาน CowBoyNight  โดยมีคุณหมอบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน CowBoyNight       ดูรายละเอียด
  นายมนูญ  อยู่ดี  สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดฟาร์มโคนมสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี      ดูรายละเอียด
  เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นราชกุศล  กับสภากาชาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมี นายวิทยา  โตรักษา  ผู้ตรวจราชการกรม เขต 4 , 5  นายมนูญ  อยู่ดี  สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี  นายชูชาติ  อินสว่าง  ผู้จัดการ  สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด  และนายประสาร  เพชรมอญ  ประธานสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด      ดูรายละเอียด
  นายมนูญ  อยู่ดี  สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  และกลุ่มอาชีพ  จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2556      ดูรายละเอียด
  นายสันทาน  สีสา  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ ได้พาคณะผู้แทนสหกรณ์ , ผู้นำสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในเขตแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ของสำนักงานฯ เพื่อให้ผู้นำสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้เรียนรู้ด้านการสหกรณ์เพิ่มขึ้น  ณ  อิมแพ็คเมืองทองธานี  จ.นนทบุรี      ดูรายละเอียด
  นายปรัชญา  มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับคณะเด็กนักเรียนจากโรงเรียน ตชด. ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน      ดูรายละเอียด
  สกต. ธกส.ปทุมธานี เปิดร้าน “ผลพลอยของพอเพียง” สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน กระจายสินค้าราคาถูกแก่สมาชิก     ดูรายละเอียด
  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลาง จำกัด หลังจากจัดตั้งและมีการกล่าวรายงานต่อ พลเอกสุรยุทธ์   จุลานนท์ องคมนตรี ที่ผ่านมา ที่บ้านแอโก๋แสนคำลือ ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน     ดูรายละเอียด
  สหกรณ์การเกษตรไม้ผลจังหวัดสมุทรสงคราม  จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕  ณ ศาลาวัดตรีจินดาวัฒนาราม  ในการประชุมฯ นายรุ่งโรจน์  ศงสนันทน์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม และนางสาววารุณี  อินวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อกำกับ แนะนำในการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ     ดูรายละเอียด
  นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติของจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๕๖     ดูรายละเอียด
  นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก ข้าราชการและพนักงานราชการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกให้บริการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ครั้งที่ 2     ดูรายละเอียด
  นายอัชฌา  สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก และขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตาก รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดตาก ประจำปี 2556      ดูรายละเอียด
  นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุงประจำปี 2556 ณ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง       ดูรายละเอียด
  นายวิชิต นวลชื่น สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการให้การศึกษาอบรมให้ความรู้เรื่องหลักการ วิธีการ อุดมการณ์ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก       ดูรายละเอียด
  นายสามารถ ศรีวิริยาภรณ์ สหกรณ์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด      ดูรายละเอียด
  นายประสาน อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรีนำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ สำนักงานสภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี       ดูรายละเอียด
  นายบุญเสริม  ไกรสินธุ์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ประธานคณะทำงานจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2556 จังหวัดชัยภูมิ       ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2556       ดูรายละเอียด
  นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นิคมวังน้ำเย็นสอง จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์นิคมวังน้ำเย็น จำกัด  อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว      ดูรายละเอียด
  นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว คณะ และสหกรณ์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ ศาลา100 ปี โรงพยาบาลศิริราช     ดูรายละเอียด
  นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต ๖,๗ เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี      ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามร่วมกับขบวนการสหกรณ์ จัดงานวันสหกรณ์  ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม    ดูรายละเอียด 
 

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรอินทารามร่วมประชุมใหญ่ โดยมีนายอรุณ  อิ่มอุทร  ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรอินทาราม  จำกัด  เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕  และนายรุ่งโรจน์ได้กล่าวหลักการสหกรณ์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรอินทารามเพื่อให้สมาชิกทุกคนพึงตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของตน     ดูรายละเอียด

  ชาวสหกรณ์ร่วมถวายสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556       ดูรายละเอียด
  นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพในนิคมสหกรณ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สหกรณ์นิคมสระแก้วจำกัด     ดูรายละเอียด
  นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรวังน้ำเย็น จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรวังน้ำเย็น จำกัด      ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง     ดูรายละเอียด
  นางธัญลักษณ์ บุญชู พนักงานพิมพ์ ส.3 ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้ออกหน่วยให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์และแจกผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ให้กับผู้มารับบริการ ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสานบริการประชาชน” ครั้งที่ 2/2556     ดูรายละเอียด
  นายศานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์เป็นสักขีพยานในการมอบใบสำคัญจดทะเบียนให้แก่ สหกรณ์ชาวไร่อ้อยจังหวัดสระแก้ว จำกัด       ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ บริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอนันต์ ลิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน      ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ สำหรับนักเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ        ดูรายละเอียด

 

ขบวนการสหกรณ์ในอำเภอชะอำ นำโดยสหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัดร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จัดงานสหกรณ์เพชรบุรีร่วมใจ ๕๖  เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ อย่างยิ่งใหญ่ ดูรายละเอียด

 

นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี นำข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ในโรงเรียนของสหรณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดูรายละเอียด

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ.แม่ฮ่องสอน จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2556 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  ดูรายละเอียด

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2556 ดูรายละเอียด

 

นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ร่วมกับสภาเกษตรจังหวัดและสภาเกษตรแห่งชาติ โดยมีนายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกูล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการสัมมนา ดูรายละเอียด

 

นายมนูญ  อยู่ดี  สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานในที่ประชุมข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการ  ประจำเดือนมีนาคม 2556 ครั้งที่ 3/2556 โดยติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรค ในเรื่อง CIPP การชำระบัญชี  การเบิกจ่ายอุทักภัย ปี 2553 การเบิกจ่ายงบประมาณ และกิจกรรม 5 ส. ดูรายละเอียด

 

นายวิชิต  นวลชื่น สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ประชุมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อประมวลผลการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานประจำเดือนของบุคลากรทุกกลุ่ม/ฝ่าย และผลักดันการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนของกรมฯ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 ดูรายละเอียด

 

นายทศพร  ผลบุตร  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมพิธีเปิดงาน  เปิดรั้วโรงเรียน (Open House) และการแข่งขันกีฬา “คน  3  วัย  หนึ่งใจ...เดียวกัน”  โดยมี  ท่านชัยวัฒน์  ชัยเวชพิสิฐ  (นายอำเภอชานุมาน)  เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนเพียงหลวง  9  ตำบลชานุมาน  อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ ดูรายละเอียด

 

นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้มอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ไปต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์นักเรียนตามพระราชดำริฯ จังหวัดนครพนม ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จ.พัทลุงจัดกิจกรรมงานวันสหกรณ์ขึ้น  ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (นายวิสุทธิ์  ธรรมเพชร) เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายอักษร  เสนาไชย  (สหกรณ์จังหวัดพัทลุง)  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของสำนักงานสหกรณ์ ฯลฯ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา พร้อมกองเชียร์     ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย)    ดูรายละเอียด
นางสุวรรณา ทวีกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ปฏิบัติราชการแทนสหกรณ์จังหวัด เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2556 ช่วงเช้า ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี       ดูรายละเอียด
  นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดเชียงราย โดยมีนายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ประธานสันนิบาติสหกรณ์จังหวัดเชียงรายและคณะร่วมพิธีและให้การต้อนรับ       ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (สพก.)     ดูรายละเอียด
  นายประกอบ  เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะพระรูปพระราชวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และอ่านสาร นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2556     ดูรายละเอียด
  นายทศพร  ผลบุตร  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร      ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนครร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด และขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2556 “สามัคคีคือหัวใจ สหกรณ์ไทยเทิดไท้ องค์ราชัน”     ดูรายละเอียด
  นายไชยา  บุญญานุภาพ  สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  จัดประชุมโครงการเสริมสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ  สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จำกัด     ดูรายละเอียด

 

นายสุพจน์  วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของในงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2556    ดูรายละเอียด

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ.แม่ฮ่องสอน จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2556 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ดูรายละเอียด

 

นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรีเป็นประธานในการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เพื่อแจ้งกิจกรรมและนโยบายที่สำคัญ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ดูรายละเอียด

 

นายไชยา  บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักงานประจำเดือน พร้อมข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2556 ดูรายละเอียด

 

นายประเสริฐศักดิ์  โกศลสมพลกิจ สหกรณ์จังหวัดระยอง เป็นประธานวางพานพุ่ม และอ่านสารสหกรณ์จากนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคี จังหวัดระยอง ดูรายละเอียด

 

นายเจริญ  ศิริไชยา  สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัดให้เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ฯ ดูรายละเอียด

 

นายนรุทธิ์ อุทธา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร แก่ข้าราชการ พนักงานราชการสังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดูรายละเอียด

 

นายมนูญ อยู่ดี  สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ  ห้อง ประชุมสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ดูรายละเอียด

 

นายถาพร  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วย นายอารยะ ผาลีเสม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ และนายธนทัศน์ ทิมกระจ่าง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีวางเสาเอกก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าของร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ดูรายละเอียด

  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 6,8 นายเสนอ  ชูจันทร์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มช่องทางตลาดและตลาดชุมชนสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด ดูรายละเอียด
  นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดระนอง ได้นำ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ปลัดจังหวัดระนอง ชมการออกร้านของสมาชิกสหกรณ์และเครือข่าย เช่น ไข่เค็มน้ำแร่ การทำน้ำพริก และการออกร้านทางวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดระนอง ดูรายละเอียด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ  สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่  จำกัด  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ ดูรายละเอียด

นายไชยยา  บุญญานุภาพ  สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2556  จังหวัดนนทบุรี  97  ปี การสหกรณ์ไทย ดูรายละเอียด

นายพยม ธารีชาญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2556” ณ บริเวณสำนักงานสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษ  โดยมี นายนรุทธิ์ อุทธา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  ดูรายละเอียด

นายสุพจน์  วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำกลุ่มอาชีพในจังหวัดกาฬสินธุ์ออกร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ ดูรายละเอียด
  นายเชาวฤทธิ์ ประเสริฐสกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6,7 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเกาะสมุย จำกัด, สหกรณ์บริการเกาะสมุย จำกัด, สหกรณ์เดินรถเกาะสมุย จำกัด  และสหกรณ์การเกษตรท่าชนะ จำกัด      ดูรายละเอียด
  นายเอนก ถนอมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 1,2 และส่วนกลาง ปฏิบัติราชการแทน ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 17,18  นัดประชุมติดตามงาน ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรมฯ ในเขต 17,18       ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ   เมฆทรงกลด   สหกรณ์จังหวัดสกลนคร  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้ง และส่งเสริมสหกรณ์   ให้พาสื่อมวลชน(มูลนิธิปิดทองหลังพระ)เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี       ดูรายละเอียด
  นายมนูญ  อยู่ดี  สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานในที่ประชุมการติดตามผลปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ครั้งที่ 2/2556     ดูรายละเอียด 
  นายทศพร  ผลบุตร  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  เข้าร่วมสังเกตการณ์การเตรียมการบันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ   “ 9 ใหม่หัวใจสหกรณ์  ”        ดูรายละเอียด
  นายเอนก ถนอมทรัพย์  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 1 และ 2  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม เพื่อประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี        ดูรายละเอียด
  นายทศพร  ผลบุตร  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ  เครือข่ายระดับจังหวัด”  ครั้งที่  2  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ       ดูรายละเอียด
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อบูรณาการระหว่างกลุ่มส่งเสริมและกลุ่มงานวิชาการภายในสำนักงาน การบูรณาการระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)      ดูรายละเอียด
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เข้าตรวจเยี่ยมและศึกษาการดำเนินธุรกิจการรวบรวมผลผลิต และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิก ของสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด      ดูรายละเอียด 
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี นำข้าราชการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการสร้างและพัฒนาเกษรกรรุ่นใหม่ หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน”       ดูรายละเอียด  
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมรายการชลบุรี ทูเดย์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง CTV เพื่อประชาสัมพันธ์งานวันสหกรณ์แห่งชาติซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี      ดูรายละเอียด
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี, นางอุษณีย์ ถึงนาค ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนายชูเกียรติ คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าเยี่ยมเยียน สหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด     ดูรายละเอียด
  นายคำรณ  พวงมณี  เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี      ดูรายละเอียด
  นายเสฐียรพงษ์  อินเพน  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ตัวแทนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีเปิดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด     ดูรายละเอียด
  นายอัชฌา  สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการอบรมสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทานเกาะตะเภา-ตากตก จำกัด     ดูรายละเอียด
  นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2556 จังหวัดพิษณุโลก ดูรายละเอียด
  นายไชยา  บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2556 โดยมี นายดุลยเดช  วัชรสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ดูรายละเอียด
  นายโอฬาร  พิทักษ์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาโครงการ “แนวทางการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติและการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เขตตรวจราชการที่ 11 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนท์โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร  ดูรายละเอียด
  นายวิชิต  นวลชื่น สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร  เตรียมจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2556 ดูรายละเอียด
  นายวิชิต  นวลชื่น  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมข้าราชการจากกลุ่มงานและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด  ของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบปัญหา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งเสนอให้กลุ่มฯ  กำหนดแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2556 ดูรายละเอียด
  นายกิตติพงษ์  โตโพธิ์ไทย  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 15,16  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ  ติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ได้จัดโครงการอบรมเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ โดย นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งข้าราชการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมงานในพิธีดังกล่าว ดูรายละเอียด
  นายมนูญ อยู่ดี  สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 โดยเน้นการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายกฤษณ์สีวะรา จำกัด มีผลการดำเนินงาน ดังนี้  มีสมาชิกเข้าประชุม ๑๑๕ คน ดูรายละเอียด
  นายมนูญ  อยู่ดี  สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับประทานรางวัลเกียรติยศ ''พระกินรี'' สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ญสส.) คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)      ดูรายละเอียด

นายวิทยา  โตรักษา  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  เขต 4 , 5  ได้เดินทางมาติดตามผลการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ดูรายละเอียด

นายฉมวย  อ่ำเพชร  ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด กับคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด รวม 10 คน  พร้อมกับ นายมนูญ  อยู่ดี  สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี  แนวทางแนะนำการพัฒนาให้กับกลุ่มเกษตรกร  ดูรายละเอียด

นายสมบัติ  เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร สหกรณ์จังหวัดสกลนคร และนายวิทยา  วัฒนวิเชียร  ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของทหารที่ไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดชายแดนใต้ ดูรายละเอียด

นายสาโรจน์  เจียมศรีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการสหกรณ์ ที่ ๑๓ พร้อมด้วยนายทศพร  ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ  ได้ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่สหกรณ์การเกษตรเมืองอำนาจเจริญ จำกัด ดูรายละเอียด

นายชวลิต รุ่งสถาพร สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจและกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดอุทัยธานี ดูรายละเอียด

นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร  ประจำปี 2556 ดูรายละเอียด
  นายชัยฤทธิ์  ดำรงเกียรติ  อธิบดีกรมการข้าว  เป็นประธานเปิดงานวันเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต  ผู้จำหน่าย  พบผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว  และนายสมชาย  เลิศพงศ์ภากรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ให้การต้อนรับ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบหมายให้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีจัดนิทรรศการและนำเมล็ดพันธุ์ข้าวตัวอย่างร่วมแสดงและเผยแพร่       ดูรายละเอียด

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2556 ดูรายละเอียด

นายมนูญ  อยู่ดี  สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้นำสหกรณ์ในโครงการอบรมหลักสูตรความรู้ขั้นพื้นฐานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของสหกรณ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี ดูรายละเอียด

นายมนูญ  อยู่ดี  สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี บริจาคสิ่งของให้กาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ดูรายละเอียด

นายมนูญ  อยู่ดี  สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานในที่ประชุมข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการประจำเดือนมกราคม 2556 ดูรายละเอียด

นายมนูญ  อยู่ดี  สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาอาชีพในนิคมสหกรณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นิคมสหกรณ์ห้วยขมิ้นร่วมกับสหกรณ์นิคมด่านช้าง จำกัด ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ดูรายละเอียด
  นายหน่อแก้ว เสียงแขก ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด  เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยได้รับเกียรติจากนายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย และคณะร่วมประชุมและให้คำแนะนำการบริหารจัดการสหกรณ์ด้วย      ดูรายละเอียด
  นายมนูญ  อยู่ดี  สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2556 (Q-shop)    ดูรายละเอียด

 

นายเชาวฤทธิ์  ประเสริฐสกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6,7 นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดระนอง     ดูรายละเอียด

 

นายทศพร  ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จำกัด รวมทั้งติดตามแนะนำการดำเนินงานตามแผนงานนิคมสหกรณ์พนา ดูรายละเอียด

 

นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๕๖ ดูรายละเอียด 
  นายโอฬาร  พิทักษ์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาโครงการ “แนวทางการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติและการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556     ดูรายละเอียด
  นายวิชิต  นวลชื่น  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมข้าราชการจาก  กลุ่มงานและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด  ของจังหวัดสมุทรสาคร      ดูรายละเอียด
  นายกิตติพงษ์  โตโพธิ์ไทย  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 15,16  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ  ติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ในวันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน       ดูรายละเอียด
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายมานิต  จงวัฒนา  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนางศรีจรรยา  สดศิริวิรัฐ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี      ดูรายละเอียด    
  นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2556      ดูรายละเอียด
  นายเลอศักดิ์  ริ้วตระกูลไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2556      ดูรายละเอียด
  นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี หลักสูตร “การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการภายในสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด” เมื่อวันที 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด      ดูรายละเอียด
  นายเชาวฤทธิ์  ประเสริฐสกุล  ผู้ตรวจราชการกรมเขต  6 และ 7 ได้ตรวจเยี่ยมโรงอัดยางก้อนและโรงเก็บยาง  ขนาด  200  ตัน  และกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์  ของสหกรณ์กองทุนสวนยางโมถ่าย  จำกัด       ดูรายละเอียด
  นายเชาวฤทธิ์  ประเสริฐสกุล  ผู้ตรวจราชการกรมเขต  6 และ 7  ได้ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรไชยา  จำกัด  โดยมีนางอรุณี  เอกทัฬห์  สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายชาญยุทธ  ศยามล  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3  (อ.ไชยา  ท่าฉาง  ท่าชนะ  และ อ.วิภาวดี)  และผู้บริหารของสหกรณ์ให้การต้อนรับ     ดูรายละเอียด
  นายเชาวฤทธิ์  ประเสริฐสกุล  ผู้ตรวจราชการกรมเขต  6 และ 7  ได้ประชุมชี้แจงและติดตามงานตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ  ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่  19  ต.กระแดะ  อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี      ดูรายละเอียด   
  นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2556        ดูรายละเอียด

นายประกอบ  เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 1/2556 ดูรายละเอียด

นางจินตนา ฉันศรัทธาการ  ที่ปรึกษากรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิทยา โตรักษา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 4,5 นายคำรณ พวงมณี สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี และคณะ เข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงแพะสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกลัดหลวง จำกัด ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ดูรายละเอียด
  นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ได้ประชุมชี้แจงและซักซ้อมกับกลุ่มอาชีพที่สังกัดสหกรณ์ต่างๆ ในจังหวัดอ่างทอง     ดูรายละเอียด

นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เข้าตรวจเยี่ยมและศึกษาระบบโรงงานการผลิตนมพลาสเจอร์ไรส์ และการผลิตไอศกรีม ของสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด ตำบลหนองอีรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  ดูรายละเอียด

 

นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เข้าตรวจเยี่ยมและศึกษาระบบโรงงานการขั้นตอนทำบ่อก๊าซ ของสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด ณ ตลาดกลางรวบรวมน้ำนมดิบ บ้านหนองผักหนาม ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ดูรายละเอียด

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางอรุณี  เอกทัฬห์ สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำ รศ.ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ รองผู้อำนวยการเอ็มเทค  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  ไปเยี่ยมชมและติดตามการก่อสร้างโรงสกัดปาล์ม ดูรายละเอียด

นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประชุมสำนักงานประจำเดือน เพื่อประมวลผลการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานประจำเดือนของบุคลากรทุกกลุ่ม/ฝ่าย ดูรายละเอียด

นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมร่วมกับข้าราชการและพนักงานราชการ เพื่อสรุปประเด็นปัญหาตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ ( CPS ) ให้ที่ประชุมรับทราบและช่วยแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อผลักดันให้สหกรณ์ขึ้นสู่มาตรฐาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ดูรายละเอียด
  นายไพรัตน์  เสมอเชื้อ  สหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555    ดูรายละเอียด
  นายศรีรัตน์  สุบรรณภาส   สหกรณ์จังหวัดระนอง และ     นายอภิเชษฐ์  พงศ์ชู  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ประจำปีงบประมาณ  2556       ดูรายละเอียด
  ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  “สหกรณ์แฟร์”พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระนอง ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดย นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อสร้างเครือข่ายสหกรณ์ให้เข้มแข็ง       ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้  นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์   เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการผลิต การตลาด กลุ่มอาชีพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ 2556      ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว มอบให้นายอาทร ชัยยันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ จัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้แทนสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สัญจร)”       ดูรายละเอียด

นายวิชิต นวลชื่น สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ให้สัมภาษณ์รายการ โคออปไทยแลนด์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร         ดูรายละเอียด
  นายธรรมศิริ ไชยรัตน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ครั้งที่ 1   ดูรายละเอียด 

นายไชยา  บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สุภาจรูญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนากิจการชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี  ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จำกัด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดูรายละเอียด

นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมร่วมกับข้าราชการและพนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ และฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อนำสรุปประเด็นปัญหาตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ ( CPS )  สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ดูรายละเอียด

นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ โดยได้ให้นำผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ไปใช้ในการแนะนำ ส่งเสริม ติดตามผล และหากมีปัญหาให้นำเสนอเพื่อร่วมกันแก้ไข ในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ดูรายละเอียด

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุรินทร์จัดประชุมโครงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าสถาบัน A-Link  เชื่อมโยงธุรกิจ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายณรงค์ งามพริ้ง ผอ.ธกส.สุรินทร์ นางสาววารุณี วุฒิสาร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ นายสุจินดา อภัยจิตต์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่1สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับ ประธาน และผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตร ภายในจังหวัดสุรินทร์ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการตลาดระหว่างกันเพื่อดูความเป็นไปได้ในการสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าและการเชื่อมโยงธุรกิจ ดูรายละเอียด

นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นำทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมสีน้ำเงิน 12 คน และกีฬาอื่น ๆ ในความรับผิดชอบของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทองลงแข่งขันด้วย สำหรับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ทีมสีน้ำเงินได้รับรางวัลชนะเลิศกองเชียร์ ดูรายละเอียด
  กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดแข่งขันกีฬานำโดยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ แบ่งออกเป็น 4 สี คือ สีน้ำเงิน สีแดง สีเหลือง สีเขียว จัดอย่างยิ่งใหญ่ ณ สนามกีฬาโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 1 ประเภท คือ กีฬามหาสนุกกินวิบาก        ดูรายละเอียด
  นายไชยา  บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมชี้แจง "โครงการขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของสหกรณ์" รุ่นที่ 2      ดูรายละเอียด
  จังหวัดพัทลุง เปิดจุดขายลองกอง เพื่อแก้ไขปัญหาราคาลองกองราคาตกต่ำ      ดูรายละเอียด
  นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองให้ทำหน้าที่ประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรร่วมกับตัวแทนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร     ดูรายละเอียด
  นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นำทีมนักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงสีน้ำเงินจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทองและเสริมทัพด้วยมือตบฝีมือดีจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ทดสอบฝีมือก่อนลงสนามจริง       ดูรายละเอียด
  นายประกอบ  เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการจัดประชุม "โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2556" ครั้งที่ 2/2556      ดูรายละเอียด
  นายประกอบ  เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2556      ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก โดยนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก ได้จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์งานสหกรณ์นักเรียนในจังหวัดชลบุรี      ดูรายละเอียด

นายสมบัติ  เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้มอบให้ ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย  บุระเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะทำงาน  พาคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนและครูผู้รับผิดชอบสหกรณ์นักเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๓๐ โรงเรียน ไปทัศนศึกษาดูงาน ใน ณ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์      ดูรายละเอียด

ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดลพบุรี นำโดยนางสาวอารีวัลย์  เอี่ยมจันทร์ ประธานสหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองเขตโคกตูม จำกัด พันโท ประภาส อาจคิดการ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เขาสามยอด จำกัด และนางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยมติที่ประชุม  มอบเงินจำนวน 10,000 บาท แก่คนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากล จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2555 โดยมีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ดูรายละเอียด

นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน ปลัดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖  นายสมบัติเมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ ดูรายละเอียด

นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ นำทัพนักกีฬาชักเย่อ ชาย10 หญิง10 เข้าร่วมกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2555 ในนามกระทวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร  พร้อมคณะทำงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร และนางนิลุมล เทพล ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 3       ดูรายละเอียด
  นายประกอบ  เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมจัดงาน "เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง" ระหว่างวันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2556      ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ต้อนรับท่านเอนก ถนอมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่1,2 และส่วนกลาง ที่เข้าตรวจติดตามงาน     ดูรายละเอียด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำโดย นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จัดประชุมและศึกษาดูงานการพัฒนาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งเจรจาธุรกิจ
ดูรายละเอียด
  นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี 2556      ดูรายละเอียด
  นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคามประชุมผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามเพื่อติดตามผลการชำระบัญชีและหารือเกี่ยวแนวทางการชำระบัญชี      ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบส่งเสริมสหกรณ์ : CPS เพื่อติดตามการปฏิบัติงานในไตรมาสที่1ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์      ดูรายละเอียด
  นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการส่งเสริมสหกรณ์      ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์ 2556       ดูรายละเอียด
  นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ประธานพิธีเปิดการประชุมเชื่อมโยงธุรกิจและการสร้างเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง      ดูรายละเอียด
  สหกรณ์การเกษตรเมืองอ่างทอง จำกัด ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 การปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์  หลักการ วิธีการและคุณค่าสหกรณ์ โดยนายประกอบ เผ่าพงศ์ พร้อมด้วยนายนพดล จัตุรัส ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้กับสมาชิกในโอกาสนี้ด้วย      ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ  เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้นายสุระศักดิ์  บุญชาญ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์กระบวนการและรูปแบบการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่      ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ  เมฆทรงกลด  สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้นางสุชาดา เคนพิทักษ์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนครจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ (สภากาแฟ)      ดูรายละเอียด
  นายประกอบ เผ่าพงศ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทองและคณะร่วมกับสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำผ้าห่ม เสื้อผ้า ไข่ไก่ จากขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง ไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว       ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร  ได้มอบหมายให้ นายวิทยา  วัฒนวิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ รับรางวัลการประเมินผลการบริหารจัดการ กพส. ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จากนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์      ดูรายละเอียด
  นายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง       ดูรายละเอียด
  นายจิรศักดิ์  เงินเส็ง สหกรณ์จังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมชี้แจง "โครงการขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของสหกรณ์" รุ่นที่ 1     ดูรายละเอียด
  นายสมศักดิ์  กรีธาธร  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  จัดประชุมคณะทำงานตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์      ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ร่วมกับ  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3   ร่วมจัดงานพิธีมอบกระปุกออมสินให้กับนักเรียน  ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2556       ดูรายละเอียด
  ”วันเด็ก ๒๕๕๖” นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ ๓๑๖ คน ในงานวันเด็ก ๒๕๕๖ นายสมชาย  วัฒนผลินธร  สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย    พร้อมทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย จัดงานแบบประทับใจเยาวชนสหกรณ์ มีทุนการศึกษาและรางวัลมากมาย       ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  จัดประชุมเครือข่ายผู้จัดการสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรี หัวข้อ “สหกรณ์ไทยพร้อมหรือยัง  ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”     ดูรายละเอียด
 

นางจินตนา  ฉันทศรัทธาการ  ที่ปรึกษากรมส่งเสริมสหกรณ์  อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ติดตามงานระบบส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556  ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด      ดูรายละเอียด

 

  นายประกอบ  เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ได้นำคณะข้าราชการพนักงานและลูกจ้างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2556     ดูรายละเอียด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การจัดทำรายงานผล ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนการวางแผนปฏิบัติงานในสัปดาห์ต่อไป โดยมีนายประกอบ เผ่า พงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่ เป็นประธานในการประชุม ดูรายละเอียด

นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัด โดยมีนายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ดูรายละเอียด

นายสมศักดิ์ กรีธาธร รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2556 ดูรายละเอียด
  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยประธาน ผู้จัดการ คณะกรรมการ และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมต้อนรับ นายจิรายุ  นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการ ๑๔ และคณะ  ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด       ดูรายละเอียด
  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมคณะ  ร่วมงาน “วันรวมน้ำใจให้กาชาดบุรีรัมย์” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์     ดูรายละเอียด
  ความเคลื่อนไหวของ “ทีมชักคะเย่อบุรีรัมย์ ” ที่กำลังเตรียมทีมเพื่อให้พร้อมสำหรับกีฬากรมส่งเสริมสหกรณ์ปี 2013      ดูรายละเอียด
 

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 6,8 นายเสนอ  ชูจันทร์ เดินทางมาตรวจราชการและติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง    ดูรายละเอียด

  นายประกอบ  เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด เพื่อกำหนดจัดกิจกรรมกาชาดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2556     ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มอาชีพในจังหวัดมหาสารคาม จัดกระเช้าปีใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์ และเปิดตลาดให้แก่สินค้าของกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร    ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย  นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมคณะ ร่วมอวยพรปีใหม่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรบริเวณลานหน้ากรมส่งเสริมสหกรณ์     ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม โดยการให้บริการความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร     ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2556      ดูรายละเอียด
  นายสมศักดิ์  กรีธาธร  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  ประชุมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร     ดูรายละเอียด
  นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และการให้ทุนช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสของสหกรณ์สมาชิกชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง     ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย  นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ สหกรณ์การเกษตรเขาค้อ     ดูรายละเอียด
  นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมงานการแข่งขันกีฬาประเพณีสหกรณ์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2555 ณ สนามโรงเรียนกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ      ดูรายละเอียด
  นายประกอบ  เผ่าพงศ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน      ดูรายละเอียด

 

นายประกอบ  เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัด ได้เข้าร่วมการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เพื่อร่วมปรึกษาหารือข้อราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2555 ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสามัคคีข้าราชการเขตตรวจราชการที่ 1, 2 และส่วนกลาง ปี 2555 "บางกอกเกมส์" โดยมีนายวินัย  กสิรักษ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายโอภาส  กลั่นบุศย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน     ดูรายละเอียด
  นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดย นายจิรศักดิ์  เงินเส็ง สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ได้เข้าร่วมในงานนี้ด้วย     ดูรายละเอียด

 

นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัด พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด เพื่อชี้แจงและกำหนดแนวทางการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555  ดูรายละเอียด

นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน  กีฬาประเพณีสหกรณ์ “ลุ่มแม่น้ำมูลบุรีรัมย์ เกมส์” ครั้งที่ ๔ ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์       ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน Sport day ณ บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร          ดูรายละเอียด
  นายจิรศักดิ์  เงินเส็ง  สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าถวาย  และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี      ดูรายละเอียด

นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมี นายสมบัติ  เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ข้าราชการ และพนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ      ดูรายละเอียด
  ว่าที่ รต.สมโภชน์  สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง   ประธาน ในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอราธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายา โดยมี นายอักษร  เสนาไชย  สหกรณ์จังหวัดพัทลุง กล่าวรายงาน      ดูรายละเอียด
  นายสาโรจน์  เจียมศรีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 13,14 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ของสหกรณ์ รุ่นที่ 12    ดูรายละเอียด
  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์    ดูรายละเอียด

นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ งาน/โครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทองและกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด ณ วัดน้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง     ดูรายละเอียด
  นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานธงฟ้า ราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดงานครั้งนี้      ดูรายละเอียด

นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ เครือข่ายระดับจังหวัด” จังหวัดอำนาจเจริญ  ณ โรงแรมฝ้ายขิดอำนาจเจริญ      ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ  เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  ร่วมกันจัดโรงทาน  เนื่องในโอกาสพิธีขอขมาและลาสิกขาของพระนวกะที่อุปสมบทถวายเป็นพระมหากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด  สหกรณ์จังหวัดสกลนคร  ให้การต้อนรับ ส.ส.เสรี สาระนันท์ และนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด     ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ  เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้จัดทำโครงการเวทีชาวบ้าน เพื่อทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ. 2556     ดูรายละเอียด

นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอ่างทอง พระภิกษุสงฆ์ และประชาชนชาวอ่างทอง จำนวนกว่า ๑๐๐ คน เดินทางไปศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช เพื่อลงนามถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดูรายละเอียด

นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัด ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 ของรัฐบาล จำนวน 3 จุด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555  ดูรายละเอียด 

นายวิทยา  โตรักษา  ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ ๔,๕ จัดประชุมสหกรณ์จังหวัดและผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ในเขตตรวจราชการที่ ๔,๕ เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติราชการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ดูรายละเอียด

 

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมสนับสนุนสิ่งของ เครื่องใช้ อาหาร เครื่องดื่ม แก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2555 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัด  ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด ดูรายละเอียด
  นายสุกรี  พันละบุตร  ผู้ตรวจราชการกรม เขตที่ 10,11,12 เดินทางมาตรวจเยี่ยม  แนะนำ และซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการตรวจฯและทางปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2556    ดูรายละเอียด
  นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง สหกรณ์จังหวัดนนทบุรีร่วมกับสหกรณ์ภาคการเกษตร จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์เพื่อการเอื้ออาทรต่อชุมชน    ดูรายละเอียด
  นายวิญญู  ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยนายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง        ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมนพรรษา     ดูรายละเอียด
  นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมบริจาคสิ่งของ “วันรวมน้ำใจ สู่ธารากาชาด” ณ บริเวณสนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ    ดูรายละเอียด
  นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช     ดูรายละเอียด
  นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช  ณ แหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา    ดูรายละเอียด
  นายอักษร  เสนาไชย  สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง      ดูรายละเอียด
  นายเอนก ถนอมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมเขต 1,2 และส่วนกลาง  ได้เดินทางมาประชุมเพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556      ดูรายละเอียด
  นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม “โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2556      ดูรายละเอียด
  นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสหกรณ์ภาคการเกษตร จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์เพื่อการเอื้ออาทรต่อชุมชน    ดูรายละเอียด
  นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยนายจิรศักดิ์ เงินเส็ง สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ได้ร่วมสนับสนุนไถ่ชีวิตโค – กระบือ และร่วมงานครั้งนี้    ดูรายละเอียด 

นายคำรณ  พวงมณี  สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 จังหวัดเพชรบุรี (ภาคเช้า) ณ ลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ดูรายละเอียด
  นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผอ.สทส.และน.ส.วาสนา ศุกระศร ผอ.พท. 1 รับมอบกล่องบริจาคเงินจากสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ " 5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ ปี 2555 "     ดูรายละเอียด
  จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองนนทบุรี     ดูรายละเอียด 
  งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555  จังหวัดนนทบุรี   นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี    ดูรายละเอียด 
  นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา    ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้ร่วมประชุมกับข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเกี่ยวกับการบังคับคดีกับสถาบันเกษตรกรที่ผิดนัดชำระหนี้     ดูรายละเอียด
  นายอักษร  เสนาไชย  สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม 2555 ณ คลองโรงตรวน ตำบลพญาขัน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง    ดูรายละเอียด
  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการแต่พื้นที่พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่าสวมเสื้อตามวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน พร้อมกันหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง สักการะตามลำดับ   ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์    ดูรายละเอียด 
  นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้างประจำ ได้เข้าร่วมกับจังหวัด ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕    ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ  เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ข้าราชการ  และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา ๘๕  พรรษา  ๕  ธันวาคม ๒๕๕๕    ดูรายละเอียด
  นายอักษร  เสนาไชย  สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์สหกรณ์ หลักการ วิธีการและคุณค่าสหกรณ์ รุ่นที่ ๑ ณ วัดคลองเฉลิม อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง     ดูรายละเอียด
  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ      ดูรายละเอียด
  นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  นำข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประชุมเพื่อความเข้าใจการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกรมเสริมสหกรณ์    ดูรายละเอียด
  นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ร่วมงานพิธีลงนาม การให้บริการทางการเงินสหกรณ์ ( KTB CO – OP )  และบริการCASH  MANAGEMENT   ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นำทีมโดย นายประกอบ  เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะทำงาน ร่วมกับ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด     ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ต้อนรับ คณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่สถานีทดลองเเกษตรที่สูงเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์    ดูรายละเอียด
  สำนักการเกษตร ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศบังคลาเทศ ภายใต้โครงการ One  Farm  Project,  Ministy  of  Local  Government Rural Development  & Cooperative, Bangladesh ศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง     ดูรายละเอียด
  นายคำรณ  พวงมณี  สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  ได้มอบหมายให้นางนันทวัน  ออไอศูรย์   ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งฯ  เข้าร่วมถวายพานพุ่ม พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ดูรายละเอียด
  นายสาโรจน์ เจียมศรีพงษ์  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์   เขตตรวจราชการที่ 13 ,14 เดินทางมาตรวจติดตามงาน  และมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ    ดูรายละเอียด
  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ ในการอบรมโครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเพื่อยกระดับชั้น ประจำปี 2555     ดูรายละเอียด
  นายปราโมทย์  เนตรสว่าง สหกรณ์จังหวัดชัยนาท นำคณะออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกที่จำเป็นแก่การครองชีพ ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานวันหมอน้อย..ร่วมใจ..ห่วงใยผู้สูงอายุ     ดูรายละเอียด
  นายเชาวฤทธิ์  ประเสริฐสกุล  ผู้ตรวจราชการกรม   เขตตรวจที่ 6 และ 7  เดินทางไปตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของสหกรณ์     ดูรายละเอียด
  นายอักษร  เสนาไชย  สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง ณ วัดป่าบอนต่ำ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง     ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี โดย นายสมศักดิ์ สุภาจรูญ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นตัวแทน สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี จัดการประชุมวางแผนการพัฒนาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 1    ดูรายละเอียด
  ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๕    ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุน กับ นายนา แพงศรี ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด และนายพงษ์นารถ แก้วก่า ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร  จำกัด     ดูรายละเอียด
  นายดุลยเดช  วัชรสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2556 ทั้งนี้ นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2556     ดูรายละเอียด

 

นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด โดยมี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด เข้าประชุม ดูรายละเอียด

 

นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือกับผู้แทนกลุ่มเกษตรกรทำนานาตงวัฒนา นายหนูคูณ แสงพรหมชารี และ ด.ต.สมดี วงศ์พรหม ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรทำนาไฮหย่อง เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์วงเงินกู้ยืมปีที่ ๒  ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ดูรายละเอียด
  นายอาทร ชัยยันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้ออกหน่วยบริการสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสานบริการประชาชน” ครั้งที่ 11/2555     ดูรายละเอียด
 

นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ พนักงานราชการ ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการเพื่อต้องการให้ข้าราชการและพนักงานราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ได้ทบทวนการจัดทำฐานข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การวิเคราะห์สหกรณ์ การจัดทำห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูรายละเอียด
  นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้สัมภาษณ์เรื่องการจัดงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ด ในการบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "รอบภูมิภาค”     ดูรายละเอียด
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินจังหวัดนนทบุรี นำไปทอดถวายพระสงฆ์ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร โดยมี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน   ดูรายละเอียด
  การประชุม “ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พบสื่อมวลชน” เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี หลังใหม่ชั้น 4  นายดุลยเดช วัชรสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วย นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ได้แจ้งและขอความร่วมมือสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์    ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการ  ในงาน  “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์  ประจำปี  2555”  ในระหว่างวันที่  14-25  พฤศจิกายน  2555  ณ  สนามกีฬาศรีณรงค์    ดูรายละเอียด

 

นางละม่อม สุขพงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 1 เป็นผู้แทนสหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการออกหน่วยบริการประชาชน โครงการผู้ว่าฯลพบุรีพบประชาชน (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดพีระภูมาราม ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  ดูรายละเอียด

 

