กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ - Intranet of Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player  

 

ขอเชิญข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชมภาพยนตร์ "ทศพิธธรรมราชา" ดูรายละเอียด
การรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 (รุ่น 11) โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร ภาคพิเศษ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูรายละเอียด 
  การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 3 ดูรายละเอียด 
  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่ 9 รายละเอียด 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ขอเชิญร่วมบริจาค ให้กับผู้ด้อยโอกาสกับโครงการสหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 3 ดูรายละเอียด
บันทึกรายงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ผลยืนต้นฯ   คลิ๊กที่นี่

ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์    ดูรายละเอียด 

ประกาศการรับสมัครลูกจ้างประจำเข้ารับการทดสอบ เพื่อปรับระดับชั้น ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2 ส3 และ ส4  เอกสารแนบ 
  ไฟล์แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในฤดูการผลิต ปี 2557/58 (ขนาด กว้าง 2.5 เมตร ยาว 4 เมตร)   ดาวน์โหลดไฟล์ .ai 
  ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์  


วันที่ 18 ธันวาคม 2557
  โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วันที่ 1 ธันวาคม 2557
  โครงการ Training Course on Rural Entrepreneurship Development
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
  การเสนอผู้สมัครเข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญใน HLPE ของ FAO
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
  โครงการให้ทุนการศึกษาไปเรียนภาษาจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 3 

อ่านข่าวย้อนหลัง

 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร โดยนิคมสหกรณ์ดงเย็น ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตนิคมสหกรณ์ดงเย็น ดูรายละเอียด
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียด

  นายสุวัฒน์ ขันเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพังงา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียด
  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน ตชด. ดูรายละเอียด
  เครือข่ายกับการพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร  ดูรายละเอียด
  โครงการประชุมกำกับ ดูเเล และคุ้มครองระบบสหกรณ์ จังหวัดสตูล  ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ได้จัดอบรมให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เวียงตาล  ดูรายละเอียด
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดระยอง  ดูรายละเอียด

นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ   ได้ให้การต้อนรับพลเอกนิพนธ์  ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษา กอ.รมน. หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาราษฏรชาวไทยภูเขา  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ดูรายละเอียด

สหกรณ์พิษณุโลกสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนำหลักสหกรณ์ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ราษฎรในพื้นที่  ดูรายละเอียด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมดำเนินงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนจังหวัดนครนายก  ดูรายละเอียด

จังหวัดชลบุรีจัดโครงการพัฒนาฝึกอบรมพัฒนาส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง   ดูรายละเอียด
 

ภาคข่าวกิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์         
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200         
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078