logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญทุกท่านเที่ยวชมงานและเลือกซื้อสินค้าการเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในงาน "ตลาดเกษตร เกรดพรีเมี่ยม
" ระหว่างวันที่ 6-26 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างทำเนียบร้ฐบาล

Agricultural Market 1 

อ่าน 803 เวลา