logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

26 ธันวาคม 2560 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 28/2560

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 28/2560 และบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์กับสหกรณ์การเกษตร ปี 2560 - 2561 วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อยกระดับความรู้เพิ่มขีดความสามารถผู้บริหารสหกรณ์ และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงในขบวนการสหกรณ์ ทั้งนี้ รองอธิบดีฯ ได้เป็นประธานสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์ ระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด กับ สหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด และ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์ 3 องค์กร คือ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด และ กลุ่มเกษตรทำไร่โป่งน้ำร้อน เพื่อการสนับสนุนการผลิต การรวบรวมผลผลิตและการตลาดร่วมกัน จัดโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

อ่าน 159 เวลา