กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ - Intranet of Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี  
  บทความทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ จำนวน 3 เรื่อง 
  1.สหกรณ์ทำงานอย่างไร How do cooperatives function? 
  2.ทางเลือกใหม่ทดแทนเส้นใยฝ้าย 
  3.Farmers' Self-determination แฟร์เทรด : โอกาส ความหวัง และทางเลือกของเกษตรกร 
ประชาสัมพันธ์ซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศ 
  การสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เพิ่มเติม)  
  การพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษของกระทรวงการต่างประเทศ ดูรายละเอียด1 || ดูรายละเอียด2 
  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็น แบบสอบถามการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยาการบุคลลส่วนภูมิภาค คลิกทำแบบสำรวจ || คลิกดูรายละเอียด 
  ขอเชิญข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชมภาพยนตร์ "ทศพิธธรรมราชา" ดูรายละเอียด 
  การรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 (รุ่น 11) โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร ภาคพิเศษ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูรายละเอียด 
  การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 3 ดูรายละเอียด  
  ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์    ดูรายละเอียด 
   
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 
  การส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
  ทุนรัฐบาลอินเดีย
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
การติดตามผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 26 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 19 มิถุนายน 2558
  โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ประจำปี 2559
วันที่ 8 มิถุนายน 2558
  Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Fellowships to CIRDAP Member Countries (CMCS) for 2015-16
วันที่ 4 มิถุนายน 2558   
  โครงการเรียนภาษาอังกฤษ Online เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC
วันที่ 3 มิถุนายน 2558  
  ทุนประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 
  ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
วันที่ 19 เมษายน 2558
  การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
โครงการ Workshop on Aqriculture Productivity Measurement
  โครงการ Multicountry Observational Study Mission on Revitalizing Rural Economies for More Inclusive Development
วันที่ 11 เมษายน 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมงาน Expo Milano 2015, ltaly
วันที่ 10 เมษายน 2558 
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 1"

 

อ่านข่าวย้อนหลัง

 

 

อำนาจเจริญให้การศึกษาอบรมการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ดูรายละเอียด

 

สมาชิก/ประชาชนทั่วไป  แห่ใช้คูปองจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ลดราคาสินค้า 10% ดูรายละเอียด

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรนิคมน้ำอูน จำกัด ดูรายละเอียด

 

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 15,16 ตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ดูรายละเอียด

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน ประจำปี 2558  ดูรายละเอียด

 

มหกรรมสินค้าเกษตร และ ผลิตภัณฑ์คุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน ปี 2558 ดูรายละเอียด

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ดูรายละเอียด

 

 ผลึกกำลังวางแผนช่วยเหลือด้านข้อบกพร่อง ดูรายละเอียด

 

นายวีระยุทธ  ทุมทอง  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์  จำกัด ดูรายละเอียด

 

นครศรีธรรมราชเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อเทอดพระเกียรติ ระดับประเทศ ดูรายละเอียด

 

นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อนแจกวัสดุปรับสภาพดินให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่  ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน    ดูรายละเอียด
  สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย  จำกัด  ต้อนรับผู้สนใจศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร   ดูรายละเอียด  
  นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดชุมพร  เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ดูรายละเอียด  
 

ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด ดูรายละเอียด

   สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ดูรายละเอียด
   อำนาจเจริญจัดรายการคุยเฟื่องเรื่องสหกรณ์ ดูรายละเอียด
  บุรีรัมย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัดร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ “สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน” ดูรายละเอียด
  นครศรีธรรมราช จัดงาน“วันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่” ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ ดูรายละเอียด
  “กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ลงนาม MOU กับผู้ประกอบการค้าผลไม้ ราชอาณาจักรกัมพูชา ส่งเสริมการค้าชายแดนโดยสหกรณ์ ” สหกรณ์จังหวัดตราด ดูรายละเอียด
  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรีมอบรางวัลการประกวดเงินออมโครงการส่งเสริมการออมของนักเรียน รร.ตชด.บ้านน้ำแดง ดูรายละเอียด
นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดชุมพร  ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านในเหมือง จำกัด   ดูรายละเอียด
  โครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน ดูรายละเอียด
 

ภาคข่าวกิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์         
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200         
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078