logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

24 มีนาคม 2560ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ มอบนโยบายและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 

 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม นายธนิต จันทร์ประทีป ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายภาณุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองแผนงาน นางสุรีย์รัช อวนสกุล เลขานุการกรม และคณะ มอบนโยบายและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ โดยมีนายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการให้การต้อนรับ

 

อ่าน 254 เวลา