จังหวัดนนทบุรี อนุมัติเงินกู้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร
นายจิรศักดิ์  เงินเส็ง สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนส่งเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2556   เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ดูรายละเอียด
  วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2555 นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้นำคณะข้าราชการประกอบด้วยนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น นิคมสหกรณ์สระแก้ว กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยสหกรณ์ในจังหวัดสระแก้ว  เข้าศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังครบวงจรของสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้นำคณะเข้าศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังครบวงจร ของสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด    ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน  นายสาโรจน์ เจียมศรีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑๓,๑๔  นายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/2556 ที่จุดรับจำนำข้าวสหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด ซึ่งได้เปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือก ดูรายละเอียด

 

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสาโรจน์ เจียมศรีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  เขตตรวจราชการที่ ๑๓,๑๔  ประชุมเข้มและมอบนโยบายการปฏิบัติงานการส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ  ให้การต้อนรับ ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร จัดพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดวีระธรรม บ้านอุ่มเหม้า ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร ในระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2555      ดูรายละเอียด
  วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมเสวนาการพัฒนาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายของจังหวัด ณ สหกรณ์นิคมวังน้ำเย็นสอง จำกัด    ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย ดานาพงศ์ ได้มอบใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์แก่ผู้แทนสหกรณ์เดินรถชายแดนคลองหาด จำกัด    ดูรายละเอียด
  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 6,8 นายเสนอ  ชูจันทร์ เดินทางมาตรวจราชการและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานประจำปี 2556 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง    ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นำทีมโดย นายประกอบ  เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะทำงาน ร่วมกับ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด    ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555  ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205  อาคาร Impact Forum  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  “วันออมแห่งชาติ 2555”    ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 30 ต.ค. นายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติงาน ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56    ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน  Sport day ประจำเดือนตุลาคม 2555  ครั้งที่ 2      ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในที่ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2555   ดูรายละเอียด
  นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในการประชุมโครงการประชุมเสวนา“การพัฒนาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร”    ดูรายละเอียด
  นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมงานวันออมแห่งชาติ โดยมีนางยุวดี เสือพันธุ์เจริญ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด และนางวัลลภา  กลิ่นมาลัย ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด เป็นผู้แทนสหกรณ์รับมอบโล่เกียรติคุณ   ดูรายละเอียด
  นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ประชุมร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ซักซ้อมการปฏิบัติงาน    ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว โดย นายอาทร ชัยยันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และคณะ ให้ความรู้ด้านการจัดตั้งสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา   ดูรายละเอียด    
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด และข้าราชการ ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนครร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “หาแนวทางการขอออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2556”    ดูรายละเอียด
  นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก คณะเศรษฐศาสตร์  ที่มาดูงานการทำงานนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น   ดูรายละเอียด
  นายทินกร ตรีเวช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมสมาชิกเกษตรกร ในโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น   ดูรายละเอียด
  นายดุลยเดช   วัชรสินธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน  จังหวัดนนทบุรี   ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมซักซ้อมแนวทางวิธีปฏิบัติของสถาบันที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง    ดูรายละเอียด
  นายวิเชียร  พุฒิวิญญู  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายจิรศักดิ์  เงินเส็ง  สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางศรีทอง  ผู้นำขบวนการสหกรณ์  และสื่อมวลชน ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน  วันออมแห่งชาติปี 2555    ดูรายละเอียด

 

นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชา นุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายจิรศักดิ์ เงินเส็ง สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธี     ดูรายละเอียด

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ชั้นพันจำหน่าย ส่งมอบแก่โครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี 2556 จำนวน 1,000 ตัน และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดเลือสหกรณ์ที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2556 จำนวน 14 สหกรณ์ ในพื้นที่ 5จังหวัด  ดูรายละเอียด

 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ บ้านนิคม3ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานสหกรณ์ และเชิญสหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด ร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ ในวันดังกล่าว ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่   23 ต.ค.55   ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ   นายประสิทธิ์   มูสิกะเจริญ    สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญนำคณะข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ   ร่วมแสดงความจงรักภักดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ   ดูรายละเอียด
  นายอภิชาติ  งามกมล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    ดูรายละเอียด    
  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ออกชี้แจงข้อสงสัย สหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ได้สมัครเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ในพื้นที่ อำเภอรัตนบุรี อำเภอสนม โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมโครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรยกระดับชั้นประจำบัญชี 2555 ณ โรงแรมทองธารินทร์    ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และภาคีพัฒนา OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุม โรงแรมตะวันแมนชั่น ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว     ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมข้าราชการการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมการออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร  ดูรายละเอียด

 

นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด ณ ห้องประชุมฝ้ายขิด โรงแรมฝ้ายขิด อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ดูรายละเอียด 

 

สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 90 วันสหกรณ์การเกษตรอุตสาหกรรมอำนาจเจริญ  จำกัด ดูรายละเอียด

 

นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมเตรียมแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2556 ดูรายละเอียด

 

นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายจำรัส จันทน์ชูผล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรโพธิ์ทอง จำกัด ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสระแก้วโดยนายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำถุงยังชีพพระราชทานจำนวนหลายร้อยถุง จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ไปแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัย ดูรายละเอียด
  นายอาทร ชัยยันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จัดโครงการ “อบรมให้ความรู้การกรีดยางพาราแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2555” ณ วัดวังใหม่ ตำบลวังใหม่ อำเภอสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ตามโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพละภาวะผู้นำของกรรมการสหกรณ์” และ “การเสริมสร้างปริสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานสหกรณ์”    ดูรายละเอียด
  ข้าราชการและคณะผู้แทนสหกรร์ จากประเทศไทย เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องยางพาราที่ บ.ลับเบอร์แวรรี่ จำกัด    ดูรายละเอียด
   ภาพผู้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โล่ประกาสเกียรติคุณ เงินรางวัลในการประกวดตราสัญญลักษณ์กรม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ดูรายละเอียด
   

ภาพผู้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ในงานสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 40 ปี ณ โรงแรม อะเดรียติก พาเลซ เมื่อ 29  กันยายน 2555 ดูรายละเอียด

  นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เป็นเกียรติร่วมพิธีเปิดการจัดงานประเพณีสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2555   ดูรายละเอียด
  นายภานุวัฒน์  ณ นครพนม  ผู้อำนวยการกองแผนงานเป็นประธานในพิธีเปิดการการอบรม “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับข้าราชการ”    ดูรายละเอียด
  นายเรืองยุทธ  ฑีฆะสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมที่สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จำกัด   ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ โดยให้บริการความรู้เรื่องหลักการ วิธีการและอุดมการณ์สหกรณ์พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่ต้องการ   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  20  กันยายน   2555   นายกิตติภัทร์   รุ่งธนเกียรติ    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2555   ดูรายละเอียด
  เส้นทางเดินสหกรณ์ที่หลายคนยังไม่รู้ ก่อนปี ๒๕๐๕ แนวพระราชดำริสหกรณ์ จากวังไกลกังวลสู่ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน     ดูรายละเอียด
 

นักเรียนโรงเรียนศรียาภัย(โรงเรียนประจำจังหวัดชุมพร)เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้เดินมาขอเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ และขั้นตอนในการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทฯ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร    ดูรายละเอียด

  คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์  โดยได้เข้าตรวจเยี่ยม  ประเมินโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 5 ก.ย.55 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสุรินทร์กว่า 200 คน นำโดยนายบวรทัศน์ เอี่ยมสะอาด ประธานสหกรณ์สวนยางพาราบัวเชดจำกัด บุกศาลากลางจ.สุรินทร์ ยื่นหนังสือข้อเรียกร้อง ให้จังหวัดประสานอนุกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร   ดูรายละเอียด
  นายณรงค์ชัย  ปุริโส  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด  ได้เข้าตรวจเยี่ยมและเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด    ดูรายละเอียด
  นายจิรศักดิ์  เงินเส็ง  สหกรณ์จังหวัดนนทบุรีเป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  มอบดอกไม้แสดงความยินดีในงานฉลองครบรอบ  40  ปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ประเทศไทย  จำกัด  เมื่อวันที่  1  กันยายน  2555   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  28 – 29   สิงหาคม  2555  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ประชุมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ประจำปี 2555  ณ  โรงแรมเรือนแพ  รอยัค  ปาร์ค   อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   ดูรายละเอียด
  นายธนาพันธุ์ พูลทัศฐาน สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ วัดผดุงราษฎร์ ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์   ดูรายละเอียด
  สารคดีมูลนิธิสายใจไทยฯ ออกอากาศ 14 สิงหาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย   ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ นางสาวนฤมล  คำทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติ ไปอบรม หลักสูตร”วิทยากรการสหกรณ์” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 25 สิงหาคม 2555 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี   ดูรายละเอียด
  นายวัชระ ทิพย์พิลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานเปิดงาน "ผู้ว่าฯลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ครั้งที่ 10/2555 ณ วัดสนามไชย ตำบลโพตลาดแก้ว   อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี   ดูรายละเอียด
 

เมื่อวันที่ 9  สิงหาคม  2555  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก โดย นายอัชฌา  สุวรรณนิตย์  สหกรณ์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานฯ ได้ทำการเลี้ยงขอบคุณ ทีมงานสารสนเทศ จาก กรมส่งเสริมสหกรณ์   ดูรายละเอียด 

  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด "'งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปี 2555"   09/08/55   ดูรายละเอียด
  วันที่ 9 สิงหาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทำความสะอาดพลับพลาที่ประทับหุบกะพง พื้นที่ในโครงการพระราชประสงค์หุบกะพง และถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 80 พรรษามหาราชินีประจำปี 2555 ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ จังหวัดสุรินทร์    ดูรายละเอียด
  8 ส.ค. 2555 “โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80พรรษา มหาราชินี” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555   ดูรายละเอียด 
  นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผอ.สทส. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการฝ่ายบริหารทั่วไป  08/08/55   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555  นายณรงค์ชัย  ปุริโส  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  เข้าร่วมประชุมคณะผู้ขอจัดตั้งสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด    ดูรายละเอียด
  นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  เดินทางไปเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวคุณภาพ ( ภาคปฎิบัติ ครั้งที่ 2 ) เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม 2555   ดูรายละเอียด
  นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมกับข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  และกลุ่มสมาชิกอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่  จำกัด  ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  ณ  บริเวณที่ตั้งที่ทำการนิคมสหกรณ์พนา  อ.ปทุมราชวงศา  จ.อำนาจเจริญ   เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  2555   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2555  นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ    สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ    เป็นประธานและดำเนินการประชุม    เชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน     ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการ และพนักงานราชการ  ตามโครงการระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative  Promotion System : CPS)  ประจำเดือนกรกฎาคม    ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต ๑๓ , ๑๔ ตรวจติดตามและแนะนำการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๕๕ แก่บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์   ดูรายละเอียด 
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  จัดนิทรรศการในงาน “รวมพลคนเกษตร” จังหวัดอำนาจเจริญ  ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัด ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555   ดูรายละเอียด

  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555  สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด  จัดการประชุมเวทีประชาคมในพื้นที่   ดูรายละเอียด 
  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรขาม จำกัด จ.จันทบุรี และร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด จ.ตราด   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายสุกรี  พันละบุตร  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต ๑๓ , ๑๔  ตรวจติดตามและแนะนำการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน  ปี ๒๕๕๕ แก่บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์   ดูรายละเอียด
  18 กรกฎคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนนำสินค้าของสหกรณ์มาร่วมจำหน่ายในราคายุติธรรม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนค่าครองชีพที่สูงขึ้น   ดูรายละเอียด
วันที่  18  กรกฎาคม  2555 จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2555  ณ  อบต.กลัดหลวง ตำบลกลัดหลวง  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  2555  นายกำธร  ถาวรสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2555   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์   ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรพัฒนานิคม จำกัด ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ความเข้มแข็งของสหกรณ์และขยายผลสู่ระดับกลุ่ม” ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2555   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่  14  กรกฎาคม  2555  นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์   เขตตรวจราชการ 13, 14 และนายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดโครงการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ รุ่นที่ 4  ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดงขี้เหล็ก   ดูรายละเอียด 
  13 ก.ค. 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) จัดโครงการ “ส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์” เป้าหมายนักเรียน 200 คน มุ่งเน้นให้เกิดการปลูกฝังการออมในหมู่นักเรียน เป็นแบบอย่างที่ดี ควบคู่กับความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ในเบื้องต้น    ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการฝึกอบรบหลักสูตร  การปรับปรุงวิธีทำงานด้านโรงสี เพื่อลดการสูญเสียต้นทุนในการแปรรูปสินค้าและเพิ่มคุณภาพสินค้า   ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยนิคมสหกรณ์ชะอำ กับกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุม   คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 2/2555  ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์   ดูรายละเอียด 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับประกาศเกียรติคุณการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ปี 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมของสมาชิก ณ สหกรณ์การเกษตรเครดิตยูเนี่ยนคอโค จำกัด   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม  2555 นายนรุทธิ์  อุทธา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลกรในกลุ่มงาน ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออม หลักการ และวิธีการสหกรณ์   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “   ดูรายละเอียด
  วันที่  9  กรกฎาคม  2555   เวลา  10.00 น.  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการ  ทำกิจกรรม 5 ส   ณ บริเวณด้านหน้าและด้านหลังสำนักงานสหกรณ์บุรีรัมย์   ดูรายละเอียด   
  เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2555 นายประพิน มังสา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด   ดูรายละเอียด 
  สกก.โพนทราย จำกัด ปรับปรุงวิธีทำงานด้านโรงสีเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว เมื่อวันที่ 6-9 ก.ค. 2555   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม  2555 นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ   ดูรายละเอียด  
  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมสหกรณ์ หลักสูตร “การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์”   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมสหกรณ์ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงิน กพส.”   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2555 นายประสิทธิ์   มูสิกะเจริญ  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ  ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะ   ดูรายละเอียด
  วันที่ 5 กรกฎาคม 2555  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์  ณ สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จำกัด   ดูรายละเอียด 
  นางสุมิตรา  อภิชัย  สหกรณ์จังหวัดลำพูน  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน  ร่วมกับผู้แทนสหกรณ์  ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555  ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จำกัด   ดูรายละเอียด 
  นายธรรมศิริ ไชยรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้การต้อนรับนายมานะ สุดสงวน ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ในโอกาสที่นำคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ มาศึกษาดูงานด้านการลดการใช้กระดาษและการประชุมทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เนตของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ดูรายละเอียด
  นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมสหกรณ์หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงิน กพส.” ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ เวียงศิริ ลำพูน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ดูรายะเอียด
  ในวันที่  27  มิถุนายน  2555  เวลา  09.30  น.  สหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านแวง  จำกัด  ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2554/55  เพื่อให้สมาชิกได้ทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา   ดูรายละเอียด
  วันที่ 26 มิถุนายน  2555   เวลา  09.00 น. ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2555   ดูรายละเอียด 
  วันที่ 25 มิถุนายน  ๒๕๕๕ นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้ารับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพเบื้องต้น  โดยมีคณะแพทย์จากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ออกมาให้บริการ   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2555  นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ กิจกรรมที่ 2.2 ตามโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2555   ดูรายละเอียด 
  ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2555  ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปเมืองสุรินทร์   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 สหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด   ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด  ต. สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ   ดูรายละเอียด
  22  มิถุนายน 2555 นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมบรรยายพิเศษการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่มสมาชิกชั้นนำ) ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรโนนคูณ จำกัด  อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ สโมสรโฮมแลนด์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์   ดูรายละเอียด
  21  มิถุนายน  2555  นายประสิทธิ์   มูสิกะเจริญ  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์  ปีงบประมาณ  2555   ดูรายละเอียด 
  นายนรุทธิ์  อุทธา   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน  2555 ณ  ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ   ดูรายละเอียด    
  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง   ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม 3 ฝ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 55 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี   ดูรายละเอียด 
  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร”  เมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2555 ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2555  นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี   ภาคเรียนที่  1  กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง   ดูรายละเอียด 
  นายทวีพัฒน์  เหล่าบรรเทา  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  เพื่อเพิ่มพูนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์  หาแนวทางการพัฒนาการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ร่วมกันภายในจังหวัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน  2555   ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  นำโดยนายเรืองยุทธ ฑีฆะสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และต้อนรับผู้แทนพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี   ดูรายละเอียด 
  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม 3 ฝ่าย เมื่อวันที่  18  มิถุนายน 2555  ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ   ดูรายละเอียด
  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  จัดประชุมโครงการชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2555  นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555  ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินปทุมราชวงศา จำกัด   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ ประธาน ผู้จัดการ และกรรมการผู้บริหาร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน ท่าตูมหนึ่ง จำกัด จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา การออมในระบบสหกรณ์   ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับงานสหกรณ์ ในงานสมโภชน์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานประจำปีของดีเมืองลุง   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน  2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมกับสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมผู้แทนสหกรณ์  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 น.  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555  ครั้งที่ 23 ของสหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนลำไทรโยง จำกัด    ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกันจัดฝึกอบรมโครงการ “ปรับปรุงวิธีการทำงานด้านโรงสี”  แบบเน้นการฝึกปฏิบัติจริง (On the job training )  ระหว่างวันที่  12 -  15  มิถุนายน  255  ณ  สหกรณ์การเกษตรนางรอง  จำกัด   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2555  นายกำธร  ถาวรสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2555   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555  นายธรรมศิริ ไชยรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ คณะกรรมการพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง   ดูรายละเอียด
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทและขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย จัดโครงการ " 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน " เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555   ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย  นุกูลกิจ  สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 9 และเขต 16 และคณะทำงานโครงการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / NCCTEC นักวิชาการจากประเทศญี่ปุ่น  และฝรั่งเศส   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ปลูกต้นไม้บริเวณหลังสำนักงาน เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ   ดูรายละเอียด
 
