logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

25 ธันวาคม 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ นางอาทิตยา สนประเทศ สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ นางอาทิตยา สนประเทศ สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย และคณะ ร่วมลงพื้นที่กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษ์ วจนานวัช ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงโคขุน ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก ซึ่งดำเนินการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมปรับพื้นที่นาด้วยการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ในรูปแบบกลุ่มสหกรณ์ และลงพื้นที่นิคมสหกรณ์พระร่วง บ้านพระร่วงดงไทย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก ติดตามโครงการแปลงใหญ่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 4 พันธุ์ ได้แก่ กข71 กข29 กข61 และ กข49 ด้วยการส่งเสริมเป็นข้าวอินทรีย์ โดยจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยยังได้จัดทำแผนการส่งเสริมการรวมกลุ่มของราษฎร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ในรูปแบบสหกรณ์ โดยให้ความรู้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มสมาชิกให้เข้มแข็ง พัฒนาอาชีพ และมีเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายในการสร้างรายได้และความกินดีอยู่ดีให้กับชาวบ้านในชุมชนต่อไป

อ่าน 194 เวลา