logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

30 พฤษภาคม2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมหารือการกระจายลำไยสดช่อคุณภาพของสหกรณ์ ในพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือ ณ สนง.สหกรณ์จังหวัดลำพูน

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมหารือการกระจายลำไยสดช่อคุณภาพของสหกรณ์ ในพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือ ณ สนง.สหกรณ์จังหวัดลำพูน โดยเบื้องต้นมี 7 สหกรณ์ ใน 3 จังหวัด มีความพร้อมที่จะดำเนินการ โดยกำหนดเป้าหมายจำนวน 3,000 ตัน มีมาตรฐาน ดังนี้ 1. ลำไยสดช่อไม่เกินกว่า 80 ลูก/กก. มีสัดส่วนขนาด AA:A 70:30 2. ขนาดก้านช่อยาว ไม่เกิน 6 นิ้ว 3. ขนาดบรรจุมี 3 ชนิด คือ ตะกร้าขนาดบรรจุ 10 กก. ตะกร้าขนาดบรรจุ 3 กก. และกล่องกระดาษขนาดบรรจุ 10 กก. 4. ราคาขายจะเป็นราคารับซื้อจากเกษตรกร บวกค่าบริหารจัดการ ตามระยะทางที่กำหนด ในเบื้อต้น ราคาจำหน่ายลำไยคุณภาพสดช่อ ถึงมือผู้บริโภค 30-35 บาท/กก. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นการจัดหาผลผลิตที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค ตามกลไกของระบบสหกรณ์

อ่าน 145 เวลา