กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ - Intranet of Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player  

 
 

บันทึกรายงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ผลยืนต้นฯ   คลิ๊กที่นี่

ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์    ดูรายละเอียด 

ประกาศการรับสมัครลูกจ้างประจำเข้ารับการทดสอบ เพื่อปรับระดับชั้น ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2 ส3 และ ส4  เอกสารแนบ 
  ไฟล์แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในฤดูการผลิต ปี 2557/58 (ขนาด กว้าง 2.5 เมตร ยาว 4 เมตร)   ดาวน์โหลดไฟล์ .ai 
  ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
ระดับสูง(กปส.)รุ่นที่ 2 ดูรายละเอียด 
ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลในระบบราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดูรายละเอียด | เว็บไซต์ 
เกณฑ์การประเมินการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและผลการประเมินการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด      ดูรายละเอียด 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย
แจ้งปรับปรุงเลขหมายโทรศัพท์ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1


วันที่ 16 ตุลาคม 2557
  การจัดสอบภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2558
วันที่ 9 ตุลาคม 2557
ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Spoken English & MS Office Skill
ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Integrated Approach toward Sustainable Development
วันที่ 1 ตุลาคม 2557
  โครงการ Workshop on Development of Business Models for Women Entrepreneurs in Rural Communities
วันที่ 5 กันยายน 2557
  เข้าร่วมฟังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding)
วันที่ 1 กันยายน 2557
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เพิ่มเติม)

อ่านข่าวย้อนหลัง

  สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หาลู่ทางขยายตลาดกล้วยไม้สู่ AEC ดูรายละเอียด
  วางแผนงานปี 58 ขับเคลื่อนโครงการเพื่อมวลสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร    ดูรายละเอียด
  นางสุวรรณี  ศรีสุวรรณ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธีเปิด  “ธุรกิจสหกรณ์เพิ่มพูน  สร้างความเข้มแข้งกับสมาชิก ” ดูรายละเอียด
  คณะข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดูรายละเอียด
  นายวีระยุทธ  ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมจัดทำแผนงานเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน ดูรายละเอียด
  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติยางพาราในสถาบันเกษตรกร ประจำปี 2558  ดูรายละเอียด
  นายกิติพงษ์ โตโพธิ์ไทย ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้แทนไปร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินเพื่อบริจาคให้องค์กรสาธารณกุศลและมูลนิธิต่าง ๆ      ดูรายละเอียด
   

ภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์         
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200         
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078