กรมส่งเสริมสหกณ์ (COOPERATIVE PROMOTION DEPARTMENT)

หน้าหลัก
เกี่ยวกับกรม ฯ
 >  เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
   - ประวัติกรมส่งเสริม
   - ความหมายตรากรมฯ
   - โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่/
      อัตรากำลัง
   - วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
   - ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์
   - จริยธรรมกรมส่งเสริมสหกรณ์
   - แผนกลยุทธ์
   - แผนงานและงบประมาณ
   - เขตตรวจราชการกรมฯ
 >  บุคคลากรส่งเสริมสหกรณ์
   - ผู้บริหารระดับสูง
   - ทำเนียบอธิบดี
 >  การบริหารภายในกรมฯ
   - นโยบายการกำกับองค์การที่ดี
   - การเสริมสร้างและการป้องกัน
      การทำผิดวินัย
   - การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
สารสนเทศสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร/
กลุ่มอาชีพ
 > สารสนเทศสหกรณ์
   - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
   - ค้นหาข้อมูลสหกรณ์
   - ฐานข้อมูลสหกรณ์
   - มาตรฐานสหกรณ์
   - สหกรณ์รายอำเภอ
   - ทำเนียบสหกรณ์
   - คณะกรรมการพัฒนาการ
      สหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) 
   - ข้อมูลสหกรณ์บนแผนที่
   - รายงานจำนวนสหกรณ์รายเดือน
   - ข้อมูลสารสนเทศสหกรณ์
 > สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
   - ค้นหาข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
   - รายงานกลุ่มเกษตรกรรายเดือน
   - ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร
   - ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มเกษตรกร 
 > สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
   - สถิติกลุ่มอาชีพ (ภาคภาษาอังกฤษ)
   - ทำเนียบกลุ่มอาชีพ
   - สถิติกลุ่มอาชีพ ณ ปีปัจจุบัน
   - สถิติกลุ่มอาชีพย้อนหลัง
 > บุคคล/สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น
ติดต่อหน่วยงาน
   - อีเมล์ผู้บริหาร
   - เว็บไซต์หน่วยงาน
   - แผนที่ตั้งกรมฯ
อินทราเน็ตกรมฯ
อีเมล์กรมฯ

ข่าวกิจกรรม Rss Feeds
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านทั้งหมด

Quick Link
อ่านทั้งหมด

การเชื่อมโยง
อ่านทั้งหมด

ระบบ/งานในกรมส่งเสริมสหกรณ์
อ่านทั้งหมด

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
การปฏิเสธความรับผิด | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภยของเว็บไซต์