กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
ข่าวกิจกรรม
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาบทบาทหน้าที่ของผู้ประสานราชการกับอำเภอ” พร้อมให้นโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อการพัฒนางานสหกรณ์

วันที่ 10 ม.ค. 2560

              ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม "การพัฒนาบทบาทหน้าที่ของผู้ประสานราชการกับอำเภอ” พร้อมให้นโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อการพัฒนางานสหกรณ์ แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน ที่เป็นข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ประสานงานราชการกับอำเภอ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นายรัตนะ สวามีชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายอำเภอเมืองปทุม มาเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ และเข้าใจบทบาทหน้าที่การประสานงานกับอำเภอ เพื่อที่จะได้นำเอาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานส่งเสริม แนะนำ แก่สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอ ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐไปสู่ผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายประยูร อินสกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์