logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(13 โหวต)

tab system incpd

สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
bullet red altระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารฯ bullet red altแผนบริหารความต่อเนื่อง
bullet red altห้องสมุดกรมส่งเสริมสหกรณ์ bullet red altการต่อต้านการทุจริตของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
     
  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์  กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
  bullet red altข้อพิจารณา/ข้ออุทรณ์ คพช. bullet red altระบบสหกรณ์โรงเรียน
     
  กองแผนงาน สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
  bullet red altระบบติดตามและประเมินผล กผง. bullet red altระบบฐานข้อมูลเครื่องจักรกลภาคการเกษตร
  bullet red altระบบงานบริหารและจัดการโครงการ E-Project bullet red altระบบข้อมูลอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้างของสหกรณ์
  bullet red altระบบรายงานแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์  
     
สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
bullet red altระบบ Web Application กรมส่งเสริมสหกรณ์ bullet red altระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
bullet red altระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ bullet red altระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์
  bullet red altระบบจองชื่อสหกรณ์ Online bullet red altรายงานข้อมูลทางการเงินสหกรณ์
     
  กองคลัง กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
  bullet red altแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ bullet red altระบบรายงานผลการผลิตและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์
  bullet red altระบบทะเบียนครุภัณฑ์(ระบบเก่า)  bullet red altระบบรายงานการรวบรวมผลผลิตพืช/นม
  bullet red altระบบเงินเดือน bullet red altระบบรายงานปริมาณธุรกิจรายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  bullet red altระบบบริการภายใน จองรถ จองห้องประชุม (ส่วนกลาง) bullet red altระบบออกแบบบรรจุภัณฑ์ (เข้าใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้น)
  bullet red altระบบทะเบียนครุภัณฑ์(ระบบใหม่)   bullet red altระบบรายงานผลการรวบรวมข้าวเปลือกโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและ
โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและ
สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2560/61
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
bullet red altระบบหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ประสบภัย bullet red altระบบรายงานผลการดำเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
bullet red altระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sarabun)      ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ
bullet red altการจัดการองค์ความรู้ KM bullet red altระบบโครงการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
bullet red altระบบโปรไฟล์สหกรณ์      กรมส่งเสริมสหกรณ์
bullet red altระบบโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร bullet red altระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) และอาสาสมัครเกษตร
bullet red altระบบโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ      หมู่บ้าน (อกม.)
bullet red altแบบสำรวจความพร้อมของสหกรณ์ ในการจัดทำข้อมูลทะเบียนสมาชิก  bullet red altระบบรายงานส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ icon new
bullet red altรายงานทะเบียนสมาชิกสหกรณ์และการถือหุ้น icon new  
   
     
     
อ่าน 25377 เวลา