กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ - Intranet of Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player  

 

ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็น แบบสอบถามการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยาการบุคลลส่วนภูมิภาค คลิกทำแบบสำรวจ || คลิกดูรายละเอียด
ขอเชิญข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชมภาพยนตร์ "ทศพิธธรรมราชา" ดูรายละเอียด
การรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 (รุ่น 11) โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร ภาคพิเศษ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูรายละเอียด 
  การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 3 ดูรายละเอียด 
  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่ 9 รายละเอียด 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ขอเชิญร่วมบริจาค ให้กับผู้ด้อยโอกาสกับโครงการสหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 3 ดูรายละเอียด
บันทึกรายงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ผลยืนต้นฯ   คลิ๊กที่นี่

ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์    ดูรายละเอียด 

ประกาศการรับสมัครลูกจ้างประจำเข้ารับการทดสอบ เพื่อปรับระดับชั้น ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2 ส3 และ ส4  เอกสารแนบ 
  ไฟล์แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในฤดูการผลิต ปี 2557/58 (ขนาด กว้าง 2.5 เมตร ยาว 4 เมตร)   ดาวน์โหลดไฟล์ .ai 
  ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์  


วันที่ 3 เมษายน 2558
  ทุนรัฐบาลมาเลเซีย Management
ทุนรัฐบาลมาเลเซีย Poverty Reduction
วันที่ 26 มีนาคม 2558
  ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55,56
วันที่ 18 มีนาคม 2558
  งาน Expo Veneto
วันที่ 9 มีนาคม 2558
  โครงการ Multicountry Observational Study Mission on Branding Local Specific Agricultural Products through the Use of Geographical Indications
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
Invitation to the Training Course on "Utilisation of Home Yard in Supporting Sustainable Food Security" , Indonesia, 29 March - 11 April 2015
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ANU-DPU CONFERENCE
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
  ข้อแนะนำกำรใช้ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ว่าด้วยคำประกัน เฉพาะที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์
วันที่ 30 มกราคม 2558
  การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
วันที่ 23 มกราคม 2558
การเสนอโครงการเข้าชิงรางวัล World Summit on the Information Society (WSIS) Project Prizes 2015
วันที่ 12 มกราคม 2558
  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรร่วมปฏิบัติงานประจำอาคารแสดงประเทศไทยในงาน Universal Exhibition Milano 2015

อ่านข่าวย้อนหลัง

 
  นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดชุมพร ประชุมชี้แจงโครงการจัดที่ดินให้ราษฎรตามนโยบายรัฐบาล การสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในท้องที่ตำบลชุมโค ดูรายละเอียด
  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีวันจักรี ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ดูรายละเอียด
  สสจ.สมุทรสาคร  วางแผนรุกงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ ดูรายละเอียด
  ตรวจการสหกรณ์ โดยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ครั้งที่ ๒ ประจำปี 2558 วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สหกรณ์การเกษตรเต่างอย จำกัด และสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด ดูรายละเอียด
  อนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เสริมศักยภาพธุรกิจสหกรณ์ 14.9 ล้านบาท ดูรายละเอียด
  หนุนสหกรณ์ส่งเสริมปลูกถั่วอินคา พืชทางเลือกสร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกร ดูรายละเอียด
  โครงการรักราษฎร์ รักแผ่นดิน สืบสานแนวทางพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดูรายละเอียด
  ประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อติดตามงานและวางแผนการดำเนินงานการส่งเสริมสหกรณ์ ดูรายละเอียด
  นายภูมิใจ  รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พร้อมคณะข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕  รอบ  ๒  เมษายน ๒๕๕๘ ดูรายละเอียด
  นายภูมิใจ  รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2558  ดูรายละเอียด
  สสจ.สมุทรสาคร  ประชุมตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์  ประจำเดือน มีนาคม  2558  ดูรายละเอียด
  สสจ.พิจิตร ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน  ดูรายละเอียด
  นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร่วมทำบุญตักบาตร  ดูรายละเอียด
นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดชุมพร เปิดตัวเข้าร่วมโครงการช้อปทั่วไทย 77 จังหวัด 233 สหกรณ์ทั่วประเทศ  ของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชุมพร จำกัด และสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด   ดูรายละเอียด
  สสจ.สมุทรสาคร  นัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) สร้างเครื่องมือคุ้มครองระบบสหกรณ์ ดูรายละเอียด
  คณะอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ดูรายละเอียด
  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหารร่วมงาน “สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร” ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท จัดโครงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงเชิงลึกของสหกรณ์ภาคการเกษตรปี 2558 ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำสหกรณ์ ประจำปี 2558   ดูรายละเอียด
 

ภาคข่าวกิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์         
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200         
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078