logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

24 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ “การลงทุนในตราสารหนี้สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์”

 วันที่ 24 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ “การลงทุนในตราสารหนี้สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์”เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ด้านการลงทุนที่ถูกต้อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ใขเขตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1จัดโดยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ในระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กรุงเทพมหานครอ่าน 234 เวลา