logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(20 โหวต)

 

 

 tab system incpd


 

 ระบบงานทั่วไปกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ระบบภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์

สำนักงานเลขานุการกรม     กองแผนงาน
bullet red altระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารฯ
  bullet red altระบบติดตามและประเมินผล กผง.
bullet red altห้องสมุดกรมส่งเสริมสหกรณ์   bullet red altระบบงานบริหารและจัดการโครงการ E-Project
      bullet red altระบบรายงานแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
       
  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์    สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
  bullet red altข้อพิจารณา/ข้ออุทรณ์ คพช.   bullet red altระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์
       
  สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย   กองคลัง
  bullet red altระบบ Web Application กรมส่งเสริมสหกรณ์   bullet red altระบบทะเบียนครุภัณฑ์(ระบบเก่า) 
  bullet red altระบบจองชื่อสหกรณ์ Online
  bullet red altระบบเงินเดือน
   
  bullet red altระบบบริการภายใน จองรถ จองห้องประชุม (ส่วนกลาง)
 กองคลัง
  bullet red altระบบทะเบียนครุภัณฑ์(ระบบใหม่)
bullet red altแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ    
   
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  bullet red altการจัดการองค์ความรู้ KM   bullet red altระบบหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ประสบภัย
  bullet red altระบบโปรไฟล์สหกรณ์   bullet red altระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sarabun)
  bullet red altระบบโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
  bullet red altแบบสำรวจความพร้อมของสหกรณ์ ในการจัดทำข้อมูลทะเบียนสมาชิก
  bullet red altระบบโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ   bullet red altรายงานทะเบียนสมาชิกสหกรณ์และการถือหุ้น icon new
  bullet red altระบบข้อมูลรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60 icon new
      bullet red altรหัสการเงิน ปปง.
       
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร    กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
  bullet red altแผนบริหารความต่อเนื่อง
   bullet red altระบบสหกรณ์โรงเรียน
bullet red altการต่อต้านการทุจริตของกรมส่งเสริมสหกรณ์     
       
  สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
  bullet red altระบบฐานข้อมูลเครื่องจักรกลภาคการเกษตร     

  bullet red altระบบข้อมูลอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้างของสหกรณ์
     
  กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
  bullet red altระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
    bullet red altระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์
      bullet red altรายงานข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรicon new
 
       
     กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
      bullet red altระบบรายงานผลการผลิตและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์
  bullet red altระบบรายงานการรวบรวมผลผลิตพืช/นม
                                                                                              bullet red altระบบรายงานปริมาณธุรกิจรายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
      bullet red altระบบออกแบบบรรจุภัณฑ์ (เข้าใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้น)
      bullet red altระบบรายงานผลการรวบรวมข้าวเปลือกโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและ
โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและ
สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2560/61
      bullet red altระบบรายงานผลการดำเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
      ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ
      bullet red altระบบโครงการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
      กรมส่งเสริมสหกรณ์
      bullet red altระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) และอาสาสมัครเกษตร
      หมู่บ้าน (อกม.)
      bullet red altระบบรายงานส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ icon new
                                                                                                              bullet red altโครงการธนาคารสินค้าเกษตร icon new
       อ่าน 77851 เวลา