logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

25 ธันวาคม 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่นิคมสหกรณ์พระร่วง จังหวัดสุโขทัย

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่นิคมสหกรณ์พระร่วง จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินจัดที่ดินในเขตนิคมอย่างถูกต้องตามระเบียบ พร้อมรับฟังปัญหาและแนวทางการแก้ไข ทั้งบทบาทการให้การช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งการนำรายได้นิคมมาใช้ประโยชน์ทั้งการส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกในนิคมสหกรณ์ต่อไป โดยมี สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์นิคมสหกรณ์พระร่วง ให้การต้อนรับ

อ่าน 119 เวลา