logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 มกราคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุม Video. Conference ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงนโยบายและหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการหลัก

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุม Video. Conference ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงนโยบายและหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการแก้มลิงผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลังและ ยางพารา) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และโครงการผลิตโคเนื้อเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยเป้าหมายจะสนับสนุนสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีความพร้อม โดยรัฐบาลจะสนับสนุนอุปกรณ์การตลาด อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรให้มีบทบาทในการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปสินค้าการเกษตรที่สำคัญของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 226

อ่าน 199 เวลา