logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

                                                                   มติ ครม. เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 อนุมัติในหลักการ 

"โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/2561"

วัตถุประสงค์      
 เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกออกสู่ตลาด ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ช่วยรักษาระดับราคาข้าวเปลือก และให้เกษตรกรขายข้าวเปลือกได้ในราคาสูงขึ้น สนับสนุน "เงินกู้" ให้กับ       
  - เกษตรกร ไม่เกินรายละ 300,000 บ.       
  - สหกรณ์การเกษตร ไม่เกินสหกรณ์ละ 300 ลบ.        
  - กลุ่มเกษตรกร ไม่เกินกลุ่มละ 20 ลบ.       
  - วิสาหกิจชุมชน  ไม่เกินแห่งละ 5 ลบ.


ให้สินเชื่อตามชนิดข้าว       
  - ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,800 บ.       
  - ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,800 บ.       
  - ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,200 บ.       
  - ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ตันละ 8,500 บ.

ค่าเก็บรักษาคุณภาพข้าว       
 จ่ายให้ผู้เข้าร่วมโครงการตันละ 1,500 บาท แบ่งเป็น       
 - จ่ายในวันเบิกรับเงินกู้ ตันละ 1,000 บาท        
 - จ่ายวันที่ชำระหนี้หลังจากเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 วัน ตันละ 500 บาท
 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการและจ่ายเงินกู้       
 - ระยะเวลาทำสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ภาคใต้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)        
 - ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ "ไม่เกิน 5 เดือน

 * ขอให้ท่านสหกรณ์จังหวัดเตรียมการให้พร้อม โดยให้ประสานกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์ร่วมโครงการเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่เป็นเกษตรกรชาวนา ได้รับทราบด้วยครับ

project to slow rice 2561

อ่าน 712 เวลา