  เมื่อวันที่ 6 – 7 มิถุนายน2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตากได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสหกรณ์กับชุมชนในการรณรงค์ปลูกป่าในพื้นที่โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ณ บ้านตะพิโจ และ บ้านเลอผาโด้ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก   ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ในบริเวณใกล้เคียง ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2555 ณ บริเวณนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555   ดูรายละเอียด
 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด ปัดกวาด สถานที่ราชการ บ้านเรือน วัด โรงเรียน และสาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2555   ดูรายละเอียด
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตากโดย นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัด พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ เอกอัตชัย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ เป็นประธานพิธีมอบเงินอุดหนุนเพื่อเป็นงินรางวัล ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก และนางสาวกมลวรรณ นุชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้ดำเนินการฝึกอบรมในโครงการ ส่งเสริมธรรมาภิบาล ในสหกรณ์ ประจำปี 2555    ดูรายละเอียด
  30 พ.ค.2555 นายธนาพันธุ์ พูลทัศฐาน สหกรณ์จังหวัดพร้อมด้วย นางสาวรุ่งทิวา เปรมอำพล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานการมอบรางวัลให้กับสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555 ให้กับสหกรณ์เดินรถเพชรบูรณ์ จำกัด   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  25555  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ครั้งที่ 2/2555   ดูรายละเอียด 
  ในวันที่  29  พฤษภาคม  2555  นายคณิต   เอี่ยมระหงษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555  ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า  ธ.ก.ส. บุรีรัมย์  จำกัด  ณ  หอประชุมอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสัญชัย แพนแก้ว เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ อาวุโส และนายมนตรี วงค์สุรินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ คืออำเภอสตึก และ อำเภอคูเมือง ณ ห้องประชุมชั้นสอง อาคารสำนักงาน สหกรณ์การเกษตรสตึก จำกัด   ดูรายละเอียด 
  นายวิทยา โตรักษา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ ที่ 1,2  เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้า ตามโครงการสหกรณ์ไทย เพื่อคนไทย ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง   ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  จัดอบรมหลักสูตร “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร”   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสหกรณ์กับชุมชนในการสร้างฝ่ายชะลอน้ำ ณ บ้านเลอตอ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก   ดูรายละเอียด
   วันที่ 25  พฤษภาคม  2555  นายสมเกียรติ  รัตนเมธาธร ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 จังหวัดตากได้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ณโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก   ดูรายละเอียด
  นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก และ นางทับทิม ยอดกุศล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรม โดยได้เริ่มจัดงานในวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2555 ณ ลานจอดรถหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ ได้จัดประชุมการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสหกรณ์  ณ ห้องประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ๓  ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอ  ณ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้เข้าร่วมกับโครงการบูรณาการเกษตรการพัฒนาบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรระดับจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตากเปิดโครงการบริหารฯ ณ อบต. วังหมั้น อำเภอสามเงา   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 จังหวัดตากได้จัดงาน "จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในจังหวัดตาก" ครั้งที่ 2 ณ วัดหนองเชียงคำ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก   ดูรายละเอียด
  วันที่  16  พฤษภาคม  2555   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดังจงหวัด (ศรีสะเกษ)  ครั้งที่  4/2555   ดูรายละเอียด
  นายกำธร  ถาวรสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2555   ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมสหกรณ์เพื่อคนไทย “ ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรม ” ขึ้นระหว่างวันที่   11 – 18  พฤษภาคม  2555   รวม 8  วัน  ณ  บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตากได้จัดงาน สินค้าอุปโภค บริโภค ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม ณ ลานจอดรถหน้าศาลตากสินมหาราช   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2555  นายประทีป  กีรติเรขา  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ถูกทั้งแผ่นดิน  สินค้าสหกรณ์  ราคายุติธรรม” ณ ลานเอนกประสงค์หน้าสถานีรถไฟศรีสะเกษ   ดูรายละเอียด
  นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานจำหน่าย”สินค้าอุปโภค บริโภค ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม”   ดูรายละเอียด
  วันที่  11  พฤษภาคม  2555  เวลา  13.30  น.  นายไพศาล สำราญทรัพย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการมหกรรมสินค้าอุปโภค  บริโภค  ถูกทั้งแผ่นดิน  สินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรม  ณ ลานจอดรถห้างทวีกิจซุปเปอร์เซนเตอร์  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์   ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  จัดงาน  “ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรม”   ระหว่างวันที่  11-18  พฤษภาคม  2555   ณ   บริเวณหน้าศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ    ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายสุชาติ สุวรรณกาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สหกรณ์ไทยเพื่อคนไทย”    ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการจัดแถลงข่าวการจำหน่าย”สินค้าอุปโภค บริโภค ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม”ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี   ดูรายละเอียด
  วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕  นางฐิติมา   ฉายแสง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการสหกรณ์ไทย เพื่อคนไทย ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม”   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม สานักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง อาเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมผู้ชาระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร    ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา  ตำบลด่านเกวียน  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555  นายชยาวุธ จันทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในการประชุมแก้ไขปัญหาน้ำนมโคล้นระบบ ของสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด  ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด  ต.ปากช่อง  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 นายปรีชา กิ้มเฉี้ยง ผู้อำนายการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด  ณ โรงแรมเมาเทนพาร์ค สวิสเซอร์แลนด์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย นุกูลกิจสหกรณ์จังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion System : CPS) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี และมีการออกพื้นที่เพื่อทำการเก็บข้อมูล ณสหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองเขตโคกตูม จำกัด   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 สานักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุม 3 ฝ่าย เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจในการดาเนินงานตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ประชุมร่วมกับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  29  เมษายน  2555  นายชลิต  ดำรงศักดิ์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ วัดบ้านโนนจาน  ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  29  เมษายน  2555   นายธีระ    วงศ์สมุทร    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ  เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ   ณ    สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ   ดูรายละเอียด
  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หลักสูตร “การบริหารการจัดการด้านสินเชื่อ” เมื่อวันที่  28  เมษายน  2555  ณ  ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ   ดูรายละเอียด      
  เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ได้จัดประชุม “ ระบบส่งเสริมสหกรณ์” อบรม ๓ ฝ่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ในช่วงตอนบ่าย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ได้จัดงานพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและ รดน้ำดำหัวสหกรณ์จังหวัดตาก   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ไปตรวจเยี่ยมดูการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อนแม่กาษา ในเขตนิคมสหกรณ์แม่สอด   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ทางจังหวัดตาก ได้จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดตาก   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ มูลนิธิฮันไซด์เดล แห่งสาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทยลาว โดยรองศาสตราจารย์เปรม บุญเรือง ได้ให้การสนันสนุน สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จัดโครงการสหกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อม   ดูรายละเอียด
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 สหกรณ์โคนมรัตนบุรี จากัด ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติในหลักการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 นายศุภชัย นุกูลกิจสหกรณ์จังหวัดลพบุรีนำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสหกรณ์สามัคคี เขต 1,2 และส่วนกลาง"นกใหญ่เกมส์" ครั้งที่ 7  ดูรายละเอียด
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 55 สหกรณ์การเกษตรปราสาท จากัด นาสมาชิกเข้าร่วมฝึกอบรม เชิงปฏิบัติ การแปรรูปน้ามันราข้าวอินทรีย์ ให้เป็นเครื่องสาอาง โดยมี ดร.จิราภรณ์ ทองตัน ประธานกรรมการบริหาร หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นวิทยากรให้ความรู้   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดพัทลุง รวมกันรดน้ำและขอพรจากสหกรณ์จังหวัดพัทลุง (นายอักษร เสนาไชย) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  20 เมษายน ๒๕๕๕   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับนิคมสหกรณ์สตึก  ได้ประสานความร่วมมือกับสหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในโครงการ  “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”  ณ  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา   ดูรายละเอียด
  นางละเอียด วงศ์สุข สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสหกรณ์ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ดูรายละเอียด
เมื่อวันที่  18  เมษายน  2555  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2554  กลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  จำนวน 2 กลุ่ม   ดูรายละเอียด
วันที่  12  เมษายน  2555   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  จัดประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ดูรายละเอียด
 เมื่อวันที่  10  เมษายน  2555  นายก่อเกียรติ  สวนศิริ  รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์  จำกัด  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  ดูรายละเอียด
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 สหกรณ์การเกษตรพุทไธสง จำกัด ได้เชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์การเกษตรสตึก จำกัด   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ นำข้าราช และ เจ้าหน้าที่ สังกัดสานักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปีกับโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ ณ. สานักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 สานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ได้ประสานงานเบื้องต้นในการลงพื้นที่สารวจข้อมูลสหกรณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการสหกรณ์คู่แฝดไทย-ญี่ปุ่น  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  31  มีนาคม 2555  นายประทีป  กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว      พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน    ดูรายละเอียด
   วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต ๑๓,๑๔ เป็นประธานในที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดแก่สถาบันเกษตร ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  ดูรายละเอียด
นายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดงานการจัดอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์และร่วมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสระโบสถ์จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  22  มีนาคม 2555  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ประจำปี 2555  ณ บริเวณวัดศรีเจริญคุณ  ตำบลหนองชัยศรี  อำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยได้รับเกียรติจากท่าน พินิจ  บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธี  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ สหกรณ์สตรีหนองกี่ จำกัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการฟื้นฟูอาชีพ ตามโครงการลดภาระหนี้ฯ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์  ณ ศาลาวัดหนองกี่ ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์  มีสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๔๔ ราย  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 21  มีนาคม  2555  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์  ณ  หอประชุมอำเภอไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  ดูรายละเอียด
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 อำเภอประโคนชัยโดยนางวรัญญภรณ์  มันตาพันธ์ และคณะทำงานได้ออกติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ร่วมกับ สปร.(สถาบันพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการ)  ณ สหกรณ์การเกษตรละหานทราย  จำกัด  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  20  มีนาคม 2555  นิคมสหกรณ์สตึก  อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์  นำโดยผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์สตึก  นายก่อเกียรติ  สวนศิริ  ได้นำข้าราชการลูกจ้าง  ร่วมทำกิจกรรม 5 ส ที่บริเวณทีทำการนิคมสหกรณ์สตึก  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  20  มีนาคม 2555  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในการประชุม  "โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจการสหกรณ์และการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร" ณ  ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม2555  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางสุวรรณี  ศรีสุวรรณ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนางสาวบงกชธร  เกษอินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการได้เข้าติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร ในสถาบันเกษตรกร ปี 2555 ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  15  มีนาคม 2555  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม โครงการ “การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ผู้รวบรวมยางพารา  ในจังหวัดศรีสะเกษ”ณ  ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด  อ.กันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 14  มีนาคม  2555 นางวรัญญาภรณ์  มันตาพันธ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 อำเภอประโคนชัย ได้เข้าสังเกตการณ์ถึงผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมยางพาราจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  14  มีนาคม  2555  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  โดยนายทวีพัฒน์  เหล่าบรรเทา  ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  และคณะ  เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพฯ  ในเขตที่อำเภอนาโพธิ์  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  9  มีนาคม 2555  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ “ส่งเสริมการทำธุรกิจร่วมสหกรณ์” ณ  สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด  อ.เบญจลักษ์  จ.หวัดศรีสะเกษ  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  8  มีนาคม 2555  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเขื่อนช้าง  จำกัด  ชุดที่  21  ครั้งที่ 7  ณ  ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรเขื่อนช้าง จำกัด อ.น้ำเกลี้ยง จ. ศรีสะเกษ  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  6  มีนาคม 2555  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก  สหกรณ์หอมแดงยางชุมน้อย  จำกัด  ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยฯ) อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ  ดูรายละเอียด
  ในวันที่  29  กุมภาพันธุ์ 2555  และในวันที่  2 มีนาคม  2555  ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านยาง อ.พุทไธสง และบ้านยางนกคู่  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด  "โครงการมุ่งสู่เป้าหมายการเชื่อมโยงผลผลิตของเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ" ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  ดูรายละเอียด
  สหกรณ์จังหวัดพัทลุง (นายอักษร เสนาไชย) , ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ (นายชาย คงแก้ว) ร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด สหกรณ์การเกษตรทั้ง ๑๓ แห่ง และหน่วยงานราชการได้ร่วมแถลงข่าวการแก้ไขปัญหาสุกรตกต่ำ ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด ณ บ้านหม้อ ม.๒ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕  ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก โดย นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดและนางทับทิม ยอดกุศล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้จัดทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านสหกรณ์ในโครงการฝึกอบรม การเรียนรู้สหกรณ์จากประประสบการณ์ตรง ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ นายอักษร เสนาไชย สหกรณจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ และเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕ จังหวัดพัทลุง ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2555  นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “งานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2555” ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ดูรายละเอียด
 

ขบวนการสหกรณ์จังหวัดชุมพรจัดงาน"วันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕"  โดยท่านสหกรณ์จังหวัดชุมพร (นายประพฤทธิ์ ลอยผา) เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ณ หน้าพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ บริเวณหน้าสนามสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด  หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ดูรายละเอียด

   ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จัดงาน "สหกรณ์เพชรบุรีร่วมใจ ๕๕" เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อำเภอบ้านลาด ดูรายละเอียด
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดตรัง ร่วมกัน จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดตรัง ครั้งที่ 7 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน  จำกัด  ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง ดูรายละเอียด
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2555 ขึ้น ณ บริเวณสนามบึงบอระเพ็ด อ. เมือง จ. นครสวรรค์ โดยมีนายอำนวย ตั้งเจริญชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ โดย นายมงคล สัณฐิติวิทูรย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ บริเวณสนามของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2555   นายประทีป  กีรติเรขา  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี  2555  ณ ศาลาวัดบ้านกุดเมืองฮาม ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายไพศาล สำราญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ณ วัดน้ำไหล  หมู่ 16  บ้านสะบ้า  ตำบลสะเดา  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น.สำนักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  โดยนายเผชิญ เนตรากูล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนายคำภา เรืองรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ ได้นัดเจ้าหน้าที่กลุ่มเกษตรกร คสก. นาโพธิ์ และ กลุ่มเกษตรกร คสก.บ้านใหม่ไชยพจน์ เพื่อแนะนำกและตรวจสอบบัญชีระหว่างปี ดูรายละเอียด
  วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  บุรีรัมย์  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ดูรายละเอียด
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี  จัดอบรมโครงการปลูกจิตสำนึก ด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการของสหกรณ์ รุ่นที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ดูรายละเอียด
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี  จัดอบรมโครงการปลูกจิตสำนึก ด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการของสหกรณ์ รุ่นที่ 3 วันที่ 31 มกราคม 2555 ณ สวนสุภัทราแลนด์ อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง ดูรายละเอียด
 

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ร่วมกับ  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3   ร่วมจัดงานพิธีมอบกระปุกออมสินให้กับนักเรียน  ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2556       ดูรายละเอียด
  ”วันเด็ก ๒๕๕๖” นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ ๓๑๖ คน ในงานวันเด็ก ๒๕๕๖ นายสมชาย  วัฒนผลินธร  สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย    พร้อมทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย จัดงานแบบประทับใจเยาวชนสหกรณ์ มีทุนการศึกษาและรางวัลมากมาย       ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  จัดประชุมเครือข่ายผู้จัดการสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรี หัวข้อ “สหกรณ์ไทยพร้อมหรือยัง  ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”     ดูรายละเอียด
 

นางจินตนา  ฉันทศรัทธาการ  ที่ปรึกษากรมส่งเสริมสหกรณ์  อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ติดตามงานระบบส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556  ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด      ดูรายละเอียด

 

  นายประกอบ  เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ได้นำคณะข้าราชการพนักงานและลูกจ้างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2556     ดูรายละเอียด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การจัดทำรายงานผล ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนการวางแผนปฏิบัติงานในสัปดาห์ต่อไป โดยมีนายประกอบ เผ่า พงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่ เป็นประธานในการประชุม ดูรายละเอียด

นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัด โดยมีนายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ดูรายละเอียด

นายสมศักดิ์ กรีธาธร รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2556 ดูรายละเอียด
  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยประธาน ผู้จัดการ คณะกรรมการ และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมต้อนรับ นายจิรายุ  นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการ ๑๔ และคณะ  ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด       ดูรายละเอียด
  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมคณะ  ร่วมงาน “วันรวมน้ำใจให้กาชาดบุรีรัมย์” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์     ดูรายละเอียด
  ความเคลื่อนไหวของ “ทีมชักคะเย่อบุรีรัมย์ ” ที่กำลังเตรียมทีมเพื่อให้พร้อมสำหรับกีฬากรมส่งเสริมสหกรณ์ปี 2013      ดูรายละเอียด
 

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 6,8 นายเสนอ  ชูจันทร์ เดินทางมาตรวจราชการและติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง    ดูรายละเอียด

  นายประกอบ  เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด เพื่อกำหนดจัดกิจกรรมกาชาดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2556     ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มอาชีพในจังหวัดมหาสารคาม จัดกระเช้าปีใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์ และเปิดตลาดให้แก่สินค้าของกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร    ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย  นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมคณะ ร่วมอวยพรปีใหม่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรบริเวณลานหน้ากรมส่งเสริมสหกรณ์     ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม โดยการให้บริการความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร     ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2556      ดูรายละเอียด
  นายสมศักดิ์  กรีธาธร  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  ประชุมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร     ดูรายละเอียด
  นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และการให้ทุนช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสของสหกรณ์สมาชิกชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง     ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย  นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ สหกรณ์การเกษตรเขาค้อ     ดูรายละเอียด
  นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมงานการแข่งขันกีฬาประเพณีสหกรณ์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2555 ณ สนามโรงเรียนกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ      ดูรายละเอียด
  นายประกอบ  เผ่าพงศ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน      ดูรายละเอียด

 

นายประกอบ  เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัด ได้เข้าร่วมการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เพื่อร่วมปรึกษาหารือข้อราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2555 ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสามัคคีข้าราชการเขตตรวจราชการที่ 1, 2 และส่วนกลาง ปี 2555 "บางกอกเกมส์" โดยมีนายวินัย  กสิรักษ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายโอภาส  กลั่นบุศย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน     ดูรายละเอียด
  นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดย นายจิรศักดิ์  เงินเส็ง สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ได้เข้าร่วมในงานนี้ด้วย     ดูรายละเอียด

 

นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัด พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด เพื่อชี้แจงและกำหนดแนวทางการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555  ดูรายละเอียด

นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน  กีฬาประเพณีสหกรณ์ “ลุ่มแม่น้ำมูลบุรีรัมย์ เกมส์” ครั้งที่ ๔ ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์       ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน Sport day ณ บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร          ดูรายละเอียด
  นายจิรศักดิ์  เงินเส็ง  สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าถวาย  และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี      ดูรายละเอียด

นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมี นายสมบัติ  เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ข้าราชการ และพนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ      ดูรายละเอียด
  ว่าที่ รต.สมโภชน์  สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง   ประธาน ในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอราธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายา โดยมี นายอักษร  เสนาไชย  สหกรณ์จังหวัดพัทลุง กล่าวรายงาน      ดูรายละเอียด
  นายสาโรจน์  เจียมศรีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 13,14 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ของสหกรณ์ รุ่นที่ 12    ดูรายละเอียด
  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์    ดูรายละเอียด

นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ งาน/โครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทองและกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด ณ วัดน้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง     ดูรายละเอียด
  นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานธงฟ้า ราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดงานครั้งนี้      ดูรายละเอียด

นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ เครือข่ายระดับจังหวัด” จังหวัดอำนาจเจริญ  ณ โรงแรมฝ้ายขิดอำนาจเจริญ      ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ  เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  ร่วมกันจัดโรงทาน  เนื่องในโอกาสพิธีขอขมาและลาสิกขาของพระนวกะที่อุปสมบทถวายเป็นพระมหากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด  สหกรณ์จังหวัดสกลนคร  ให้การต้อนรับ ส.ส.เสรี สาระนันท์ และนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด     ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ  เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้จัดทำโครงการเวทีชาวบ้าน เพื่อทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ. 2556     ดูรายละเอียด

นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอ่างทอง พระภิกษุสงฆ์ และประชาชนชาวอ่างทอง จำนวนกว่า ๑๐๐ คน เดินทางไปศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช เพื่อลงนามถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดูรายละเอียด

นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัด ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 ของรัฐบาล จำนวน 3 จุด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555  ดูรายละเอียด 

นายวิทยา  โตรักษา  ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ ๔,๕ จัดประชุมสหกรณ์จังหวัดและผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ในเขตตรวจราชการที่ ๔,๕ เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติราชการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ดูรายละเอียด

 

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมสนับสนุนสิ่งของ เครื่องใช้ อาหาร เครื่องดื่ม แก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2555 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัด  ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด ดูรายละเอียด
  นายสุกรี  พันละบุตร  ผู้ตรวจราชการกรม เขตที่ 10,11,12 เดินทางมาตรวจเยี่ยม  แนะนำ และซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการตรวจฯและทางปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2556    ดูรายละเอียด
  นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง สหกรณ์จังหวัดนนทบุรีร่วมกับสหกรณ์ภาคการเกษตร จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์เพื่อการเอื้ออาทรต่อชุมชน    ดูรายละเอียด
  นายวิญญู  ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยนายอักษร  เสนาไชย สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง        ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมนพรรษา     ดูรายละเอียด
  นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมบริจาคสิ่งของ “วันรวมน้ำใจ สู่ธารากาชาด” ณ บริเวณสนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ    ดูรายละเอียด
  นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช     ดูรายละเอียด
  นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช  ณ แหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา    ดูรายละเอียด
  นายอักษร  เสนาไชย  สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง      ดูรายละเอียด
  นายเอนก ถนอมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมเขต 1,2 และส่วนกลาง  ได้เดินทางมาประชุมเพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556      ดูรายละเอียด
  นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม “โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2556      ดูรายละเอียด
  นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสหกรณ์ภาคการเกษตร จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์เพื่อการเอื้ออาทรต่อชุมชน    ดูรายละเอียด
  นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยนายจิรศักดิ์ เงินเส็ง สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ได้ร่วมสนับสนุนไถ่ชีวิตโค – กระบือ และร่วมงานครั้งนี้    ดูรายละเอียด 

