กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ - Intranet of Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player   :: คณะกรรมการดำเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ถึงแก่กรรม ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 ::

 
 

ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์    ดูรายละเอียด 

ประกาศการรับสมัครลูกจ้างประจำเข้ารับการทดสอบ เพื่อปรับระดับชั้น ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2 ส3 และ ส4  เอกสารแนบ 
  ไฟล์แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในฤดูการผลิต ปี 2557/58 (ขนาด กว้าง 2.5 เมตร ยาว 4 เมตร)   ดาวน์โหลดไฟล์ .ai 
  ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
ระดับสูง(กปส.)รุ่นที่ 2 ดูรายละเอียด 
ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลในระบบราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดูรายละเอียด | เว็บไซต์ 
เกณฑ์การประเมินการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและผลการประเมินการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด      ดูรายละเอียด 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย
แจ้งปรับปรุงเลขหมายโทรศัพท์ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1


วันที่ 1 สิงหาคม  2557
การส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
วันที่ 22 กรกฎาคม  2557
ประชาสัมพันธ์การเรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Tell me More
วันที่ 5 มิถุนายน  2557
ขอยกย่องชมเชยกลุ่มจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาการเกษตรจังหวัดแบบบูรณาการดีเด่น
วันที่ 22 พฤษภาคม  2557
  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 13 
วันที่ 21 พฤษภาคม  2557
โครงการให้ทุนการศึกษาไปเรียนภาษาจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 
วันที่ 7 พฤษภาคม  2557
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง
วันที่ 30 เมษายน  2557
แจ้งข้อมูลเว็บไซต์เกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

อ่านข่าวย้อนหลัง

  คณะขับเคลื่อนโครงการ “ เด็กไทย  หัวใจสหกรณ์” สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  พื้นที่  2  จัดโครงการอบรม “เด็กไทย หัวใจสหกรณ์”   ดูรายละเอียด
  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมชี้แจงมาตรการลดต้นทุนผลิตข้าว ฤดูกาลผลิต ปี  57/58 ผ่านเคเบิ้ลทีวี “สมุทรสาคร  ออนแอร์” ดูรายละเอียด 
  นายวัชรินทร์  ภู่แพร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายทศพร  ผลบุตร  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และนายวัจนพงษ์  จันทรวงศ์  ผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองอำนาจเจริญ  จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.อำนาจเจริญ จำกัด ดูรายละเอียด
  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 ดูรายละเอียด
  นายประมาณ  พึ่งอวยผล ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดอบรมโครงการสหกรณ์สร้างความปรองดองให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม ดูรายละเอียด
  โครงการอบรมการสร้างวิทยากรด้านการสหกรณ์แก่บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสหกรณ์ในโรงเรียน ดูรายละเอียด
   

ภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์         
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200         
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078