logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

28 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดระเบียบสหกรณ์แท็กซี่ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพฯ

 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดระเบียบสหกรณ์แท็กซี่ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายและแผนงานในการจัดระเบียบสหกรณ์แท็กซี่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขอมูลและประสบการณ์ระหว่างกัน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทน ข้าราชการจากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 และผู้สังเกตการณ์ รวม 150 คน การประชุมครั้งนี้จะมีส่วนให้สหกรณ์แท็กซี่มีความเข้าใจแนวทางการจัดระเบียบสหกรณ์แท็กซี่ไปในทิศทางเดียวกันและมีการพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปตามอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

อ่าน 163 เวลา