logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

27 มิถุนายน 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมหารือร่วมกับพลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และคณะกรรมการ ถึงเกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมหารือร่วมกับพลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และคณะกรรมการ ถึงเกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์เกิน 5,000 ล้านบาทถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา โดยแบ่งเกณฑ์บังคับ 4 ด้าน ทั้งด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ด้านเครดิต และด้านการปฏิบัติการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีต่อสมาชิกและสังคมโดยรวม ณ ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี



อ่าน 529 เวลา