logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

แบบสำรวจความพึงพอใจการเข้าใช้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2560


การสำรวจความพึงพอใจชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าถึง หรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (www.cpd.go.th) ทั้งนี้ เพื่อนำผลสำรวจดังกล่าว ไปพัฒนาปรับปรุงข้อมูลและเว็บไซต์ ให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยขอความร่วมมือท่านในการตอบคำถามที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

เพศ ชาย หญิง
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ประเภทผู้รับบริการ
วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล
ข้อมูลหลักที่คุณเข้าใช้มากที่สุด

ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ประเด็นที่ท่านได้รับบริการ
ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
ที่สุด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่ค่อย
พอใจ
ไม่พอใจเลย
1. เว็บไซต์มีความทันสมัย สวยงาม
2. ความเร็วในการเข้าถึง/Download
3. การค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ มีความสะดวก/ง่ายต่อการค้นหา/เข้าถึงข้อมูล
4. ข้อมูลที่เผยแพร่มีความเหมาะสม/ตรงตามความต้องการ
5. ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย เชื่อถือได้
6. ในภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อการเข้าใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์เพียงใด

ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะ  rogoคลิกเพื่อกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ

อ่าน 325 เวลา