logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

 28 มีนาคม 2560 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ D-6 คณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ D-6 คณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 171 เวลา