logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 มกราคม 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อน “Smart Agricultural Curve” ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561 วัตถุประสงค์การประชุมฯ เพื่อชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อน “Smart Agricultural Curve” ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561 วัตถุประสงค์การประชุมฯ เพื่อชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ รับฟังปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อขัดข้องในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนด โดยมีผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 5 6 7 8 ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 15 16 17 18 19 20 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 19 อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

อ่าน 196 เวลา