นายคำรณ  พวงมณี  สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 จังหวัดเพชรบุรี (ภาคเช้า) ณ ลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ดูรายละเอียด
  นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผอ.สทส.และน.ส.วาสนา ศุกระศร ผอ.พท. 1 รับมอบกล่องบริจาคเงินจากสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ " 5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ ปี 2555 "     ดูรายละเอียด
  จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองนนทบุรี     ดูรายละเอียด 
  งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555  จังหวัดนนทบุรี   นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี    ดูรายละเอียด 
  นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา    ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้ร่วมประชุมกับข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเกี่ยวกับการบังคับคดีกับสถาบันเกษตรกรที่ผิดนัดชำระหนี้     ดูรายละเอียด
  นายอักษร  เสนาไชย  สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม 2555 ณ คลองโรงตรวน ตำบลพญาขัน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง    ดูรายละเอียด
  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการแต่พื้นที่พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่าสวมเสื้อตามวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน พร้อมกันหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง สักการะตามลำดับ   ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์    ดูรายละเอียด 
  นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้างประจำ ได้เข้าร่วมกับจังหวัด ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕    ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ  เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ข้าราชการ  และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา ๘๕  พรรษา  ๕  ธันวาคม ๒๕๕๕    ดูรายละเอียด
  นายอักษร  เสนาไชย  สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์สหกรณ์ หลักการ วิธีการและคุณค่าสหกรณ์ รุ่นที่ ๑ ณ วัดคลองเฉลิม อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง     ดูรายละเอียด
  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ      ดูรายละเอียด
  นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  นำข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ประชุมเพื่อความเข้าใจการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกรมเสริมสหกรณ์    ดูรายละเอียด
  นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ร่วมงานพิธีลงนาม การให้บริการทางการเงินสหกรณ์ ( KTB CO – OP )  และบริการCASH  MANAGEMENT   ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นำทีมโดย นายประกอบ  เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะทำงาน ร่วมกับ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด     ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ต้อนรับ คณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่สถานีทดลองเเกษตรที่สูงเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์    ดูรายละเอียด
  สำนักการเกษตร ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศบังคลาเทศ ภายใต้โครงการ One  Farm  Project,  Ministy  of  Local  Government Rural Development  & Cooperative, Bangladesh ศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง     ดูรายละเอียด
  นายคำรณ  พวงมณี  สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  ได้มอบหมายให้นางนันทวัน  ออไอศูรย์   ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งฯ  เข้าร่วมถวายพานพุ่ม พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ดูรายละเอียด
  นายสาโรจน์ เจียมศรีพงษ์  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์   เขตตรวจราชการที่ 13 ,14 เดินทางมาตรวจติดตามงาน  และมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ    ดูรายละเอียด
  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ ในการอบรมโครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเพื่อยกระดับชั้น ประจำปี 2555     ดูรายละเอียด
  นายปราโมทย์  เนตรสว่าง สหกรณ์จังหวัดชัยนาท นำคณะออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกที่จำเป็นแก่การครองชีพ ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานวันหมอน้อย..ร่วมใจ..ห่วงใยผู้สูงอายุ     ดูรายละเอียด
  นายเชาวฤทธิ์  ประเสริฐสกุล  ผู้ตรวจราชการกรม   เขตตรวจที่ 6 และ 7  เดินทางไปตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของสหกรณ์     ดูรายละเอียด
  นายอักษร  เสนาไชย  สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง ณ วัดป่าบอนต่ำ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง     ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี โดย นายสมศักดิ์ สุภาจรูญ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นตัวแทน สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี จัดการประชุมวางแผนการพัฒนาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 1    ดูรายละเอียด
  ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๕    ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุน กับ นายนา แพงศรี ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด และนายพงษ์นารถ แก้วก่า ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร  จำกัด     ดูรายละเอียด
  นายดุลยเดช  วัชรสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2556 ทั้งนี้ นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2556     ดูรายละเอียด

 

นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด โดยมี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด เข้าประชุม ดูรายละเอียด

 

นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือกับผู้แทนกลุ่มเกษตรกรทำนานาตงวัฒนา นายหนูคูณ แสงพรหมชารี และ ด.ต.สมดี วงศ์พรหม ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรทำนาไฮหย่อง เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์วงเงินกู้ยืมปีที่ ๒  ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ดูรายละเอียด
  นายอาทร ชัยยันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้ออกหน่วยบริการสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสานบริการประชาชน” ครั้งที่ 11/2555     ดูรายละเอียด
 

นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ พนักงานราชการ ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการเพื่อต้องการให้ข้าราชการและพนักงานราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ได้ทบทวนการจัดทำฐานข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การวิเคราะห์สหกรณ์ การจัดทำห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูรายละเอียด
  นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้สัมภาษณ์เรื่องการจัดงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ด ในการบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "รอบภูมิภาค”     ดูรายละเอียด
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินจังหวัดนนทบุรี นำไปทอดถวายพระสงฆ์ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร โดยมี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน   ดูรายละเอียด
  การประชุม “ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พบสื่อมวลชน” เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี หลังใหม่ชั้น 4  นายดุลยเดช วัชรสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วย นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ได้แจ้งและขอความร่วมมือสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์    ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการ  ในงาน  “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์  ประจำปี  2555”  ในระหว่างวันที่  14-25  พฤศจิกายน  2555  ณ  สนามกีฬาศรีณรงค์    ดูรายละเอียด

 

นางละม่อม สุขพงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 1 เป็นผู้แทนสหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการออกหน่วยบริการประชาชน โครงการผู้ว่าฯลพบุรีพบประชาชน (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดพีระภูมาราม ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  ดูรายละเอียด

 

จังหวัดนนทบุรี อนุมัติเงินกู้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร
นายจิรศักดิ์  เงินเส็ง สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนส่งเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2556   เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ดูรายละเอียด
  วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2555 นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้นำคณะข้าราชการประกอบด้วยนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น นิคมสหกรณ์สระแก้ว กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยสหกรณ์ในจังหวัดสระแก้ว  เข้าศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังครบวงจรของสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้นำคณะเข้าศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังครบวงจร ของสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด    ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน  นายสาโรจน์ เจียมศรีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑๓,๑๔  นายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/2556 ที่จุดรับจำนำข้าวสหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด ซึ่งได้เปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือก ดูรายละเอียด

 

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสาโรจน์ เจียมศรีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  เขตตรวจราชการที่ ๑๓,๑๔  ประชุมเข้มและมอบนโยบายการปฏิบัติงานการส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ  ให้การต้อนรับ ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร จัดพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดวีระธรรม บ้านอุ่มเหม้า ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร ในระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2555      ดูรายละเอียด
  วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมเสวนาการพัฒนาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายของจังหวัด ณ สหกรณ์นิคมวังน้ำเย็นสอง จำกัด    ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย ดานาพงศ์ ได้มอบใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์แก่ผู้แทนสหกรณ์เดินรถชายแดนคลองหาด จำกัด    ดูรายละเอียด
  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 6,8 นายเสนอ  ชูจันทร์ เดินทางมาตรวจราชการและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานประจำปี 2556 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง    ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นำทีมโดย นายประกอบ  เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะทำงาน ร่วมกับ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด    ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555  ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205  อาคาร Impact Forum  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  “วันออมแห่งชาติ 2555”    ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 30 ต.ค. นายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติงาน ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56    ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน  Sport day ประจำเดือนตุลาคม 2555  ครั้งที่ 2      ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในที่ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2555   ดูรายละเอียด
  นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในการประชุมโครงการประชุมเสวนา“การพัฒนาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร”    ดูรายละเอียด
  นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมงานวันออมแห่งชาติ โดยมีนางยุวดี เสือพันธุ์เจริญ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด และนางวัลลภา  กลิ่นมาลัย ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด เป็นผู้แทนสหกรณ์รับมอบโล่เกียรติคุณ   ดูรายละเอียด
  นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ประชุมร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ซักซ้อมการปฏิบัติงาน    ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว โดย นายอาทร ชัยยันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และคณะ ให้ความรู้ด้านการจัดตั้งสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา   ดูรายละเอียด    
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด และข้าราชการ ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนครร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “หาแนวทางการขอออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2556”    ดูรายละเอียด
  นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก คณะเศรษฐศาสตร์  ที่มาดูงานการทำงานนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น   ดูรายละเอียด
  นายทินกร ตรีเวช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมสมาชิกเกษตรกร ในโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น   ดูรายละเอียด
  นายดุลยเดช   วัชรสินธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน  จังหวัดนนทบุรี   ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมซักซ้อมแนวทางวิธีปฏิบัติของสถาบันที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง    ดูรายละเอียด
  นายวิเชียร  พุฒิวิญญู  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายจิรศักดิ์  เงินเส็ง  สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางศรีทอง  ผู้นำขบวนการสหกรณ์  และสื่อมวลชน ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน  วันออมแห่งชาติปี 2555    ดูรายละเอียด

 

นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชา นุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายจิรศักดิ์ เงินเส็ง สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธี     ดูรายละเอียด

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ชั้นพันจำหน่าย ส่งมอบแก่โครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี 2556 จำนวน 1,000 ตัน และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดเลือสหกรณ์ที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2556 จำนวน 14 สหกรณ์ ในพื้นที่ 5จังหวัด  ดูรายละเอียด

 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ บ้านนิคม3ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานสหกรณ์ และเชิญสหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด ร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ ในวันดังกล่าว ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่   23 ต.ค.55   ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ   นายประสิทธิ์   มูสิกะเจริญ    สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญนำคณะข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ   ร่วมแสดงความจงรักภักดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ   ดูรายละเอียด
  นายอภิชาติ  งามกมล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    ดูรายละเอียด    
  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ออกชี้แจงข้อสงสัย สหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ได้สมัครเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ในพื้นที่ อำเภอรัตนบุรี อำเภอสนม โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมโครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรยกระดับชั้นประจำบัญชี 2555 ณ โรงแรมทองธารินทร์    ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และภาคีพัฒนา OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุม โรงแรมตะวันแมนชั่น ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว     ดูรายละเอียด
  นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมข้าราชการการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมการออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร  ดูรายละเอียด

 

นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด ณ ห้องประชุมฝ้ายขิด โรงแรมฝ้ายขิด อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ดูรายละเอียด 

 

สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 90 วันสหกรณ์การเกษตรอุตสาหกรรมอำนาจเจริญ  จำกัด ดูรายละเอียด

 

นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมเตรียมแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2556 ดูรายละเอียด

 

นายประกอบ เผ่าพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายจำรัส จันทน์ชูผล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรโพธิ์ทอง จำกัด ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสระแก้วโดยนายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำถุงยังชีพพระราชทานจำนวนหลายร้อยถุง จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ไปแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัย ดูรายละเอียด
  นายอาทร ชัยยันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จัดโครงการ “อบรมให้ความรู้การกรีดยางพาราแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2555” ณ วัดวังใหม่ ตำบลวังใหม่ อำเภอสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ตามโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพละภาวะผู้นำของกรรมการสหกรณ์” และ “การเสริมสร้างปริสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานสหกรณ์”    ดูรายละเอียด
  ข้าราชการและคณะผู้แทนสหกรร์ จากประเทศไทย เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องยางพาราที่ บ.ลับเบอร์แวรรี่ จำกัด    ดูรายละเอียด
   ภาพผู้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โล่ประกาสเกียรติคุณ เงินรางวัลในการประกวดตราสัญญลักษณ์กรม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ดูรายละเอียด
   

ภาพผู้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ในงานสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 40 ปี ณ โรงแรม อะเดรียติก พาเลซ เมื่อ 29  กันยายน 2555 ดูรายละเอียด

  นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เป็นเกียรติร่วมพิธีเปิดการจัดงานประเพณีสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2555   ดูรายละเอียด
  นายภานุวัฒน์  ณ นครพนม  ผู้อำนวยการกองแผนงานเป็นประธานในพิธีเปิดการการอบรม “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับข้าราชการ”    ดูรายละเอียด
  นายเรืองยุทธ  ฑีฆะสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมที่สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จำกัด   ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ โดยให้บริการความรู้เรื่องหลักการ วิธีการและอุดมการณ์สหกรณ์พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่ต้องการ   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  20  กันยายน   2555   นายกิตติภัทร์   รุ่งธนเกียรติ    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2555   ดูรายละเอียด
  เส้นทางเดินสหกรณ์ที่หลายคนยังไม่รู้ ก่อนปี ๒๕๐๕ แนวพระราชดำริสหกรณ์ จากวังไกลกังวลสู่ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน     ดูรายละเอียด
 

นักเรียนโรงเรียนศรียาภัย(โรงเรียนประจำจังหวัดชุมพร)เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้เดินมาขอเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ และขั้นตอนในการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทฯ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร    ดูรายละเอียด

  คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์  โดยได้เข้าตรวจเยี่ยม  ประเมินโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 5 ก.ย.55 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสุรินทร์กว่า 200 คน นำโดยนายบวรทัศน์ เอี่ยมสะอาด ประธานสหกรณ์สวนยางพาราบัวเชดจำกัด บุกศาลากลางจ.สุรินทร์ ยื่นหนังสือข้อเรียกร้อง ให้จังหวัดประสานอนุกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร   ดูรายละเอียด
  นายณรงค์ชัย  ปุริโส  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด  ได้เข้าตรวจเยี่ยมและเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด    ดูรายละเอียด
  นายจิรศักดิ์  เงินเส็ง  สหกรณ์จังหวัดนนทบุรีเป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  มอบดอกไม้แสดงความยินดีในงานฉลองครบรอบ  40  ปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ประเทศไทย  จำกัด  เมื่อวันที่  1  กันยายน  2555   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  28 – 29   สิงหาคม  2555  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ประชุมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ประจำปี 2555  ณ  โรงแรมเรือนแพ  รอยัค  ปาร์ค   อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   ดูรายละเอียด
  นายธนาพันธุ์ พูลทัศฐาน สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ วัดผดุงราษฎร์ ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์   ดูรายละเอียด
  สารคดีมูลนิธิสายใจไทยฯ ออกอากาศ 14 สิงหาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย   ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ นางสาวนฤมล  คำทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติ ไปอบรม หลักสูตร”วิทยากรการสหกรณ์” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 25 สิงหาคม 2555 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี   ดูรายละเอียด
  นายวัชระ ทิพย์พิลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานเปิดงาน "ผู้ว่าฯลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ครั้งที่ 10/2555 ณ วัดสนามไชย ตำบลโพตลาดแก้ว   อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี   ดูรายละเอียด
 

เมื่อวันที่ 9  สิงหาคม  2555  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก โดย นายอัชฌา  สุวรรณนิตย์  สหกรณ์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานฯ ได้ทำการเลี้ยงขอบคุณ ทีมงานสารสนเทศ จาก กรมส่งเสริมสหกรณ์   ดูรายละเอียด 

  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด "'งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปี 2555"   09/08/55   ดูรายละเอียด
  วันที่ 9 สิงหาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทำความสะอาดพลับพลาที่ประทับหุบกะพง พื้นที่ในโครงการพระราชประสงค์หุบกะพง และถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 80 พรรษามหาราชินีประจำปี 2555 ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ จังหวัดสุรินทร์    ดูรายละเอียด
  8 ส.ค. 2555 “โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80พรรษา มหาราชินี” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555   ดูรายละเอียด 
  นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผอ.สทส. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการฝ่ายบริหารทั่วไป  08/08/55   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555  นายณรงค์ชัย  ปุริโส  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  เข้าร่วมประชุมคณะผู้ขอจัดตั้งสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด    ดูรายละเอียด
  นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  เดินทางไปเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวคุณภาพ ( ภาคปฎิบัติ ครั้งที่ 2 ) เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม 2555   ดูรายละเอียด
  นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมกับข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  และกลุ่มสมาชิกอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่  จำกัด  ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  ณ  บริเวณที่ตั้งที่ทำการนิคมสหกรณ์พนา  อ.ปทุมราชวงศา  จ.อำนาจเจริญ   เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  2555   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2555  นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ    สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ    เป็นประธานและดำเนินการประชุม    เชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน     ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการ และพนักงานราชการ  ตามโครงการระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative  Promotion System : CPS)  ประจำเดือนกรกฎาคม    ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต ๑๓ , ๑๔ ตรวจติดตามและแนะนำการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๕๕ แก่บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์   ดูรายละเอียด 
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  จัดนิทรรศการในงาน “รวมพลคนเกษตร” จังหวัดอำนาจเจริญ  ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัด ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555   ดูรายละเอียด

  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555  สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด  จัดการประชุมเวทีประชาคมในพื้นที่   ดูรายละเอียด 
  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรขาม จำกัด จ.จันทบุรี และร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด จ.ตราด   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายสุกรี  พันละบุตร  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต ๑๓ , ๑๔  ตรวจติดตามและแนะนำการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน  ปี ๒๕๕๕ แก่บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์   ดูรายละเอียด
  18 กรกฎคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนนำสินค้าของสหกรณ์มาร่วมจำหน่ายในราคายุติธรรม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนค่าครองชีพที่สูงขึ้น   ดูรายละเอียด
วันที่  18  กรกฎาคม  2555 จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2555  ณ  อบต.กลัดหลวง ตำบลกลัดหลวง  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  2555  นายกำธร  ถาวรสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2555   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์   ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรพัฒนานิคม จำกัด ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ความเข้มแข็งของสหกรณ์และขยายผลสู่ระดับกลุ่ม” ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2555   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่  14  กรกฎาคม  2555  นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์   เขตตรวจราชการ 13, 14 และนายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดโครงการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ รุ่นที่ 4  ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดงขี้เหล็ก   ดูรายละเอียด 
  13 ก.ค. 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) จัดโครงการ “ส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์” เป้าหมายนักเรียน 200 คน มุ่งเน้นให้เกิดการปลูกฝังการออมในหมู่นักเรียน เป็นแบบอย่างที่ดี ควบคู่กับความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ในเบื้องต้น    ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการฝึกอบรบหลักสูตร  การปรับปรุงวิธีทำงานด้านโรงสี เพื่อลดการสูญเสียต้นทุนในการแปรรูปสินค้าและเพิ่มคุณภาพสินค้า   ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยนิคมสหกรณ์ชะอำ กับกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุม   คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 2/2555  ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์   ดูรายละเอียด 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับประกาศเกียรติคุณการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ปี 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมของสมาชิก ณ สหกรณ์การเกษตรเครดิตยูเนี่ยนคอโค จำกัด   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม  2555 นายนรุทธิ์  อุทธา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลกรในกลุ่มงาน ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออม หลักการ และวิธีการสหกรณ์   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “   ดูรายละเอียด
  วันที่  9  กรกฎาคม  2555   เวลา  10.00 น.  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการ  ทำกิจกรรม 5 ส   ณ บริเวณด้านหน้าและด้านหลังสำนักงานสหกรณ์บุรีรัมย์   ดูรายละเอียด   
  เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2555 นายประพิน มังสา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด   ดูรายละเอียด 
  สกก.โพนทราย จำกัด ปรับปรุงวิธีทำงานด้านโรงสีเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว เมื่อวันที่ 6-9 ก.ค. 2555   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม  2555 นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ   ดูรายละเอียด  
  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมสหกรณ์ หลักสูตร “การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์”   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมสหกรณ์ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงิน กพส.”   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2555 นายประสิทธิ์   มูสิกะเจริญ  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ  ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะ   ดูรายละเอียด
  วันที่ 5 กรกฎาคม 2555  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์  ณ สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จำกัด   ดูรายละเอียด 
  นางสุมิตรา  อภิชัย  สหกรณ์จังหวัดลำพูน  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน  ร่วมกับผู้แทนสหกรณ์  ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555  ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จำกัด   ดูรายละเอียด 
  นายธรรมศิริ ไชยรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้การต้อนรับนายมานะ สุดสงวน ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ในโอกาสที่นำคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ มาศึกษาดูงานด้านการลดการใช้กระดาษและการประชุมทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เนตของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ดูรายละเอียด
  นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมสหกรณ์หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงิน กพส.” ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ เวียงศิริ ลำพูน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ดูรายะเอียด
  ในวันที่  27  มิถุนายน  2555  เวลา  09.30  น.  สหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านแวง  จำกัด  ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2554/55  เพื่อให้สมาชิกได้ทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา   ดูรายละเอียด
  วันที่ 26 มิถุนายน  2555   เวลา  09.00 น. ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2555   ดูรายละเอียด 
  วันที่ 25 มิถุนายน  ๒๕๕๕ นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้ารับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพเบื้องต้น  โดยมีคณะแพทย์จากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ออกมาให้บริการ   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2555  นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ กิจกรรมที่ 2.2 ตามโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2555   ดูรายละเอียด 
  ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2555  ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปเมืองสุรินทร์   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 สหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด   ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด  ต. สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ   ดูรายละเอียด
  22  มิถุนายน 2555 นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมบรรยายพิเศษการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่มสมาชิกชั้นนำ) ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรโนนคูณ จำกัด  อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ สโมสรโฮมแลนด์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์   ดูรายละเอียด
  21  มิถุนายน  2555  นายประสิทธิ์   มูสิกะเจริญ  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์  ปีงบประมาณ  2555   ดูรายละเอียด 
  นายนรุทธิ์  อุทธา   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน  2555 ณ  ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ   ดูรายละเอียด    
  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง   ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม 3 ฝ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 55 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี   ดูรายละเอียด 
  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร”  เมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2555 ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2555  นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี   ภาคเรียนที่  1  กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง   ดูรายละเอียด 
  นายทวีพัฒน์  เหล่าบรรเทา  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  เพื่อเพิ่มพูนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์  หาแนวทางการพัฒนาการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ร่วมกันภายในจังหวัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน  2555   ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  นำโดยนายเรืองยุทธ ฑีฆะสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และต้อนรับผู้แทนพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี   ดูรายละเอียด 
  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม 3 ฝ่าย เมื่อวันที่  18  มิถุนายน 2555  ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ   ดูรายละเอียด
  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  จัดประชุมโครงการชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2555  นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555  ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินปทุมราชวงศา จำกัด   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ ประธาน ผู้จัดการ และกรรมการผู้บริหาร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน ท่าตูมหนึ่ง จำกัด จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา การออมในระบบสหกรณ์   ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับงานสหกรณ์ ในงานสมโภชน์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานประจำปีของดีเมืองลุง   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน  2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมกับสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมผู้แทนสหกรณ์  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 น.  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555  ครั้งที่ 23 ของสหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนลำไทรโยง จำกัด    ดูรายละเอียด 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกันจัดฝึกอบรมโครงการ “ปรับปรุงวิธีการทำงานด้านโรงสี”  แบบเน้นการฝึกปฏิบัติจริง (On the job training )  ระหว่างวันที่  12 -  15  มิถุนายน  255  ณ  สหกรณ์การเกษตรนางรอง  จำกัด   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2555  นายกำธร  ถาวรสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2555   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555  นายธรรมศิริ ไชยรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ คณะกรรมการพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง   ดูรายละเอียด
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทและขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย จัดโครงการ " 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน " เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555   ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย  นุกูลกิจ  สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 9 และเขต 16 และคณะทำงานโครงการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / NCCTEC นักวิชาการจากประเทศญี่ปุ่น  และฝรั่งเศส   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ปลูกต้นไม้บริเวณหลังสำนักงาน เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ   ดูรายละเอียด
 
