กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ - Intranet of Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player   :: คณะกรรมการดำเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ถึงแก่กรรม ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 ::

 
 

ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์    ดูรายละเอียด 

ประกาศการรับสมัครลูกจ้างประจำเข้ารับการทดสอบ เพื่อปรับระดับชั้น ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2 ส3 และ ส4  เอกสารแนบ 
  ไฟล์แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในฤดูการผลิต ปี 2557/58 (ขนาด กว้าง 2.5 เมตร ยาว 4 เมตร)   ดาวน์โหลดไฟล์ .ai 
  ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
ระดับสูง(กปส.)รุ่นที่ 2 ดูรายละเอียด 
ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลในระบบราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดูรายละเอียด | เว็บไซต์ 
เกณฑ์การประเมินการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและผลการประเมินการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด      ดูรายละเอียด 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย
แจ้งปรับปรุงเลขหมายโทรศัพท์ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1


วันที่ 22 กรกฎาคม  2557
ประชาสัมพันธ์การเรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Tell me More
วันที่ 5 มิถุนายน  2557
ขอยกย่องชมเชยกลุ่มจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาการเกษตรจังหวัดแบบบูรณาการดีเด่น
วันที่ 22 พฤษภาคม  2557
  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 13 
วันที่ 21 พฤษภาคม  2557
โครงการให้ทุนการศึกษาไปเรียนภาษาจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 
วันที่ 7 พฤษภาคม  2557
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง
วันที่ 30 เมษายน  2557
แจ้งข้อมูลเว็บไซต์เกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

อ่านข่าวย้อนหลัง

  จังหวัดชัยนาทสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ่ายคืนเงินค่าปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย) ให้แก่สมาชิก   ดูรายละเอียด
  สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จำกัด อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ    ดูรายละเอียด
  การจัดงานมหกรรมกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ นครปฐม ประจำปี ๒๕๕๗ ดูรายละเอียด 
  โครงการอบรมวิทยากรกระบวนการด้านการสหกรณ์ หลักสูตร “ความรู้และการดำเนินงานกลุ่มแบบวิถีสหกรณ์” ภายใต้การขับเคลื่อน วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ จังหวัดระยอง ดูรายละเอียด
  จังหวัดชลบุรี ร่วมงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ดูรายละเอียด
   

ภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์         
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200         
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078