logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

25 พฤษภาคม 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธารในพิธีเปิดคลังสินค้าของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธารในพิธีเปิดคลังสินค้าของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 2 ล้านบาท ในการก่อสร้างคลังสินค้า ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร อีกทั้งสหกรณ์ดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 5 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน และเพิ่มช่องทางในการดำเนินธุรกิจ โดยสหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่สินค้ากุ้งขาว มีสมาชิกเข้าร่วม 123 คน พื้นที่ 1,512 ไร่ อีกทั้งเป็นหัวขบวนของการจัดทำ Cluster กุ้งขาวแวนนาไม ในภาคใต้ และได้ร่วมกับภาคเอกชน (บริษัท ไทยยูเนี่ยน จำกัด) ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกในการประกันราคาขั้นต่ำ

อ่าน 111 เวลา