กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ภาษาไทย English ถวายสัตย์ปฏิญาณ ออนไลน์
  

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
 

คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 574/2540
เรื่อง มอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดลงนามในหนังสือญากู้ยืมเงินทุนต่างๆ แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์

 
ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้สหกรณ์กู้ยืมเงินทุนต่าง ๆ ไปจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อความรวดเร็ว และเป็นการบริหารเงินทุนต่าง ๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมดูแลให้สหกรณ์ใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงมอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดหรือผู้รักษาราชการแทน เป็นผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือกู้ยิมเงิน ดังกล่าวในฐานะผู้ให้กู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับสหกรณ์ผู้กู้ยืมเงินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายในเขตจังหวัดของตนมีหน้าที่ รับผิดชอบ
 
คำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ หรือกำหนดไว้เป็นประการอื่น ให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540

              นายวัลลภ วิทยประพัฒน์
             อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078
อีเมล์
cpd@cpd.go.th