กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
ข่าวกิจกรรม
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและติดตามผล เครื่องอบลดความชื้น ขนาด 250 ตัน/วันของสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด ที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมฯ ปี 2559 จำนวน 10 ล้านบาท

วันที่ 9 ม.ค. 2560

                นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและติดตามผล เครื่องอบลดความชื้น ขนาด 250 ตัน/วันของสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด ที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมฯ ปี 2559 จำนวน 10 ล้านบาท เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดให้กับสหกรณ์ ในการรวบรวมผลผลิตข้าวโพดจากสมาชิกสหกรณ์ในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และสหกรณ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากรวมทั้งติดตามการบริหารจัดการข้อมูลการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ทั้งระบบ โดยใช้ Digital Map เข้ามาใช้ ในการเชื่อมโยงพื้นที่แปลงใหญ่ในเขตนิคมสหกรณ์แม่สอด จ.ตาก ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 400 ราย โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก และนายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์แม่สอด จ.ตาก ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์