  เมื่อวันที่ 6 – 7 มิถุนายน2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตากได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสหกรณ์กับชุมชนในการรณรงค์ปลูกป่าในพื้นที่โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ณ บ้านตะพิโจ และ บ้านเลอผาโด้ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก   ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ในบริเวณใกล้เคียง ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2555 ณ บริเวณนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555   ดูรายละเอียด
 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด ปัดกวาด สถานที่ราชการ บ้านเรือน วัด โรงเรียน และสาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2555   ดูรายละเอียด
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตากโดย นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัด พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ เอกอัตชัย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ เป็นประธานพิธีมอบเงินอุดหนุนเพื่อเป็นงินรางวัล ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก และนางสาวกมลวรรณ นุชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้ดำเนินการฝึกอบรมในโครงการ ส่งเสริมธรรมาภิบาล ในสหกรณ์ ประจำปี 2555    ดูรายละเอียด
  30 พ.ค.2555 นายธนาพันธุ์ พูลทัศฐาน สหกรณ์จังหวัดพร้อมด้วย นางสาวรุ่งทิวา เปรมอำพล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานการมอบรางวัลให้กับสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555 ให้กับสหกรณ์เดินรถเพชรบูรณ์ จำกัด   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  25555  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ครั้งที่ 2/2555   ดูรายละเอียด 
  ในวันที่  29  พฤษภาคม  2555  นายคณิต   เอี่ยมระหงษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555  ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า  ธ.ก.ส. บุรีรัมย์  จำกัด  ณ  หอประชุมอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสัญชัย แพนแก้ว เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ อาวุโส และนายมนตรี วงค์สุรินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ คืออำเภอสตึก และ อำเภอคูเมือง ณ ห้องประชุมชั้นสอง อาคารสำนักงาน สหกรณ์การเกษตรสตึก จำกัด   ดูรายละเอียด 
  นายวิทยา โตรักษา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ ที่ 1,2  เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้า ตามโครงการสหกรณ์ไทย เพื่อคนไทย ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง   ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  จัดอบรมหลักสูตร “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร”   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสหกรณ์กับชุมชนในการสร้างฝ่ายชะลอน้ำ ณ บ้านเลอตอ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก   ดูรายละเอียด
   วันที่ 25  พฤษภาคม  2555  นายสมเกียรติ  รัตนเมธาธร ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 จังหวัดตากได้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ณโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก   ดูรายละเอียด
  นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก และ นางทับทิม ยอดกุศล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรม โดยได้เริ่มจัดงานในวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2555 ณ ลานจอดรถหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ ได้จัดประชุมการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสหกรณ์  ณ ห้องประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ๓  ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอ  ณ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้เข้าร่วมกับโครงการบูรณาการเกษตรการพัฒนาบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรระดับจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตากเปิดโครงการบริหารฯ ณ อบต. วังหมั้น อำเภอสามเงา   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 จังหวัดตากได้จัดงาน "จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในจังหวัดตาก" ครั้งที่ 2 ณ วัดหนองเชียงคำ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก   ดูรายละเอียด
  วันที่  16  พฤษภาคม  2555   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดังจงหวัด (ศรีสะเกษ)  ครั้งที่  4/2555   ดูรายละเอียด
  นายกำธร  ถาวรสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2555   ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมสหกรณ์เพื่อคนไทย “ ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรม ” ขึ้นระหว่างวันที่   11 – 18  พฤษภาคม  2555   รวม 8  วัน  ณ  บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตากได้จัดงาน สินค้าอุปโภค บริโภค ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม ณ ลานจอดรถหน้าศาลตากสินมหาราช   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2555  นายประทีป  กีรติเรขา  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ถูกทั้งแผ่นดิน  สินค้าสหกรณ์  ราคายุติธรรม” ณ ลานเอนกประสงค์หน้าสถานีรถไฟศรีสะเกษ   ดูรายละเอียด
  นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานจำหน่าย”สินค้าอุปโภค บริโภค ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม”   ดูรายละเอียด
  วันที่  11  พฤษภาคม  2555  เวลา  13.30  น.  นายไพศาล สำราญทรัพย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการมหกรรมสินค้าอุปโภค  บริโภค  ถูกทั้งแผ่นดิน  สินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรม  ณ ลานจอดรถห้างทวีกิจซุปเปอร์เซนเตอร์  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์   ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  จัดงาน  “ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรม”   ระหว่างวันที่  11-18  พฤษภาคม  2555   ณ   บริเวณหน้าศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ    ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายสุชาติ สุวรรณกาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สหกรณ์ไทยเพื่อคนไทย”    ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการจัดแถลงข่าวการจำหน่าย”สินค้าอุปโภค บริโภค ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม”ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี   ดูรายละเอียด
  วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕  นางฐิติมา   ฉายแสง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการสหกรณ์ไทย เพื่อคนไทย ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม”   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม สานักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง อาเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมผู้ชาระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร    ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา  ตำบลด่านเกวียน  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555  นายชยาวุธ จันทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในการประชุมแก้ไขปัญหาน้ำนมโคล้นระบบ ของสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด  ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด  ต.ปากช่อง  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 นายปรีชา กิ้มเฉี้ยง ผู้อำนายการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด  ณ โรงแรมเมาเทนพาร์ค สวิสเซอร์แลนด์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   ดูรายละเอียด
  นายศุภชัย นุกูลกิจสหกรณ์จังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion System : CPS) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี และมีการออกพื้นที่เพื่อทำการเก็บข้อมูล ณสหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองเขตโคกตูม จำกัด   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 สานักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุม 3 ฝ่าย เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจในการดาเนินงานตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ประชุมร่วมกับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  29  เมษายน  2555  นายชลิต  ดำรงศักดิ์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ วัดบ้านโนนจาน  ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  29  เมษายน  2555   นายธีระ    วงศ์สมุทร    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ  เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ   ณ    สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ   ดูรายละเอียด
  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หลักสูตร “การบริหารการจัดการด้านสินเชื่อ” เมื่อวันที่  28  เมษายน  2555  ณ  ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ   ดูรายละเอียด      
  เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ได้จัดประชุม “ ระบบส่งเสริมสหกรณ์” อบรม ๓ ฝ่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ในช่วงตอนบ่าย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ได้จัดงานพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและ รดน้ำดำหัวสหกรณ์จังหวัดตาก   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ไปตรวจเยี่ยมดูการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อนแม่กาษา ในเขตนิคมสหกรณ์แม่สอด   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ทางจังหวัดตาก ได้จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดตาก   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ มูลนิธิฮันไซด์เดล แห่งสาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทยลาว โดยรองศาสตราจารย์เปรม บุญเรือง ได้ให้การสนันสนุน สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จัดโครงการสหกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อม   ดูรายละเอียด
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 สหกรณ์โคนมรัตนบุรี จากัด ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติในหลักการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 นายศุภชัย นุกูลกิจสหกรณ์จังหวัดลพบุรีนำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสหกรณ์สามัคคี เขต 1,2 และส่วนกลาง"นกใหญ่เกมส์" ครั้งที่ 7  ดูรายละเอียด
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 55 สหกรณ์การเกษตรปราสาท จากัด นาสมาชิกเข้าร่วมฝึกอบรม เชิงปฏิบัติ การแปรรูปน้ามันราข้าวอินทรีย์ ให้เป็นเครื่องสาอาง โดยมี ดร.จิราภรณ์ ทองตัน ประธานกรรมการบริหาร หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นวิทยากรให้ความรู้   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดพัทลุง รวมกันรดน้ำและขอพรจากสหกรณ์จังหวัดพัทลุง (นายอักษร เสนาไชย) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  20 เมษายน ๒๕๕๕   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับนิคมสหกรณ์สตึก  ได้ประสานความร่วมมือกับสหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในโครงการ  “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”  ณ  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา   ดูรายละเอียด
  นางละเอียด วงศ์สุข สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสหกรณ์ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ดูรายละเอียด
เมื่อวันที่  18  เมษายน  2555  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2554  กลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  จำนวน 2 กลุ่ม   ดูรายละเอียด
วันที่  12  เมษายน  2555   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  จัดประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ดูรายละเอียด
 เมื่อวันที่  10  เมษายน  2555  นายก่อเกียรติ  สวนศิริ  รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์  จำกัด  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  ดูรายละเอียด
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 สหกรณ์การเกษตรพุทไธสง จำกัด ได้เชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์การเกษตรสตึก จำกัด   ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ นำข้าราช และ เจ้าหน้าที่ สังกัดสานักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปีกับโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ ณ. สานักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 สานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ได้ประสานงานเบื้องต้นในการลงพื้นที่สารวจข้อมูลสหกรณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการสหกรณ์คู่แฝดไทย-ญี่ปุ่น  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  31  มีนาคม 2555  นายประทีป  กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว      พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน    ดูรายละเอียด
   วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต ๑๓,๑๔ เป็นประธานในที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดแก่สถาบันเกษตร ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  ดูรายละเอียด
นายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดงานการจัดอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์และร่วมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสระโบสถ์จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  22  มีนาคม 2555  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ประจำปี 2555  ณ บริเวณวัดศรีเจริญคุณ  ตำบลหนองชัยศรี  อำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยได้รับเกียรติจากท่าน พินิจ  บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธี  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ สหกรณ์สตรีหนองกี่ จำกัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการฟื้นฟูอาชีพ ตามโครงการลดภาระหนี้ฯ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์  ณ ศาลาวัดหนองกี่ ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์  มีสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๔๔ ราย  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 21  มีนาคม  2555  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์  ณ  หอประชุมอำเภอไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  ดูรายละเอียด
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 อำเภอประโคนชัยโดยนางวรัญญภรณ์  มันตาพันธ์ และคณะทำงานได้ออกติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ร่วมกับ สปร.(สถาบันพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการ)  ณ สหกรณ์การเกษตรละหานทราย  จำกัด  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  20  มีนาคม 2555  นิคมสหกรณ์สตึก  อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์  นำโดยผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์สตึก  นายก่อเกียรติ  สวนศิริ  ได้นำข้าราชการลูกจ้าง  ร่วมทำกิจกรรม 5 ส ที่บริเวณทีทำการนิคมสหกรณ์สตึก  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  20  มีนาคม 2555  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในการประชุม  "โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจการสหกรณ์และการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร" ณ  ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม2555  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางสุวรรณี  ศรีสุวรรณ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนางสาวบงกชธร  เกษอินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการได้เข้าติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร ในสถาบันเกษตรกร ปี 2555 ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  15  มีนาคม 2555  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม โครงการ “การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ผู้รวบรวมยางพารา  ในจังหวัดศรีสะเกษ”ณ  ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด  อ.กันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 14  มีนาคม  2555 นางวรัญญาภรณ์  มันตาพันธ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 อำเภอประโคนชัย ได้เข้าสังเกตการณ์ถึงผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมยางพาราจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  14  มีนาคม  2555  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  โดยนายทวีพัฒน์  เหล่าบรรเทา  ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  และคณะ  เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพฯ  ในเขตที่อำเภอนาโพธิ์  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  9  มีนาคม 2555  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ “ส่งเสริมการทำธุรกิจร่วมสหกรณ์” ณ  สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด  อ.เบญจลักษ์  จ.หวัดศรีสะเกษ  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  8  มีนาคม 2555  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเขื่อนช้าง  จำกัด  ชุดที่  21  ครั้งที่ 7  ณ  ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรเขื่อนช้าง จำกัด อ.น้ำเกลี้ยง จ. ศรีสะเกษ  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  6  มีนาคม 2555  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก  สหกรณ์หอมแดงยางชุมน้อย  จำกัด  ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยฯ) อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ  ดูรายละเอียด
  ในวันที่  29  กุมภาพันธุ์ 2555  และในวันที่  2 มีนาคม  2555  ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านยาง อ.พุทไธสง และบ้านยางนกคู่  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด  "โครงการมุ่งสู่เป้าหมายการเชื่อมโยงผลผลิตของเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ" ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  ดูรายละเอียด
  สหกรณ์จังหวัดพัทลุง (นายอักษร เสนาไชย) , ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ (นายชาย คงแก้ว) ร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด สหกรณ์การเกษตรทั้ง ๑๓ แห่ง และหน่วยงานราชการได้ร่วมแถลงข่าวการแก้ไขปัญหาสุกรตกต่ำ ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด ณ บ้านหม้อ ม.๒ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕  ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก โดย นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดและนางทับทิม ยอดกุศล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้จัดทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านสหกรณ์ในโครงการฝึกอบรม การเรียนรู้สหกรณ์จากประประสบการณ์ตรง ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ นายอักษร เสนาไชย สหกรณจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ และเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕ จังหวัดพัทลุง ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2555  นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “งานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2555” ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ดูรายละเอียด
 

ขบวนการสหกรณ์จังหวัดชุมพรจัดงาน"วันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕"  โดยท่านสหกรณ์จังหวัดชุมพร (นายประพฤทธิ์ ลอยผา) เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ณ หน้าพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ บริเวณหน้าสนามสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด  หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ดูรายละเอียด

   ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จัดงาน "สหกรณ์เพชรบุรีร่วมใจ ๕๕" เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อำเภอบ้านลาด ดูรายละเอียด
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดตรัง ร่วมกัน จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดตรัง ครั้งที่ 7 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน  จำกัด  ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง ดูรายละเอียด
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2555 ขึ้น ณ บริเวณสนามบึงบอระเพ็ด อ. เมือง จ. นครสวรรค์ โดยมีนายอำนวย ตั้งเจริญชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ดูรายละเอียด 
  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ โดย นายมงคล สัณฐิติวิทูรย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ บริเวณสนามของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2555   นายประทีป  กีรติเรขา  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี  2555  ณ ศาลาวัดบ้านกุดเมืองฮาม ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายไพศาล สำราญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ณ วัดน้ำไหล  หมู่ 16  บ้านสะบ้า  ตำบลสะเดา  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น.สำนักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  โดยนายเผชิญ เนตรากูล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนายคำภา เรืองรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ ได้นัดเจ้าหน้าที่กลุ่มเกษตรกร คสก. นาโพธิ์ และ กลุ่มเกษตรกร คสก.บ้านใหม่ไชยพจน์ เพื่อแนะนำกและตรวจสอบบัญชีระหว่างปี ดูรายละเอียด
  วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  บุรีรัมย์  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ดูรายละเอียด
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี  จัดอบรมโครงการปลูกจิตสำนึก ด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการของสหกรณ์ รุ่นที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ดูรายละเอียด
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี  จัดอบรมโครงการปลูกจิตสำนึก ด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการของสหกรณ์ รุ่นที่ 3 วันที่ 31 มกราคม 2555 ณ สวนสุภัทราแลนด์ อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง ดูรายละเอียด
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี  จัดอบรมโครงการปลูกจิตสำนึก ด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการของสหกรณ์ รุ่นที่ 1 วันที่ 16 มกราคม 2555 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด ดูรายละเอียด
 
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดย นายคำรณ  พวงมณี สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัดและคู่ค้าในประเทศญี่ปุ่น เดินทางไปประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตทวีวัฒนา ณ สนง.เขตทวีวัฒนา ในโครงการ "รวมน้ำใจชาวเพชรบุรีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมืองกรุง" โดยจังหวัดเพชรบุรี ได้รับการจับคู่กับเขตทวีวัฒนา ดูรายละเอียด
  คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์นำข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการเข้าร่วมตักบาตรพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในโครงการตักบาตรพระสงฆ์เฉลิมพระเกยรติ 7 เช้า 7 วัน 109 รูป ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2554 นาย นายวิโรจน์   ภู่ไพบู ลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  ร่วมกับผู้จัดการและรองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการออมทรัพย์ออมความดี เฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษา  วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมและฝึกนิสัยรักการออม สร้างวินัยด้านการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดและอดออม ให้กับนักเรียน  ณ  โรงเรี ยนบ้านจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหว ัดสุรินทร์  ดูรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554  นายอัชฌา   สุวรรณนิตย์  สหกรณ์จังหวัดตากไปเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสํานักงานใหม่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจํากัดพร้ อมได้มอบของที่ระลึกให้กับสหกรณ์ ฯ  สําหรับเปิดอาคารทําการใหม่ดังกล่าวด้วย ดูรายละเอียด
  เมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม 2554 นําตัวแทนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าพบสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ (นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์) และได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ของประเทศไทย ทั้งนี้นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ จะรวบรวมและนําไปมอบให้แก่ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายสมชาย ชาญณรงค์กุล) เพื่อร่วมสมทบทุนโครงการ “สหกรณ์รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”  ดูรายละเอียด
  นายชุมพร  แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีตักน้ำพระพุทธมนต์ ณ ท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ อ.บ้านลาด นำน้ำไปประกอบพิธีปลุกน้ำพระพุทธมนต์ที่วัดมหาธาตุ   รายละเอียด
  นายคำรณ พวงมณี สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานในการประชุมโครงการออมทรัพย์ ออมความดี เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี    รายละเอียด
  นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์  สหกรณ์จังหวัดราชบุรี  และคณะ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา  มูลนิธิพระบารมีปกเกล้า (ในพระบรมราชูปถัมภ์)  อ่านเพิ่มเติม !
 

กิจกรรมปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาล  ด้วยความดี และการให้ ร่วมบริจาคถุงอเนกประสงค์ เพื่อนำไปบรรจุทราย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน  4,000 ใบ อ่านเพิ่มเติม !

