logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

25 พฤษภาคม 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการของสมาชิกสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาแห่งประเทศไทย และประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ประจำปี 2560

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการของสมาชิกสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาแห่งประเทศไทย และประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ประจำปี 2560 ในการนี้ การสัมมนาทางวิชาการเพื่อให้บรรดาสมาชิกของสมาพันธ์ได้รับทราบถึงความคืบหน้าของการแก้ไข พ.ร.บ.ของสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์แต่ละแห่งจะได้นำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร และพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน โดยมีผู้เข้าประชุมจำนวนทั้งสิ้น 60 คนจากสหกรณ์ต่างๆ ในทุกภาค ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

อ่าน 110 เวลา