logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

25 ธันวาคม 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่นิคมสหกรณ์คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่นิคมสหกรณ์คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินจัดที่ดินในเขตนิคมอย่างถูกต้องตามระเบียบ พร้อมรับฟังปัญหาและแนวทางการแก้ไข ทั้งบทบาทการให้การช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งการส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกต่อไป ทั้งได้ตรวจเยี่ยมสหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด ซึ่งกรมต้องการให้เป็นองค์กรกลางในการช่วยเหลือสมาชิกให้เกิดความอยู่ดีกินดี

อ่าน 103 เวลา