logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

26 ธันวาคม 2560 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อทบทวนโครงการกิจกรรมต่าง ๆ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อทบทวนโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานให้ครอบคลุมทุกภารกิจและจัดส่งรายงานได้ตามกำหนด ณ ห้องประชุม 226

อ่าน 110 เวลา