logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

31 พฤษภาคม 2561 นายณรงค์พล พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงในการดำเนินการตามแผนชำระหนี้เงินกู้และจ่ายคืนเงินฝากระหว่างคณะกรรมการชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด กับตัวแทนสหกรณ์เจ้าหนี้ 15 แห่ง

นายณรงค์พล พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงในการดำเนินการตามแผนชำระหนี้เงินกู้และจ่ายคืนเงินฝากระหว่างคณะกรรมการชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด กับตัวแทนสหกรณ์เจ้าหนี้ 15 แห่ง ภายหลังจากที่คณะกรรมการชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้มีการประชุมร่วมกันกับสหกรณ์เจ้าหนี้ถึงแผนการชำระหนี้เงินกู้และจ่ายคืนเงินฝากตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นมา และได้รับความอนุเคราะห์และร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากสหกรณ์เจ้าหนี้ในการให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนดังกล่าว เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ฯ ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้อย่างลุล่วง โดยสหกรณ์เจ้าหนี้ยินดีลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกสัญญาร้อยละ 1 เพื่อช่วยลดต้นทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟฯ และปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นร้อยละ 4 ต่อปีทุกบัญชี เพื่อลดภาระการชำระหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟกับสหกรณ์เจ้าหนี้ ทำให้มีสภาพคล่องมากขึ้น ซึ่งแผนชำระหนี้คืนมีระยะเวลา 6 ปี คาดว่าเมื่อดำเนินการได้ตามข้อตกลงงนี้ ในเดือนมิถุนายน สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟฯจะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นประมาณ 25 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกก่อนในขณะเดียวกันก็จะเป็นรายได้กลับมา เพื่อให้มีสภาพคล่องและสามารถบริหารงานได้ตามปกติต่อไป โดยการลงนามในแผนชำระหนี้ฯ ดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

อ่าน 131 เวลา