กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ - Intranet of Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี  
  บทความทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ จำนวน 3 เรื่อง 
  1.สหกรณ์ทำงานอย่างไร How do cooperatives function? 
  2.ทางเลือกใหม่ทดแทนเส้นใยฝ้าย 
  3.Farmers' Self-determination แฟร์เทรด : โอกาส ความหวัง และทางเลือกของเกษตรกร 
ประชาสัมพันธ์ซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศ 
  การสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เพิ่มเติม)  
  การพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษของกระทรวงการต่างประเทศ ดูรายละเอียด1 || ดูรายละเอียด2 
  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็น แบบสอบถามการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยาการบุคลลส่วนภูมิภาค คลิกทำแบบสำรวจ || คลิกดูรายละเอียด 
  ขอเชิญข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชมภาพยนตร์ "ทศพิธธรรมราชา" ดูรายละเอียด 
  การรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 (รุ่น 11) โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร ภาคพิเศษ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูรายละเอียด 
  การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 3 ดูรายละเอียด  
  ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์    ดูรายละเอียด 
   
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
  ทุนรัฐบาลอินเดีย
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
การติดตามผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 26 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 19 มิถุนายน 2558
  โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ประจำปี 2559
วันที่ 8 มิถุนายน 2558
  Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Fellowships to CIRDAP Member Countries (CMCS) for 2015-16
วันที่ 4 มิถุนายน 2558   
  โครงการเรียนภาษาอังกฤษ Online เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC
วันที่ 3 มิถุนายน 2558  
  ทุนประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 
  ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
วันที่ 19 เมษายน 2558
  การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
โครงการ Workshop on Aqriculture Productivity Measurement
  โครงการ Multicountry Observational Study Mission on Revitalizing Rural Economies for More Inclusive Development
วันที่ 11 เมษายน 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมงาน Expo Milano 2015, ltaly
วันที่ 10 เมษายน 2558 
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 1"

 

อ่านข่าวย้อนหลัง

 
  นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดชุมพร  ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านในเหมือง จำกัด   ดูรายละเอียด
  โครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์แก่นักเรียน ดูรายละเอียด
  โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี ดูรายละเอียด
  การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์สหกรณ์ ดูรายละเอียด
  นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี ดูรายละเอียด
  ดร.ทวี  นริสศิริกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  จำกัด  เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม Figs  หรือมะเดื่อฝรั่ง ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีมอบใบประกาศโครงการออมทรัพย์-ออมความดี ดูรายละเอียด
  นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดชุมพร ให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดการเรียนรู้และให้ความรู้ การสหกรณ์แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ดูรายละเอียด
  นางรัชนีพร พึงประสพ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 นำคณะ ศึกษาดูด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด และเจรจาตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงสินค้าระหว่างสหกรณ์ ณ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จ.สระแก้ว  ดูรายละเอียด
  นิคมสหกรณ์ท่าแซะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในกองทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงภาคใต้   ดูรายละเอียด 
  นางรัชนีพร พึงประสพ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เป็นประธานเปิดการสัมมนาตามโครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน    ดูรายละเอียด
  พลอากาศเอก วิโรจน์ นิสยันต์ และคณะทำงานฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 25558    ดูรายละเอียด
  นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน จังหวัดชุมพร    ดูรายละเอียด
  นางสาววาณี อังตระการศิริ สหกรณ์จังหวัดชุมพร ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานยศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ของจังหวัดชุมพร      ดูรายละเอียด
  ท่านวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 15,16  ได้ลงพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  พร้อมด้วยนายภูมิใจ  รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเขตพื้นที่อำเภอเมือง    ดูรายละเอียด
  อำนาจเจริญเร่งเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา    ดูรายละเอียด
  สสจ.สมุทรสาคร  ส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรสำนักงาน ยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ    ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์, กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  ร่วมออกบริการจัดคลินิกสหกรณ์ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2558    ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ    ดูรายละเอียด
 

ภาคข่าวกิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์         
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200         
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078