 
นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  สหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ  จำกัด  คลิ๊กรายละเอียด

นายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ กับขบวนการสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มอบข้าวสารหอมมะลิชั้น 1  จำนวน 2.6 ตัน มูลค่า 90,850 บาท และสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีนายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานรับมอบ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554   ลิ๊กรายละเอียด
  นายสันติ วิริยอุดมศิริ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการและน.ส.อุไรรัตน์ ธรรมานิติโรจน์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตบ้านกรวด จำกัด โดยได้เชิญชวนให้สหกรณ์บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามโครงการ “สหกรณ์รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”   คลิ๊กรายละเอียด
  นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๓ สหกรณ์สตรีหนองกี่ จำกัด ณ หอประชุมอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ มีตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๓๘ คน จากสมาชิกทั้งหมด ๔๖๓ คน  คลิ๊กรายละเอียด
  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีปีบัญชี ๓๐ กันยายน ทุกปี ได้จัดประชุมใหญ่ตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมธรรมจารีย์ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพลตำรวจตรี สมบัติ คงพิบูลย์ เป็นประธาน   คลิ๊กรายละเอียด
  นาย คำรณ  พวงมณี  สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัดเพชรบุรี โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต๒๕๕๔/๕๕ วันพุธที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี คลิ๊กรายละเอียด
  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดลพบุรี จำนวน 400 ชุด โดยนายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นตัวแทนในการมอบสิ่งของให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ซึ่งในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงไม่สามารถเข้าไปมอบสิ่งของได้  คลิ๊กรายละเอียด
  จังหวัดเพชรบุรี  โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จํากัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ กําหนดจัดพิธีเปิดตลาดชุมชนสินค้าเกษตรปลอดภัย “บ้านลาด ฟาร์มเมอร์’ส ช็อป” วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554 ณ  บริเวณตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จํากัด อําเภอบัานลาด จังหวัดเพชรบุรี  คลิ๊กรายละเอียด
  กิจกรรมปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาล  ด้วยความดี และการให้ นำทีมโดยนายพยุงศักดิ์  สายวงศ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายกิตติพงษ์ โตโพธิ์ไทย  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  เขตตรวจราชการ 4,5  เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์  ประจำปี 2554 คลิ๊กรายละเอียด
  นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์  สหกรณ์จังหวัดราชบุรี และคณะบุคลากร  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  ร่วมจัดงาน "Remember Night  ด้วยใจผูกพัน"  เนื่องในโอกาสอำลาชีวิตราชการ แด่นายสมบัติ  ทองสมิง  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อ.บ้านโป่ง/อ.โพธาราม)  และนางงามนิตย์  กิตติชัยเดช  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  (อ.ปากท่อ/อ.วัดเพลง)  คลิ๊กรายละเอียด
นายวีระชัย  เจนเจริญวงศ์  สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานในที่ประชุมและชี้แจง  ซักซ้อมขั้นตอนโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี  2554/2555  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  คลิ๊กรายละเอียด 
นายวีระชัย  เจนเจริญวงศ์ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  พร้อมด้วยคณะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้บริหารงานของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ่อถ้ำ  จำกัด  ณ ลานตากมันสำปะหลัง  สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ่อถ้ำ  จำกัด  คลิ๊กรายละเอียด
ดร.จุลพันธ์  ทับทิม  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553/2554 ณ  สหกรณ์การเกษตรคณฑีพัฒนา  จำกัด  คลิ๊กรายละเอียด
  นายทวีพัฒน์ เหล่าบรรเทา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พาพนักงานราชการเข้าร่วมพิธีเปิดการจัดตลาดสินค้าและการเจรจาธุรกิจกลุ่ม ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณสนามหน้ามหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ ก.ย. – ๔ ต.ค. ๕๔  รายละเอียด
  วันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๔ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินละหานทรายลำจังหัน  จำกัด  อ.ละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ณ  ฉางสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินละหานทรายลำจังหัน  จำกัด   รายละเอียด
  นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์  สหกรณ์จังหวัดราชบุรี  เข้าร่วม พิธีเปิดการเสวนาการจัดการความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวี สุขภาพดี มีรายได้เพิ่ม  โดยมีนายนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในพิธี  รายละเอียด
  สหกรณ์สตรีพุทไธสง จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุดทางบัญชี 30 มิถุนายน 2554 ในวันที่ 15 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงเพื่อ รายงานผลการดำเนินงานตลอดทั้งปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึง 30 มิถุนายน 2554   รายละเอียด
  นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์  สหกรณ์จังหวัดราชบุรี  และคณะ เข้าเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตบ้านคาราชบุรี  จำกัด  และสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตร่วมใจ  จำกัด  เพื่อพบและพูดคุย รับทราบผลการดำเนินงานและปัญหา จากสหกรณ์ดังกล่าว  รายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรม “ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทด้วยความดีและการให้” ตามโครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ  5  ธันวาคม  2554  รายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในโครงการ  “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”  ณ  โรงเรีย นบ้านบุกระสัง  ตำบลบุกระสัง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียด 
  นายวิโรจน์ ภูไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานคาราวานสินค้าเครือข่ายสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2554     รายละเอียด
   นายสมชาย วัฒนผลินธร สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไผ่ขอทอง จำกัด ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ข้าราชการ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านวังทอง รับมอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และเงินสดอีก 12,000.- บาท รายละเอียด  
   นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ นายอำเภอศรีนคร เป็นประธานและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  รายละเอียด 
  นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสหกรณ์ที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุโขทัย โดยทำการส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายกรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วพันธุ์ดีในปี พ.ศ. ๒๕๕๔  รายละเอียด 
  นายสมชาย วัฒนผลินธร สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ ในการฝึกอบรมผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 100 คน หลักสูตร ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ปุ๋ย และพันธุ์พืชในความควบคุมให้ได้คุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียด   
  สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มจัดนิคมสหกรณ์ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนในเขตนิคมสหกรณ์หลังสวน และนิคมสหกรณ์ท่าแซะ พร้อมท้งเยี่ยมชมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จ.ชุมพร  รายละเอียด
  นายปรีชา กิ้มเฉี้ยง ผู้อำนวยการสำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ทางไกล “การดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ 22 หน่วยงาน  รายละเอียด
  นายสุทัศน์  วงศ์สัมพันธ์ชัย  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์   เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรถฉุกเฉินให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์  ตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาร่วมงาน กว่า  ๖๐๐  คน   รายละเอียด
  สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มจัดนิคมสหกรณ์ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่นิคมสหกรณ์พระร่วง นิคมสหกรณ์คีรีมาศ และนิคมสหกรณ์นครเดิฐ จังหวัดสุโขทัย  รายละเอียด
  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  ได้เชิญตัวแทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงานราชการ  ประชุมเมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  เพื่อติดตามงานเกี่ยวกับโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนพรรษา  ๗  รอบ  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๔  รายละเอียด
  นายคำรณ พวงมณี สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมแลกเปลี่ยนรู้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี....   รายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์โดย นาย วิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมและฝึกนิสัยรักการออม การดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนบัวเชดวิทยา และสหกรณ์การเกษตรบัวเชด จำกัด  รายละเอียด
  นายนิกิต  อารยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมและพิธีลงนามความร่วมมือทางการค้า (MOU) ระหว่างเครือข่าย สหกรณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชกับเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 รายละเอียด
  จังหวัดสุโขทัย โดยนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ รายละเอียด    
  นายสมชาย วัฒนผลินธร สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการนิคมสหกรณ์ มอบเงิน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย รายละเอียด  
  นายสมชาย วัฒนผลินธร สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2554 สหกรณ์การเกษตรกงไกรลาศ จำกัด  รายละเอียด  
     “ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯดูเงินกองทุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพสหกรณ์สุโขทัย ” นายทฤษฎี ชาวสวนเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17 พร้อมคณะ โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุโขทัย  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวีระชัย เจนเจริญวงศ์ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมนครชุม  จำกัด  คลิ๊กรายละเอียด
  ประชุมใหญ่ฯ  สหกรณ์การเกษตรบ้านด่าน จำกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ อำเภอเมือง ได้เดินทางไปร่วมประชุมใหญ่ฯ สหกรณ์การเกษตรบ้านด่าน จำกัด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านด่าน   จังหวัดบุรีรัมย์ คลิ๊กรายละเอียด
  นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและ นายณรงค์พล พัฒนศรี สหกรณ์จังหวัดพังงา ร่วมกันมอบเงิน"โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2554 " จำนวนเงิน 40,000 บาท ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตีนเป็ด หมู่ 2 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงาเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนากลุ่มเกษตรกร  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวีระชัย  เจนเจริญวงศ์  สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรม  ในปีงบประมาณ  2554  โดยมีผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์นครชุม  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก  ผู้อำนวยการกลุ่มงาน  3  กลุ่ม  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3  กลุ่ม  และฝ่ายบริหารทั่วไป  เข้าร่วมประชุม  คลิ๊กรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  ได้นำคณะครูและนักเรียนในโครงการแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จำนวน  ๔  โรงเรียน   คลิ๊กรายละเอียด
  นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานเปิดการประชุม  โดยกรมการข้าวได้จัดสรรเป้าหมายการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAPโดยใช้งบประมาณปี ๒๕๕๔  ให้กับสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์  ทังสิ้น  ๘๐๐  แปลง  คลิ๊กรายละเอียด
  นายถาพร  ณ  นคร  สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด  ครั้งที่  3/2554 ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ประสบการณ์  และร่วมกันแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกรตลอดจนวางแผนทางการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร   คลิ๊กรายละเอียด
  เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์กองทุนพัฒนาสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  เข้าตรวจเยี่ยมที่สหกรณ์นิคมนครชุม  จำกัด  จังหวัดกำแพงเพชร  คลิ๊กรายละเอียด
  นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์   ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  โครงการดังกล่าวเป็นหัวใจสำคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขต่างๆแก่สหกรณ์ลูกหนี้  จากการสนับสนุนด้านเงินทุนให้สหกรณ์กู้ยืม  รวมทั้งการวิเคราะห์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน  การจัดการเงินทุน  การประกอบธุรกิจ การจัดการแก่สหกรณ์ คลิ๊กรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมกับ  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  เขต ที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก  ประสานความร่วมมือ ตาม"โครงการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในสถาบันเกษตรกร" คลิ๊กรายละเอียด
  นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ทั่วประเทศ จำนวน 100 คน ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจีระเกียรติ ภูมิ์สวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้  สัญจร ครั้งที่ 2  พร้อมด้วยนายถาพร  ณ  นคร  สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมประชุม  ณ สหกรณ์การเกษตรแม่ลาด จำกัด คลิ๊กรายละเอียด
  นายสุทัศน์ วงศ์สัมพันธ์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานปิดการอบรม การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่น 3 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เพื่อเป็นแนวทางให้ข้าราชการบรรจุใหม่นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้น  คลิ๊กรายละเอียด
 

นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร วิทยากรการสหกรณ์ รุ่นที่ 5 จำนวน 31 คน ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว  คลิ๊กรายละเอียด

  นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รับมอบเครื่องสีข้าวพระราชทานจาก ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น ๕  คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย วัฒนผลินธร สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรศรีสำโรง จำกัด สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด และสหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด จำนวน ๑๘๐ ราย  คลิ๊กรายละเอียด
  นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผอ.สทส. ให้การต้อนรับผู้เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเจ็ดอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง รุ่นที่ 2 (The 7Habits of highly effective people) ณ บึงฉวากรีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี คลิ๊กรายละเอียด
  นายนิกิต อารยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะความรู้ด้านการตลาด ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ ปี 2554 รุ่น 2 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ คลิ๊กรายละเอียด
  กลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์ ได้เชิญกรรมการกลางระดับจังหวัดประชุมครั้งที่ ๓ จำนวน  ๒๒  คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานฯ  คลิ๊กรายละเอียด
  นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผอ.สทส. เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าอบรม หลักสูตร วิทยากรการสหกรณ์รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23 - 28 พฤษภาคม 2554  คลิ๊กรายละเอียด
  นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผอ.สทส. ให้การต้อนรับผู้เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเจ็ดอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง รุ่นที่ 1(The 7Habits of highly effective people) มีกลุ่มเป้าหมายคือผอ.กลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย จากส่วนกลาง จำนวน 30 คน ณ บึงฉวากรีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2554  คลิ๊กรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 นครราชสีมาจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะของผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Idea Project) การประชุมเชิงปฏิบัติการ    “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารของผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร” มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  160 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จำกัด  คลิ๊กรายละเอียด
  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  (นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์)  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๔  ของสหกรณ์การเกษตรพุทไธสง  จำกัด  ณโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย  อ.พุทไธสง  คลิ๊กรายละเอียด
  นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ผวจ.นครปฐม เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2554  คลิ๊กรายละเอียด
  นายบุญโชว์ สมทรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบการบริหาร การจัดการสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์ : สัมมนาเผยแพร่/แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี จำนวน 170 คน ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ เมื่อ 9 พฤษภาคม 2554  คลิ๊กรายละเอียด
  นายชุมพล  ศิริวรรณบุศย์   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้พาคณะผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมการผลิตข้าวสารคุณภาพของสหกรณ์การเกษตรปราสาท  จำกัด  พร้อมรับฟังบรรยายสรุป โดย  นายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปราสาท  จำกัด  พาณิชย์จังหวัดให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม  คลิ๊กรายละเอียด
  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมทำบุญและเป็นประธานเปิดสำนักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ อำเภอพุทไธสง  พร้อมรับเงินบริจาคโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ   คลิ๊กรายละเอียด
  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ร่วมกิจกรรมที่จังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึก  คลิ๊กรายละเอียด
  นางพิจิตรา  พานิชพรพันธุ์   เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๓  สหกรณ์เครดิตยูเนียนหนองจอก จำกัด  โดยมีนายสิทธิพงษ์  อรรคพิณ  สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔  ณ หอประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนหนองจอก  จำกัด  คลิ๊กรายละเอียด
  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานและบรรยายหลักธรรมาภิบาล  ประกอบไปด้วย  ๖  หลัก  คือ  ๑ หลักนิติธรรม ๒ หลักคุณธรรม ๓ หลักความโปร่งใส ๔หลักการมีส่วนร่วม ๕ หลักความรับผิดชอบ และ ๖ หลักความคุ้มค่าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  รักษาหลักธรรมาภิบาล  ๑๐ แห่ง  และ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลใหม่ ๑๖  แห่ง  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔  คลิ๊กรายละเอียด
  นายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมให้กับสมาชิกสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๔๐๐ คน  ทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ ขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๘๔ ถัง ตามโครงการฝึกอบรมปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ปีที่ ๗ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย  คลิ๊กรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  จัดโครงการ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกร จังหวัดราชบุรี  (สหกรณ์แฟร์)  กำหนดจัดงานระหว่างวันที่  25-28  มีนาคม  2554 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี คลิ๊กรายละเอียด
  นายสาโรจน์ เจียมศรีพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน ๑๘๐ คน จากทุกจังหวัด ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จ. ฉะเชิงเทรา  คลิ๊กรายละเอียด
  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้านการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยมีตัวแทน  ๗  สหกรณ์เข้าร่วมประชุม คลิ๊กรายละเอียด
  นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร การบริการด้วยใจ ( Service Mind ) รุ่นที่ ๒ ให้กับข้าราชการ จำนวน ๔๐ คน ณ ห้องประชุม สทส. คลิ๊กรายละเอียด
  นายกิตติพงษ์ โตโพธิ์ไทย ผู้ตรวจราชการกรม  เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน” ณ โรงแรมเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี คลิ๊กรายละเอียด
  นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร ก้าวทันกลลวงการทุจริตในธุรกิจสหกรณ์ ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี คลิ๊กรายละเอียด
  นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าอบรม หลักสูตร วิทยากรการสหกรณ์ รุ่นที่ ๒ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ คลิ๊กรายละเอียด
  นายชุมพล  ศิริวรรณบุศย์   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้พาคณะผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมการผลิตข้าวสารคุณภาพของสหกรณ์การเกษตรปราสาท  จำกัด  พร้อมรับฟังบรรยายสรุป โดย  นายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปราสาท  จำกัด  พาณิชย์จังหวัดให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม  คลิ๊กรายละเอียด
  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมทำบุญและเป็นประธานเปิดสำนักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ อำเภอพุทไธสง  พร้อมรับเงินบริจาคโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ   คลิ๊กรายละเอียด
  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ร่วมกิจกรรมที่จังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึก  คลิ๊กรายละเอียด
  นางพิจิตรา  พานิชพรพันธุ์   เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๓  สหกรณ์เครดิตยูเนียนหนองจอก จำกัด  โดยมีนายสิทธิพงษ์  อรรคพิณ  สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔  ณ หอประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนหนองจอก  จำกัด  คลิ๊กรายละเอียด
  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานและบรรยายหลักธรรมาภิบาล  ประกอบไปด้วย  ๖  หลัก  คือ  ๑ หลักนิติธรรม ๒ หลักคุณธรรม ๓ หลักความโปร่งใส ๔หลักการมีส่วนร่วม ๕ หลักความรับผิดชอบ และ ๖ หลักความคุ้มค่าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  รักษาหลักธรรมาภิบาล  ๑๐ แห่ง  และ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลใหม่ ๑๖  แห่ง  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔  คลิ๊กรายละเอียด
  นายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมให้กับสมาชิกสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๔๐๐ คน  ทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ ขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๘๔ ถัง ตามโครงการฝึกอบรมปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ปีที่ ๗ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย  คลิ๊กรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  จัดโครงการ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกร จังหวัดราชบุรี  (สหกรณ์แฟร์)  กำหนดจัดงานระหว่างวันที่  25-28  มีนาคม  2554 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี คลิ๊กรายละเอียด
  นายสาโรจน์ เจียมศรีพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน ๑๘๐ คน จากทุกจังหวัด ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จ. ฉะเชิงเทรา  คลิ๊กรายละเอียด
  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้านการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยมีตัวแทน  ๗  สหกรณ์เข้าร่วมประชุม คลิ๊กรายละเอียด
  นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร การบริการด้วยใจ ( Service Mind ) รุ่นที่ ๒ ให้กับข้าราชการ จำนวน ๔๐ คน ณ ห้องประชุม สทส. คลิ๊กรายละเอียด
  นายกิตติพงษ์ โตโพธิ์ไทย ผู้ตรวจราชการกรม  เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน” ณ โรงแรมเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี คลิ๊กรายละเอียด
  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  (นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์)  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ๒๕๕๓ ของสหกรณ์กองทุนสวนยางละหานทราย  จำกัด  โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม  จำนวน ๑๖๐  คน คลิ๊กรายละเอียด
  นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร ก้าวทันกลลวงการทุจริตในธุรกิจสหกรณ์ ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี คลิ๊กรายละเอียด
  นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าอบรม หลักสูตร วิทยากรการสหกรณ์ รุ่นที่ ๒ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ คลิ๊กรายละเอียด
  นางสุมิตรา อภิชัย  สหกรณ์จังหวัดราชบุรี  นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง  พนักงานราชการ  และผู้แทนสหกรณ์   ให้การต้อนรับนายจิตรกร  สามประดิษฐ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” ระหว่างวันที่  3-4 มีนาคม 2554  ณ  โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี คลิ๊กรายละเอียด
  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ (นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์) พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมงานวันเปิดปั๊มน้ำมัน สหกรณ์นิคมแคนดง  จำกัด   ด้วยผลการดำเนินงานฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการที่ปฏิบัติงานอุทิศตนเพื่อประสานประโยชน์ร่วมกันกับสมาชิกจนเกิดเป็นความสำเร็จของสหกรณ์ตลออดจนการดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง  คลิ๊กรายละเอียด
 

“วันสหกรณ์แห่งชาติ”   ณ สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์  จำกัด ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ (เมื่อวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐  - ๑๒.๐๐ น.)สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ (นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์) เป็นประธานในพิธี  กิจกรรม  ได้แก่  พิธีสงฆ์  พิธีสู่ขวัญข้าว  ผ้าป่าข้าวเปลือก  ผ้าป่าเงิน  การออกร้านของกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์  จำกัด  คลิ๊กรายละเอียด

  นายสุเทพ  โกมลภมร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ให้เกียรติเป็นประธานใน พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างสหกรณ์ ต่างๆ ดังนี้  สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จ.ราชบุรี , สหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด (จ.บุรีรัมย์) และสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จำกัด (จ.ประจวบคีรีขันธ์) คลิ๊กรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  โดยนางสุมิตรา  อภิชัย  สหกรณ์จังหวัดราชบุรี  จัดประชุมชี้แจง  “โครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ  5 ธันวาคม  2554”  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัภูเก็ต ประจำปี 2554  คลิ๊กรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ได้จัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์และโครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗  รอบ  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔ คลิ๊กรายละเอียด
 

นายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายสิทธิพงษ์  อรรคพิณ  สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีรับมอบเครื่องคัดมะนาวโดยมีนางลักษมี ศรีประภา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กับผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเพื่อน้อมเกล้าฯถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ 84 พรรษา เพื่อใช้ในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  คลิ๊กรายละเอียด

  นายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จ.ลพบุรี เป็นประธานในกิจกรรมตามโครงการ“สหกรณ์สานฝัน ปันน้ำใจ ถวายพ่อหลวง” ให้กับโรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร โรงเรียนสหกรณ์ต้นแบบปี 2553 เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 54 ณ ร.ร.บ้านลำโป่งเพชร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี   คลิ๊กรายละเอียด
  นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔   คลิ๊กรายละเอียด
  นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานเปิด“โครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔   คลิ๊กรายละเอียด
  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานฯ และบรรยายในการประชุมเสริมสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจและการตลาดของสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ (๘๔ คน) ทำกิจกรรมโครงการพัฒนาธรรมะสถานและปฏิบัติธรรม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  คลิ๊กรายละเอียด
  สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  นายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์ บรรยายพิเศษ การประชุมเสริมสร้างเครือข่ายขยายตลาดข้าวสารสหกรณ์ปี 2554 รวมทั้งศึกษาดูงานสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวสารคุณภาพ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ภาคใต้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัดอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์จัดโดยสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์   คลิ๊กรายละเอียด
  สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดนครปฐม สหกรณ์อำเภอนครชัยศรี (นางสาวแสงดาว หาญวัง) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลห้วยพลู และเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม  ร่วมบริจาคโลหิตใน“โครงการบำเพ็ญ ๘,๔๐๐ ความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔”  คลิ๊กรายละเอียด
  พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ในเขตพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง (รุ่นที่๒) จำนวน ๘๖ ราย ณ อาคารคุ้มเกล้าสหกรณ์ ศูนย์สาธิตสหกรณ์ โครงการหุบกะพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  คลิ๊กรายละเอียด
  นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์แห่งใหม่ แทนหลังเดิมที่มีอายุการใช้งานมากว่า 40 ปีและมีสภาพเก่าคับแคบกระทรวงมหาดไทยจึงได้รับงบประมาณเกือบ 500 ล้านบาทในการก่อสร้างเป็นรูปแบบอาคารจัตุรมุข 4 ชั้น โดยมีข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมในพิธี  คลิ๊กรายละเอียด
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เชิญตัวแทนสหกรณ์ ๔๑ ราย เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจและการตลาดของสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์” ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  คลิ๊กรายละเอียด

  นายสมชาย  วัฒนผลินธร สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับนายวีระชัย ศรีสงวน ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต ๑๗ – ๑๘ และว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อตรวจและติดตามราชการเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ คลิ๊กรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  ร่วมกับ วัดเทพกุญชรวราราม ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และผู้มีจิตศรัทธา รวมถึงบุคลากรในขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อซื้อชีวิตโคที่กำลังจะถูกฆ่า มอบให้กับสมาชิกที่มีความประพฤติดี มีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของโค เพื่อนำไปประกอบอาชีพตามแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง"  คลิ๊กรายละเอียด
  นายนิกิต อารยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มทักษะความรู้และเตรียมความพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ ปี ๒๕๕๔ จัดโดย สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ท  คลิ๊กรายละเอียด
  โครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา คลิ๊กรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรโคกสำโรง จำกัด ได้กำหนดจัดพิธีมอบสมุดเงินฝาก "ออมเพื่อพ่อ" กับสมาชิกสหกรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลิ๊กรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี โดยนายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน  คลิ๊กรายละเอียด

นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนต้นแบบจำนวน 6 โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การสร้างทีมงานเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการความรู้” เมื่อวันที่  3 เมษายน 2551 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
คลิ๊กรายละเอียด
  เวลา 08.30 น. นายบุญส่ง พานิชการ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเกษ๖รกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ณ  โรงแรมลาพาโลมา  จ.พิษณุโลก   โดยมีนายประสิทธิ์  โพธิ์สุ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นายจเรย์  สนประเทศ  สหกรณ์จังหวัดตาก และนายปัญญาสุขเกตุ  ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จ.ชัยนาท  ให้การต้อนรับ
คลิ๊กรายละเอียด
  นายบุญส่ง พานิชการ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรเพชรบุรณ์  จำกัด  โดยมีผู้จัดการพร้อมคณะกรรมการให้การต้อนรับและนายเสริมศักดิ์  ตาลสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ รักษาการแทนสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  ให้การต้อนรับ พาคณะดูงาน
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้โอวาทแก่คณะเยาวชนสหกรณ์“โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นประจำปี 2551” จำนวน 6 ราย เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจก่อนที่จะเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบ 116 ปี  ณ บริเวณกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ เมื่อ 1 เมษายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  บรรยากาศการฝึกอบรมของข้าราชการกรมฯ ผู้นำกลุ่มอาชีพ และพนักงานสหกรณ์ จำนวน 23 คน ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นฝึกอบรมภายใต้โครงการ Community Leader Development in Agricultural Cooperatives in thailand ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2551 ณ ประเทศญี่ปุ่น
คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ภายใต้การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ ปี 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน " มหกรรมกุ้งไทย 2551"
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างทีมงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้”(KM Workshop for change agent team) ในเขตตรวจราชการที่ 15 และ 17   เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและตรวจเยี่ยมกิจกรรมร้านสหกรณ์โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ จ. พังงา  เมื่อวันที่  11-14  มีนาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่รางวัลสถานีบริการน้ำมันของสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2550 ซึ่งจัดโดยบริษัทบางจากปิโตเลียม จำกัด(มหาชน) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและสถานีบริการน้ำมันได้ใส่ใจดูแลงานบริการและภาพลักษณ์โดยรวมของสถานีบริการตลอดจนการเพิ่มยอดจำหน่ายน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ เมื่อ 20 มีนาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
ฯพณฯพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี ณ อาคารคุ้มเกล้า เมื่อ 19 มีนาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
น.ส. สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท์ สหกรณ์จังหวัดอ่างทองให้การต้อนรับ เมื่อ 18 มี.ค. 51
คลิ๊กรายละเอียด
 


นายปราโมช  ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาและส่งเสริม ศักยภาพของสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี งบประมาณ 2551 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด

  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างทีมงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้” (KM Workshop for change agent team)   ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่ ให้แก่ ร.ร. พญาไท และ ร.ร. อนุบาลวัดนางนองที่ได้รับคัดเลือกเป็น ร.ร. ต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในปี 2550 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 17 มีนาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปี 2551 แก่สหกรณ์จังหวัด ทั้ง 19 จังหวัดในภาคอิสาน และหารือปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่างๆ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
 
นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง “การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรมแรมแม็กซ์ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปี 2551 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง(หลังเก่า) อ.เมือง จ.อ่างทอง เมื่อ 10 มีนาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างทีมงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้”(KM Workshop for change agent team)  ณ ทรัพย์ไพวัลย์รีสอร์ท อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
 

นายบุญส่ง  พานิชการ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะ ตรวจราชการ  ที่นิคมสหกรณ์บาเจาะ ตรวจดูพื้นที่ป่าพรุ  และตรวจดูการก่อสร้างโรงงานปาล์มน้ำมัน นิคมสหกรณ์บาเจาะ  จ.นราธิวาส วันที่ 4 มีนาคม 51
คลิ๊กรายละเอียด

 

พิธีเปิดงาน มหกรรมสินค้าสหกรณ์ไทยครั้งที่ 2 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายจิตรกรสามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ
คลิ๊กรายละเอียด

  นายธีระชัย แสนแก้ว รมต.ช่วยว่าการก.เกษตรฯ มอบนโยบายแก่ข้าราชการและหัวหน้าหน่วยงานตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไปของ 5 หน่วยงานในกำกับณ โรงแรมแรมรามาการ์เด้น    เมื่อ 29 ก.พ. 51
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Tek b thapa ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศเนปาล ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลด้านการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายบุญส่ง พานิชการ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสาโรจน์  เจียมศรีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่1 นายอุดมเดช  ขจรอำไพสุข สหกรณ์จังหวัดน่าน นางสาวอลิศา  เชยประเสริฐ นักวิชาการสหกรณ์5 นางปัง  เครือมุกธิเบต  ประธานกลุ่มพัฒนาอาชีพจักสานบ้านห้วยล้อม และนางฟองจันทร์ ประธานกรรมการกลุ่มทอผ้าบ้านนาขวาง 2 เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารต้อนรับ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Enhancement of Farmers Income and Poverty Reduction through Cooperatives รุ่นที่ 2 จากประเทศต่างๆรวม 10 ประเทศ   เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำนมถั่วเหลืองไวตามิลค์ที่โรงงานของบริษัทกรีนสปอต (ปท.ไทย)จำกัดและลงนามในสัญญาซื้อขายผลผลิตถั่วเหลืองคุณภาพคุณกับทางสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัดและสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.D.Hart ประธานบริษัท Harnet Corporation จากประเทศญีปุ่นและคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเจรจาสั่งซื้อกุ้ง กับทางชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งแห่งประเทศไทย จำกัด ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายชวน    ศิรินันท์พร    ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสินค้า OTOP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปี  2551 ซึ่งจัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันพุธที่  20  กุมภาพันธ์  ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์  2551  รวม 5 วัน  ตั้งแต่เวลา  09.00น.- 21.00 น. บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมธุรกิจถั่วเหลืองแบบครบวงจรของสถาบันเกษตรกร หลักสูตร “การพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินธุรกิจถั่วเหลือง” ณ โรงแรมแมนฮัตตัน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สร้างทีมงานเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการความรู้”
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา  ธนเสีวัฒน์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กทม. เมื่อ 15 ม.ค.2551
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมฯเข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน โครงการหลวง 2550 “80 พรรษา ปวงประชาเทิดพระบารมี” โดยมี น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าเฝ้ารับเสด็จฯและนำทอดพระเนตรงานโครงการหลวงในส่วนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมจัดแสดงในงาน
คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวกับคณะกรรมการ ธกส. มีกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว พิธีตำข้าวเม่าและทำข้าวผัดแจกนักเรียน ณ วัดราษฎร์บำรุง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2550 โดยมีนายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เข้าร่วมจัดงานด้วย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  .ดร.ธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวปฏิญาณโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 “ในหลวงกับการสหกรณ์ไทย” สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์เมื่อวันเสาร์ที่1ธันวาคม2550
คลิ๊กรายละเอียด

ข้าราชการและพนักงานสำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ร่วมแสดงความยินดีกับนายบุญส่ง พานิชการ  ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คนใหม่ ณ ห้องประชุมสจส.เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด

  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมนำคณะข้าราชการดูพื้นที่จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ดำเนินงานนิคมสหกรณ์แม่สอด และดูการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์นิคมแม่สอดและสหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ.ตาก ในระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและซื้อขายมะม่วงล่วงหน้าปี 2551 ระหว่างสหกรณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรากับบริษัทเอกชน ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 15 บริษัท ณ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 50
คลิ๊กรายละเอียด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชุมพร จำนวน 3 โรงเรียน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2550 
คลิ๊กรายละเอียด
น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยกรมฯสนับสนุนงบประมาณจำนวน 40,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านทำตะลิงปลิงแช่อิ่มและคุกกี้ “ตราขนมบ้านรถโพล์ค”ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ ปี 2551 ณโรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกลุ่มสตรีสหกรณ์ต่างๆในจังหวัด Hokkaido Coopperative Woman Group:HWG และเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์การเกษตรจังหวัด Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 และจะเดินทางไปดูงานการดำเนินงานของกลุ่มสตรีสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-27 พฤศจิกายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายปราโมช ถาวร) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายปริญญา เพ็งสมบัตร) และคณะได้เดินทางไปติดตามผลการก่อสร้างโรงงานบรรจุภัณฑ์ผลไม้ ที่สหกรณ์การเกษตรขลุง จำกัด เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการผลิตชาผู๋เออร(PU-ER) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ของสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น จำกัด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมการจัดส่งลำไยไปตลาดประเทศจีน ณ ท่าเรือเชียงแสน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
คลิ๊กรายละเอียด
  การจัดงานสหกรณ์แฟร์ ครั้งที่ 5 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช  ถาวร  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ได้รับรางวัล "สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 3 สมัย" (www.cooptp.com) และได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าน้ำปลา ที่บ้านดอนมูล หมู่ 5 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช  ถาวร  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บ้านถืมตอง ตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยกลุ่มวิสาหกิจดังกล่าว จัดตั้งขึ้นในปี 2547 ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานจาก อ.ย. ได้แก่ แหนม , แหนมซี่โครง , ไส้กรอกเวียดนา , หมูยอ , ลูกชิ้น และกุนเชียง นอกจากนี้ ยังเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเมื่อปี 2548 คลิ๊กรายละเอียด
    นายปราโมช  ถาวร  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปี 2551 ของข้าราชการ ในเขตตรวจราชการที่ 1 วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน คลิ๊กรายละเอียด
    น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมฯเข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด นายรุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2550  คลิ๊กรายละเอียด
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดงานโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 2
ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา เมื่อ 3 ต.ค. 50 โดยมีนายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ถวายรายงาน ในส่วนนิทรรศการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ร่วมจัดแสดง คลิ๊กรายละเอียด
 
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
" การจัดทำตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2551" ระหว่างวันที่ 4 - ตุลาคม 2550 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพ ฯ
คลิ๊กรายละเอียด
 
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
นายแต้มต่อ ฉันทานุมัติอาภรณ์
ผอ. ศูนย์สารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรม “เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ” โดยมีนางวนิดา สักการโกศล
ผอ.สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
นายรุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ "การพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง" ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
น.ส. สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การให้บริการด้วยหัวใจและรอยยิ้ม" ณ ห้วยป่าปกรีสอร์ท จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
นายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน Asia Fruit Logistica 2007 โดยมีนายประเสริฐ โกศัลวิตร และนายจิตรกร สามประดิษฐ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าว ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
นายปราโมช ถาวร  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตร JA HADANO ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงานด้านสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด

..สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีให้การต้อนรับ Mr.Craig Stauffer ประธานบริษัทแวงการ์ดอิงค์ ในโอกาสที่นำผู้บริหารห้างสรรพสินค้าจากอินโดนีเซียละฮ่องกงเจรจาซื้อผลไม้จากสหกรณ์ไทย ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดี นำข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมรดน้ำขอพรจากอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ 20 เมษายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  .ดร.ธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวการจัดงานเทศกาล “ไทยแลนด์แดนผลไม้” ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อ วันที่ 18 เมษายน2550
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดี นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ารดน้ำขอพร ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายรุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2550 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อ 12 เมษายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
   นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การเตรียมความพร้อม เจรจาธุรกิจ จัดทำแผนการตลาดและข้อตกลงการค้าของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี"
คลิ๊กรายละเอียด
   กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดโครงการสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี 2550 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดส่วนกลางและปริมณฑลของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คลิ๊กรายละเอียด

..สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสหกรณ์จาก Vietnam Cooperative Alliance:VCA ประเทศเวียดนาม
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา การพัฒนาธุรกิจน้ำมันสหกรณ์ก้าวสู่ยุคพลังงานทดแทน
คลิ๊กรายละเอียด

ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการจัดงานคล้ายวันสถาปนา “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 115 ปี” ณ บริเวณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด

 

..สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์รับรางวัล“ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น”ประจำปี 2548–2549 จากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตกร  สามประดิษฐ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารของชุมชนสตรีสหกรณ์แห่งรัฐกุจารัฐ  ประเทศอินเดีย
คลิ๊กรายละเอียด
  ..สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับรางวัลหน่วยงานราชการส่วนกลาง ระดับกรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าดีเด่นลำดับที่ 1 ประจำปี งบประมาณ 2549 โดยมี นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
คลิ๊กรายละเอียด 
น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ น.ส.ศิริลักษณ์ สุวรรณรังษี อัครราชทูตที่ปรึกษา ( ฝ่ายการเกษตร ) หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ    ประจำกรุงโตเกียว
คลิ๊กรายละเอียด  
น.ส.สุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์ อธิบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมนาผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์  ณ  โรงแรมปรินซ์พลาเลซ  มหานาค กรุงเทพฯ
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีสหกรณ์เอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 8 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 12 -15 มีนาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด  
   นายปราโมช ถาวร รองอธิบดี เป็นประธานธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร  “การจัดการสหกรณ์การเกษตร” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้นำสหกรณ์จากประเทศเวียดนาม จำนวน 10 คนนำโดยนายเลอ คุย ดัง รองอธิบดีกรมสหกรณ์และพัฒนาชนบท
คลิ๊กรายละเอียด
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “เกษตรกรและสหกรณ์ไทยรวมใจ ร่วมเทิดพระเกียรติ” ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
   น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดี และผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายด้านการเกษตร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอกสุรพล ชินะจิตร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด

นายปราโมช ถาวร รองอธิบดี เป็นประธานในพีธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวสารระหว่าง บริษัท ซี.เอ.เอส.อินเตอร์เทรด จำกัด กับสหกรณ์การเกษตรที่ร่วมโครงการจำหน่ายข้าวสารให้ บริษัท แอมเวย์(ประเทศไทย) จำกัด ที่ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550
คลิ๊กรายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด  โดย นายชูชาติ   อินสว่าง  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด และ นายอ่อน แก้วภักดี  ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด ร่วมแถลงข่าว การจัด ศึกยอดมวยโลก PABA – WBA  ป้องกันแชมป์ PABA
คลิ๊กรายละเอียด

นายสุวัฒน์  ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดลพบุรี ปี 2550 "งานสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา" เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ณ สนามกีฬาโกษาปาน บริเวณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
คลิ๊กรายละเอียด

น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) "เกษตรกรและสหกรณ์ไทยร่วมใจ ร่วมเทิดพระเกียรติ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลิ๊กรายละเอียด

นายปราโมช ถาวร รองอธิบดี ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมขององค์การ ICA สำนักงานเอเชียและแปซิฟิก จาก 11 ประเทศ จำนวน 13 คน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2550
คลิ๊กรายละเอียด

น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อจันทร์วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
คลิ๊กรายละเอียด

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจการสหกรณ์” และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายการตรวจการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 
คลิ๊กรายละเอียด

นายปิยสวัสดิ์  อัมระนันท์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  เป็นประธานในพิธีเปิดปั๊มสหกรณ์พลังงานทดแทนแห่งแรก  ณ สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันศุกร์ ที่  16  กุมภาพันธ์  2550
คลิ๊กรายละเอียด

น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Karl-Peter Schoenfisch M.A. ผู้อำนวยการมูลนิธิ Hanns Seidel ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยี่ยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550
คลิกรายละเอียด

กรมส่งเสริมการเกษตร มาเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลระหว่างกัน ณ ศูนย์สารสนเทศ
คลิกรายละเอียด  

นายปราโมช ถาวร รองอธิบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ การติดตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคการเกษตร ( ASPL )” ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
คลิกรายละเอียด 

น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายปราโมช ถาวร รองอธิบดี รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯ เยี่ยมโรงงานผลิตภัณฑ์นมห้วยทราย
คลิกรายละเอียด 

น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนำคณะกรรมการพิจารณารางวัลเจ้าฟ้ามหิดล เยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง
คลิกรายละเอียด

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ CPD SPORTDAY 2007
คลิกรายละเอียด

นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรและผู้นำสหกรณ์จากประเทศกัมพูชา
คลิกรายละเอียด 

กลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านสินเชื่อ ธุรกิจการซื้อและบริการ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด

นายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2550 “เด็กไทยหัวใจเกษตรครั้งที่ 4”
คลิ๊กรายละเอียด

นายเชาว์ปรีชา ศรีรอด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Market Information Service “การให้บริการข้อมูลการตลาด”
คลิ๊กรายละเอียด

นายแผ่เกียรติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ นำผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าขอพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ กับอธิบดีสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
คลิ๊กรายละเอียด

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
คลิ๊กรายละเอียด

นางอรุณี เอกทัฬห์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศภูฏาน
คลิ๊กรายละเอียด

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี เปิดการประชุม เพื่อสรุปผลงาน การศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ สู่วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสระบุรี
คลิ๊กรายละเอียด


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์         
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200         
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078