logonewcpd V3

blank50

×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /opt/lampp/htdocs/cpdth/cpdth2560/images/27dec2560_4

×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/27dec2560_4

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

27 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธืบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมยาง ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธืบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมยาง ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้ การยางแห่งประเทศไทยรายงานสถานการณ์ยางพาราเดือนธันวาคม 2560 ปริมาณยาง ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราปรับตัวลดลง เนื่องจากมีฝนชุกในพื้นที่ปลูกยาง โดยภาพรวมปริมาณยางที่เข้าสู่ตลาดกลางฯ ทั้ง 6 แห่ง มีทั้งสิ้น 7,300.48 ตัน แบ่งเป็นยางแผ่นดิบ 358.08 ตัน ยางแผ่นรมควัน 6,942.40 ตัน ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 6,523.69 ตัน คิดเป็นร้อยละ 47.19 ราคาประมูลยางแผ่นดิบ 43.34 บาท/กก. ปรับตัวลดลงเล็กน้อย และราคายางแผ่นรมควัน 46.40 บาท/กก.ปรับตัวสูงขึ้น 0.39 บาท/กก.ราคายางท้องถิ่นเฉลี่ยอยู่ที่ 42.50 บาท/กก. ราคาน้ำยางสด 42.22 บาท/กก. และราคายางก้อนถ้วย 100% อยู่ที่ 35.97 บาท/กก. พิจารณาการควบคุมการส่งออกยาง ตามมาตรการ Agreed Export Tonnage Scheme : AETS จากผลการประชุมสภามนตรีไตรภาคียางระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้ 3 ประเทศ (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย) ชะลอการส่งออกยางตามมาตรการการควบคุมการส่งออกยาง AETS เป็นปริมาณทั้งสิ้น 350,000 ตัน โดยในส่วนของประเทศไทยคิดเป็น 234,810 ตัน ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2561 ควบคุมการส่งออกยาง 3 ชนิด ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบในหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการดำเนินการตามมาตรการส่งออกยาง โดยเห็นชอบปริมาณการควบคุมจำนวน 239,042.25 ตัน โดยใช้เกณฑ์ลดปริมาณการส่งออกของผู้ประกอบการที่มีปริมาณมากกว่า 5,000 ตัน
{gallery}27dec2560_4{/gallery}

อ่าน 232 เวลา