logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

17 พฤษภาคม 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า

อ่าน 106 เวลา