logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

27 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมเขตที่ 4 และ 5 นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองแผนงาน และนายนรินทร์ ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายของรัฐบาล ที่ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยก จังหวัดกาญจนบุรี

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมเขตที่ 4 และ 5 นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองแผนงาน และนายนรินทร์ ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายของรัฐบาล ที่ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยก จังหวัดกาญจนบุรี แปลงของคุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ เนื้อที่ประมาณ 1,223 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดิน ส.ป.ก. ที่ยึดคืนโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 เพื่อนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้ยากไร้เข้าทำประโยชน์ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภายนอก และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การตลาดรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ในการดำเนินการเบื้องต้นทางปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำโรงเลี้ยงสาธิตการเลี้ยงแพะ โดยปลูกหม่อนกินใบ กระถิน เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาใช้เป็นอาหารแพะ โดยดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เน้นย้ำในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับสมาชิกต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ และหาอาชีพเสริม เพื่อต่อยอดผลผลิต และสร้างตลาดรองรับผลผลิตของสมาชิก

อ่าน 243 เวลา