logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

28 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาแนวทางส่งเสริมสหกรณ์ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาแนวทางส่งเสริมสหกรณ์ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ มีผู้เข้าร่วม 210 คน ประกอบด้วย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 97 แห่ง/160 คน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 50 คน วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการทำงานของกรมฯ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้การขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในการนี้ ได้มอบรางวัลสหกรณ์ดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559/60 และ 2560/61 ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์เภสัชกรรม จำกัด และ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ตามลำดับ รางวัลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระดับกรุงเทพมหานคร ประจำปี2560 จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรภาษีเจริญ จำกัด (สหกรณ์การเกษตร) สหกรณ์เคหสถานศิรินทร์และเพื่อน จำกัด (สหกรณ์บริการ) และกลุ่มเกษตรกรทำสวนบางหว้า (กลุ่มเกษตรกร) รางวัลโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกโรงเรียนระดับภาค โครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์ รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 ประเภทโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ เขตบางบอน

อ่าน 204 เวลา