A- A A+

 icon music3 i fb i sitemap  i search  i thai  i eng 

logonewcpd V3

new vision cpd88

banner info
icon all cat

pic director pichet
pic new book2pic talk dire2

ban actcpd icon all cat

17 มกราคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์, นายวิษณุ เครืองาม, พล.อ.ฉัตรชัย สาลิกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาและ นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่านต่อ

17 มกราคม 2561 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าพบ ม.ล. เอื้อมสุข กิติยากร และคณะ ณ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านต่อ

16 มกราคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายภาณุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองปาย จำกัด อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสมร นิวาส สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะ

อ่านต่อ

16 มกราคม 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์จังหวัดน่าน และข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

อ่านต่อ

16 มกราคม 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

16 มกราคม 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในเรื่องเกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน

อ่านต่อ

15 มกราคม 2561 รมช.วิวัฒน์ หนุนกรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งพัฒนาสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรในกำกับด้วยโครงการเชิงรุก 4 โครงการ ทั้งแก้มลิงผลผลิตทางการเกษตรแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดทั้งยาง ข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ยกระดับธุรกิจสู่การแปรรูปผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มโดยหนุนเสริมด้านเครื่องมือ เครื่องไม้ เสริมบทบาทสหกรณ์ให้เป็นศูนย์รวบรวมและพัฒนาเมล็ดพันธุ์และศูนย์ผลิตลูกโคพันธุ์ดี อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์รับลูกประชุมด่วนผ่านดาวเทียมสั่งตรงสหกรณ์จังหวัดดำเนินการทันที

อ่านต่อ

15 มกราคม 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรี่อง " การส่งเสริมขีดความสามารถการตลาดจากกลไกสหกรณ์"

อ่านต่อ

ผลงานที่ผ่านมา

     
2017 10 05 16 50 24 v001 v002
VTR ผลการดำเนินงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
ปี 2560 และยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์
ปี 2561
ผลงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2558 - 2559 การเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจสหกรณ์
        
v003 v2001 v2002
เสริมศักยภาพผู้นำสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร สัมภาษณ์ผู้จัดการ
สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก
สกก.ทำข้าวถุงขายตรงสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ข่าวเศรษฐกิจ ครอบครัวข่าว3
     
v2003  Bookcpd 100Y 24jul2560  
ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกช่วยชาวนา หนังสือสรุปโครงการกิจกรรม๑๐๐ปี   


icon poll2
 
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์icon fb coopnewsicon fb coopshop
 
ban coopshopth

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ(ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ(จ.ชายแดนภาคใต้) นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ (จ.ชายแดนภาคใต้)
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ icon new1