logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

30 พฤษภาคม 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ ซิมตระกูล ที่ปรึกษาสายธุรกิจรายการโทรทัศน์ บริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดร.ปกรณ์ สุจเร อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้แทนของบริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จังหวัดชัยนาท และสหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ ซิมตระกูล ที่ปรึกษาสายธุรกิจรายการโทรทัศน์ บริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดร.ปกรณ์ สุจเร อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้แทนของบริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จังหวัดชัยนาท และสหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าวของสหกรณ์ พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนให้สหกรณ์พบผู้ควบคุมและรับรองมาตรฐานข้าว โดยผู้แทนภาคเอกชนได้แนะนำการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพข้าวเพื่อยกระดับมาตรฐานข้าวสู่มาตรฐานสากล ระบบการจัดการข้าวรวมถึงความปลอดภัยกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้ข้าวของสหกรณ์มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รองอธิบดีฯ ได้ให้แนวทางการพัฒนาคุณภาพข้าวของสหกรณ์โดยให้บูรณาการร่วมกับภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้และพัฒนาสมาชิกตั้งแต่กระบวนการต้นทางถึงปลายทางให้มีประสิทธิภาพ เน้นลดต้นทุน ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ จำหน่ายได้ราคาที่เป็นธรรม สร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ รวมถึงการขยายตลาดเชื่อมโยงกับผู้ซื้อโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยมุ่งเพิ่มขีดความสามารถให้สหกรณ์ฯ เป็นผู้ส่งออกข้าวได้เองในอนาคต

อ่าน 130 เวลา