logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

26 ธันวาคม 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ นาย ถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ นาย ถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าจากการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนในการสร้างฉางเก็บข้าวเปลือก และการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือเกษตรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2560/61 โดยสหกรณ์แห่งนี้ได้ดำเนินการรวบรวมข้าวเปลือกกับเกษตรกร และเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี (ปริมาณรวบรวมและชะลอฯ จำนวน 27,590 ตัน) และได้ดำเนินการรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิก เครือข่ายสหกรณ์และชาวนา ในราคาที่สูงกว่าตลาดตันละ 200 บาท และนำมาอบลดความชื้น แล้วเก็บชะลอไว้รอราคา คาดว่าเมื่อนำออกไปจำหน่ายแล้วจะสามารถ เฉลี่ยคืนราคาข้าวเปลือกเพิ่มให้สมาชิก ตันละ 500 บาท และขณะนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำ ”โครงการการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์เพื่อรองรับผลผลิตข้าวของเกษตรกร (แก้มลิงข้าว) “ เพื่อชะลอปริมาณข้าวเปลือกออกสู่ตลาดในช่างข้าวเปลือกออกมามาก โดยใช้ขบวนการสหกรณ์เป็นกลไกดำเนินงาน โดยคัดเลือกสหกรณ์ เป้าหมาย จำนวน 20 แห่ง ใน 9 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชะลอข้าวเปลือกเพิ่มขึ้น 4 แสนตัน และสามารถหมุนเวียนเก็บรวบรวมได้รวม 2.1 ล้านตัน และเป็แก้มลิงเก็บข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นรวม 7 แสนตัน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายในการสร้างรายได้และความกินดีอยู่ดีให้กับเกษตรกรต่อไป โดยมีสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด เป็นหนึ่งในสหกรณ์เป้าหมาย

อ่าน 145 เวลา