logonewcpd V3

blank50

×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /opt/lampp/htdocs/cpdth/cpdth2560/images/27dec2560_2

×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/27dec2560_2

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

27 ธันวาคม 2560 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ ตามแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ ตามแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ซึ่งเสนอให้มีการออกเกณฑ์ความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ต้องกำหนดบังคับใช้กับสหกรณ์ทุกขนาด โดยให้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำกับความสามารถในการกู้ยืมของสหกรณ์ ให้พิจารณาอัตราความสามารถในการก่อหนี้ของสหกรณ์ โดยการกำหนดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ไม่เกิน 1.5 เท่า เพื่อควบคุมปริมาณการทำธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ให้เหมาะสมกับระดับทุนของสหกรณ์แต่ละแห่งที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประชุมหารือกับผู้แทนกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อพิจารณาหาข้อยุติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหลายครั้ง จนได้ข้อสรุปว่าควรกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีตามหลักเกณฑ์เดิมไปก่อนเพื่อให้สหกรณ์มีระยะเวลาในการปรับตัว และการประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณาร่างประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง คำนิยามวงเงินการกู้ยืมและการค้ำประกันสหกรณ์ โดยให้เพิ่มเติมนิยามกำหนดให้เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นเป็นส่วนหนึ่งของวงเงินการกู้ยืมด้วยนอกจากนี้ ยังได้พิจารณาร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2560 ด้วย ซึ่งการประชุมหารือครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย ผู้แทนกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และ2 ณ ห้องประชุม 129 กรมส่งเสริมสหกรณ์
{gallery}27dec2560_2{/gallery}

อ่าน 171 เวลา