กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
ข่าวกิจกรรม 101 ปีสหกรณ์ไทยของจังหวัดต่างๆ
จังหวัดปัตตานี

วันที่ 29 ก.พ. 2559

จังหวัดปัตตานีจัดงานฉลอง 100 ปีสหกรณ์ไทย มีสมาชิกและผู้นำสหกรณ์เข้าร่วมงานจำนวน 1200 คน มีท่านรองวีรนันท์ เพ็งจันทร์ รองผวจ.ปนเป็นประธานในพิธี และปาฐากถาพิเศษโดยร.ต.อ.ดร.นิติภูมินวรัตน์
                โครงการจัดงาน " 100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง” จังหวัดปัตตานี เนื่องในโอกาส ครบ 100 ปี ของการสหกรณ์ไทย ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนระบบสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ไทย ได้กำหนดจัดโครงการจัดงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ให้ประชาชนได้ตระหนักและทราบทั่วกันว่าระบบสหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของสหกรณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วม การช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชน เพื่อพัฒนาคนในชาติให้เป็นผู้นำทางความคิด เป็นการเรียนรู้ระบบประชาธิปไตย และในปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง และดำเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ตลอดปี 2559 เนื่องในโอกาส 100 ปี สหกรณ์ไทย
               โดยมี กิจกรรม ดังนี้ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
- กิจกรรมเปิดศาลาอเนกประสงค์ 100 ปี สหกรณ์ไทย "ศาลาพิทยาลงกรณ์” ณ บริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดศาลา ร่วมรับประธานอาหารเช้าพร้อมกัน
- Dinner Talk "มองระบบสหกรณ์ ในวิถีชุมชนอาเชียน” (Sistem Koperasi dalam Komuniti ASEAN ) โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรม ซี เอส จังหวัดปัตตานี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
- พิธีเปิด โดยนายภานุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต.
- กิจกรรมมอบเกียรติบัตร ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ จำนวน 8 ราย
- ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ก้าวผ่าน 100 ปี สหกรณ์ไทย....? (โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์)
- กิจกรรมบนเวที ประกวดเรียงความ ประกวดร้องเพลงสหกรณ์ และมอบรางวัลผู้มาร่วมงาน
- นิทรรศการทางวิชาการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กิจกรรมบนเวที
- เสวนา หัวข้อก้าวต่อไป สหกรณ์ปัตตานี....? (โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
- ปั่นจักรยาน 100 ปี สหกรณ์ไทย
- กาแฟยามเช้า 100 ปี สหกรณ์ไทย คนแข็งแรง สหกรณ์เข้มแข็ง ณ สนามกีฬากลางจังหวัด ปัตตานี และ จับฉลากรับของรางวัลผู้ร่วมงาน โดยมีสมาชิกสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัด และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม คับคั่ง ซึ่งปีนี้ได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วน จะเห็นได้จากผู้ที่มาร่วมงานและการสนับสนุนของรางวัลที่มากมายจากร้านค้า และบริษัทภายในจังหวัด
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์