กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ - Intranet of Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player   :: คณะกรรมการดำเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ถึงแก่กรรม ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 ::

 
 
ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
ระดับสูง(กปส.)รุ่นที่ 2 ดูรายละเอียด 
ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลในระบบราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดูรายละเอียด | เว็บไซต์ 
เกณฑ์การประเมินการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและผลการประเมินการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด      ดูรายละเอียด 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย
แจ้งปรับปรุงเลขหมายโทรศัพท์ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

วันที่ 24 มีนาคม  2557
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557 
  เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ
วันที่ 14 มีนาคม  2557
SEARCA เสนอให้ทุนด้านเกษตร
วันที่ 10 มีนาคม  2557
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน 
  ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 5 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2557
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-learning) ประจำปีงบประมาณ 2557 

อ่านข่าวย้อนหลัง

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557     ดูรายละเอียด
  สหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน จำกัด  ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา จัดฝึกอบรมตามโครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ แก่สมาชิกใหม่    ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ขอส่งข่าวเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ ในหัวข้อเรื่อง โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 (คลินิกปกติ)   ดูรายละเอียด
  จังหวัดชลบุรีร่วมประชุมการตรวจราชการโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ     ดูรายละเอียด
  นครศรีธรรมราช จัดเวทีประชาคมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่โครงการฝายเขาทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ     ดูรายละเอียด

ภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด 
 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์         
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200         
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078