logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 มกราคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) นายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สสปน. และนายพิพัฒน์ เลิศกิติสุข ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) นายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สสปน. และนายพิพัฒน์ เลิศกิติสุข ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ในโอกาสเข้าพบิ์ิิิี่ิ์เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ สสปน. และมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ในการส่งเสริมตลาดอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ซึ่งประกอบด้วยัการจัดประชุมสัมมนา(Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การจัดประชุมทางวิชาการ (Convention) และการแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibition) ภายในประเทศ ร่วมกับสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าและการดำเนินธุรกิจ ในจังหวัดต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อกระจายรายได้้ัสู่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล

อ่าน 191 เวลา