logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

25 พฤษภาคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และนางสุรีย์รัช อวนสกุล เลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการสำนักงานจังหวัดจันทบุรี

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และนางสุรีย์รัช อวนสกุล เลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการสำนักงานจังหวัดจันทบุรี โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการต้องพัฒนาองค์ความรู้ ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยเฉพาะด้านการตลาตผลไม้ เพื่อนำไปถ่ายทอดแนะนำให้สหกรณ์นำไปใช้บริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนให้นำระบบสหกรณ์มาดูแลอาชีพสร้างรายไ้ด้ของสมาชิก และช่วยกันดูแลส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยการชี้แจงทำความเข้าใจในบทบาทภารกิจและนโยบายต่างๆ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการเพื่อพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรที่ช่วยดูแลความเป็นอยู่และสร้างประโยชน์ให้กับสมาชิก โดยมีนางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ

อ่าน 107 เวลา