กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ - Intranet of Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player  

 
 

บันทึกรายงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ผลยืนต้นฯ   คลิ๊กที่นี่

ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์    ดูรายละเอียด 

ประกาศการรับสมัครลูกจ้างประจำเข้ารับการทดสอบ เพื่อปรับระดับชั้น ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2 ส3 และ ส4  เอกสารแนบ 
  ไฟล์แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในฤดูการผลิต ปี 2557/58 (ขนาด กว้าง 2.5 เมตร ยาว 4 เมตร)   ดาวน์โหลดไฟล์ .ai 
  ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
ระดับสูง(กปส.)รุ่นที่ 2 ดูรายละเอียด 
ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลในระบบราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดูรายละเอียด | เว็บไซต์ 
เกณฑ์การประเมินการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและผลการประเมินการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด      ดูรายละเอียด 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย
แจ้งปรับปรุงเลขหมายโทรศัพท์ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1


วันที่ 5 กันยายน 2557
  เข้าร่วมฟังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding)
วันที่ 1 กันยายน 2557
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เพิ่มเติม)
วันที่ 29 สิงหาคม  2557
  ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Improving the Participation of General Members and Strengthening  The Capacity of Group Members for better Performance of Agricultural Cooperatives
วันที่ 4 สิงหาคม  2557
ทุนรัฐบาลอินเดีย
วันที่ 1 สิงหาคม  2557
การส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน

อ่านข่าวย้อนหลัง

  นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “การส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร”    ดูรายละเอียด
นายกำธร  โป๊ะลำพงษ์  สหกรณ์จังหวัดนครนายก  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗   ดูรายละเอียด
  โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ณ สานักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี    ดูรายละเอียด
  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับสมาชิกสหกรณ์ปลูกไม้ผลยืนต้น  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ    สยามบรมราชกุมารี     ดูรายละเอียด
จังหวัดชลบุรีจัดโครงการปลูกไม้ผลยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558  เพื่อความปรองดอง    ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีร่วมสร้างจิตสำนึกรักและอนุรักษ์ธรรมชาติด้านสิ่งแวดล้อม   ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยระบบสหกรณ์ผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน ณ  ศาลากลางหมู่บ้าน  บ้านหนองหว้า   ดูรายละเอียด
   

ภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์         
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200         
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078