logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

27 ธันวาคม 2560 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเป็นพระโอรสองค์สุดท้องของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ เสด็จฯมาเป็นประธานในพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ มณฑลพิธีบริเวณด้านหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเป็นพระโอรสองค์สุดท้องของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ เสด็จฯมาเป็นประธานในพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ มณฑลพิธีบริเวณด้านหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 12 สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ในการนี้ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ได้ประทานของที่ระลึกเป็นพระรูปหล่อจำลองพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยให้กับผู้บริจาคสมทบทุน 10,000 บาทขึ้นไป จำนวน 47 องค์ และรับทูลเกล้าฯเหรียญทองคำพระรูปพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยากรณ จากประธานคณะกรรมการจัดงานครั้งนี้ด้วย ในปี 2560 เป็นปีแห่งการครบ 101 ปี การสหกรณ์ในประเทศไทย ขบวนการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด จึงร่วมใจกันจัดกิจกรรม 4 กิจกรรม คือ การจัดพิธีถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ การสร้างพระอนุสารีย์ฯ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย กิจกรรมสหกรณ์รวมใจสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ วงเงิน 200,000 บาท และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับวัดหรือโรงเรียน โดยมี วัด 5 แห่ง และโรงเรียน 5 แห่ง งบประมาณแห่งละ 10,000 บาท ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกิจกรรมทั้งหมด 1,822,821 บาท ซึ่งได้มาจากการสมทบทุนของขบวนการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมแสดงพลังความสามัคคีในการจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 101 ปีการสหกรณ์ไทย

อ่าน 221 เวลา